11.1. LITANIE VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA
(in Vlaanderen)

Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
Heer ontferm U over ons.
Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
God, heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

Heilige Maria, bid voor ons.
Heilige Moeder Gods,
Heilige Maagd der maagden,
Moeder van Christus,
Moeder van de Kerk,
Moeder van de goddelijke genade,
Allerreinste Moeder,
Allerzuiverste Moeder,
Ongeschonden Moeder,
Onbevlekte Moeder,
Zeer minnelijke Moeder,
Zeer wonderlijke Moeder,
Moeder van goede raad,
Moeder van de Schepper,
Moeder van de Zaligmaker,
Allervoorzichtigste Maagd,
Eerwaardige Maagd,
Lofwaardige Maagd,
Machtige Maagd,
Goedertieren Maagd,
Getrouwe Maagd,
Spiegel van gerechtigheid,
Stoel van wijsheid,
Oorzaak van onze blijdschap,
Geestelijk vat,
Eerwaardig vat,
Ivoren toren,
Schoon vat van godsvrucht,
Geestelijke roos,
Toren van David,
Toevlucht der zondaars,
Troosteres der bedrukten,
Hulp der christenen,
Koningin der engelen,
Koningin der aartsvaders,
Koningin der profeten,
Koningin der apostelen,
Koningin der martelaren,
Koningin der belijders,
Koningin der maagden,
Koningin van alle heiligen,
Koningin zonder erfzonde ontvangen,
Koningin ten hemel opgenomen,
Koningin van de allerheiligste rozenkrans,
Koningin van de vrede,

Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons Heer.
Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons Heer.
Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

Bid voor ons, heilige Moeder van God,
opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden,
Geef, smeken wij, Heer God, dat wij, uw dienaren, ons in een voortdurende welstand naar ziel en lichaam mogen verheugen en door de glorievolle voorspraak van de heilige Maria altijd Maagd, van de tegenwoordige droefheid bevrijd worden en de eeuwige vreugden mogen genieten.
Door Christus onze Heer. Amen.

In deAdvent

De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
En zij heeft ontvangen van de H. Geest.


Laat ons bidden,
God, die gewild hebt dat uw Woord door de boodschap des engels het vlees uit de schoot der zalige Maagd Maria aannam,geef, smeken wij U, dat wij die geloven dat zij waarlijk Moeder van God is, door haar voorspraak bij U mogen geholpen worden.
Door dezelfde Christus, onze Heer. Amen.

Van Kerstmis tot Lichtmis (2 februari)

Na het baren, O Maagd, zijt gij maagd gebleven.
Moeder Gods, wees onze voorspraak.

Laat ons bidden,
God, die door de vruchtbare maagdelijkheid der gelukzalige Maria aan het menselijk geslacht de prijs van het eeuwige heil hebt gegeven, verleen ons, bidden wij U, te mogen gevoelen, dat zij voor ons ten beste spreekt, door wie wij de Gever van het leven mochten ontvangen, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon. Amen.

In de Paastijd

Verheug en verblijd u, Maagd Maria, Alleluia.
Want de Heer is waarlijk verrezen, Alleluia.

Laat ons bidden,
God, die U gewaardigd hebt, de wereld door de verrijzenis van uw Zoon onze Heer Jezus Christus te verblijden, verleen ons op onze bede, dat wij, door de hulp van zijn Moeder , de Maagd Maria, de vreugden van het eeuwige leven verlangen mogen.
Door dezelfde Christus, onze Heer. Amen.11.2. LITANIE VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA
(in Nederland)

Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer ontferm U over ons.
Christus, aanhoor ons.
Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
God, heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

