X.

DE EUCHARISTISCHE KRUISTOCHT.
______

God wil het!
Kind, word Kruistochter van het H. Sacrament! Word een godvruchtig, werkzaam, heilig kind! Word apostel van Koning Jezus: Hij is uw vriend en uw God. Win zielen voor Hem... Doe Hem heersen. Wilt ge dat?... Ga dan dikwijls en vurig naar de H. Mis en te Kommunie... Geef het goede voorbeeld, bid wel en doe gaarne verstervingen.

1. Wie heeft de Kruistocht gewild?

Z.H. Paus Pius X, de Paus van de Kommunie, heeft de hele wereld tot een grote Eucharistische Kruistocht opgeroepen. Z. H. Paus Benedictus XV heeft de Kruistocht dikwijls aangemoedigd. Hij heeft in 1916 de jeugd gesmeekt: “hem de hand te willen reiken” om de wereld te redden.
Z. H. Paus Pius XI heeft gezegd tot de bestuurder van de kruistocht: “God wil de jeugd redden door de H. Hostie”. Hij heeft u aangemoedigd en gezegend met vreugde.
Hunne Doorl. Hoogw. de Bisschoppen van België hebben de E.K. gezegend en goedgekeurd.
- O kinderen, die Jezus’ vrienden wilt worden en blijven, kleine apostelen van zijn H. Hart, doet mede aan de Kruistocht. God wil het!

2. Wat doet een Kruistochter?

Hij laat geen enkele Mis, geen enkele H. Kommunie na, door zijn schuld. Want de H. Kommunie is het dagelijks Brood voor zijn ziel:
a) Een Kruistochter gaat minstens ééns in de week te Kommunie, hij doet ook zijn best om meermalen in de week te gaan, zelfs elke dag.
b) Hij draagt elke morgen zijn dag op aan het H. Hart van Jezus. Hij offert zijn hart en zijn dag op met Jezus als deze zich slachtoffert in de H. Mis.
Daartoe zegt hij mondeling de volgende opdracht: “ O goddelijk Hart van Jezus, door Maria’s handen draag ik u op: al de gebeden, de werken en het lijden van de dag. Ik verenig mij met al de inzichten, waarvoor Gij u voortdurend slachtoffert in de H. Mis”.
Wie die twee voorwaarden vervult, is Kruistochter.

3. Wat doet een vurig Kruistochter nog meer?

Hij aanziet al de plichten van zijn kinderleven als Gods Wil, en volbrengt ze met liefde.
Hij doet gaarne kleine verstervingen, hij verdraagt verduldig zijn kleine moeilijkheden. In de dag denkt gij dikwijls aan Jezus en Maria, en dan fluistert hij een vurig schietgebed. Zó heiligt hij zijn dag.
In de kerk is een Kruistochter als ‘t kan elke dag op zijn post voor de H. Mis, voor de H. Kommunie. Hij weet dat Jezus in het Tabernakel woont. Hij gaat Hem soms bezoeken, knielt voor Hem ten gronde toe, praat niet, kijkt niet om, maar biedt stil.
Op straat is hij niet wild... Hij plaagt de oude en gebrekkige mensen niet. Hij wil niet alles zien en horen. Hij vlucht de slechte kinderen, de slechte plaatsen, de slechte cinema’s. Hij groet altijd de Priesters.
N.B. - Om getrouw en vurig te blijven, vult de Kruistochter elke week het E.K. - weekbriefje in.

4. Wat doet een Apostel van de E.K.?

Hij wint vier of vijf nieuwe leden bij en maakt er echte Kruistochters van. Hij bidt voor hen en geeft hun in alles het goede voorbeeld. Elke dag bidt hij voor zijn roeping!

