> nieuwsbrief > 19e jg. - 1e trimester 2001

Tip: door uw venster te versmallen zult u gemakkelijk de teksten kunnen lezen. U kunt daartoe de rechter scrollbar verslepen (als u met de muis boven de rechterrand zweeft).
 

BIJDRAGEN OVER:


Mededelingen

Hernieuwing bijdrage
De nakende jaarwisseling - waarmee we tevens een nieuw millennium instappen - is niet alleen de periode bij uitstek om elkaar alle goeds toe te wensen - wat dan bij deze gebeurd is! Voor de penningmeester komt daarbij de taak om eraan te herinneren dat met de jaarwisseling ook het ogenblik aangebroken is waarop de bijdragen dienen hernieuwd te worden.
Tot het goede nieuws behoort ook de boodschap dat de bijdrage voor het jaar 2001 kan behouden blijven op het peil van vorig jaar; ze bedraagt (met inbegrip van het ZANNEKIN-jaarboek 'De Nederlanden extra muros' en de vier nummers van de ZANNEKIN Nieuwsbrief) 750 BEF, 42 FL, 37 DEM of 125 FFR. Onze rekeningnummers vindt u hieronder:
België: bankrekening 464-8220251-39, t.n.v. Vereniging ZANNEKIN, 8900 Ieper
Nederkand: postgiro Nederland 3876953 t.n.v. Stichting ZANNEKIN, B.8900 Ieper
Duitsland: Postchekkonto Köln 275 33-505 (BLZ 37010050), ZANNEKIN, B. 8900 Ieper
Frankrijk: postrekening Brussel 000-0699935-80, M. Cailliau/ZANNEKIN, B. 8900 Ieper
U bespaart onze administratie tijd en geld - en oogst de dank van onze penningmeester - indien u niet wacht op een betaalherinnering.

E-post en heempagina Zannekin
Voortaan is het secretariaat van de Vereniging/Stichting ZANNEKIN ook via electronische weg bereikbaar. Het in de vorige Nieuwsbrief meegedeelde e-postadres blijft voorlopig geldig, alhoewel we voortaan gebruik zullen maken van het adres: secretariaat@zannekin.org
Ondertussen kwam ook onze eigen heempagina of home page klaar. Ons wereldwijd adres daar luidt: http://www.zannekin.org  U kunt er o.m. nog de vorige Nieuwsbrief op terug vinden. We staan vanzelfsprekend open voor alle opbouwende kritiek en goede raad voor wat de verdere uitbouw ervan betreft.

Studie-uitstap 2001
Op zaterdag 12 mei komt onze Studie-uitstap er weer aan, met de aloude bedevaartplaats Kevelaer in Duits-Gelderland als bestemming. Aldaar loopt rond die tijd o.m. een groots opgezette tentoonstelling over de geschiedenis van het hertogdom Gelre. Het volledig programma van die dag leest u in de volgende Nieuwsbrief.

Jaarboek 'De Nederlanden extra muros' 2001
Tegen einde mei 2001 mogen de leden hun ZANNEKIN-jaarboek 'De Nederlanden extra muros' in de bus verwachten. Het zal het 23e deel in de stilaan statige rij zijn! Verder in dit nummer van de Nieuwsbrief krijgt u alvast de inhoud meegedeeld.

Nederlands leren op radio Uylenspieghel
Wie in Frans-Vlaanderen woont of in de buurt van Kortrijk, Ieper, Poperinge of Veurne, heeft de lokuitzending om Nederlands te leren van Radio Uylenspieghel uit Kassel kunnen horen. Elke woensdag- en zaterdagmorgen om 10 uur hoor je op 91,8 FM een lokbandje dat de uitzendingen van nieuwe lessen Nederlands op de radio aankondigt. Deze nieuwe praktische lessen met direct bruikbaar Nederlands komen er door het werk en de inzet van de Werkgroep de Nederlanden en het Comité Nederlands Onderwijs Frans-Vlaanderen. De werkers van beide verenigingen krijgen een financiële ondersteuning van de Marnixringen Keikop en Broel uit Kortrijk. Voor de opnames zorgt studio Bloema uit Kortrijk. De luisteraars leren in de lessen naast ons Nederlands ook Vlaanderen kennen, worden Vlaams-bewust(er) gemaakt en leren ook Nederlandstalige liederen waarderen. Deze lessenreeks wordt uitgebouwd door vakmensen: twee Germanisten en een ere-inspecteur Nederlands. De lessen zijn gebaseerd op een pocket Nederlands leren die in Frans-Vlaanderen makkelijk te krijgen is. De lessen zorgen ervoor dat communicatieve vaardigheden in het Nederlands vanaf de eerste les al in de praktijk kunnen worden gebruikt. In een eerste fase verlopen de lessen in een taalsysteem N-N-F. Dit wil zeggen nadruk op het Nederlands met een Franstalige verduidelijking. In een tweede fase moet de inbreng van het Frans verminderen om uiteindelijk zo goed als helemaal weg te vallen. De lessen zijn gestart op zaterdag 14 oktober 2000 om 10 uur.

