DEEL D


Bijzondere rozenkransgebeden met schietgebeden70. Kruisrozenkrans

71. Rozenkrans van de eenheid


72. Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid


73. Jezusgebed


74. Rozenkrans van het heilig hart van Maria


75. Rozenkrans van de Wonden van Jezus


76. Rozenkrans van het geloof


77. Dankrozenkran


78. Kleine rozenkrans van de onbevlekte ontvangenis


79. Tranenrozenkrans


80. Kroontje voor het afsmeken van een spoedige wederkomst van Jezus

81 Kroontje tot bespoediging van de triomf van het onbevlekt hart van Maria.

82. Kroontje tot zuivering van zonden


83. Kroontje tot bestrijding van alle kwaad in de wereld


84. Dagelijks kroontje tot de Heilige GeestKruisrozenkrans (70)

a) Wijze van bidden

Tamelijk recent heeft Onze Lieve Vrouw de Kruisrozenkrans geopenbaard, waarbij aan elke statie van de kruisweg schietgebeden opgezegd worden. Aan de Kruisrozenkrans zijn zeer veel genaden verbonden voor de verlossing van de zielen van het vagevuur en voor de redding van de afgedwaalden.
De Kruisrozenkrans wordt gebeden op een gewone paternoster.

Inleidende gebeden:


1. Het Kruisteken: In de Naam van de Vader...
2. Aan het kruis: De twaalf Artikelen van het Geloof...(Geloofsbelijdenis)
3. Op de grote kraal: Het Onze Vader ter ere van de Heilige Drieëenheid.
4. Op de kleine kralen:
- 1 weesgegroet ter ere van Maria, Altijd Maagd.
- 1 weesgegroet ter ere van Maria, Moeder van God.
- 1 weesgegroet ter ere van Maria, De Onbevlekte Ontvangenis.
5. Eer aan de Vader.

Gebeden bij elke statie:

1. Op de grote kraal: Onze Vader... en Eer aan de Vader...
2. Op de 10 kleine kralen: 10 maal de volgende aanroeping:
“Jezus, Maria, Jozef, ik bemin U, red de zielen!”
3. Na het tientje:
“O Mijn Jezus, vergeef ons van onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, neem in uw paradijs alle zielen op , vooral diegene die Uw Barmhartigheid het meest nodig hebben!”
“Gezegend zijn de wonden van Jezus Christus want zij hebben ons verlost van de straffen van de zonde. Gezegend zij Zijn allerkostbaarst Bloed dat onze zonden uitwist!”

Slotgebeden:

1. Wees Gegroet, Koningin, Moeder van Barmhartigheid, ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet. Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva. Tot U smeken wij, zuchtend en wenend in dit dat van tranen. Welaan dan, onze voorspreekster, sla op ons uw barmhartige ogen en toon ons na deze ballingschap Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot, o genadige, o liefdevolle, o zoete Maagd Maria!
Bid voor ons, heilige Moeder van God,
opdat wijde beloften van Christus waardig worden.

2. Gedenk, o allermildste Maagd Maria, dat het nooit gehoord is, dat iemand die zijn toevlucht tot u nam, uw hulp inriep of uw bijstand vroeg, door u onverhoord is gebleven. Met dat vertrouwen bezield, nader ik tot u, o Moeder, Maagd der Maagden. Machteloos kom ik voor u staan. O Moeder van het Woord, versmaad mijn gebeden niet maar luister genadig en verhoor mij! Amen.

3. Gedenk, zeer zuivere Bruidegom van de Maagd Maria, dat het nooit is voorgekomen dat iemand die uw hulp inriep of uw voorspraak afsmeekte zonder bijstand bleef. Vol vertrouwen in uw macht nemen wij onze toevlucht tot U en vragen wij uw bescherming. O voedstervader van Onze Verlosser, versmaad onze nederige smeekbeden niet maar in uw goedheid verhoor ze! Amen.

b) 14 staties van de H. Kruisweg

I. Jezus onschuldig ter dood veroordeeld.
Laten ook wij onrecht verdragen!

II. Jezus draagt Zijn Kruis voor ons.
Laten ook wij ons kruis dragen voor Hem!

III. De eerste Val van Jezus.
Betreuren wij onze ontrouw aan de eerste drie geboden van God, die Liefde is.

IV. Jezus ontmoet Zijn bedroefde Moeder.
Om te boeten voor onze tekortkomingen tegen het vierde gebod.

V. Simon van Cyrene helpt Jezus’ Kruis dragen.
Laten ook wij Jezus’ kruis helpen dragen, in vereniging met Zijn leven, Zijn lijden en Zijn sterven!

