Mysteries van het licht (3 pro-life)

“Terwijl Ik in de wereld ben, ben ik het Licht van de wereld” (Jn 9:5)

 

1.     De Doop van Christus in de Jordaan

Het begin van Zijn openbaar leven (2 Kor. 5:21, Mat. 3:17)

 

Bij de doop van Jezus in de Jordaan weerklonk de stem van de Vader: “Dit is mijn welbeminde Zoon”.  ... Allen zijn geroepen om God’s zoon en dochter te zijn door het Doopsel...  Wij bidden voor de bescherming van alle kindjes in de moederschoot opdat zij mogen geboren worden en door hun doopsel verwelkomd en opgenomen worden in de grote Christelijke familie.

 

2.   De Bruiloft van Kana.

             De zelfopenbaring van Jezus.  Eerste teken (Joh. 2:1-12)

 

Jezus openbaarde Zijn glorie doorheen het mirakel in Kana.  Het nieuwe paar was niet alleen gezegend met wijn maar ook met geloof in Jezus Christus.  Laat ons bidden voor sterke huwelijken geworteld in het geloof in Jezus Christus en die open staan voor de gave van nieuw leven.

 

3. De verkondiging van het Rijk Gods.

    De Oproep tot Bekering.  (Mc 1:15, Mc 2:3-13, Luc 7:47-48, Joh. 20:22-23)

 

“Doet boete en geloof in de Blijde Boodschap”  Laat ons bidden dat deze eerste woorden van Jezus’ openbaar leven gehoord worden door allen die een abortus bedreven hebben.  Mogen zij weten dat de Heer hen tot bekering aanspoort en moge zij de ervaring van beknellend lijden en wroeging aangrijpen om hun spijt en berouw te belijden voor de Heer die nieuw leven geeft.

 

 

4. De wonderbaarlijke Gedaanteverandering op de berg Tabor.

    De openbaring van Zijn Glorie aan de Apostelen. (Lc 9:35)           

 

               Christus is is getransfigureerd op de berg en de apostelen zien Zijn Glorie.  Smeken wij de Heer dat alle ogen zouden omgevormd worden en erkennen dat elk menselijk leven gezien wordt als een weerspiegeling van God’s Glorie.

 

5. De Instelling van de Eucharistie.

                  De sacramentele uitdrukking van het Paasmysterie . (Joh 13:1)

 

               “Dit is Mijn Lichaam, gegeven voor u”  De Eucharistie leer ons hoe te leve, en hoe wij elkaar moeten liefhebben.  Laat ons bidden dat alle ouders die hun babies ondergeschikt maken aan hun eigen belang zou mogen leren zichzelf terzijde te zetten voor de zaak van hun babies.

 

 

 

Lichtrijke mysteries (4) gebaseerd op de H. Schrift en de Katechismus van de Katholieke Kerk (CCC)

 

1.     De Doop van Christus in de Jordaan

Het begin van Zijn openbaar leven (2 Kor. 5:21, Mat. 3:17)

 

Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem. (2 Kor. 5:21)

 

“Met het doopsel aanvaardt en begint Jezus zijn zending als lijdende Dienaar. Hij laat zich bij de zondaars rekenen.

1 Hij is al 'het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt' (Joh. 1,29); Hij loopt al vooruit op het 'doopsel' van zijn bloedige dood.

2 Hij komt reeds 'de gerechtigheid volledig vervullen' (Mt. 3,15), d.w.z. Hij onderwerpt zich geheel aan de wil van zijn Vader: uit liefde stemt Hij in met dit doopsel van de dood tot vergeving van onze zonden.

 (KKK 536).

 

2. De Bruiloft van Kana.

           De zelfopenbaring van Jezus.  Eerste teken (Joh. 2:1-12)

 

Dit heeft Jezus gedaan als begin van zijn tekenen te Kana in Galilea en Hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard, en zijn discipelen geloofden in Hem. (Joh. 2:1-12)

 

Het teken van het water dat te Kana in wijn veranderd werd, kondigt reeds het uur van de verheerlijking van Jezus aan. Het toont de vervulling van het bruiloftsmaal in het rijk van de Vader, waar de gelovigen de nieuwe wijn zullen drinken die bloed van Christus is geworden. (KKK 1335)

 

3. De verkondiging van het Rijk Gods.

    De Oproep tot Bekering.