JvH
Westmünsterland - Jaarboek Kreis Borken 2001
Het zopas verschenen nieuwe jaarboek - het 25e reeds - is  beschikbaar. Het spant opnieuw een boog van verleden, over heden naar de toekomst en bestrijkt het gebied van Schöppingen tot Isselburg. De grote rubrieken, waarover de bijdragen van de ca. 50 co-auteurs verspreid zijn, heten: Zeit-geschehen aus dem Kreis - Blick über die Grenze - Natur und Umwelt - Brauchtum, Mundart, Erzählungen - Kultur, Museen, Denkmalpflege en Geschichte. Met z'n 304 p., doorlopend en vaak in kleur geïllustreerd, kost het slechts DEM.15,-. Besteladres: Kreis Borken, Burloer Straße 93, D.46325 Borken.

Genealogische databank op CD-rom
Het Heimatverein der Erkelenzer Lande e.V. heeft zopas een CD-rom uitgebracht, met gegevens uit zijn genealogische databank. Het betreft een kompleet overzicht van alle huwelijken uit 102 kerkelijke en burgerlijke ambten uit de omgeving - van Alsdorf tot Würm. Daarmee zullen mogelijkerwijze vele van de in de laatste jaren gestelde vragen een antwoord krijgen. De CD-rom brengt huwelijksgegevens over 103.340 huwelijken en over 531.635 personen. Prijs: 29 DEM + 3,50 DEM verzendkosten. Besteladres: Heimat-verein der Erkelenzer Lande e. V., z. Hd. Herrn Theo Görtz, Johannismarkt 17, D. 41812 Erkelenz,Tel. 02431/85-208. E-post: theo.goertz@erkelenz.de


Jaarboek De Nederlanden 'extra muros' 23 (2001)

In het straks (einde mei) verschijnend nieuwe ZANNEKIN-jaarboek komen o.m. volgende bijdragen aan bod:

 Dr. A. van Hulzen:
 De grote Geus: Hendrik van Brederode

 Cyriel Moeyaert:
 Pieter Andries, priester-leraar in Sint-Winoksbergen

 Dr. Timothy Sodmann:
 De historische en culturele betrekkingen tussen de Oostelijke  Nederlanden en het Westmunsterland

 Erik Martens:
 Het gewapend verzet tegen de Franse Republiek in de Duitse  Nederlanden

 Dr. Erhard Louven:
 Het taalgebruik van de Tönisbergers in verleden en heden

 Zeno G.M. Kolks:
 Toepassing van Bentheimer zandsteen aan gebouwen (2)

 Pieter Jan Verstraete:
 Jan Melles van de Goot of Friesland en de Nieuwe Orde

 Johan van Herreweghe:
 Kroniek de Franse Nederlanden

 Kroniek en boekbesprekingen

Zannekin Ontmoedingsdag in Munster

Zaterdag 14 oktober 2000 hield de Stichting Zannekin v.z.w. haar jaarlijkse ontmoetingsdag in Munster en Billerbeck.'s Morgens werden wij ontvangen door de heer Koll in het Haus der Niederlande waar op 30 januari 1648 de vrede tussen Spanje en de Noordelijke Nederlanden gesloten werd. Het Haus der Niederlande werd op 9 november 1989 geopend door de kroonprinsen Filip en Willem-Alexander.