VI. Veronica verfrist liefdevol Jezus’ Aangezicht.
Mogen Zijn gelaatstrekken zich prenten in ons hart en ons omvormen naar Zijn beeld door de werking van de H. Geest.

VII. Jezus valt een tweede maal.
Om ons te helpen opstaan uit onze zonden tegen het vijfde, het zesde en negende gebod.

VIII. Jezus troost de wenende vrouwen.
Ook wij worden door Jezus getroost als wij vertroosting schenken aan anderen.

IX. Jezus valt een derde maal.
Om onze schuld, om onze schuld, om onze schuld in zonden tegen het zevende, het achtste en het tiende gebod!

X. Jezus van Zijn Klederen beroofd.
Om ons te brengen tot onthechting, zelfverloochening en het liefdevol aanvaarden van vernederingen!

XI. Jezus aan het Kruis genageld.
Om in Zijn wonden voor ons een zekere toevlucht te bieden voor alle zorgen, kommer en leed!

XII. Jezus sterft aan het Kruis.
Wij danken Jezus voor onze verlossing, voor Zijn grote Barmhartigheid en omdat Hij ons Zijn Moeder heeft gegeven als onze Moeder.

XIII. Jezus in de armen van Zijn Moeder gelegd.
Dragen wij onszelf op aan God, in vereniging met de Smarten van het Onbevlekt Moederhart van Maria!

XIV. Jezus in het Graf gelegd.
Laten wij blijven hopen en bidden, zelfs in de diepste ellende van het leven. Na dit aardse komt de verheerlijking!c) Beloften door de verering van de heilige kruisweg.


“Wij aanbidden en loven U Christus, omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld hebt verlost. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons! God, wees ons zondaars, genadig!”


Beloften van Jezus gedaan aan Broeder Estanislao van de Broeders van de Christelijke Scholen (1903-1927).

1. Alles wat men zal vragen met geloof door het bidden van de kruisweg, zal ik verlenen.
2. Ik beloof het eeuwig leven aan allen die met medelijden nu en dan de kruisweg bidden.
3. Ik zal ze overal volgen tijdens hun leven en ze bijzonder bijstaan in het uur van de dood.
4. Zelfs indien hun zonden talrijker waren dan de grashalmen op het veld of de zandkorrels in de zee, door de kruisweg zal alles vergeven worden. (deze belofte ontslaat niet van de plicht alle doodzonden te biechten).
5. Zij die dikwijls de kruisweg gebeden hebben, zullen een bijzondere glorie in de hemel genieten.
6. Ik zal ze uit het vagevuur verlossen, indien zij er evenwel inkomen, de eerste dinsdag of vrijdag na de dood.
7. Ik zal hen zegenen bij elke kruisweg en mijn zegen zal ze volgen overal op aarde en, na hun dood, in de hemel voor gans de eeuwigheid.
8. In het uur van de dood, zal Ik de duivel niet toelaten hen te bekoren; Ik zal hem alle macht ontnemen opdat zij gerust in Mijn armen sterven.
9. Indien zij het met ‘n oprechte liefde doen, dan zal ik ieder van hen omvormen tot een levende ciborie, waarin Ik met welbehagen Mijn genaden zal uitstorten.
10. Mijn ogen zal ik gericht houden op diegenen die dikwijls de kruisweg zullen doen; altijd zal Ik gereed zijn om ze te beschermen.
11. Zoals Ik vast aan het kruis genageld was, zo zal ik altijd bij hen zijn die Mij dikwijls vereren door het bidden van de kruisweg.
12. Zij zullen niet meer van Mij kunnen scheiden, wan t Ik zal hun de genade schenken om niet meer dodelijk te zondigen.
13. In het uur van de dood, zal ik hen troosten door Mijn tegenwoordigheid en wij zullen samen naar de hemel gaan. De dood zal zacht zijn voor allen die Mij tijdens hun leven zullen vereerd hebben met het bidden van de H. Kruisweg.
14. Mijn ziel zal hen beschermen als een dekmantel. Ik zal hen immer bijstaan zodra ze tot Mij roepen.


