DE HEILIGE KRUISWEG (33)


Bron: - Modern gebedenboek voor meisjes p. 162-173

VOORBEREIDING

Het mooiste en het beste is, als je de kruisweg uit je hoofd bidt.
Je behoeft niets anders te doen dan na een kort voorbereidingsgebed van de ene statie naar de andere gaan. Bij elke statie kijk je goed naar de voorstelling. Of die mooi of lelijk is doet er minder toe. Het voornaamste is, dat je jezelf in de geest voorstelt wat daar gebeurt en dat je zo hartelijk mogelijk met Jezus praat.
Je kunt voor zo’n kruisweg telkens een andere grondgedachte of intentie nemen en daar bij alle, of tenminste bij veel staties aan denken, bijvoorbeeld bewondering en liefde voor Jezus; medelijden hebben en Hem troosten; voor de zondaars, de heidenen of afgedwaalden; voor stervenden of voor de zielen in het vagevuur; om de vrede; om zegen voor de H. Kerk; voor de Missie, voor een bepaalde groep mensen (bv. priesters, vervolgden, moeders).
Ook voor je eigen familie kun je de kruisweg bidden of om hulp voor een ziel die het moeilijk heeft.
Uit dankbaarheid voor Jezus’ lijden; bij een bekering of verbetering van iemand.
Voor jezelf: uit dankbaarheid, om hulp bij de werk, tot verbetering van fouten of vergeving van zonden. Zo kun je zelf nog intenties genoeg bedenken en liefst die nú bij je omstandigheden passen.
Het mooiste van een kruisweg bidden is, dat het Jezus in Zijn lijden al getroost heeft, want ook in al dat lijden en al Zijn vernederingen bleef Jezus God en zag Hij in Zijn goddelijk bewustzijn alle mensen van alle tijden voor zich. Hij zag alle zonden, maar Hij zag ook het geloof en de liefde van de mensen die iets voor Hem wilden doen, juist omdat Hij zo voor hen leed. Al vind je het dus een beetje moeilijk misschien om de Kerk door te gaan: heb het maar voor Hem over. Zo’n kruisweg bid je uit je hart - en dan bid je goed.

En denk bij de veertiende statie altijd even aan de Verrijzenis.
Jezus is God. Hij is verrezen. Dat is zo heerlijk dat je het nooit moet vergeten. Zijn lijden was vreselijk, maar nu is zijn vreugde ook zonder grenzen. Zo is het voor ons ook: ‘Per crucem ad lucem - Door het kruis tot het licht’.
Je kunt ook de kruisweg gebruiken, die hieronder staat. Maar kijk dan toch nog naar de staties en probeer liefst bij elke statie nadat je uit je kerkboek gebeden hebt, nog iets uit je hart te bidden.

GEBED VÓÓR DE KRUISWEG

U weet, lieve Jezus, dat ik wel eens de mensen benijd die tegelijk met U hebben geleefd. Nu ik de kruisweg ga bidden, denk ik daar ook weer aan.
Hoe graag zou ik U gevolgd zijn op Uw lijdensweg. Ik zou dat toch wel iets bedacht hebben om U te helpen en te troosten!
Maar, lieve Heer, ik weet door het geloof, dat ik dat nu ook nog kan doen.
Toen U met Uw kruis beladen door Jeruzalem ging, hebt U gezien dat ik nu hier neerkniel, dat ik straks de staties langs ga om bij U te zijn in het lijden en me eens heel hartelijk te verdiepen in Uw liefde voor mij.
Jezus, ik vertrouw op Uw macht en Uw liefde. Daarom bid ik U: laat mij deze kruisweg heel vurig doen. Laat mij iets meer van Uw liefde begrijpen en geef mij dezelfde genaden alsook ik bij Uw lijden tegenwoordig was geweest.
Laat mij U altijd trouw blijven en Uw kruis tot middelpunt van mijn leven maken. Amen.

EERSTE STATIE
Jezus wordt ter dood veroordeeld.

Wij aanbidden U Christus en loven U.
Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt.

Lieve Jezus, U staat hier voor Pilatus. U bent de Zoon van God, door Wie alles gemaakt is. En U staat machteloos, gebonden, gevangen, voor een mens, omdat U het Zelf gewild hebt. U staat daar in onze plaats. Om ons te verlossen laat U toe, dat Pilatus U ter dood veroordeelt. U laat het toe uit liefde tot Uw Vader, uit liefde tot ons.
Jezus, voor mij ter dood veroordeeld, leer mij leven voor U.

