Mysteries van het licht (1)

“Terwijl Ik in de wereld ben, ben ik het Licht van de wereld” (Jn 9:5)

 

1.     De Doop van Christus in de Jordaan

Het begin van Zijn openbaar leven (2 Kor. 5:21, Mat. 3:17)

 

1.   Jezus begint zijn openbaar leven als Hij dertig jaar oud is.

2.   Johannes doopt in de Jordaan.

3.   Jezus benadert Johannes voor Zijn Doopsel.

4.   Johannes: “Het is eerder ik die zou moeten gedoopd worden door u, en niet u die tot mij komt voor het doopsel”

5.   Jezus overhaalt Johannes Hem te dopen.

6.   Wanneer Jezus uit het water stapt hoort men een stem uit de Hemel zeggen: “Dit is mijn welbeminde Zoon in wie Ik mijn welbehagen schep”

7.   De H. Geest daalt neer over Jezus in de vorm van een duif.

8.   Doorheen deze hemelse gebeurtenis is het sacrament van het Doopsel ingesteld.

9.   De heilige Drievuldigheid toont zich doorheen de stem van de Vader, en de heilige Geest die neerdaalt op de Zoon.

10.Vervuld met de H. Geest werd Jezus geleid door diezelfde H. Geest naar de woestijn voor 40 dagen.

 

 

2.   De Bruiloft van Kana.

                De zelfopenbaring van Jezus.  Eerste Mirakel (Joh. 2:1-12)

 

1.        Maria was uitgenodigd op een bruiloft in Kana gelegen in Galilea.

2.        Jezus en zijn apostelen waren eveneens uitgenodigd.

3.        Tijdens de trouwfeest geraakte men door de voorraad wijn.

4.        "Maria sprak Jezus aan: “Er is geen wijn meer”.

5.        Jezus antwoordde: "Wat heeft dat met Mij en u te maken? Mijn uur is nog niet gekomen."

6.        Maria zegt aan de knechten: "Doe al wat Hij zegt."

7.        Jezus gebiedt de obers de kruiken met water te vullen en naar de hoofdverantwoordelijke te gaan.

8.        The wijnproever zegt tot de ober: "Elkeen serveert eerst de goed wijn...maar jij hebt hem bewaard tot nu."

9.        Op het verzoek van Maria deed Jesus Zijn eerste mirakel.

10. Door Zijn aanwezigheid werd het Christelijk huwelijk tot de waardigheid van een Sacrament verheven.

 

3. De verkondiging van het Rijk Gods.

    De Oproep tot Bekering.  (Mc 1:15, Mc 2:3-13, Luc 7:47-48, Joh. 20:22-23)

 

1.     Dit is de tijd van de vervulling.  Het Koningschap van God is op komst.  Doet boete en geloof in de H. Schrift. (Mc. 1:15)

2.     Jezus nodigt de zondaars uit naar de tafel van zijn koninkrijk: ‘Ik ben niet gekomen om de rechtvaardigen te roepen maar voor de bekering van de zondaars.’

3.     Hij nodigt hen uit tot bekering noodzakelijk om tot zijn koninkrijk toegelaten te worden.

4.     Hij toont hen in woord en daad de Barmhartighed van zijn Vader en de overgrote vreugde in de hemel voor elke zondaar die zijn zonden beweend en berouw betoond.

5.     Het uiterste bewijs van zijn liefde is het offer van zijn eigen leven voor ‘de vergiffenis van onze zonden’.

6.     Toen Jezus hun geloof zag, zei hij tot de lamme: ‘Kind, uw zonden zijn u vergeven’.

7.     Omdat u zult weten dat de Mensenzoon de macht heeft om zonden op aarde te vergeven, zei hij tot de lamme: ‘Ik zeg u, sta op, neemt uw bed op en ga naar huis.’

8.     Hij stond op, nam zijn bed op en wandelde weg uit het zicht van de toehoorders.  Ze waren allen verbaasd en verheerlijkten God met de woorden: ‘Wij hebben nog nooit zoiets gezien tevoren als dit’ (Mc 2:3,10-13).