Heilige Maria, bid voor ons.
Heilige Moeder van God,
Heilige Maagd der maagden,
Moeder van Christus,
Moeder van de Kerk,
Moeder van de goddelijke genade,
Allerreinste Moeder,
Zeer kuise Moeder,
Maagdelijke Moeder,
Onbevlekte Moeder,
Beminnelijke Moeder,
Bewonderenswaardige Moeder,
Moeder van goede raad,
Moeder van de Schepper,
Moeder van de Zaligmaker,
Allervoorzichtigste Maagd,
Eerwaardige Maagd,
Lofwaardige Maagd,
Machtige Maagd,
Goedertieren Maagd,
Getrouwe Maagd,
Spiegel van gerechtigheid,
Zetel van wijsheid,
Oorzaak van onze blijdschap,
Geestelijk vat,
Eerwaardig vat,
Schoon vat van godsvrucht,
Geestelijk vat,
Heerlijk vat van godsvrucht,
Mystieke roos,
Toren van David,
Ivoren toren,
Gouden huis,
Ark van het verbond,
Deur van de Hemel,
Morgenster,
Heil van de zieken,
Toevlucht der zondaars,
Troosteres van de bedroefden,
Hulp van de christenen,
Koningin van de engelen,
Koningin van de aartsvaders,
Koningin van de profeten,
Koningin van de apostelen,
Koningin van de martelaren,
Koningin van de belijders,
Koningin van de maagden,
Koningin van alle heiligen,
Koningin zonder erfsmet ontvangen,
Koningin in de hemel opgenomen,
Koningin van de heilige rozenkrans,
Koningin van de vrede,

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons Heer.
Lam Gods,dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

In de Advent

De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
En zij heeft ontvangen van de H. Geest.

Laat ons bidden,
God, Gij hebt gewild dat uw Woord bij de boodschap van de engel het vlees aannam in de schoot van de heilige Maagd Maria, wij bidden U: laat allen die geloven dat zij werkelijk de Moeder van God is, steun vinden in haar voorspraak bij U.
Door Christus onze Heer. Amen.

Van Kerstmis tot Lichtmis (2 februari)

Na het baren, O Maagd, zijt Gij maagd gebleven.
Moeder van God, wees onze voorspraak.

Laat ons bidden,
God, door het moederschap van de heilige Maagd Maria hebt Gij de rijkdom van de verlossing aan de mensen geschonken, wij bidden U: laat ons de voorspraak ondervinden van haar door wie wij de Gever van het leven mochten ontvangen.
Jezus Christus, uw Zoon, en onze Heer. Amen.

Van Lichtmis tot Pasen en na de Paastijd tot
de Advent:

Bid voor ons, heilige Moeder van God;
opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden,
Heer, onze God, neem ons leven in bescherming en wees te allen tijde ons behoud, help ons op voorspraak van de heilige Maria, altijd maagd, in de noden van dit ogenblik en laat ons eens ervaren wat de eeuwige vreugde is.
Door Christus onze Heer. Amen.

In de Paastijd

Verheug en verblijd u, Maagd Maria, Alleluia!
Want de Heer is waarlijk verrezen, Alleluia!

Laat ons bidden,
God, door de verrijzenis van uw Zoon Jezus Christus onze Heer, hebt Gij vreugde geschonken aan de wereld, wij bidden u: laat ons door zijn moeder, de Maagd Maria, eenmaal komen tot de vreugde van het eeuwig leven.
Door Christus onze Heer. Amen.11.3. LITANIE VAN DE H. MAAGD (15 de eeuw)

Heer, ontferm U over ons.
Christus ontferm U over ons.
Christus, hoor ons.

God, hemelse Vader, glorierijke Schepper van Maria, ontferm U over ons.
God, Zoon, hoogedele Vrucht van Maria,
God, heilige Geest, liefdevolle overschaduwing van Maria,
Heilige Drievuldigheid, één God, die Maria met glorie hebt gesierd,