 

Hij zeide: De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. (Mc 1:15)

 

Jezus nodigt de zondaars uit aan de tafel van het koninkrijk: 'Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars' (Mc. 2,17).1 Hij nodigt hen uit tot bekering, zonder welke men het koninkrijk niet kan binnengaan, maar Hij toont hun ook in woord en daad hoe grenzeloos de barmhartigheid van zijn Vader is jegens hen2 en hoe immens de 'vreugde in de hemel over één zondaar die zich bekeert' (Lc. 15,7). Het uiterste bewijs van deze liefde zal het offer zijn van zijn eigen leven 'tot vergeving van zonden' (Mt. 26,28). (KKK 545)

 

4. De wonderbaarlijke Gedaanteverandering op de berg Tabor.

    De openbaring van Zijn Glorie aan de Apostelen. (Lc 9:35)           

 

En er klonk een stem uit de wolk, die zeide: Deze is mijn Zoon, de uitverkorene, hoort naar Hem. (Lc 9:35)

 

De gedaanteverandering geeft ons een voorproef van de komst in heerlijkheid van Christus 'die ons armzalig lichaam zal herscheppen en het gelijkvormig zal maken aan zijn verheerlijkt lichaam' (Fil. 3,21). Maar zij herinnert ons ook eraan dat 'wij door vele kwellingen het rijk Gods moeten binnengaan' (Hand. 14,22) (KKK 556)

 

 

5. De Instelling van de Eucharistie.

                  De sacramentele uitdrukking van het Paasmysterie . (Joh 13:1)

 

En voor het Paasfeest, toen Jezus wist, dat zijn uur gekomen was om uit deze wereld over te gaan tot de Vader, heeft Hij de zijnen, die Hij in de wereld liefhad, liefgehad tot het einde.

 

Om hun een onderpand van deze liefde na te laten, om zich nooit van de zijnen te verwijderen en om ze deelgenoot te maken aan zijn paasmysterie, stelde Hij de eucharistie in als de gedachtenis aan zijn dood en verrijzenis, en Hij beval zijn apostelen deze gedachtenis te vieren totdat Hij zou wederkomen, 'waardoor Hij hen toen als priesters van het Nieuwe Verbond aanstelde. (KKK 1337)

 

Lichtrijke mysteries (5)

 

 

1.     De Doop van Christus in de Jordaan

Het begin van Zijn openbaar leven (Mat. 3:16-17)

 

Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit

het water. En zie, de hemelen openden zich, en hij

zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op

Hem komen.

En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is

mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen

heb.

 

Ik verlang altijd een gehoorzaam kind van God te zijn...

 

Hier, als Christus afdaalt in het water....de onschuldige die “zonde” werd  voor ons welzijn (2Kor.5:21) , de hemel opende zich geheel ...en een stem van de Vader ... noemt hem zijn welbeminde Zoon... terwijl de H. Geest neerdaalt op hem... en hem zijn aardse opdracht meegaf.

 

2. De Bruiloft van Kana.

           De zelfopenbaring van Jezus.  Eerste teken (Joh. 2:1-12)

 

1 En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in

Galilea en de moeder van Jezus was daar;

2 en ook Jezus en zijn discipelen waren ter bruiloft

genodigd.

3 En toen er gebrek aan wijn kwam, zeide de moeder

van Jezus tot Hem: Zij hebben geen wijn.

4 En Jezus zeide tot haar: Vrouw, wat heb Ik met u

van nood? Mijn uur is nog niet gekomen.

5 Zijn moeder zeide tot hen, die bedienden: Wat Hij

u ook zegt, doet dat!

11 Dit heeft Jezus gedaan als begin van zijn tekenen

te Kana in Galilea en Hij heeft zijn heerlijkheid

geopenbaard, en zijn discipelen geloofden in Hem.

(Joh. 2:1-12)

 

Ik verlang altijd te gehoorzamen naar de woorden van Maria in Kana – “Doe al wat Hij u vertelt”

               

Het eerste van al de wonderen... gegeven in Kana.... wanneer Christus water in wijn veranderde...en de harten van zijn leerlingen openden... voor het geloof ... laten wij danken voor haar tussenkomst ...Maria... de eerste onder de gelovigen. 

Laat ons de zaken herinneren en zien hoe ze ons hier zijn geopenbaard:  de macht van Maria’s tussenkomst ... haar absoluut vertrouwen in de Heer ...dat Hij alles doet wat noodzakelijk is. 

Jezus gebruikt het water dat bedoeld was voor de rituele of ceremoniele handen –en voetwassing ...en verandert het in wijn... de wijn symboliseert het Bloed van Christus.

 En uiteindelijk zien wij hoeveel betekenis Jezus hecht aan het Sacrament van het Huwelijk.... en hoeveel eerbied Jezus hiervoor betoond ...

 

3. De verkondiging van het Rijk Gods.

    De Oproep tot Bekering. 

 

 

22 En na dit gezegd te hebben, blies Hij op hen en

zeide tot hen: Ontvangt de Heilige Geest.

23 Wie gij hun zonden kwijtscheldt, die zijn ze kwijtgescholden;

wie gij ze toerekent, die zijn ze toegerekend. (Joh. 20:22-23)

 

Jezus, ik vertrouw op jou!

