TAFELGEBEDEN

V覧r de maaltijd:

Heer, laat uw zegen komen over ons en over deze maaltijd.
Uw zegen van mildheid en van vrede.Kom, O Heer, met ons aan tafel. Zegen het brood. Spreek een woord dat sterke en troost en maak ons hart en huis gastvrij.Heer, wij danken U voor spijs en drank en voor alles wat wij dagelijks ontvangen uit Uw hand.


Geprezen zijt Gij Heer, om het brood en de wijn en om allen die bij ons blijven in dagen van nood en pijn.Heer, wij danken U voor het eten van elke dag. Help ons ook te delen met hen die te weinig hebben.

Bron: Tafelgebeden, Sint-Pieters & Paulusabdij, Dendermonde

MET DE KLEINSTEN

V覧r de maaltijd:

Vader in de hemel, wij zitten rond de tafel. Het eten staat weer klaar. Dank U dat vader en moeder zo goed voor ons zorgen. Zegen ons en deze maaltijd en maak ons blij en vriendelijk voor mekaar.

Na de maaltijd:

Wees gegroet,...

MET KINDEREN

V覧r de maaltijd:

Heer, wij vragen uw zegen over ons en over deze maaltijd,
wij danken U voor het eten van elke dag.
Help ons ook te delen, met hen die te weinig hebben. Amen.

Na de maaltijd:

Heer God,
van deze goede tafel staan we nu op
om gesterkt naar uw mensen te gaan,
met ons hart en onze handen
vol liefde, van U gekregen.

MET VOLWASSENEN

V覧r de maaltijd:

God, die ons uw goede gaven geeft, leven en voedsel,
mensen en hun vriendschap, telkens weer opnieuw, zegen deze maaltijd.
Geef ons een open oog en een warm hart,
om uw wereld in te richten tot een huis voor alle mensen,
een tafel waar niemand wordt geweerd.
Amen.

Na de maaltijd:

God, alles wacht op U vol hoop,
alle levenden vragen U om voedsel.
Gij opent uw hand en wij worden verzadigd.
Wij bidden U: maak ons tot mensen die hongeren en dorsten
naar gerechtigheid.
Leer ons werken voor het voedsel
dat niet vergaat en geef ons ook de spijs
die onze laatste honger kan stillen:
Jezus Messias, die is en die was en die komen zal.
Amen.Bron: Bidden aan tafel, samengesteld door de decanale werkgroep voor
katechese Molenbeek in samenwerking met de dienst voor
katechese Brussel - Nederlands (Dienst voor Katechese,
Verdunstraat 360, 1130 Brussel)


V覧r de maaltijd:

Hemelse Vader, wij danken U voor het wonder van het leven.
Help ons van deze wereld een wonder van liefde,
een huis van vrede te maken, waarin elk mens aan zijn trekken kan komen.


(Liedje)
Heer heb dank voor deze gaven, Amen. Amen.


Heer Jezus, voor zovele dingen willen wij U danken:
voor de zorg van moeder,voor het werk van de vader,
voor het spelen met broer en zus...
voor zoveel kleine dingen die wij noeig hebben om te leven.


Goede Vader,
omdat we handen hebben die kunnen helpen,
en voeten die met iemand kunnen meestappen
ogen die anderen kunnen zien
en oren die kunnen luisteren
zeggen wij U dank.


Goede Vader, Gij geeft ons deze nieuwe dag
als een geschenk.
Laat in ons de zon opgaan
van vriendelijkheid en goedheid.
Geef dat wij vandaag goede mensen zijn
die velen gelukkig maken.


God, onze Vader.
Dank u dat we mogen leven.
Dank voor alle mensen die van ons houden en voor een veilige thuis.
Goede God, rond de tafel verzameld bidden wij U:
maak van ons gastvrije mensen;
dat ons huis een thuis mag zijn waar iedereen welkom is.

Heer, wilt U ons leren gelukkig te zijn
met de dingen die we gewoon vinden:
het huis waarin we wonen,
het eten op ons bord,
de kleren in de kast.


Wij weten dat veel mensen die nodige dingen niet hebben.
Wilt U ons helpen te zien waar armoede en ellende is
en leer ons dan te delen van wat we hebben.

(Liedje)
Voor spijs en drank voor daagユlijks brood wij danken U, o Heer (2 x)


Heer, zegen ons en ook deze spijzen die wij uit Uw milde hand mogen ontvangen.
Door Christus, onze Heer.


Onze Vader die in de hemelen zijt,
maak dat alle mensen Uw naam kennen.
Geef ons iedere dag brood om te leven.

Wij danken U Heer,
voor het eten op onze tafel,
voor de handen die het hebben bereid;
maar bovenal danken wij U voor ons gezin
hier bijeen aan tafel.


Vader, door de overvloed die wij hebben,
vergeten wij zo dikwijls dat wij geen tekort hebben aan voedsel.
Laat ons steeds meer delen van wat we hebben.

(Liedje)
Voor alle gaven groot en klein wij willen Heer U dankbaar, dankbaar zijn voor
alle gaven groot en klein. Wij willen Heer U danbkbaar, dankbaar zijn.

Het meest gangbare gebed v覧r het eten


Heer, zegen ons en ook deze spijs, die uwe milde hand ons geeft, door Jezus Christus, onzen Heer.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Onze Vader,...

ofwel

Aller ogen wachten op U, Heer!
En Gij geeft hun spijs ter rechter tijd;
Gij opent uw milde hand en vervult al wat leeft met zegen.
Ere zij de Vader, en de Zoon en de H. Geest, ...
Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Onze Vader,...
Heer, zegen ons en ook deze spijzen,
die wij van uw goedheid ontvangen zullen,
door Christus onzen Heer. Amen.


Het meest gangbare gebed na het eten

Wij bedanken U voor al uwe weldaden, die leeft en heerst in alle eeuwen der eeuwen. Amen.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Onze Vader,...

ofwel

Wij bedanken U, almachtige God, voor al uw weldaden;
die leeft en heerst in alle eeuwigheid. Amen.
Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Onze Vader,... Weesgegroet...Glorie zij de Vader.