Onze Vader ... Weesgegroet ... Glorie zij de Vader ...
Ontferm U over ons. Heer ontferm U over ons.
God, wees ons, zondaars, genadig.


TWEEDE STATIE
Jezus neemt het zware kruis op zijn schouders

Wij aanbidden U Christus en loven U.
Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt.

Jezus, U hebt het offer aanvaard: het is het kruis. U neemt het van ganser harte aan. U weet wat het is. Voor U: pijnen, vernedering, een schandelijke dood. Voor ons: vrijmaking van de zonde, Gods liefde, het eeuwig leven.
O Kruis, onze enige hoop, wees gegroet.
Jezus, om U wil ik elke dag mijn kruis opnemen en U navolgen uit liefde.

Onze Vader ... Weesgegroet ... Glorie zij de Vader ...
Ontferm U over ons. Heer ontferm U over ons.
God, wees ons, zondaars, genadig.


DERDE STATIE
Jezus valt voor de eerste keer onder het kruis

Wij aanbidden U Christus en loven U.
Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt.

Lieve Jezus, U valt! Machteloos ligt daar de Almacht. U, Die de wereld in stand houdt, U bent bezweken onder de last van het kruis. Het was de last van onze zonden, die U deed vallen. Onze trots, onze zelfverheffing brachten U tot deze vernedering, opdat wij onze schuld zouden inzien, opdat wij ze zouden erkennen en toegeven.
Jezus, help mij door Uw genade om te doen wat ik zo moeilijk vind: eerlijk mijn fouten toegeven en U zó te volgen in de vernedering.

Onze Vader ... Weesgegroet ... Glorie zij de Vader ...
Ontferm U over ons. Heer ontferm U over ons.
God, wees ons, zondaars, genadig.


VIERDE STATIE
Jezus ontmoet zijn Moeder

Wij aanbidden U Christus en loven U.
Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt.

Hier staat Jezus - daar Maria, Hun ogen ontmoeten elkaar en het lijden wordt nog dieper. Jezus, U denkt aan Maria. Eens troostte U d weduwe van Naïm - en gaf haar haar zoon terug. U schreide om Uw vriend Lazarus - en riep hem ten leven. Nu breekt Uw hart omdat U Uw Moeder ziet lijden. Maar U gaat verder op Uw weg - voor ons.
Maria begrijpt Jezus. Zij volgt Hem. Want zij weet: dit is het uur, waarvan Simeon gesproken heeft: Nu zal het Offer voltrokken worden, dat zij toen heeft gebracht.
Maria, lieve Moeder, er zal wel eens een ogenblik komen, waarop God van mij een groot offer vraagt. U hebt Jezus bijgestaan op Zijn kruisweg, sta mij bij om met Jezus mijn kruis te dragen.

Onze Vader ... Weesgegroet ... Glorie zij de Vader ...
Ontferm U over ons. Heer ontferm U over ons.
God, wees ons, zondaars, genadig.

VIJFDE STATIE
Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen

Wij aanbidden U Christus en loven U.
Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt.

Lieve Heer, U bent aan het eind van Uw menselijke krachten. U bent de Godmens - beladen met onze schuld. En U wilt de volle zwaarte van die schuld dragen. Maar U wilt ook, dat wij het kruis met U méédragen.
Dat zie ik aan Simon van Cyrene, die daar voorbij komt. De soldaten dwingen hem U te helpen. Hij wil eerst niet, hij begrijpt niets van het kruis, maar als hij iets van Uw last afneemt, en U helpt het kruis te dragen, dan begint hij U en Uw kruis lief te hebben. Zo helpt Uw genade.
Lieve Heer, leer mij ook het kruis - dat is alles wat mij tegenstaat - te begrijpen en graag met U te dragen.

Onze Vader ... Weesgegroet ... Glorie zij de Vader ...
Ontferm U over ons. Heer ontferm U over ons.
God, wees ons, zondaars, genadig.

ZESDE STATIE
Veronica droogt het aangezicht van Jezus af.

Wij aanbidden U Christus en loven U.
Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt.