Heilige Maria, die in de hele wereld straalt, bid voor ons.
Heilige Maria, die uw dienaars verheft,
Heilige Maria, die voor de zondaars bidt,
Heilige Maria, licht van harten,
Heilige Maria, bron van barmhartigheid,
Heilige Maria, glans van de heilige Kerk,
Heilige Maria, stroom van wijsheid,
Heilige Maria, die door de engel werd begroet,
Heilige Maria, die door de Heilige Geest werd overschaduwd,
Heilige Maria, die in de hemel verheerlijkt zijt,
Heilige Maria, lieftallige lenteroos,
Heilige Maria, lieflijk en uitverkoren,
Heilige Maria,, door God de Vader als Bruid uitverkoren,
Heilige Maria, tot Moeder van het goddelijk Woord uitverkoren,
Heilige Maria, door de heilige Geest als maagd behoed,
Heilige Maria, die God in uw schoot hebt ontvangen,
Heilige Maria, die de Godmens hebt gebaard,
Heilige Maria, die maagdelijk de banier van de maagden leidt,
Heilige Maria, twijg van Jesse met de Christusbloem,
Heilige Maria, vruchtbare levensboom,
Heilige Maria, schoonste der vrouwen,
Heilige Maria, rijkst aan nederigheid,
Heilige Maria, heiligste van uw geslacht,
Heilige Maria, de eerbiedigste lofprijzing waardig,
Heilige Maria, bijzondere liefde waardig,
Heilige Maria, Moeder van de Schepper,
Heilige Maria, Moeder van de Verlosser,
Heilige Maria, Moeder van de Heiland,
Heilige Maria, Moeder van de mensheid die u teder bemint,
Heilige Maria, schrik van de hel, Heilige Maria, beminnelijke Moeder,
Heilige Maria, Maagd vol van genade,
Heilige Maria, goedertierene Maagd,
Heilige Maria, bron van geestelijke vertroostingen,Heilige Maria, bloem en sierraad van de maagdelijkheid,
Heilige Maria, stroom van wijsheid,
Heilige Maria, stralend morgenlicht,
Heilige Maria, Koningin van de hemelse machten,
Heilige Maria, hemelvenster uit helder kristal,
Heilige Maria, morgenrood van de eeuwige Zon,
Heilige Maria, Maagd schoon en bekoorlijk,
Heilige Maria, lied vol aangename klank,
Heilige Maria, Vorstin van het hemels hof,
Heilige Maria, open poort van het paradijs,
Heilige Maria, aangename rustplaats van de Godheid,
Heilige Maria, allerreinste vat van hemelse genade,
Heilige Maria, waardige woonplaats van Christus,
Heilige Maria, geheel maagdelijke Maagd, een nieuw jubellied waardig,
Heilige Maria, eerstelingszegen van de vrouwen,
Heilige Maria, heilige troost van de armzaligen,
Heilige Maria, ware redding en zaligheid,
Heilige Maria, overgroot aan liefde,
Heilige Maria, rijk aan tedere toewijding,
Heilige Maria, Moeder van de verweesden,
Heilige Maria, voedster van de kleinen,
Heilige Maria, troost van de bedroefden,
Heilige Maria, verheven Koningin van de hemel,
Heilige Maria, die de engelen bereidwillig dienen,
Heilige Maria, voor wie de heiligen in blijde jubel verenigd zijn,

Wees ons genadig, verschoon ons, Vorstin,

Wees ons genadig, bescherm ons, o Vorstin,
Tegen alle onheil,
Tegen alle kwade bekoringen,
Tegen toorn en onwil tegen God,
Tegen vemetelheid en vertwijfeling,
Tegen verblindende trots,
Tegen smadelijke ontucht,
Tegen verderfelijke hebzucht,
Tegen verterende nijd en toorn,
Tegen de kwellende prikkel van het vlees,
Tegen schandelijke brasserij,
Tegen de aanval van de arglistige vijand,
Door uw diepe vreugde om de menswording van Christus,
Door uw smart en kommer om zijn lijden,
Door uw jubel om zijn wonderbare verrijzenis,
Door uw geloof aan de komst van de heilige Geest,
Door uw overrijke vreugde om uw kroning,
In de huivering van het doodsuur,
Bij de rekenschap vóór de strenge Rechter,
Tegen de vreselijke pijnen der hel,

Wij arme zondaars, wij bidden U, verhoor ons.
Dat gij, goedertierenste Vrouw, de heilige Kerk wilt bewaren,
Dat gij de rechtvaardigen de eeuwige heerlijkheid en de zondaars de genade moogt bekomen,
Dat gij de zeevaarders de haven, de pelgrims de terugreis, de zieken de gezondheid, de bedroefden troost en de gevangenen de vrijheid wilt afsmeken,
Dat gij uw dienaars en dienaressen die u in trouw zijn toegewijd in uw heilige dienst wilt behouden,
Dat gij de gemeenschap der christenen, door het Bloed van uw Zoon verlost, wilt bewaren,
Dat gij voor alle gestorven christengelovigen de eeuwige rust wilt bewerkstelligen,
Dat gij ons wilt verhoren,
Moeder van God,
Dochter van God,
Bruid van God,
Onze liefste Moeder en Vorstin, bekom voor ons erbarming en de eeuwige vrede.