9.     Zo ik zeg u: ‘Haar vele zonden zijn vergeven opdat zij Mij haar grote liefde betoond heeft.  Maar diegene die weinig is vergeven bemint heel weinig.

10. Hij zei tot haar: “Uw zonden zijn u vergeven.” (Lc 7,47-48)

 

 

4. De wonderbaarlijke Gedaanteverandering op de berg Tabor.

    De openbaring van Zijn Glorie aan de Apostelen. (Lc 9:35)           

 

1.     Terwijl Hij bad, veranderde zijn Aangezicht van glans en zijn kleed werd helder wit.

2.     En tussendoor spraken twee mensen met Hem, Mozes en Elia.

3.     Hij verscheen in al zijn Glorie en vertelde over Zijn uittocht uit Jeruzalem.

4.     Petrus en zijn gezellen werden overweldigd door slaap maar terug tenvolle bij hun bewustzijn zagen zij zijn Glorie en twee mannen staan bij Hem.

5.     Op het moment dat zij afscheid namen van Hem zei Petrus tot Jezus: ‘Meester, het is goed dat we hier zijn; laat ons drie tenten opzetten,  één voor U, één voor Mozes en één voor Elia.’  Maar hij besefte niet wat hij had gezegd.

6.     Terwijl hij nog sprak, naderde er een wolk en overschaduwde hen en zij kregen schrik en werden angstig bij het binnentreden van de wolk.

7.     En dan sprak een stem vanuit die wolk en zei: ‘Dit is mijn veelgeliefde Zoon; luister naar Hem’ (Lc 9: 29-35).

8.     De Gedaanteverandering geeft ons een voorsmaak van de glorierijke Wederkomst van Christus.

9.     Wanneer hij ‘ons aards lichaam zal veranderen in zijn glorierijk lichaam’.

10. Maar ook herinnert het ons eraan dat ‘vele vervolgingen onze Calvarieweg uitmaken naar God’s koninkrijk’.

 

5. De Instelling van de Eucharistie.

                  De sacramentele uitdrukking van het Paasmysterie . (Joh 13:1)

 

1.     Hij zei tot hen: ‘Ik heb sterk ernaar uitgekeken om het Joodse Paasfeest met u te vieren en samen te eten vooraleer Ik lijd’.

2.     Nochtans zeg Ik u: ‘Ik zal niet (opnieuw) met u eten zolang mijn opdracht niet is vervuld binnen het koninkrijk van God.

3.     Dan nam hij de beker, prees God met dankbetuigingen en zei: ‘Drink uit deze beker en deel het met elkaar;

4.      Want Ik zeg u vanaf dit moment drink ik niet van de vrucht van de wijngaard totdat het koninkrijk Gods onder ons is gekomen.’

5.     Daarna nam hij het brood, zegende het en brak het, gaf het aan hem met de woorden: ‘Dit is mijn lichaam gegeven voor u; doe dit tot mijn gedachtenis.’

6.     Op dezelfde wijze nam hij de beker nadat zij gegeten hadden en zei: ‘Deze beker is het nieuw verbond in mijn bloed, dat voor u wordt uitgegoten.

7.     Jezus wist dat zijn uur gekomen was om de wereld te verlaten en naar zijnVader toe te gaan,nog voor het Joodse paasfeest zou plaatsgrijpen.

8.     Hij hield van de zijnen in de wereld tot aan het einde. (Jn 13:1).

9.     Om getuigenis te geven van zijn liefde en hen niet verweesd achter te laten bij zijn vertrek, maakte hij hen deelgenoten van dit Joods Paasfeest,

10. En hij stelde de Eucharistie in ter nagedachtenis aan zijn dood en Verrijzenis en gebood zijn apostelen dit te celebreren totdat hij wederkomt. (CCC 1337).

 

 

Mysteries van het licht (2)

“Terwijl Ik in de wereld ben, ben ik het Licht van de wereld” (Jn 9:5)

 

DE VIJF NIEUWE GEHEIMEN VAN HET LICHT

 

Apostolische brief ‘Rosarium Virginis Mariae’.