 

Jezus voorspelt de komst van God’s Koninkrijk ... roept op tot bekering... en vergeeft de zonden ... van allen die zich nederig ... en in vertrouwen tot hem richten... het instellen van de biechtmogelijkheid ...om Hem vergeving te vragen en ook te krijgen bij spijt... omwille van zijn grote Goddelijke Barmhartigheid ....die hij doorzet tot het einde van de wereld... in het bijzonder in het Sacrament van de Verzoening (Biecht)...waar de priester Jezus vervangt.

 

 

4. De wonderbaarlijke Gedaanteverandering op de berg Tabor.

    De openbaring van Zijn Glorie aan de Apostelen. (Lc 9:29-31)

 

 

29 En het geschiedde, terwijl Hij in het gebed was,

dat het aanzien van zijn gelaat anders werd, en

zijn kleding werd stralend wit.

30 En zie, twee mannen spraken met Hem, en wel

Mozes en Elia.

31 Dezen, in heerlijkheid verschenen, spraken over

zijn uitgang, die Hij te Jeruzalem zou volbrengen.

(Lc 9:29-31)

 

               Jezus, Ik verlang alleen te luisteren naar U, altijd!

 

      God’s Glorie verschijnt op het gelaat van Christus... en de Vader beveelt de verbaasde apostelen te ‘luisteren naar Hem’ en zich voor te bereiden ... om met Hem de angst en de pijnen te doorstaan van het Passielijden,... en zo met Hem te komen tot de vreugde van de Verrijzenis... en een getransfigureerd...gewijzigd en veranderdleven te leiden door de Heilige Geest.

 

 

 

5. De Instelling van de Eucharistie.

                  De sacramentele uitdrukking van het Paasmysterie . (Joh 13:2-5)

 

2 En onder de maaltijd, toen de duivel reeds Judas,

Simons zoon Iskariot, in het hart had gegeven

Hem te verraden,

3 stond Hij, wetende, dat de Vader Hem alles in

handen had gegeven en dat Hij van God uitgegaan

was en tot God heenging, van de maaltijd

op,

4 en Hij legde zijn klederen af en nam een linnen

doek en omgordde Zich daarmede.

5 Daarna deed Hij water in het bekken en begon de

voeten der discipelen te wassen, en af te drogen

met de doek, waarmede Hij omgord was. . (Joh 13:2-5)

 

Heer, breng mij zo veel als U wil de Heilige Kommunie.  Door dit Sacrament... door Uw aanwezigheid in mij kan ik de heiligheid bereiken.

 

De instelling van de H. Eucharistie waarin Christus zijn lichaam en bloed offert... als voedsel onder de tekenen van brood en wijn... getuigd van zijn uiterste liefde voor de mensheid.

De Heilige Eucharistie is een belangrijk middel om genaden te verkrijgen... die ons leiden naar de volledige heiligheid.  Maar we moeten ze ontvangen met dit verlangen en streven naar heiligheid... en de intenties om alles wat  hem mishaagd en in ons hart aanwezig is... uit ons leven te bannen. 

Kniel met je volle aanwezigheid en toewijding voor Jezus in het uitgesteld en heilig Sacrament.  Vertrouw Hem toe al je behoeften....  Spreek tot Hem met volledige overgave en in volledig vertrouwen... stort uw hart bij Hem uit.... en geef hem de volledige vrijheid.... om in jou te bewerken wat Hij het beste voor u vindt.

 

 

 

MYSTERIES VAN HET LICHT (6)

 

 

 

1.   De Doop van Christus in de Jordaan

Het begin van Zijn openbaar leven

 

‘Hem die geen zonde heeft gekend, heeft God voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij door Hem Gods gerechtigheid zouden worden.’ (2 Kor. 5:21)

 

Almachtige eeuwige God, toen Christus in de Jordaan gedoopt was en de Heilige Geest op Hem neerdaalde, hebt Gij Hem geopenbaard als uw welbeminde Zoon. 

Wij bidden U: laat ook op ons, uw aangenomen kinderen, die herboren zijn uit water en Heilige Geest, altijd uw welbehagen rusten.

 

2.   De Bruiloft van Kana.

       De zelfopenbaring van Jezus.  Eerste teken

 

 

3 Toen de wijn opraakte, wendde de moeder van Jezus zich tot Hem en zei: Ze zitten zonder wijn. (Joh. 2:3)

 

Te Kana in Galilea komt Jezus tegemoet aan de vraag van Maria om de ouders van bruid en bruidegom ter hulp te komen ‘Zij hebben geen wijn meer’.   Maria leert ons bidden..en stelt zich op tussen haar Zoon en ons... arme, behoeftige mensen.