Heer ontferm U over ons,
Christus ontferm U over ons.
Onze Vader...

Vorstin, ik smeek u, bekom voor mij erbarming bij uw Zoon
- en de genezing van mijn ziel, want ik heb gezondigd.
Vraag aan Jezus dat Hij ons barmhartig zij
- en sluit u uw oren niet voor het smeken van uw dienaars.
Toon ons uw macht tegen onze vijanden,
- opdat alle stammen en volkeren uw heilige Naam eren.

Vraag uw Zoon dat Hij zich ontfermt over uw dienaars, over wie uw Naam werd aangeroepen
- en laat ze niet van angst vergaan in hun kwellingen.
Verlaat ons niet, als wij op het punt staan te sterven
- en snel de ziel te hulp als zij uit het leven scheidt.
Vraag aan uw Zoon de redding van mijn ziel uit de dood, opdat ze u prijzen moge
- en God, de Heer, de Allerhoogste, lof moge zingen in eeuwigheid.
Wees ons, o Vorstin, een sterke toren
- en een vaste rots, waarop de vijand te pletter slaat.
Help mij, o Vorstin, dat ik niet neerval voor uw ogen,
- maar geef dat ik hem, de vijand, onder mijn voeten verpletter.
Verhoor, o Vorstin, mijn bidden en smeken,
- dan zullen mijn tegenstanders verdwijnen.


Laat ons bidden,
Almachtige, eeuwige God, Gij hebt U gewaardigd voor ons uit de allerreinste Maagd geboren te worden; geef dat wij U dan ook met een kuis lichaam dienen en met een nederige gezindheid welgevallen.
Gij echter, o allergoedertierenste Maagd Maria, Koningin van de wereld en Vorstin van de engelen, wij bidden u : smeek voor de zielen die in het vuur van de loutering gereinigd worden verkwikking, voor de zondaars vergeving, voor de rechtvaardigen volharding af.
En verdedig ons, zwakken, tegen alle gevaren.
Amen.12.1. LITANIE VAN HET ONBEVLEKT HART VAN MARIA

Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
God Heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

Hart van Maria, zonder vlek ontvangen, bid voor ons: ontsteek in ons de liefde tot het H. Hart van Jezus.
Hart van Maria, vol van gratie,
Hart van Maria, onder alle harten gebenedijd,
Hart van Maria, allerootmoedigste Hart,
Hart van Maria, allerzuiverste Hart,
Hart van Maria, heilige rustplaats van de heilige Drievuldigheid,
Hart van Maria, zeer gelijkend aan het Allerheiligste Hart van Jezus,
Hart van Maria, tabernakel van God, mens geworden op de dag uwer boodschap,
Hart van Maria, vervuld met nieuwe genaden bij uw bezoek,
Hart van Maria, woonplaats van Jezus ten tijde van negen maanden,
Hart van Maria, vervuld van blijdschapbij de geboorte van Jezus,
Hart van Maria, vol van bewondering bij de aanbidding der Wijzen,
Hart van Maria, doorstoken met een zwaard van droefheid, bij de voorzegging van de heilige Simeon in de tempel,
Hart van Maria, bezwaard door kommer en kwellingen tijdens de vlucht naar Egypte,
Hart van Maria, bedrukt om het verlies van Jezus, en wederom verblijd over zijn terugvinding in de tempel,
Hart van Maria, van droefheid bevangen samen met Jezus in de hof van Olijven,
Hart van Maria, inwendig verscheurd door zijn geseling,
Hart van Maria, met doornen doorstoken bij zijn doornenkroning,
Hart van Maria, vol angst en benauwdheid bij de ontmoeting met Jezus, die zijn kruis droeg,
Hart van Maria, dat deel hadt in al de pijnen en smarten van uw lieve Jezus,
Hart van Maria, door de dood van Jezus in droefheid ondergedompeld,
Hart van Maria, met Jezus gestorven en in het graf gelegd,
Hart van Maria, tot blijdschap verrezen bij de verrijzenis van Jezus,
Hart van Maria, door liefde vervoerd bij de hemelvaart van Jezus,
Hart van Maria, door nieuwe genaden geheiligd bij de komst van de heilige Geest,
Hart van Maria, boven alle gelukzaligen verheven op de dag van uw tenhemelopneming,
Hart van Maria, gesteld aan de rechterhand van Jezus in de Hemel,
Hart van Maria, toevlucht van de zondaren,
Hart van Maria, steun van de rechtvaardigen,
Hart van Maria, blijdschap van de maagden,
Hart van Maria, troost van de bedrukte en zieke mensen,
Hart van Maria, hoop van de stervenden,
Hart van Maria, blijdschap van de engelen en van alle heiligen,

Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, spaar ons, Heer.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, verhoor ons, Heer.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons.