De Rozenkrans voor de eenheid (71)


a) WIJZE VAN BIDDEN

De rozenkrans voor de eenheid is een reeks gebeden die op de kralen van een gewone rozenkrans gebeden worden. Jezus zegde:”Ik beloof deze rozenkrans voor de eenheid grote macht te verlenen over mijn gewond Heilig Hart als die met geloof en vertrouwen gebeden wordt om de gebroken levens van mijn volk te genezen.

In de Naam van de Vader... (Kruisteken)
Twaalf Artikelen van het Geloof... (Geloofsbelijdenis)
Onze Vader... Wees gegroet... Glorie zij de Vader...

Bid op de grote kralen bij het begin van ieder tientje:
“God, onze Hemelse Vader, door uw Zoon Jezus, onze geslachtofferde Hogepriester, ware Profeet en soevereine Koning, stort de kracht van uw Heilige Geest krachtig over ons en onze harten uit. In uw grote Barmhartigheid, door de de moederlijke bemiddeling van de Heilige Maagd Maria, onze Koningin, vergeef ons onze zondigheid, genees onze gebrokenheid en hernieuw onze harten in geloof, vrede en liefde tot uw Koninkrijk, zodat we één mogen zijn in U”.

Bidt op de kleine kralen van ieder van de vijf tientjes:
“In uw grote Barmhartigheid, vergeef ons onze zondigheid, genees onze gebrokenheid en hernieuw onze harten zodat we één mogen zijn in U”.

Besluit de rozenkrans met volgend gebed:
“Hoor, o Israël! De Heer onze God is de ene God!
O Jezus, Koning van alle volkeren, moge uw Koninkrijk op aarde erkend worden!
Maria, onze Moeder en Middelares van alle genade, bid en spreek ten best voor ons, uw kinderen! Heilige Michaël, grote Prins en Beschermer van ons volk, kom met de heilige Engelen en Heiligen en bescherm ons. Amen.

b) BELOFTEN

In grote genade voor onze verontrustende tijden, verscheen Jezus sedert 1988 aan twee Amerikaanse vrouwen en vroeg de godsvrucht waarbij Hij werd geëerd als ‘Jezus, Koning van alle volkeren’ te verspreiden.
Jezus zegde : “Ja, smeek mijn Koninklijk Hart door deze godsvrucht tot Mij, als Jezus, Koning van alle volkeren, met het gebed van deze rozenkrans dat Ikzelf, uw soevereine Heer Jezus Christus, u heb gegeven! Bid en smeek voor het geestelijk welzijn en de genezing van uw eigen zielen, voor de gelijkvormigheid van uw eigen wil met de Wil van God, voor de genezing van uw gezinnen, vrienden, vijanden, kennissen, religieuze orden, gemeenschappen, gewesten, landen, de wereld en de eenheid binnen mijn Kerk onder de Heilige Vader! Ik zal vele spirituele, fysische, emotionele en psychologische genezingen verlenen aan hen die dit gebed bidden als het dienstig is voor hun zaligmaking en in overeenstemming is met mijn Heilige Wil! Eenheid en eenheid van geest was mijn eigen gebed voor de hele mensheid en mijn Kerk als mijn laatste testament vooraleer Ik mijn leven gaf als Redder voor de hele mensheid. Zoal Ik één ben met mijn Vader en de Heilige Geest, zal één kudden en één herder verzameld worden onder mijn soeverein koningschap als Heer”.
“Ik, Jezus, de Zoon van de Allerheiligste God...beloof dat Ik de scepter van mijn Koningschap zal uitstrekken naar de zielen die mijn rozenkrans voor de eenheid bidden en hen barmhartigheid, vergeving en bescherming zal schenken in tijden van strenge weersgesteltenissen en plagen. Ik strek deze belofte niet enkel uit over uzelf, maar ook over individuele personen voor wie u bidt. Ik zal deze zielen beschermen voor ieder kwaad of gevaar, geestelijk of fysisch, hetzij naar ziel, geest of lichaam, en ze hullen in mijn mantel van Koninklijke Barmhartigheid”.
De rozenkrans voor de eenheid mag ook gebeden worden als een noveen, negen maal achtereen. Dit kan gebeuren in een keer, elk uur of elke dag. “Maak een noveen tot Mij met de rozenkrans voor de eenheid en Ik zal uw gebeden machtig en helpend beantwoorden overeenkomstig mijn soevereine allerheiligste Wil!”