      Leer ons bidden met ons hart ... klaag onze nood bij U, Jezus ...en lukt het niet... zie dan op naar Moeder.. ofschoon het uur nog niet gekomen was... bemiddelt zij in Kana ...en nu ook bij ons.

 

3. De verkondiging van het Rijk Gods.

    De Oproep tot Bekering.

 

22 Na deze woorden ademde Hij over hen. ‘Ontvang de heilige Geest’, zei Hij.  23 ‘Als jullie iemand zijn zonden vergeven, dan zijn ze ook vergeven; als jullie ze niet vergeven, dan blijven ze behouden.’ (Joh. 20:22-23)

 

 

Dwaas! ... al die voorzieningen die je getroffen hebt, voor wie zijn die dan?  Iedereen neemt alleen maar met zich mee de verdiensten van zijn goede werken en de straf voor zijn zonden.  Zalig de doden die in de Heer sterven, van nu af.  Ja waarlijk, zegt de Geest, laat hen uitrusten van hun moeiten, want hun daden vergezellen hen.  Er komt een nacht en dan kan niemand werken.

      Laat ons bidden en reageren nu het voor ons nog dag is ...tegen lauwheid,... tegen tegenzin wat het de zaken van God betreft ...en tegen al onze gehechtheid aan dingen van hier beneden,... soms zeer kleine dingen.... Heilig ons werk en ons leven... en laat ons ootmoedig vergiffenis vragen aan de Heer in een persoonlijke levensbiecht. 

 

 

4. De wonderbaarlijke Gedaanteverandering op de berg Tabor.

    De openbaring van Zijn Glorie aan de Apostelen.

 

      35 Uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn uitverkoren Zoon; luister naar Hem.’ (Lc 9:35)

 

De liturgie herinnert ons tweemaal per jaar aan het wonder van de gedaanteverandering: op de tweede zondag van de Veertigdagentijd ...om de godheid van Christus te bevestigen bij het naderen van zijn Lijden en ....op het feest van de gedaanteverandering van de Heer... om de verheffing van Christus in zijn heerlijkheid te vieren.

De gedaanteverandering van de Heer is bovendien een voorproef op de heerlijkheid van de hemel,... waar wij God van aangezicht tot aangezicht zullen aanschouwen...  Dank zij de genade delen wij reeds in deze belofte van het eeuwige leven.

Laten wij bidden dat onze levenswandel ...via het kruis en het offer ...net zoals Jezus de Calvarie bestijgt,... ons brengt naar het hemels Paradijs.

 

5. De Instelling van de Eucharistie.

        De sacramentele uitdrukking van het Paasmysterie.

                

     1 Het paasfeest was ophanden.  Jezus wist dat zijn uur gekomen was: nu zou Hij de wereld verlaten om naar de Vader te gaan. Voorheen hield Hij al van degenen die Hem in de wereld toebehoorden, maar nu zou Hij hun zijn liefde betonen tot het uiterste. (Joh 13:1)

 

      Vandaag is het een dag die zich als geen andere leent om deze liefde van Christus ... voor ieder van ons... en de wijze waarop wij die beantwoorden... te overwegen. 

Hoe staat het met onze gestage omgang met Hem... onze liefde voor de Kerk... onze oefeningen van berouw en eerherstel... de liefde tot de naaste... met onze voorbereiding en dankzegging bij de communie?  Doen wij moeite .... medeverlosser te zijn met Hem? ... Hongeren en dorsten wij naar gerechtigheid?

Laat ons elke dag groeien in liefde tot U en onze broeders door U in hen te herkennen... door U te danken... U te loven... U te prijzen...met U te praten... zoals de apostelen gedaan hebben.

     

 

 

MYSTERIES VAN HET LICHT (7)

 

 

 

1.   De Doop van Christus in de Jordaan

Het begin van Zijn openbaar leven

 

‘Hem die geen zonde heeft gekend, heeft God voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij door Hem Gods gerechtigheid zouden worden.’ (2 Kor. 5:21)

 

De Heer wil gedoopt worden, zegt de heilige Augustinus, “omdat Hij met zijn nederigheid wil verkondigen wat voor ons noodzakelijk is”.

Ons vader en ons moeder hebben dit begrepen ... ons als kleine baby laten dopen ... en zo de hemelpoort wijd voor ons opengezet ... door de overvloed van hemelse genade en geloof. 

Laat ons bidden bewust te worden ... van dit allermooiste geschenk... en onze ouders...zowel de hemelse als de aardse... eeuwig dankbaar zijn.