De heer Koll vertelde ons het een en ander over de neerlandistiek. Er zijn in Duitsland vijf instituten voor neerlandistiek. Munster heeft een samenwerking met het centrum voor Duitslandstudies in Nijmegen. Munster en Nijmegen bieden een binationale opleiding aan (een gedeelte van de studie moet in het andere land gevolgd worden). Er zijn een 280-tal studenten voor het Zentrum für Niederlande-Studien. Er zijn ook contacten met de Universiteit Twente in Enschede.
In Munster en heel Noordrijn-Westfalen wordt Nederlands geleerd op de middelbare scholen. Het Haus der Niederlande heeft de verplichting om alle Nederlandse boeken uit Nederland aan te kopen. Voor Keulen geldt eenzelfde verplichting voor boeken uit Vlaanderen. Men kan tegenwoordig boeken te leen aanvragen via het internet. Er zijn overigens geen Nederlandse en Belgische televisiezenders op de kabel in Munster.

Na de lunch leidde ons de heer Oswald Brehe door de binnenstad van Munster. Hij gaf ons uitleg over tal van zaken in het Nederlands dat hij zichzelf had bijgebracht door vele vakanties in Nederland.
Na de Vredeszaal in het stadhuis (waar op 15 mei 1648 de vrede bezworen werd) en de Lambertuskerk (waar de leiders van het wederdoperrijk op 15 januari 1536 in drie ijzeren kooien aan opgehangen werden) werd bij diverse bijzonderheden stilgestaan.
Munster was aangesloten bij het Hanzeverbond: ijzer en wapens uit het Sauerland werden naar Antwerpen gebracht alwaar schepen uit Munster de vracht vervoerden naar Engeland en de Oostzeelanden. In een van de straten zijn 40 keien van steden van het Hanzeverbond te zien. Voorts voerde de tocht ons andermaal langs het Haus der Niederlande, de Clemenskerk en de Sint-Paulusdom, de kathedraalkerk.
Vervolgens stapten we in onze voertuigen om naar Billerbeck te rijden. Deze plaats is bekend om de eerste bisschop van Munster, de heilige Liudger. Deze uit Nederland afkomstige Fries stichtte Munster. In 809 stierf hij in Billerbeck; hij is in Werden begraven. Wij bezochten de neogotische Ludgerusdom uit 1898 die twee torens heeft  en de romaanse Johanneskerk met een toren uit circa 1194.
Na de koffie met gebak keerde een ieder huiswaarts terugkijkend op een mooie en interessante dag en vooruitkijkend naar de volgende gelegenheid: Kevelaer op 12 mei 2001.

Rudi KootVan de Voorzitter
Enquête
In de vorige Nieuwsbrief heb ik gevraagd uw mening kenbaar te maken met betrekking tot het gebruiken van de maaltijd tijdens een Ontmoetingsdag. Daarop heb ik slechts één reactie ontvangen en als die weergeeft wat de algemene gedachte is, dan gaat de voorkeur uit naar het aanzitten aan een gemeenschappelijke maaltijd.
Tijdens de bestuursvergadering van 2 september j.l. is mij opgedragen u te vragen ons te informeren omtrent de volgende zaken:
1. Waar gaat uw voorkeur naar uit: eendaagse of meerdaagse uitstap en/of ontmoetingsdag? Het is voor ons van groot belang hierin inzicht te krijgen in verband met de organisatie van onze jaarlijkse activiteiten. Binnen het bestuur is menig keer gesproken over een meerdaagse opzet daarvan, maar elke keer opnieuw was de vraag: bestaat daaraan binnen de ledenkring wel behoefte? Dat willen we door middel van bovengenoemde vraagstelling graag te weten komen. Mocht er door u niet of nauwelijks op gereageerd worden dan rest ons niets anders te doen dan daaruit de conclusie te trekken dat u van mening bent dat alles moet blijven bij het tot nu toe gevolgde patroon.
2. De tweede zaak waarvoor ik uw aandacht vraag heeft betrekking op de regio's waaraan in de toekomst een bezoek gebracht kan worden. In dit verband leg ik u de volgende vraag voor: welke streken uit ons "werkingsgebied" dienen naar uw mening voor een bezoek in aanmerking te komen? We stellen het zeer op prijs als u ons uw gedachten op dit punt kenbaar wilt maken. Aan ons als bestuur is dan de taak dit stukje inspraak in te passen in de planning van de activiteiten voor de komende jaren.