 

De nieuwe Geheimen van het Licht worden naar het voorstel van de paus overwogen op de donderdag. De nieuwe indeling zou dan als volgt zijn:

 

- Maandag:       de Blijde Geheimen

- Dinsdag:          de Droevige Geheimen

- Woensdag:     de Glorievolle Geheimen

- Donderdag:    de Lichtrijke Geheimen

- Vrijdag:           de Droevige Geheimen

- Zaterdag:        de Blijde Geheimen

- Zondag:           de Glorievolle Geheimen

 

Door de Heilige Stoel werden aan de nieuwe geheimen geen overwegingen toegevoegd. Deze zijn daarom ontleend aan evangelieperikopen of aan de Katechismus van de Katholieke Kerk (KKK). Bij het bidden worden deze verwijzingen uiteraard weggelaten.

 

 

 

1ste GEHEIM: DE DOOP VAN JEZUS IN DE JORDAAN

 

Onze Vader, …

 

1. In die tijd trad Johannes de Doper op en predikte in de woestijn van Judea (Mt 3, 1). Weesgegroet Maria, …

2. Het Joodse volk was vol verwachting en iedereen stelde zich aangaande Johannes de vraag of hij de Messias was. Maar Johannes zei: “Er komt Iemand die sterker is dan ik. Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.” (Lc 3, 15-19).

Weesgegroet Maria, …

3. Jezus kwam uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes om zich door hem te laten dopen (Mt 3, 13).

Weesgegroet Maria, …

4. Johannes zag Jezus naar zich toekomen en zei : “Zie, het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt” (Joh 1, 29).

Weesgegroet Maria, …

5. Johannes wilde Jezus tegenhouden, zeggende: “Ik heb uw doopsel nodig”. Maar Jezus antwoordde: “Laat het nu zijn; want zo past het ons al wat is vastgesteld te volbrengen” (Mt 3, 14-15).

Weesgegroet Maria, …

6. Nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij terstond uit het water, en zie, daar ging de hemel open en Hij zag de Geest Gods neerdalen in de lichamelijke gedaante van een duif en over zich komen (Mt 3, 16).

Weesgegroet Maria, …

7. Een stem uit de hemel sprak: “Dit is Mijn Zoon, Mijn Veelgeliefde, in wie Ik welbehagen heb” (Mt 3, 17).

Weesgegroet Maria, …

8. Johannes heeft getuigd: “Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen en Hij bleef op Hem rusten” (Joh 1, 29).

Weesgegroet Maria, …

9. Hoewel Jezus zonder zonde is, wilde Hij zich onderwerpen aan het doopsel van Johannes met het oog op zijn openbaring als de beloofde Messias en Zoon van de Vader (KKK 535). Weesgegroet Maria, …

10. Na het doopsel in de Jordaan werd Jezus door de Geest naar de woestijn gevoerd om door de duivel op de proef gesteld te worden (Mt 4, 1).

Weesgegroet Maria, …

 

2de GEHEIM: DE OPENBARING VAN JEZUS

OP DE BRUILOFT TE KANA

 

Onze Vader, …

1. Bij het begin van Jezus openbaar leven was er te Kana een bruiloft, waarop Jezus, zijn Moeder Maria en zijn leerlingen waren uitgenodigd (Joh 2, 12).

Weesgegroet Maria, …

2. Toen de wijn opraakte, zei de Moeder van Jezus tot Hem: “Ze hebben geen wijn meer” (Joh 2, 3). Weesgegroet Maria, …

3. Jezus zei tot Haar: “Mijn uur is nog niet gekomen” (Joh 2, 4).

Weesgegroet Maria, …

4. Zijn Moeder sprak tot de bedienden: “Doet maar wat Hij u zeggen zal’(Joh 2, 5). Weesgegroet Maria, …

5. Nu stonden daar volgens het reinigingsgebruik der doden zes stenen kruiken, elk met een inhoud van twee of drie metreten of 40 liter (Joh 2, 6).

Weesgegroet Maria, …

6. Jezus zei hun: “Doet die kruiken vol water. Schept er wat uit en brengt dat aan de tafelmeester” (Joh 2, 78).

Weesgegroet Maria, …

7. De tafelmeester zei verbaasd: “Iedereen zet eerst de goede wijn voor en wanneer men eenmaal goed gedronken heeft de mindere. U hebt de goede wijn tot nu toe bewaard” (Joh 2, 9-10).