 

2.   De Bruiloft van Kana.

       De zelfopenbaring van Jezus.  Eerste teken

 

     5 Zijn moeder zei tegen de dienaren: Wat Hij u ook beveelt, doe het maar. 6 Nu stonden daar zes stenen waterbakken ten behoeve van het Joodse reinigingsgebruik, elk met een inhoud van twee tot drie metreten. 7 Doe die bakken vol water,' beval Jezus hun. Ze deden ze vol water, tot de rand toe. (Joh. 2:5-7)

 

Ons aandeel is slechts gering, maar de Heer wil erover beschikken...Hij wil dat de mensen meewerken met hun eigen inspanning ... en met de middelen waarover ze beschikken...zoals hier de gehoorzame dienaren...Zij zijn de stille getuigen van het wonder... op verzoek van Maria... net zoals de leerlingen van de Meester, die in hun geloof worden bevestigd.

Laten we bidden dat routine, ongeduld of luiheid ons de verplichtingen van elke dag niet of slechts maar voor een deel doen vervullen... want wat zal onze vreugde groot zijn...als wij door Gods barmhartigheid... eens in de hemel al onze daden...in heerlijkheid veranderd...zullen aanschouwen!

 

 

3. De verkondiging van het Rijk Gods.

    De Oproep tot Bekering

 

14 Maar nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea de goede boodschap van God verkondigen

15 en zei: ‘De tijd is rijp en het koninkrijk van God is ophanden. Bekeer u! Heb geloof in de goede boodschap.’   (Mc 1:15)

 

 

Alhoewel mijn doopsel ... mij vergeeft van elke schuld en straf verbonden aan de erfzonde... bevrijdt ze mij niet van de gevolgen van de zonde ... Het kwaad zit in de wortel van mijn hart ... onderworpen aan dwaling, begeerte en dood ... en daar moet het genezen worden door het geloof in de goede boodschap.  God redt...  God heeft zijn enige Zoon als onze redder gestuurd op aarde als Mens. 

Laten wij bidden dat de mensen hun hart openen voor God... naderen tot God ... zodat er meer sociale rechtvaardigheid in de wereld komt... en al de problemen die de wereld teisteren ... een oplossen verkrijgen.

 

 

 

4. De wonderbaarlijke Gedaanteverandering op de berg Tabor.

    De openbaring van Zijn Glorie aan de Apostelen. (Lc 9:35)  

 

      35 Uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn uitverkoren Zoon; luister naar Hem.’ (Lc 9:35)

 

 

Hoe vaak hebben wij Hem niet gehoord in het binnentje van ons hart!

Paulus leert ons: ... de Geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest, dat wij kinderen zijn van God.  Maar als wij kinderen van zijn, zijn wij ook erfgenamen, en wel erfgenamen van God, tezamen met Christus, daar wij delen in zijn lijden, om ook te delen in zijn verheerlijking.

Laten wij tot OLV bidden, dat wij in vrede de pijn en de vermoeienis die elke dag met zich meebrengt weten aan te bieden, onze gedachten gericht op Jezus die ons in dit leven vergezelt en op ons wacht, verheerlijkt, aan het einde van de weg.

“En wanneer het uur zal komen...waarin mijn mensenogen zich sluiten...open dan, Heer, andere, grotere voor Mij...om uw onmetelijke aangezicht te aanschouwen...Moge de dood een grotere geboorte zijn!”, het begin van een leven zonder einde.

 

 

5. De Instelling van de Eucharistie.

    De sacramentele uitdrukking van het Paasmysterie

 

3 Jezus, die wist dat de Vader Hem alles in handen had gegeven en dat Hij van God gekomen was en naar God zou teruggaan, 4 stond van tafel op, legde zijn bovenkleren af en bond een linnen schort om zijn middel. 5 Daarna goot Hij water in een waskom en begon Hij de voeten van zijn leerlingen te wassen. Hij droogde ze af met de schort om zijn middel 6 Zo kwam Hij bij Simon Petrus. ‘Heer,' zei deze, ‘gaat U mij de voeten wassen?’.  (Joh 13:3-6)

     

Na een welwillende krachtinspanning zal Jezus Petrus’ voeten wassen, zoals Hij bij de andere apostelen had gedaan.  Bij de komst van de Heilige Geest begreep Simon zijn opdracht de Kerk te dienen en te ondersteunen.

Wat Ik doe begrijpt ge nu nog niet...  Ook ons overkomt hetzelfde als Petrus: wij begrijpen soms de gebeurtenissen niet die de Heer toestaat: pijn, ziekte, economische ineenstorting, het verlies van een baan, de dood van een geliefde...

Laat ons bidden niet opstandig te worden bij onrecht en bij iedere mislukking maar in alles Gods hand van voorzienigheid te zien, zelfs tot in het meest onbeduidende.