Bij wijze van experiment
Het onderdeel "vervoerkosten" vormt een belangrijk element van het kostenplaatje van onze activiteiten. Als het aantal inschrijvingen aanmerkelijk lager ligt dan begroot dat heeft dat tot gevolg dat de penningmeester het tekort moet bijpassen uit de verenigingsmiddelen. Dat is voor één keer geen onoverkomelijk bezwaar, maar dat wordt het wel als een dergelijk feit vaker voorkomt.
Het is tegen deze achtergrond dat we in het kader van de Ontmoetingsdag in Munster bij wijze van experiment de carpool-formule hebben uitgeprobeerd. Het bleek niet mogelijk voor deze gelegenheid een bus te laten rijden die voldoende "bezet" kon worden. Immers vanuit welke plaats moest hij vertrekken en waar moest kunnen worden opgestapt om verzekerd te zijn van voldoende passagiers om hem kostendekkend te laten rijden?
Naar mijn mening is deze proefneming geslaagd te noemen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er niet aan deze formule kan "gesleuteld" worden. Als er onder u zijn die denken suggesties aan te kunnen dragen die kunnen leiden tot verbetering dan worden we graag op de hoogte gesteld.

Nachbarn 43
In het raam van de in het voorbije jaar te Hannover gehouden wereldtentoonstelling heeft de Nederlandse ambassade in de reeks Nachbarn nr. 43 doen verschijnen. Het is uiteraard gewijd aan deze tentoonstelling (Expo 2000 - Holland schafft Raum); maar tegelijkertijd is van deze gelegenheid gebruik gemaakt de betrekkingen tussen Die Niederlande und Niedersachsen uit de doeken te doen. Dat gebeurt door middel van maar liefst 15 bijdragen waarvan er 3 "grensoverschrijdend" zijn; dat wil in dit verband zeggen dat ze betrekking hebben op regio's en/of steden die buiten Nedersaksen liggen, zoals Bremen, Friedrichstadt en Noord-Friesland.
Het resultaat van de inspanningen die aan deze brochure ten grondslag liggen mag gezien worden. Men is erin geslaagd er een zeer informatief geheel van te maken dat door de wijze van opmaak uitnodigt om er kennis van te nemen. Aan die wijze van opmaak draagt zeker ook bij het formaat dat vanaf dit nummer aan deze reeks gegeven is. Deze vormgeving blijkt alles te maken te hebben met de verhuizing van de ambassade van Bonn naar Berlijn. Voor belangstellenden laat ik hier het adres volgen: Presse- und Kultur-abteilung. Königlich Niederländische Botschaft Berlin, Friedrichstraße 95, D-10117 Berlin.

Sprokkelingen van her en der
Allereerst vestig ik de aandacht op de verschijning van een boek dat gewijd is aan de uit Vreden afkomstige kartuizer monnik Judocus Vredis. De ondertitel luidt: Kunst uit de stilte - Een kloosterwerkplaats uit de tijd van Dürer. Het boek is het resultaat van een jarenlang onderzoek naar de betekenis van deze monnik. De leider van dit onderzoek, dr. Franz-Josef Kosel, kenschetste Vredis en de kloosterproductie van keramische en papiermaché reliefs als volgt: "Een schrijvende tekenaar, een beeldende dichter, een interpreterend beeldhouwer? Vredis versmelt in zijn werken de tekst van de bijbel met de kartuizer-idealen en bevrijdt zich er tegelijkertijd weer van door middel van de vormen. Wat Vredis schept is miniatuurschilderkunst met andere middelen. De door hem gevormde panelen verbinden de 1e gotiek met de renaissance. Zo lijkt het of Vredis niet ver verwijderd is van beroepsmatig illustreren, van navolging, bewerking en omvorming van bekende bijbelse verhalen en beeldmotieven." Het ca. 500 p. tellende boek is tegen de prijs van 55 Gld verkrijgbaar bij: Kreis Borken, Fachabteilung Kultur, Burloer Str. 93, D-46325 Borken.

Ik weet dat het nog vroeg is, maar toch zullen hier en daar wel al eens plannen gemaakt worden met betrekking tot de vakantie van komende zomer. Mogelijk kan de brochure Natuurlijk de grens over daarbij de helpende hand bieden. Daarin worden Drenthe en het aangrenzende Eemsland in Duitsland gepresenteerd. Het is een regio die zeker de moeite van het verkennen waard is. Voor inlichtingen kunt u terecht op volgende adres: VVV-Vakantiecentrale, Postbus 10012, 9400 CA Assen (tel.0592-373929).