5. Wat mag een Kruistochter niet vergeten?

- Een Kruistochter staat als een goed soldaat geheel ten dienste van Koning Jezus. Hij dient hem op zijn best!
- Zijn wapens zijn: 1. de veelvuldige en welverzorgde Mis met H. Kommunie; 2. het gebed; 3. de versterving en het voorbeeld.
- Zijn leuze is: “Doe wel en zie niet om!” Weg met de valse schaamte en ‘t menselijk opzicht. Een Kruistochter draagt fier zijn herkenningsteken.
- Hij zal elke dag bidden voor zijn roeping!
- Hij is een “Kind van Maria”. Hij wil liever sterven dan iets te doen tegen de engelachtige zuiverheid. Geen onzedige klederdracht!
- De Kruistochter kan niets alleen, maar hij kan alles met Jezus’ genade en door Maria’s voorspraak! Hij is nederig, maar moedig.

Gebed voor de jonge Kruistochter.

O Jezus, die gedurende uw sterfelijk leven de kleine kinderen zo lief hebt gehad en die in de Hemel omringd zijt van Engelen en Heiligen, ik wil goed zijn, gehoorzaam, nederig, rein, om te behagen aan uw Hart en om veel goed te kunnen doen aan mijzelf en aan anderen, als waar Kruistochter van gebed en Eucharistie.
- Daarom draag ik U elke morgen mijn dag op, en daarom ga ik dikwijls te kommunie.
Daarom wil ik me nu geheel en voor altijd toewijden aan uw Hart en vraag ik aan dit Hart deze grote genaden:
- Zegen mijn ziel en bevrijd haar van de zonde en de gelegenheden tot zonde.
Zegen mijn familie en heilig ons lief en leed.
Zegen al de Belgische kinderen, en ook al de kinderen van de hele wereld, en doe ons, naar uw voorbeeld, toenemen zowel in deugd en in genade als in leeftijd.
Zegen ons dierbaar Vaderland; behoed het voor de gesels, die de zonde doet neerkomen over de volkeren, en laat uw liefde er in weer regeren.
Zegen de Kerk, uw Plaatsvervanger op aarde, uw priesters, de katholieke scholen, de christelijke huisgezinnen en al degenen, die de godsvrucht tot uw H. Hart bevorderen.
- O Maria, Moeder van Jezus, wees ook onze Moeder.
O minnelijke H. Jozef, aan wie het goddelijk Kind is toevertrouwd geweest, neem mij onder uw bescherming.
O mijn Engelbewaarder, waak over mijn schreden en beschut mij tegen alle gevaar. Amen.
(Telkenmale aflaat van één jaar; volle aflaat éénmaal in de maand voor wie minstens éénmaal per week kommuniceert en dit gebed opzegt.)

____

Bestuur en Sekretariaat van E.K. zijn gevestigd in de Norbertijner Abdij van Averbode. Daarheen kan men zich wenden voor de inschrijving en verdere inrichting van E.K., voor boekjes, weekbriefjes, herkenningstekens, gedragskaartjes, enz. Het weekblaadje van E.K. voor de kinderen “Zonneland” kost 15 c. per nummer. Het Maandblad voor de groten “De E.K. Heraut” 5 fr. per jaar. Redaktie en Beheer: Abdij, Averbode.

Gebed tot verspreiding van de veelvuldige Kommunie.

O allerzoetste Jezus, die in de wereld gekomen zijt om aan alle zielen het leven van uw genade te schenken en die dagelijks, om dit leven in hen te onderhouden en te ontwikkelen, in het hoogwaardig Sacrament des Altaars het heilzaam geneesmiddel hunner krankheden en het goddelijk Voedsel wilt worden, wij smeken U ootmoedig, uw goddelijke Geest goedgunstig op hen neer te storten; opdat zij, die in staat van doodzonde mochten zijn, tot U terugkomen, en aldus het door de zonde verloren leven der genade herwinnen; en zij, die door een weldaar uwer barmhartigheid reeds met U verenigd leven, zoveel mogelijk iedere dag tot uw hemels Gastmaal naderen, zodat zij dagelijks het tegengif voor hun dagelijkse fouten ontvangen en het leven uwer genade in zich voeden, en aldus zich meer en meer reinigend eindelijk de eeuwige gelukzaligheid des hemels verwerven. Amen.