 

MYSTERIES VAN HET LICHT (8)

 

 

1.   De Doop van Christus in de Jordaan

Het begin van Zijn openbaar leven

 

1 In die dagen kwam Johannes de Doper in de woestijn van Judea verkondigen: 2 ‘Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is ophanden.’ 3 Want hij is het over wie door de profeet Jesaja is gesproken:

Een stem roept in de woestijn:

Bereid de weg van de Heer,

maak zijn paden recht.’ (Mat. 3:1-3)

 

Kom, o Heer, en draal niet meer...Laten wij zijn weg recht maken...De Heer zal spoedig komen... Als wij er ons van bewust zijn...dat onze blik vertroebeld is...dat we de straling die van Bethlehem...die van het Kind uitgaat...niet helder zien...is het tijd om onszelf te ontdoen van wat ons gezichtsvermogen schaadt. 

Laat ons dit moment aangrijpen voor een extra goed gewetensonderzoek ... voor een grondige innerlijke schoonmaakbeurt... waardoor we de verwachte Gast...God zelf... op passende wijze kunnen ontvangen. 

Laat ons de hulp inroepen van Jezus en Maria ...om inzicht te verwerven ...om helemaal door te dringen... tot in de wortels van ons handelen.... en diep in ons hart ...nauwkeurig de drijfveren te onderzoeken... die de motor van ons handelen zijn.  Herstel ons Heer... in de maagelijke staat van bij ons doopsel.

 

2.   De Bruiloft van Kana.

        De zelfopenbaring van Jezus.  Eerste Mirakel

 

1 Op de derde dag werd er een bruiloft gevierd te Kana in Galilea, waarbij de moeder van Jezus aanwezig was. 2 Ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. 3 Toen de wijn opraakte, wendde de moeder van Jezus zich tot Hem en zei: ‘Ze zitten zonder wijn.’  .

9 De tafelmeester proefde het water dat wijn was geworden, maar wist niet waar die vandaan kwam; de dienaren die het water geschept hadden wisten het wél. De tafelmeester riep dus de bruidegom 10 en zei: ‘Iedereen schenkt toch eerst de beste wijn, en de gewone pas wanneer er al flink gedronken is. Maar u hebt de beste wijn bewaard tot het laatst!’11 Dat was het begin van Jezus’ tekenen, te Kana in Galilea.  Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in Hem. (Joh. 2:5-7)              

 

Te Kana krijgen de gasten – door de tussenkomst van Maria – overvloed van wijn, (ook symbool voor de geestelijke gunsten), maar belangrijker is dat de leerlingen het geloof ontvangen.

Wardje Poppe verdedigt Haar algemeen middelaarschap namelijk dat elke genade van Jezus tot ons komt door bemiddeling van Maria.

Laat ons dan ook alles met Haar doen: zij is de Middelares: Zij brengt de genade-invloeden zo zacht in ons over: ‘bemiddelen dat kan Ze zo moederlijk.  Dat samenleven, die oogopslag naar Maria vėėr elk gebed en elke daad, doet de bemiddeling zo innig worden en bewust.

 

3. De verkondiging van het Rijk Gods.

    De Oproep tot Bekering.

 

47 Daarom zeg Ik u dat haar vele zonden vergeven zijn, getuige haar grote liefde. Maar wie weinig wordt vergeven, heeft weinig liefde.' 48 Tegen haar zei Hij: ‘Uw zonden zijn vergeven.' 49 De andere gasten zeiden toen onder elkaar: ‘Wie is deze man, die zelfs zonden vergeeft?' 50 Tegen de vrouw zei Hij: ‘Uw vertrouwen is uw redding. Ga in vrede.' (Luc 7:47-50)

 

O liefdevolle pelikaan! O Heer Jezus! .... Ik ben onrein, maar reinig mij in uw bloed... Waarvan een enkele druppel, vergoten voor de zondaars... De hele wereld kan zuiveren van alle schuld... O Jezus! in het heden zie ik U nog gesluierd...U, waarnaar ik dorst, o verleen mij...Dat ik uw gelaat steeds duidelijker mag zien,...En dat ik gezegend moge zijn in het aanschouwen van uw heerlijkheid.  Amen. (Hymne Adore te devote)

 

 

4. De wonderbaarlijke Gedaanteverandering op de berg Tabor.

    De openbaring van Zijn Glorie aan de Apostelen.

 

35 Uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn uitverkoren Zoon; luister naar Hem.’ (Lc 9:35)

 

Dat doet ons denken aan die andere wolk die de aanwezigheid van God in het OT begeleidde: Toen overdekte de wolk de tent van de samenkomst en vulde de heerlijkheid van Jahwe de woning. Het was het teken dat de goddelijke tussenkomst vaststond.  Jahwe sprak tot Mozes: Ik kom tot u in een dichte wolk zodat het volk Mij met u hoort spreken en voor altijd in u zal geloven.