O H. Maagd, gedoog dat ik u loof.
Verleen mij sterkte om uw vijanden te weerstaan.

Laat ons bidden.
Heilige Maria, Moeder van onze Heer Jezus Christus, Koningin van geheel de wereld, die niemand verlaat of niemand verstoot, aanzie mij vol mededogen.
O verheven Vrouw, verkrijg bij uw Zoon vergiffenis voor al mijn zonden, opdat ik nu in de geest met alle mogelijke liefde de lof en de verdiensten van uw onbevlekt hart overweeg, en in het hiernamaals de kroon van de eeuwige zaligheid moge verkrijgen.
Door onze Heer Jezus Christus, die leeft en heerst, in de eenheid ... Amen.GEDENK

Gedenk, o allergenadigste Maagd Maria,
dat het nooit gehoord is,
dat iemand, die tot u zijn toevlucht nam,
uw bijstand verzocht, of uw voorspraak inriep,
door u is verlaten.
Aangemoedigd door dit vertrouwen, kom ik tot u,
o Maagd der maagden, mijn Moeder,
en zuchtend onder het gewicht van mijn zonden,
snel ik tot u;
versmaad mijn nederige beden toch niet,
o Moeder van God, maar aanhoor ze goedgunstig
en gewaardig u ze te verhoren.

(H. Bernardus)12. 2. LITANIE VAN HET ONBEVLEKT HART VAN MARIA
(2de versie)

Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
God Heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

Hart van Maria, vol van genade, bid voor ons.
Hart van Maria, rustplaats van de allerhoogste Drievuldigheid,
Hart van Maria, woonstede van het vleesgeworden Woord,
Hart van Maria, zeer gelijkvormig aan het Hart van Jezus,
Hart van Maria, luisterrijke troon van glorie,
Hart van Maria, overvloeiend van geluk bij de geboorte van Jezus,
Hart van Maria, vol tedere liefde voor het goddelijk Kind,
Hart van Maria, met een zwaard van droefheid doorboord volgens de voorzegging van de H. Simeon,
Hart van Maria, vol angst en zorgen bij de vlucht naar Egypte,
Hart van Maria, vol vrees over het verlies van Jezus en overgelukkig door zijn wedervinding in de tempel,
Hart van Maria, verscheurd door droefheid gedurende het lijden,
Hart van Maria, vol hemelse blijdschap bij de mare van zijn verrijzenis,
Hart van Maria, overvloeiend van genade door de nederdaling van de heilige Geest,
Hart van Maria, toevlucht van de zondaars,
Hart van Maria, troost van de bedrukten,
Hart van Maria, bescherming van de rechtvaardigen,
Hart van Maria, voorspraak van het heilige Kerk,
Hart van Maria, na Jezus’ Hart de veiligste hoop van de stervenden,
Hart van Maria, blijdschap van het hemels hof,

Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, spaar ons, Heer.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, verhoor ons, Heer.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons.

Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.

O allerheiligst en beminnelijkst Hart van Maria, Moeder van mijn God, bid voor ons.
Opdat onze harten ontvlammen mogen door dezelfde liefde die u bezielt.

Laat ons bidden,
O God van genade en barmhartigheid, die in Uw oneindige wijsheid voor de zaligheid van de zondaars en de troost van de bedroefden aan de H. Maagd Maria een hart hebt geschonken, vervuld met dezelfde liefde en goedertierendheid als het goddelijk Hart van Uw veelgeliefde Zoon.
Verleen aan allen die dit zuiver en onbevlekt Hart eren en liefhebben, de genade door haar voorspraak en verdiensten, ware volgelingen te worden van Jezus Christus, die met U en de heilige Geest leeft en heerst in alle eeuwen der eeuwen.
Amen.