Rozenkrans of het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid (72)Op 14.9.1935 verneemt Zr. Faustina: “Bid altijd opnieuw de rozenkrans, die ik u geleerd heb. Ieder die hem bidt, zal mijn barmhartigheid in het leven en in het bijzonder in het uur van de door ervaren (ondervinden). “

In de Naam van de Vader... (Kruisteken)

Begin: Ik geloof in God... Onze Vader...Wees gegroet...

Op de grote kralen:
Eeuwige Vader, ik offer U op het Lichaam en Bloed, de Ziel en de Godheid van uw Welbeminde Zoon, Onze Heer Jezus Christus, tot vergeving van onze zonden en die van de geheel de wereld.

ofwel

Eeuwige Vader, ik offer U op het lichaam en het bloed, de ziel en de goddelijkheid van Uw boven alles beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus - en de tranen en de bitterheden van zijn heiligste moeder - , om vergiffenis te bekomen van onze zonden en voor de zonden van de hele wereld.


Op de kleine kralen : Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
heb medelijden met ons en met heel de wereld.

ofwel

Door zijn smartelijk lijden en dat van zijn moeder
heb erbarmen met ons en met de hele wereld.

Op het einde driemaal : Heilige God, Almachtige God, Eeuwige God, heb medelijden met ons en met geheel de wereld .

ofwel

Heilige God, heilige sterke God, heilige onsterfelijke God, heb erbarmen met ons en met heel de wereld.


Jezusgebed (73)

In de Naam van de Vader... (Kruisteken)
Twaalf Artikelen van het Geloof...(Geloofsbelijdenis)
Onze Vader... Wees gegroet... Glorie zij de Vader...

Op de kralen van het Onze Vader zegt ge de volgende woorden:

Jezus, mijn enige liefde,
ik bid voor hen die U bemint,
maar die niet weten hoe ze U moeten beminnen.
Mogen zij gezuiverd en genezen worden,
opdat ook zij vrij zullen zijn van alle kwaad.
Amen.
Op de kralen van het Wees Gegroet zegt ge:

Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over ons

Op het einde zegt ge driemaal de volgende woorden:

“Glorie zij de Vader...”

Rozenkrans van het heilig hart van Maria (74)

Aan het begin maakt men vijfmaal achter elkaar het kruisteken ter ere van de Wonden van de Verlosser.
Twaalf Artikelen van het Geloof...(Geloofsbelijdenis)
Onze Vader...Wees gegroet...Glorie zij de Vader...

Inleiding:

“Mijn kinderen, de arm van mijn goddelijke Zoon is op het punt toe te slaan. Ik kan hem nauwelijks nog tegenhouden. Help me! Als jullie mijn Liefdevlam aanroepen, zullen we samen de wereld redden”.(Woorden van O.L.-Vrouw)

Op de grote kralen bidt men volgende aanroeping:
“Smartvol en Onbevlekt Moederhart van Maria, bid voor ons die onze toevlucht tot U nemen. Overstelp de gehele mensheid met de genadewerking van Uw Liefdevlam, nu en in het uur van onze dood! Amen.”

Op de kleine kralen bidt men:
“Moeder, red ons door de Liefdevlam van Uw Onbevlekt Hart.”`
Tot slot bidt men driemaal:
“Glorie zij de Vader...”


Rozenkrans van de Wonden van Jezus (75)

a) Wijze van bidden

In de Naam van de Vader... (Kruisteken)
Twaalf Artikelen van het Geloof...(Geloofsbelijdenis)

Men begint dit gebed met de volgende aanroepingen:
1. O Jezus, goddelijke Zaligmaker, wees ons en de ganse wereld genadig!
2. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de ganse wereld!