Veronica treedt uit de deur van haar huis. Zij gaat Jezus tegemoet. Duwen, stompen, scheldwoorden telt zij niet. Zij ziet alleen het aanbiddelijk Gelaat, dat gehoond en besmeurd is. En zij drukt haar zachte, koele, weldoende doek tegen Jezus’ gewonde aangezicht.
Jezus, met heel mijn hart sluit ik mij bij Veronica aan. Laat mijn ziel voor U zijn als die fijne, witglanzende doek die zij U gaf, maak mij aldoor fijner en stralender, laat mijn liefde veel leed wegwissen. En druk Uw heilig beeld aldoor dieper in mij.

Onze Vader ... Weesgegroet ... Glorie zij de Vader ...
Ontferm U over ons. Heer ontferm U over ons.
God, wees ons, zondaars, genadig.

ZEVENDE STATIE
De tweede val van Jezus onder het kruis

Wij aanbidden U Christus en loven U.
Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt.

Jezus, U valt wéér! Ondanks de hulp van Simon, ondanks de troost van Veronica, hulpelozer dan tevoren... U voelt de ogen van de mensen op U ... en doodsbleek, wankelend, raapt U al Uw krachten bijeen en staat op.
Jezus, is dat om mij moed te geven? Is dat om mij aan te sporen, altijd maar weer opnieuw te beginnen?
Ja, Jezus, ik wil U mijn liefde tonen, ik wil U volgen ‘tot in ‘t einde’ puttend uit Uw moed!

Onze Vader ... Weesgegroet ... Glorie zij de Vader ...
Ontferm U over ons. Heer ontferm U over ons.
God, wees ons, zondaars, genadig.

ACHTSTE STATIE
Jezus ontmoet de wenende vrouwen

Wij aanbidden U Christus en loven U.
Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt.

Jezus, het zijn de meest fijngevoelige zielen die om U schreien. Het zijn - uit die hele stad Jeruzalem - een paar vrouwen, die voor U uit durven komen. Als sterke vrouwen trekken zij niet terug nu zij U zien in verlatenheid en schande. Zo zijn zij voor U een troost geweest.
Jezus, geef ook mij de moed om Uw genade te volgen, telkens als zij mij roept.

Onze Vader ... Weesgegroet ... Glorie zij de Vader ...
Ontferm U over ons. Heer ontferm U over ons.
God, wees ons, zondaars, genadig.

NEGENDE STATIE
Derde val van Jezus onder het kruis

Wij aanbidden U Christus en loven U.
Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt.

Jezus, nu zie ik U vallen voor de derde maal! Languit, plat ter aarde, verbrijzeld en vernietigd.
Calvarië is vlakbij. Vlakbij is het verschrikkelijk ogenblik - Jezus staat op en gaat de berg op. Hij kan bijna niet meer, maar Zijn liefde drijft Hem naar de plaats van het offer. En Hij telt Zijn lijden niet.
Jezus, geef mij de genade, die U voor mij verdiend hebt, om als U het vraagt, het moeilijkste aan te durven, en samen met U niet bang te zijn voor het kruis.

Onze Vader ... Weesgegroet ... Glorie zij de Vader ...
Ontferm U over ons. Heer ontferm U over ons.
God, wees ons, zondaars, genadig.

TIENDE STATIE
Jezus wordt van zijn klederen ontbloot en met edik en gal gelaafd.

Wij aanbidden U Christus en loven U.
Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt.

Jezus wordt ontkleed. Al Zijn wonden worden opengerukt. Daar staat Hij omhuld door de rode mantel van Zijn bloed... Bitterheid geeft men Hem te drinken.
Lieve Jezus, er zal nooit iemand kunnen zeggen dat hij meer geleden heeft dan U. Maar miljoenen en miljoenen zullen op de dag van het wereldoordeel getuigen dat zij kracht en zoetheid hebben geput uit Uw lijden.
Jezus, leer mij aan U denken als het lijden mij treft, en geef Uw sterkte aan de mensen, die op het ogenblik groot lijden te dragen hebben.

Onze Vader ... Weesgegroet ... Glorie zij de Vader ...
Ontferm U over ons. Heer ontferm U over ons.
God, wees ons, zondaars, genadig.

ELFDE STATIE
Jezus wordt aan het kruis genageld

Wij aanbidden U Christus en loven U.
Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt.

Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt!
Lam Gods, dat mijn zonden wegneemt ...
Het kruis wordt opgeheven. Het kruis staat... Het staat tot ‘een banier der volkeren’. Want voortaan zal het kruis de mensheid in tweeën scheiden; in hen die het beminnen, in hen die het haten.
De pijnen klimmen al hoger en hoger; de spot en de minachting gaan al dieper en dieper, de verlatenheid wordt grenzeloos... en aldoor druppelt het goddelijk Bloed.
Lief Lam Gods, dat de zonden wegneemt, ontferm U over ons.