Weesgegroet Maria, …

8. Door het water in wijn te veranderen, maakte Jezus te Kana een begin met de tekenen (Joh 2, 11). Weesgegroet Maria, …

9. Jezus openbaarde te Kana zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in Hem (Joh 2, 11).

Weesgegroet Maria, …

10. Jezus daalde af naar Kafarnaüm, Hijzelf, zijn Moeder, zijn leerlingen en naaste verwanten. Maar zij bleven daar slechts enkele dagen (Joh 2, 12).

Weesgegroet Maria, …

 

Glorie zij de Vader...,

 

 

3de GEHEIM: DE AANKONDIGING DOOR JEZUS

VAN HET RIJK GODS

 

Onze Vader, …

 

1. Nadat Johannes de Doper was gevangen genomen, ging Jezus naar de steden en dorpen, trad op in de synagogen en zei: “De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap” (Mc 1, 14-15).

Weesgegroet Maria, …

2. Men bracht allen tot Hem die er slecht aan toe waren, door velerlei ziekten en pijnen gekweld werden, bezetenen, melaatsen, blinden, lammen en kreupelen en Hij genas hen (Mc 4, 24).

Weesgegroet Maria, …

3. In de Bergrede prees Jezus zalig de eenvoudigen of armen van geest, de treurenden, de zachtmoedigen en zij die hongeren naar gerechtigheid (Mt 5, 3-6).

Weesgegroet Maria, …

4. “Zalig de barmhartigen, de zuiveren van hart, zij die vrede brengen en zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het Rijk der hemelen” (Mt 5, 7-11). Weesgegroet Maria, …

5. Voordat Jezus sprak over de liefde tot de naaste, wees Hij op het eerste gebod: “Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht” (Mc 12, 30).

Weesgegroet Maria, …

6. Jezus gaf aan de Joden een nieuw gebod: “Bemint uw vijanden en bidt voor wie u vervolgen, opdat ge kinderen moogt worden van uw Vader in de hemel, die immers de zon laat opgaan over goeden en slechten” (Mt 5, 44-45).

Weesgegroet Maria, …

7. Tot de rijke jongeling zei Jezus: “Als gij het Leven wilt binnengaan, onderhoudt dan de geboden” ( Mt 19, 17).

Weesgegroet Maria, …

8. Jezus onderrichtte de menigte en zei: “Weest niet bezorgd voor het voedsel en de kleding. Zoekt eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid, dan zal dat alles erbij gegeven worden (Mt 6, 25-33).

Weesgegroet Maria, …

9. Op de vraag van iemand uit het volk of het er weinig zijn die gered worden, zei Jezus: “Ik zeg u, velen zullen het proberen door de nauwe deur binnen te komen, maar er niet in slagen” (Lc 13, 23-24). Weesgegroet Maria, …

10. Jezus sprak tot hen in vele gelijkenissen, zoals de zaaier, het onkruid tussen de tarwe, het mosterdzaadje en de schat in akker.

Weesgegroet Maria, …

 

Glorie zij de Vader

 

4de GEHEIM: DE GEDAANTEVERANDERING VAN JEZUS

OP DE BERG TABOR

 

Onze Vader, …

 

1. Na Petrus’ belijdenis dat Jezus de  Christus was, de Zoon van God, begon Jezus zijn leerlingen,duidelijk te maken dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en dat Hij veel zal moeten lijden (Mt 16, 16-21).

Weesgegroet Maria, …

2. Jezus zei: “Er zijn eronder de hier aanwezigen die de dood niet zullen ervaren voordat ze de Mensenzoon zullen zien in zijn koninklijke macht (Mt 16, 22).

Weesgegroet Maria, …

3. Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en diens broer Johannes met zich mee en bracht hen boven op een hoge berg, waar zij alleen waren (Mt 17, 1).

Weesgegroet Maria, …

4. Jezus werd voor hun ogen van gedaante veranderd: zijn gelaat begon te stralen als de zon en zijn kleed werd glanzend als het licht (Mt 17, 2).