3. O Jezus, genade en barmhartigheid in de hedendaagse gevaren: bescherm ons door Uw Kostbaar Bloed!
4. Eeuwige Vader, wees ons genadig door het Bloed van Uw enige Zoon Jezus Christus; wij smeken U, wees ons genadig!

Op de kralen van het Onze Vader bidt mende volgende woorden (grote kralen):

“Eeuwige Vader, ik offer U op de Wonden van Onze Heer Jezus Christus om de wonden van onze zielen te genezen”

Op de kralen van het Wees Gegroet bidt men (kleine kralen):

“Mijn Jezus, vergiffenis en barmhartigheid door de verdiensten van Uw Heilige Wonden”.

Op het einde zegt ge driemaal de volgende woorden:

“Glorie zij de Vader...”

b) Oorsprong en beloften:

Om de verering van Zijn Heilige Wonden aan te moedigen heeft Jezus ons volgende schietgebeden gegeven, die wij gemakkelijk kunnen aanleren en dikwijls kunnen opzeggen tijdens onze dagelijkse bezigheden:
“Eeuwige Vader, ik offer U op de Wonden op van Onze Heer Jezus Christus om de wonden van onze zielen te genezen!”
“Mijn Jezus, vergiffenis en barmhartigheid door de verdiensten van Uw Heilige Wonden!”
Deze aanroepingen werden gedicteerd door Jezus aan zuster Maria-Martha Chambon, een nederige lekezuster bij de Visitandienen te Chambêry, om 21 maart 1907 in geur van heiligheid overleden, en die verzekerde dat Jezus aan deze devotie de volgende beloften heeft verbonden:
1. “Al wat Me zal gevraagd worden met de aanroeping van Mijn Heilige Wonden zal Ik toestaan. Verspreid deze devotie!
2. In waarheid, dit gebed komt niet van deze aarde maar vanuit de hemel; het kan alles bekomen... het bevat alles.
3. Mijn Heilige Wonden ondersteunen de wereld...vraag Mij de gunst Mijn wonden altijd te beminnen, omdat ze genadebronnen zijn. Aanroep ze menigmaal, breng ze naar de evennaaste, prent deze devotie in de zielen!
4. Hebt gij smarten te verduren, leg ze spoedig in Mijn Wonden en ze zullen verzacht worden!
5. Bij de zieken moet ge vaak deze aanroepingen uiten: “Mijn Jezus, vergiffenis...” Dit gebed verlicht ziel en lichaam.
6. En de zondaar die bidt: “Eeuwige Vader, ik offer U...” bekomt zijn bekering.
7. Mijn Wonden zullen de uwe genezen.
8. Geen dood voor de ziel die in Mijn Wonden haar toevlucht zoekt; Zij geven haar, het ware leven.
9. Bij elk woord van het kroongebed der Barmhartigheid laat Ik een druppel van Mijn Bloed op de ziel van een zondaar vallen.
10. De ziel die Mijn Heilige Wonden zal vereerd hebben en ze de Eeuwige Vader heeft opgedragen voor de zielen in ’t vagevuur, zal op haar stervensuur door de Heilige Maagd Maria en de Engelen tot Mij geleid worden; in Mijn glorie zal ik ze opnemen en kronen.
11. De Heilige Wonden openen de schat der schatten voor de zielen in het Vagevuur.
12. De devotie tot Mijn Wonden is het geneesmiddel in deze slecht tijden.
13. Vruchten van heiligheid spruiten uit Mijn Wonden. Overweeg ze om voortdurend uw liefde te vernieuwen!
14. Mijn kind, door uw daden in Mijn Heilige Wonden te dompelen worden ze waardevol; uw minste daden, door Mijn Bloed bedekt, zullen Mijn Hart verkwikken.
15. Offer Mijn Heilige Wonden aan de Eeuwige Vader; te zamen met Mijn Onbevlekte Moeder zullen Zij de zegepraal van de Kerk bewerken.”De Rozenkrans van het geloof (76)


De volgende aanroepingen worden gebeden op een gewone rozenkrans. Deze devotie werd gegeven door de H. Maagd op 7 juli 1967 in San Damiano, met de bede: “Blijf vast met elkaar verenigd in geloof en in grote liefde tot God. Laat geen enkele dag nà deze rozenkrans van het geloof te bidden. Dan zult u eens heel gelukkig en tevreden zijn.”