De Kortrijkzaan Philippe Despriet brengt opnieuw een aspect van de Franse Nederlanden in beeld. Ging het in 1998 om een Historische atlas voor Frans-Vlaanderen, deze keer is het een beeldverslag Frans-Vlaanderen 1637-1677 - Een beeld van de Franse veroveringen. Het is een kaartenaltlas van maar liefst 196 panoramische stadsgezichten, de plattegronden van alle strategische vestingen en die gebieden die de Lodewijken XIII en XIV op de Nederlanden wisten te veroveren. Als verschijningsdatum is 15 december 2000 gepland. Voor België bedraagt de prijs 1100 BEF + 180 BEF verzendkosten; voor het buitenland 1100 BEF + 300 BEF. Voor bestellingen kunt u terecht op het adres van de auteur: Filip van den Elzaslaan 4, B-8500 Kortrijk (tel/fax 056-222 199).

Bij Uitgeverij Verloren te Hilversum verschijnt de reeks Verloren Verleden. Gedenkwaardige momenten en figuren uit de vaderlandse geschiedenis. In deze reeks verscheen van de hand van Nico Lettinck Praten als Brugman. De wereld van de Nederlandse volksprediker aan het einde van de Middeleeuwen (80 p., ISBN 90-6550-445-1, 19,90 Gld). Deze franciscaan heeft op diverse plaatsen in de Nederlanden - waaronder Kempen - van zich doen spreken door in zijn preken de mensen op te roepen evangelisch te leven.

Tot slot nog even aandacht voor een kenmerkend aspect van de Oostfriese samenleving in de 16e eeuw. Het is namelijk gravin Anna gelukt om protestanten en rooms-katholieken naast elkaar te doen leven. Heiko Ebbel Janssen vertelt ervan in zijn boek Gräfin Anna von Ostfriesland - eine hochadelige Frau der späten Reformationszeit (297 p., 112 DEM, Aschendorf Verlag te Munster). Anna heeft het antireformatorische optreden van Karel V zo weten te kanaliseren dat het protestantisme niet uit Oost-Friesland verdween, zij bewandelde de weg van het "confessie-neutrale systeem". Het is door haar toedoen dat de bekende theoloog Johannes a Lasco naar Oost-Friesland komt en gaat zorgen voor orde en rust op het kerkelijk erf terwijl gravin Anna tegelijkertijd dit op politiek vlak verwerkelijkt. Het belangwekkende van dit boek is vooral dat eruit blijkt hoe nauw de banden in die tijd waren tussen Oost-Friesland en de Nederlanden.

Naast een liedboek in het Fries bestaat er nu ook een liedboek in het Noordfries. De titel is Loow nü e Hiire, in het Nederlands 'Looft nu de Heer'. Vijf jaar heeft de voorbereiding gekost, maar er ligt dan ook een boek van 900 p. met liederen, gebeden, psalmen, liturgieën en informatie over de Noordfriese liedkunde. Noordfries is trouwens niet de taal van de mensen die bovenin het 'Nederlandse' Friesland wonen. De taal wordt gesproken door zo'n tienduizend inwoners van de Duitse provincie Schleswig-Holstein. (Bron: E.O. Visie, november 2000.)

Van 1 december 2000 tot 18 maart 2001 loopt in het Amsterdamse Rijksmuseum (ingang Zuid, Hobbemastraat 19) een tentoonstelling gewijd aan Maurits van Oranje. Zoon van Willem van Oranje, halfbroer van Frederik Hendrik, briljant militair strateeg en vaderlandse held uit de geschiedenisboekjes. Komen o.m. in beeld: de Slag bij Nieuwpoort en het turfschip van Breda; maar ook Maurits de rokkenjager, vader van acht bastaardkinderen en minnaar van de vrouwe van Mechelen; ook aan Maurits als kunstverzamelaar, paardenliefhebber, calvinistisch boegbeeld, de vijand van Van Oldenbarnevelt en de wereldveroveraar, wordt aandacht besteed.

Marten Heida
Prins Willem Alexanderpark 53
NL 3905 CB Veenendaal
Tel. 0318-510 087

Studiekring Eerste Millennium (SEM)

1. Stichting Albert Delahaye: primaire taak afgerond
Nog net voor het jaar 2000 heeft de Stichting haar primaire taak afgerond met de postume publicatie van Albert Delahaye's omvangrijke en baanbrekende werk, dat de titel draagt De ware kijk op... (deel 2:) Het Eerste Millennium. Historische mythen van de Lage Landen. In dit boek passeren de meest controversiële historische feiten uit het eerste millennium in 650 p. opnieuw de revue, met nieuwe aspecten en argumenten. In de periode 1990-1999 is de stichting er in geslaagd om het volledige nagelaten werk van Delahaye in boekvorm uit te geven. Nu alle manuscripten toegankelijk zijn gemaakt is echter de studie van de West-Europese geschiedenis betreffende het eerste millennium voor de Stichting zeker niet ten einde. Daartoe heeft een werkgroep zich bezonnen op voortzetting van het werk van de Stichting. Daaruit resulteerden: een nieuwe koers, naam en werkwijze.