Weesgegroet Maria, …

5. Opeens verscheen hun Mozes en Elia, die zich met Hem onderhielden (Mt 17, 3). Weesgegroet Maria, …

6. Petrus nam het woord en zei tot Jezus: “Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als Gij wilt zal ik hier drie tenten opslaan, één voor U, één voor Mozes en één voor Elia” (Mt 17, 4).

Weesgegroet Maria, …

7. Een lichtende wolk overschaduwde hen en uit die wolk klonk een stem: “Dit is Mijn Zoon, de Welbeminde, in wie Ik behagen heb gesteld. Luistert naar Hem” (Mt 17, 5). Weesgegroet Maria, …

8. De leerlingen wierpen zich ter aarde, aangegrepen door hevige vrees, maar Jezus raakte hen aan en zei: “Staat op en weest niet bang” (Mt 17, 6-7).

Weesgegroet Maria, …

9. Toen zij hun ogen opsloegen zagen zij niemand dan alleen Jezus (Mt 17, 8). Weesgegroet Maria, …

10. De gedaanteverandering geeft ons een voorproef van de komst in heerlijkheid van Christus, die ‘ons armzalig lichaam zal herscheppen en het gelijkvormig maken aan

zijn verheerlijkt Lichaam’ (KKK 556).

Weesgegroet Maria, …

 

Glorie zij de Vader...,

 

 

5de GEHEIM: DE INSTELLING VAN DE EUCHARISTIE

TIJDENS HET LAATSTE AVONDMAAL

 

Onze Vader, …

 

1. Toen de dag gekomen was van het ongedesemde brood, vroegen de leerlingen aan Jezus: “Waar wilt Gij dat wij het paasmaal voor U gereed maken?”(Mt 26, 17).

Weesgegroet Maria, …

2. Jezus zond daarop twee van zijn leerlingen uit met de opdracht: “Gaat naar de stad en men zal u een grote bovenzaal laten zien met rustbedden en van al het nodige voorzien; maakt daar alles voor ons klaar” (Mc 14, 13-15).

Weesgegroet Maria, …

3. De leerlingen gingen de stad binnen, vonden alles zoals Jezus het hun gezegd had en maakten het paasmaal gereed (Mc 14, 16).

Weesgegroet Maria, …

4. Jezus sprak tot zijn leerlingen: “Vurig heb Ik verlangd, eer Ik ga lijden, dit paasmaal met u te eten” (Lc 22, 15).

Weesgegroet Maria, …

5. Onder de maaltijd stond Jezus op, legde zijn bovenkleren af, omgordde zich met een linnen doek, goot water in een wasbekken en begon de voeten van de leerlingen te wassen (Joh 13, 2-5).

Weesgegroet Maria, …

6. Tijdens de maaltijd nam Jezus het brood, sprak een dankgebed uit, brak het en gaf het de leerlingen met de woorden: “Dit is Mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot een gedachtenis aan Mij” (Lc 22, 19).

Weesgegroet Maria, …

7. Evenzo gaf Hij de beker, na de maaltijd, terwijl Hij sprak: “Deze beker is het Nieuwe Verbond in Mijn Bloed, dat voor u vergoten wordt” (Lc 22, 20).

Weesgegroet Maria, …

8. Jezus zei: “De Mensenzoon gaat heen, zoals het is vastgesteld; maar toch, wee die mens door wie Hij wordt overgeleverd” (Lc 22, 22).

Weesgegroet Maria, …

9. Tot Simon Petrus zei Jezus: “Simon, weet dat de Satan heeft geĎist u allen te ziften als tarwe. Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou bezwijken. Wanneer ge eenmaal tot inkeer gekomen zijt, versterk dan op uw beurt uw broeders” (Lc 22, 32). Weesgegroet Maria, …

10. De Eucharistie is de sacramentele tegenwoordigstelling van het Kruisoffer van Jezus. Door de woorden van de Consecratie is Christus niet symbolisch onder ons, maar komt Hij werkelijk tegenwoordig onder de gedaanten van brood en wijn (KKK 1378). Weesgegroet Maria, …

 

Glorie zij de Vader,de Zoon en de H.Geest,...