Men begint elk tientje met de geloofsbelijdenis en daarna herhaal met tienmaal volgende aanroeping:
“Jezus, Maria, Jozef, ik bemin U,
red de zielen, red de godgewijden!”
Aan het slot, nadat men de vijf tientjes heeft gebeden, zegt men nog vijfmaal voor de vrede onder de mensen over heel de wereld het Salve Regina Wees Gegroet, Koningin, Moeder van Barmhartigheid, ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet. Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva. Tot U smeken wij, zuchtend en wenend in dit dat van tranen. Welaan dan, onze voorspreekster, sla op ons uw barmhartige ogen en toon ons na deze ballingschap Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot, o genadige, o liefdevolle, o zoete Maagd Maria!
Bid voor ons, heilige Moeder van God,
opdat wij de beloften van Christus waardig worden.”Dankrozenkrans (77)

Lofprijzing tot Maria gevraagd door Jezus in een boodschap ontvangen door Marie-Elisabeth op 26 mei 1997.
JEZUS: Kinderen van Mijn Goddelijk Hart, geef gevolg aan Mijn verzoek: Ik verlang dat jullie je Moeder eren, dat jullie Haar danken door tot Haar te bidden; schenk Haar als dank een rozenhoedje op de wijze zoals Ik jullie aangeef:

- Ik geloof in God...
- Het angelus ....

De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt;
En ze heeft ontvangen van de H. Geest.
Wees gegroet, Maria...
Zie de dienstmaagd des Heren;
Mij geschiede naar uw woord.
Wees gegroet, Maria...
En het Woord is vlees geworden;
En Het heeft onder ons gewoond.
Wees gegroet, Maria...
Bid voor ons, heilige Moeder Gods,
opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laten wij bidden. Wij bidden U, o Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de Engel de menswording van Christus uw Zoon gekend hebben, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de glorie van de verrijzenis. Door dezelfde Christus, onze Heer. Amen.

- Glorie zij de Vader...

Elk tientje:
Op de grote kralen: Onze Vader ...
Op de kleine kralen:
Heilige Maagd Maria, Moeder Gods, dank U voor alle Genaden
die wij door Uw tussenkomst hebben verkregen.
Na elke tientje: Ere zij de Vader...


De kleine corona van de onbevlekte Ontvangenis (78)

Deze kleine corona dankt zijn oorsprong aan de vrome Kapucijnenpater Bonaventura van Ferrara. Voor dit rozenkransje is geen bijzondere wijding nodig, vermits de Racolta dat niet verlangt voor het bekomen van de aflaat aan het bidden van het rozenkransje verbonden.
Aflaten: 1. Gedeeltelijke aflaat, iedere maal men deze corona bidt met rouwmoedige aandacht.
2. Volle aflaat, mits biecht en Kommunie, éénmaal per maand, wanneer men de corona op
de aangegeven wijze de hele maand door heeft gebeden.

De kleine corona wordt als volgt gebeden:
- In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
- Bij iedere kraal wordt gebeden:
Geprezen zij de Heilige en Onbevlekte Ontvangenis
van de allerzaligste Maagd Maria.
Eén Onze Vader, één Wees gegroet, één Ere zij de Vader...


Tranenrozenkrans (79)
Feest van O.L. Vrouw van de tranen op 20 februari

Deze godsvrucht vindt zijn oorsprong te Brazilië, geopenbaard op 8 november 1929 an Zr. Amelia van de gegeselde Jezus, missionarissen van het Goddelijk Kruis; herhaald aan Debora te Manduria (Italië).
Mijn dochter, opdat Mijn werk, gezien zijn bijzonderheid niet verwarrend zou zijn geef ik u deze belangrijke aanwijzingen.