2. Nieuwe koers
Deze werkgroep is onlangs van start gegaan als Studiekring Eerste Millennium (SEM). De SEM concentreert zich op een internationale en multidisciplinaire herbestudering van de geschiedenis van de Lage Landen globaal tussen de Somme en de Elbe, in de periode ca. 100 BC tot AD 1200. Het werk van Delahaye laat immers zien dat veel zaken nader onderzoek en zelfs herziening behoeven. Er dient een open discussie op gang te komen waarbij veronderstellingen worden gescheiden van feiten. Een kritische kijk op de geschiedenis van die eeuwen in de Lage Landen is alleszins gerechtvaardigd.

3. Werkwijzen
De SEM wil dat doel bereiken door publicaties, werkgroepen, lezingen, conferenties, excursies en tentoonstellingsbezoek. De SEM realiseert op korte termijn de volgende uitgaven: het tijdschrift SEMafoor (dat 3x per jaar zal verschijnen - en waarvan het tweede nummer ondertussen reeds verscheen). Verder zijn volgende boekpublicaties in voorbereiding: De mythen van het eerste millennium en Transgressies in de Lage Landen tussen 15  BC en AD 1200. De SEM ontwikkelde ondertussen ook een omvangrijke website in het Nederlands, Frans, Duits en Engels, die regelmatig geactualiseerd zal worden: http://home.concepts.nl/semafoor. Op deze heempagina komt alle informatie aan bod betreffende de werkgroepen, de lezingen, de SEM-conferenties, de excursies en het tentoonstellingsbezoek. Het SEM-secretariaatsadres luidt: Hof 6, 4854 AZ Bavel (NL) E.post:semafoor@westbrabant.net

(medegedeeld)

Luxemburg - een eigen identiteit
Vic Eggermont

Reeds enkele jaren loopt Victor Hesse (61) uit Freylange nabij Aarlen rond met de idee om met een echte Luxemburgse lijst op te komen. Tijdens de jongste gemeente- en provincieraadsverkiezingen was het zo ver. Zijn Rassemblement luxembourgoise - (RL) kwam zowel voor de gemeente als voor de provincie op. Vooral de gedachte waarmee sommige Waalse politici rondlopen om Wallonië te doen aansluiten bij Frankrijk gaf hiertoe de doorslag. Victor Hesse: "notre liste est née du refus de la vision qu'ont certains hommes politiques wallons de l'avenir de notre région."

Samen met zijn medestrijders, de heren Gabriel Loutsch en Adries Theismann, voelt Hesse zich in de eerste plaats een echte "Arlonais", maar tevens ook een burger van Belgisch-Luxemburg, wat hem niet belet een grote aandacht te hebben voor het Groot-Hertogdom. Op dit punt is hij categoriek: "En cas d'éclatement, notre liste serait favorable à un rattachement au Grand-Duché." Tussen haakjes: het woord "rattachement" is hier wel degelijk op zijn plaats, in tegenstelling tot het rattachement van de Parti Wallonie-France. Victor Hesse maakt zich wel ongerust over de mogelijkheden van een aansluiting bij Frankrijk. "Certains affirment que cela n'arrivera jamais. Nous n'en sommes pas si sûrs." waarschuwt hij.
De leden van her RL beschouwen de Luxemburgers van het Groot-Hertogdom haast als neven en nichten, en wensen "la fin de la campagne de dénigrement envers la place de Luxembourg".

Op gemeentelijk vlak wil het RL door middel van een concreet programma aan Aarlen opnieuw de plaats teruggeven die het als regionale hoofdplaats ook in het verleden had. Vooral hebben de leden aandacht voor de grensarbeiders "cette catégorie socio-économique dont personne ne s'est jamais soucié sinon pour les ennuyer".

Tot slot: "Nous ne ferons pas de la politique pour de la politique. D'ailleurs, si notre programme était suivi à 100%, nous n'aurions même pas besoin d'être élus." ZANNEKIN wenst de heer Hesse in elk geval veel succes en volharding toe. (Bron: Vers l'Avenir, 26 september 2000)