Op de berg Tabor nu overschaduwt de wolk Christus en de machtige stem van God klinkt er uit op: Dit in mijn Zoon, mijn Welbeminde, luistert naar Hem.

En God de Vader spreekt door Jezus tot alle mensen van alle tijden. 

Laten wij Zijn stem horen in deze tijd, meer in het bijzonder door het onderricht van de Kerk die “zonder ophouden zoekt naar wegen om dit mysterie van haar Heer en Meester dichter tot het menselijk geslacht te brengen, tot de volkeren, de naties en tot iedere mens afzonderlijk.

 

5. De Instelling van de Eucharistie.

        De sacramentele uitdrukking van het Paasmysterie.

                     

14 Toen het uur gekomen was, ging Hij met de apostelen aan tafel. 15 Hij zei tegen hen: ‘Vurig heb Ik ernaar verlangd om dit paasmaal met jullie te eten vóór mijn lijden. (Lc 22:14-15)

27 Vrede laat Ik jullie na, mijn eigen vrede geef Ik jullie, een andere dan de wereld te bieden heeft. Je moet je dus niet zo laten verontrusten en de moed niet verliezen. 28 Je hebt gehoord wat Ik zei: niet alleen dat Ik heenga, maar ook dat Ik bij jullie terugkom. Als jullie Mij liefhadden, zou het jullie met vreugde vervullen dat Ik heenga naar de Vader, want de Vader is groter dan Ik. 29 Ik zeg het jullie dus nu al, voordat het zover is, dan zul je, als het zover is, geloven. (Joh 13:27-29)

 

Adore te devote!  Ik aanbid U ingetogen, God zo diep verborgen...  Gij die hier, ik voel het, waarlijk ligt versluierd.  O mijn hart...’k wil het gans aan U schenken.

Het bezwijkt van vreugde, wijl het U aanschouwt!  Levend Brood... Gij, die mij levend maakt.  Gij voedt mijn arme ziel en doet leven van Uw leven... Gij voedt haar, Jezus, door uw eigen gedachten aan haar te geven.  Gij voedt haar met mijn verlangens te richten door de Uwe.

Gij voedt haar, met haar leven gans te omvatten, te bezielen en te richten naar het Uwe.  Laat mijn ziele Jezus, van U leven.  (ZEH E. Poppe uit ‘Onder Gods Oog)

 

 

MYSTERIES VAN HET LICHT (9)

 

1.   De Doop van Christus in de Jordaan

Het begin van Zijn openbaar leven

 

13 Toen kwam Jezus uit Galilea naar Johannes bij de Jordaan om zich door hem te laten dopen.  16 Toen Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen uit het water. En zie, daar opende zich de hemel voor Hem en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Hem neerkomen. 17 Er kwam een stem uit de hemel, die zei: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind.’   (Mat. 3:13,16-17)

 

De liturgie van de Doop van de Heer in de Jordaan voert ons binnen in het diepste van het mysterie van zijn Persoon en zending. 

Tergelijkertijd biedt de liturgie ons de gelegenheid dank te brengen voor de talloze gaven die Christus ons heeft verleend op de dag van ons Doopsel.  

De Kerk spoort ons vandaag aan om “met hernieuwend geloofsvuur de verplichtingen te bevestigen, die onze ouders, peter en meter ooit voor ons zijn aangegaan in de beloften van het doopstel” en “onze krachtige en vurige toewijding aan Christus en de wil tegen het kwade te strijden” te hernieuwen (Johannes Paulus II).

Laten wij, naast dankbaarheid en vreugde voor al het goede dat wij in dit sacrament hebben verkregen, vandaag onze trouw aan Christus en aan de Kerk hernieuwen, een trouw die zich vaak zal vertalen in trouw aan ons dagelijks gebed.

 

2.   De Bruiloft van Kana.

            De zelfopenbaring van Jezus.  Eerste teken

          

  3 Toen de wijn opraakte, wendde de moeder van Jezus zich tot Hem en zei: `Ze zitten zonder wijn.' 4 Jezus antwoordde: ‘Wat hebben ik en u daarmee van doen, Vrouwe? Mijn uur is nog niet gekomen.' 5 Zijn moeder zei tegen de dienaren: `Wat Hij u ook beveelt, doe het maar.’ (Joh 2:3-5)

 

Ziet ge de lieve Middelares graag?  Kent ge Ze goed?  Spreekt ge Haar aan?  Dikwijls?  Luistert ge goed naar Haar, gelijk een gewillig kind?  Wil ik Haar eens laten spreken?  Luister:  Haar woorden zijn spijs en drank.