- Bid bij het begin:

Rechtvaardige Vader, waarachtig en volmaakt, door de offerande van de Smarten van Maria, heilige onder de heiligen, tijdens het aardse leven van Jezus aan de voet van het kruis en heden in de hemel, gelieve mijn nederige smeekbede te aanvaarden.

- Grote kralen:

O, Jezus, denk aan de tranen van bloed en olie van Haar die U boven alles liefhad op aarde en die U nu nog vuriger liefheeft in de hemel.

- Kleine kralen:

O, Jezus, denk aan de tranen van bloed en olie van Haar die U boven alles liefhad op aarde en die U nu nog vuriger liefheeft in de hemel.

- Laatste drie kralen:

Uw tranen, O, Moeder van God en onze Moeder, bevestigen ons door hun zalving, dat wij Uw kinderen zijn zoals wij U vragen, door de plechtige toewijding die wij U door deze godsvrucht aanbieden.Kroontje voor het afsmeken van een spoedige wederkomst van Jezus (80)
(door “Myriam van Nazareth)

- Grote kralen (kralen van de ‘Onze Vader”):

“Hemelse Vader, gedenk Uw barmhartige Liefde die Jezus mens liet worden om de mensheid te verlossen aan het Kruis.
Op voorspraak van Maria en omwille van Haar tranen om de zonden der wereld, zend toch Jezus terug naar de aarde, omdat Uw Rijk kome en de mensheid geheiligd worde.”

- Kleine kralen (kralen van de weesgegroet):

“O Jezus, kom omnieuw wij ons wonen. Zuiver de wereld van alle kwaad.”


Slotgebed (na de 5 tientjes):
“O Maria, Medeverlosseres van de mensheid, machtige Middelares van alle Genaden, Voorspreekster voor de mensen bij God, bekom ons toch de spoedige Wederkomst van Jezus op onze wereld, opdat de Allerheiligste Drievuldigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, in Haar schepping verheerlijkt worde, en Uw smarten om de zondige mensheid voor eeuwig weggenomen worden in het licht van Christus.”

“Gedenk, o goedertiernste Maagd Maria, dat het nooit gehoord is dat iemand die tot U zijn toevlucht nam, en Uw bijstaand afsmeeekt, door U verlaten is. Bemoedigd door dit vertrouwen kom ik tot U, o Moeder, Maagd der Maagden. Zuchtend onder het gewicht van mijn zonden werp ik mij rouwmoedig voor Uw voeten neer. O Moeder van het Eeuwig Woord, vesmaad mijn nederige smeekbeden niet, maar in Uw goedheid, gewaardig U ze te verhoren.Kroontje tot bespoediging van de triomf van het onbevlekt hart van Maria (81)
(door “Myriam van Nazareth”)

- Inleidend gebed:

“O onbevlekte Maagd Maria, door God voorbestemd om de kop van de satan te verpletteren, aanhoor mijn smeekbede woordoor ik alle duivelen overlever aan Uw macht, opdat de vrucht van de verlossende Kruis van Jezus in alle zielen tot rijping moge komen en de Triomf van Uw Onbevlekt Hart zich voorgoed moge voltrekken”

- Grote kralen:

“O, Maria, Moeder van God, die ons Christus de Verlosser hebt gegeven, bevrijd ons van de satan die ons gevangen houdt in de zonde.
O Schrik der duivelen, ik wijd mijzelf en alle zielen aan U toe, opdat Uw macht voelbaar worde en de duivel voor eeuwig Uw slaaf worde”.

- Kleine kralen:

O, Maria, Hemelse Meesteres, heers in alle zielen,
opdat Gods Rijk van Liefde en heiligheid kome”.

- Slotgebed (3 maal):
“O Maria, Koningin van Hemel en aarde, wreek nu de mensheid voor de erfzonde. Leg de satan onder Uw voeten, opdat het Rijk der Hemelen in alle zielen votooid worde”.