Onze Vader ... Weesgegroet ... Glorie zij de Vader ...
Ontferm U over ons. Heer ontferm U over ons.
God, wees ons, zondaars, genadig.

TWAALFDE STATIE
Jezus sterft aan het kruis

Wij aanbidden U Christus en loven U.
Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt.

Hij heeft Zich vernederd tot de dood, tot de Kruisdood.
Er is in de wereldgeschiedenis één boven alles verheven ogenblik. Een ogenblik van ontzetting. Een ogenblik van eeuwigheidsomvattende genade. Dat was, toen Jezus alleen maar diep neerbuigen en stil zijn. God sterft, sterft uit liefde...
Wij aanbidden U Christus en loven U, omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt.

Onze Vader ... Weesgegroet ... Glorie zij de Vader ...
Ontferm U over ons. Heer ontferm U over ons.
God, wees ons, zondaars, genadig.

DERTIENDE STATIE
Jezus wordt van het kruis afgedaan

Wij aanbidden U Christus en loven U.
Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt.

Heel behoedzaam leggen zij Jezus in Maria’s schoot. Nu is Zij - voor heel de wereld en voor alle tijden - de Moeder van Smarten. Toch kan ik het niet helpen, Moeder, dat ik heel stil, binnen in mij, blij word. Een blijheid, die opglanst als een nieuwe dageraad:
Jezus kan nu nooit meer lijden. Nooit meer! Zijn lieve Lichaam ligt in wonden open. Zijn ogen zijn geloken in de dook. Maar ‘t lijden is voorbij; voorgoed voorbij. Koningin van smarten, verheug U! En help ons door de genade van Jezus, Uw Zoon.

Onze Vader ... Weesgegroet ... Glorie zij de Vader ...
Ontferm U over ons. Heer ontferm U over ons.
God, wees ons, zondaars, genadig.

VEERTIENDE STATIE
Jezus wordt in het graf gelegd


Wij aanbidden U Christus en loven U.
Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt.

‘Zijn graf zal heerlijk zijn’.
Er is rust. Er is vrede, de de bittere strijd.

Mild valt de avond. Maria en Jezus’ vrienden zien nog eenmaal Zijn edel gelaat, vertederd en verheerlijkt in de dood. Langzaam gaan zij.

Nog twéé lange nachten. Dan zal Hij opstaan uit dit graf, verrezen, verheerlijkt, goddelijk... Tu Rex gloriae Christe!

Christus U bent de Koning der glorie! U hebt ons duur gekocht, maar nu behoren wij U ook voor eeuwig toe.

Gezegend zij de heilige en aanbiddelijke Drieëenheid, omdat zij ons door Jezus’ kruisdood barmhartig is geweest. Amen.

Onze Vader ... Weesgegroet ... Glorie zij de Vader ...
Ontferm U over ons. Heer ontferm U over ons.
God, wees ons, zondaars, genadig.


SLOTGEBED

Lieve Jezus, ik kniel voor Uw tabernakel. Ik vind het heerlijk, dat ik U Zelf mag bedanken voor alles. Voor alles, wat U voor mij hebt geleden; Voor Uw diep vernederende dood, voor al Uw liefde. En ik ben blij dat U verrezen bent!
Ik aanbid U, lieve Jezus, in Uw verheerlijkt Lichaam. Ik aanbid Uw heilige handen en heilige voeten. Ik aanbid Uw vijf glanzende wonden. Ik aanbid U stralend aangezicht. Laat mij eens gelukkig worden door U te aanschouwen, U, die daarom voor mij gestorven bent.

Je hebt Jezus zeker getroost door je vurige liefde. Ga nu nog niet weg voor je een Onze Vader en Wees gegroet en Ere aan de Vader gebeden hebt tot intentie van Z. H. de Paus, om de aflaten te verdienen, die je ook op de gelovige zielen kunt toepassen. Er is een volle aflaat aan de kruisweg verbonden en nog een tweede volle aflaat als je die dag te Communie gaat of geweest bent.
Vraag daarom Jezus met vertrouwen, dat Hij uit de overvloed van Zijn verdiensten enkele zielen verlost, die Zijn vreugde en Zijn glorie in de hemel zullen vermeerderen.