Ja Maria is een kostbaar voedsel. Zij wordt in de beschouwing als een fijne drank.  Zij, ja Zij: Maria, het verzamelpunt van al wat schoon en goed is.  Eet maarn van Haar, lieve, maar laat dat zoete voedsel omzetten in levenskrachten tot liefdedaden.

‘Wie in Mij handelen zullen niet zondigen.  En wie Mij doet kennen zullen het eeuwig leven bezitten’.  Fijn hŹ en mooi!

(ZEH E. Poppe, ‘In Maria’s licht’)

 

3. De verkondiging van het Rijk Gods.

    De Oproep tot Bekering

          

  3 Ze kwamen een verlamde bij Hem brengen, door vier man gedragen. 4 Omdat ze de man niet bij Hem konden krijgen vanwege de menigte, haalden ze de dakbedekking weg boven zijn hoofd, en toen ze een opening gemaakt hadden, lieten ze het bed waar de verlamde op lag, zakken. 5 Bij het zien van hun vertrouwen zei Jezus tegen de verlamde: ‘Vriend, uw zonden worden u vergeven. (Mc 2:3-5)

 

Jezus is aan het kruis gestorven, om onze zonden uit te boeten.  Na Zijn verrijzenis heeft Hij het sacrament van de biecht ingesteld, met de woorden: “ Wier zonder gij zult vergeven, hun zijn ze vergeven...”

De Priester past dan, in naam van Jezus, de verdiensten van Zijn lijden toe op de rouwmoedige zondaar.

In het Bloed van het lam, worden wij telkens gewassen tot grotere zuiverheid. (ZEH E. Poppe, ‘Met priester Poppe doorheen het jaar’)

 

4. De wonderbaarlijke Gedaanteverandering op de berg Tabor.

    De openbaring van Zijn Glorie aan de Apostelen. (Lc 9:28-31;35)   

              

28 Ongeveer een week na deze woorden nam Hij Petrus, Johannes en Jakobus mee en ging Hij de berg op om te bidden. 29 Terwijl Hij aan het bidden was, veranderde Hij van uiterlijk en werden zijn kleren stralend wit. 30 Ineens waren er twee mannen met Hem in gesprek. Het waren Mozes en Elia, 31 die in heerlijkheid verschenen en over zijn heengaan spraken, de voleinding van zijn leven in Jeruzalem.                             35 Uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn uitverkoren Zoon; luister naar Hem.’

 

Naar de hemel loopt maar één weg: die der volmaaktheid en heiligheid.

Hij loopt door drie fazen:       1.  de ‘zuiveringsweg’ voor beginnelingen

2.  de ‘verlichtingsweg’ voor gevorderden.

                                                            3.  de ‘verenigingsweg’ voor de volmaakten.

In het begin moet de ziel zich zuiveren van zonden door boete en bekering.

Later moet ze door beschouwing en overweging tot verlichting komen.  Tenslotte wordt ze in God omgevormd en met Hem verenigd.  Dan is ze klaar voor de hemel!  Niets is zoveel waard.

Wij mogen nooit vergeten dat diezelfde Jezus die met die drie bevoorrechte mannen op de berg Tabor was, de Jezus is die dagelijks aan onze zijde verkeert. ... Wij moeten eerder leren de Heer te vinden in wat gewoon is, elke dag, en we moeten wegijlen van de verleiding ooit iets buitengewoons te verlangen. ...Zou ons leven niet anders zijn, als we de aanwezigheid van God tot een werkelijkheid maken door meer schietgebeden proberen te zeggen bij elke verandering van aktiviteit? ...  Heb ik een uur voorbij laten gaan zonder dat ik met God, mijn Vader, heb gesproken?  ...Heb ik mij tot Hem gericht met de liefde van een kind?

 

5. De Instelling van de Eucharistie.

        De sacramentele uitdrukking van het Paasmysterie .

          

1 Het paasfeest was ophanden. Jezus wist dat zijn uur gekomen was: nu zou Hij de wereld verlaten om naar de Vader te gaan. Voorheen hield Hij al van degenen die Hem in de wereld toebehoorden, maar nu zou Hij hun zijn liefde betonen tot het uiterste. (Joh 13:1)

 

      ‘Ik ben het levend Brood, dat uit de hemel is nedergedaald.’  O Jezus, nu ik te Communie geweest ben zijt Gij in mij... Gij!....

Een priesterwoord heeft U zoĎven tijden het heilig Misoffer uit de hemel doen nederdalen... op het altaar...in deze eigen handen, die nu, dankbaar, deze woorden schrijven.

Uit mijn handen zijt Gij opgestegen tot mijn mond, nu sprakeloos van onroering... en nu! ... nu rust Gij in mijn hart.

Laat mij een ogenblik zwijgend U beschouwen en blij zijn, dat Gij in mijn ziel zijt.... (ZEH E. Poppe uit ‘Onder Gods Oog)