Kroontje tot zuivering van zonden (82)
(regelmatig te bidden in afwachting van het sacrament van de biecht)
(door “Myriam van Nazareth”)

- Inleidend gebed:

“O God van Gerechtigheid en Barmhartigheid, met pijn smeekt mijn verwonde ziel om Uw vergevende Liefde, want ik heb gezondigd.
In de handen van Maria, de allerzuiverste Moeder van Uw Zoon Jezus Christus, leg ik mijn oprecht berouw en het verlangen naar volledige zuivering van mijn ziel. Moge Zij die volkomen vrij was van zonden, mij wassen in het Goddelijk Bloed van Jezus, opdat mijn ziel, geest, hart en lichaam mogen stralen in het Licht van Uw Genaden”

- Grote kralen:

“O, Maria, mijn teder liefhebbende Moeder en machtige Voorspreekster. Ik ben onrein geweest in geest, hart en lichaam, in handelingen, gedachten, gevoelens, verlangens of woorden. Bekom mij op Uw voorspraak de genade van vergeving en zuivering, en een heilige weerstand tegen alle bekoringen”.

- Kleine kralen:

O, Maria, Bruid van de Heilige Geest, ontsteek mijn hart aan het vuur van Uw allerzuiverste Liefde
opdat ik niet meer zou zondigen”.

- Slotgebed (3 maal):
“O gekruisigde Jezus, omwille van Maria, mijn Medeverlosseres, laat het bevrijdende Licht van Uw reddend Kruis in mijn ziel stralen, opdat zij geheiligd worde”.Kroontje voor bestrijding van alle kwaad in de wereld (83)
(door “Myriam van Nazareth)

- Inleidend gebed:

“O Maria, zeer verheven Hemelse Koningin en Meesteres van de Engelen, Gij die van God de macht en de opdracht hebt ontvangen om de kop van Satan te verpletteren. Wij smeken U nederig, Hemelse legioenen te zenden om onder Uw bevelen de duiveles te vervolgen en overal te bestrijden, hun stoutmoedigheid te onderdrukken en hen naar de afgrond terug te drijven. Wie is aan God gelijk?
O goede en tedere Moeder, Gij zijt altijd onze liefde en onze hoop.
O goddelijke Moeder, zend de heilige engelen om mij te verdedigen, en om mijn wreedaardige vijand ver van mij te verdrijven.
Heilige Engelen en Aartsengelen, verdedig ons en bewaar ons ”

- Grote kralen (kralen van de ‘Onze Vader”):

“O Hemelse Vader, stort het verlossende Bloed van Christus over ons uit. Verblind alle kwaad in het Licht van zijn Kruis.
O Maria, verneder de Satan onder Uw voeten. Verban alle duivelen en hun gevolg naar de eeuwige afgrond”

- Kleine kralen (kralen van de weesgegroet):

“Omwille van de tranen en bloedtranen van onze Medeverlosseeres Maria, O Jezus, verdelg alle uitingen van kwaad en zonde”

Slotgebed (na de 5 tientjes):

“Door Uw Onbevlekte Ontvangenis, o Maria, verpletter nu de kop van de duivelse slang, opdat het Rijk van Christus kome, en de duisternis voor eeuwig moge oplossen in het Licht”


Dagelijks kroontje tot de heilige geest (84)
(door “Myriam van Nazareth”)

- Inleidend gebed:

“O Geest van God, door U is Jezus Mens geworden in Maria’s Schoot. Laat ook in mij Jezus groeien, opdat al mijn handelen, denken, spreken en voelen slechts door heiligheid bezield zou zijn. Breng mij tot de vurige navolging van Jezus en Maria, opdat ik waarlijk een kind van het Licht mogen zijn.”

- Grote kralen:

“O Heilige Geest, op voorspraak van Maria, Uw Hemelse Bruid, stort in mij de genaden van heiliging, zuiverheid, wijsheid en vurige liefde. Verlicht al mijn wegen. Heilig het kruis van mijn dagen en leer mij, het te omhelzen, opdat mijn lijden vrucht moge dragen en de mensheid moge laven aan de stroom van Uw Genaden”.

- Kleine kralen:

Kom, Heilige Geest, verdrijf alle schaduwen uit mijn ziel.
Maak mijn hele wezen tot een heilige tempel van Licht”.

- Slotgebed (3 maal):
“Kom, Heilige Geest, kom door de machtige voorspraak van het Onbevlekt Hart van Maria, Uw allerliefste Bruid””.
#