Deel C: Bijzondere litanies


Maria

87. Gezongen Litanie van Maria
88. Litanie van Maria bij de kroning van een mariabeeld
89. Litanie tot de troosteres van de bedroefden
90. Litanie van O.-L.-Vrouw van Scherpenheuvel

God

91. Litanie van het heilig aanschijn
92. Litanie van van het allerheiligste Hoofd van Jezus

Hart van Jezus Christus

93. Hart Christie litanie

Wijding

94. Litanie van alle heiligen bij wijdingen

Specifieke Deelgroepen

95. Litanie om heilige priesters
1. “ (1 ste versie)
2. “ (2 de versie)
96. Litanie voor de bejaarden
97. Litanie van de stervenden

Deugden

98. Litanie van de nederigheid
99. Litanie van eerherstel
100. Litanie om een goede dood te bekomen
101. Litanie van het volmaakt berouw87. GEZONGEN LITANIE VAN MARIA

1. Koor 2. Allen: Hoor ons roepen, o moeder van God.
Voorzang: U prijzen de hemelse scharen,
Allen: Maria, wij roepen tot u.

1. U prijzen de hemelse scharen,
U prijzen de koren der engelen,
U prijzen de zalige geesten,
U prijzen de kerk en haar kind’ren,
U prijzen de mensen op aarde,
Allen: Hoor ons roepen, o moeder van God.

2. Gij zijn toch de moeder van Christus,
de moeder van onze Verlosser,
de moeder van alle genade,
de reinste, de zuiverste moeder,
de liefst’ en beminlijkste moeder,
Allen: Hoor ons roepen, o moeder van God.

3. Gij oorzaak van blijdschap en vreugde,
Gij toevlucht van zondige mensen,
Gij troost ons in droefheid en zorgen,
Gij helpt ons in al onze noden,
Gij schijnt als een ster in het duister,
Allen: Hoor ons roepen, o moeder van God.

4. Gij Maagd zonder erfsmet ontvangen,
Gij zetel der godd’lijke wijsheid,
Gij roos vol van zoete geheimen,
Gij poort van de hemelse tempel,
Gij loot uit de wortel van Jesse,
Allen: Hoor ons roepen, o moeder van God.

5. Vorstin van het rijk zonder einde,
Gij troont in het hoogste der hemels,
Gij heerst over eng’len en mensen,
Gij voorspraak bij God onze rechter,
Verkrijg ons het eeuwige leven.
Allen: Hoor ons roepen, o moeder van God.88. LITANIE VAN MARIA BIJ DE KRONING VAN EEN MARIABEELD


Heilige Maria, bid voor ons
Heilige Moeder van God
Heilige Maagd der maagden
Uitverkoren Dochter van de Vader,
Moeder van Christus, onze Koning,
Glorie van de heilige Geest,
Maagd, Dochter van Sion,
Maagd, arm en nederig,
Maagd, zachtmoedig en gehoorzaam,

Dienstmaagd van de Heer,
Moeder van de Heer,
Gezellin van de Verlosser,

Gij, vol van genade,
Gij, vol van schoonheid,
Gij, vol van deugden,

Verheven vrucht van de verlossing,
Volmaakte leerlinge van Christus,
Smetteloos beeld van de Kerk,

Vrouw, geheel nieuw bekleed,
Vrouw, bekleed met de zon,
Vrouw, met sterren omkranst,

Gij, vrouwe vol goedheid,
Gij, vrouwe vol mildheid,
Gij, onze lieve Vrouw,

Vreugde van Israël,
Luister van de kerk,
Sieraad van het mensdom,

Voorspreekster die genade verkrijgt,
Dienares vol liefde,
Helpster van het volk Gods,
Koningin van de liefde,
Koningin van de barmhartigheid,
Koningin van de vrede,
Koningin van de engelen,
Koningin van de aartsvaders,
Koningin van de profeten,
Koningin van de apostelen,
Koningin van de martelaren,
Koningin van de maagden,
Koningin van alle heiligen,
Koningin zonder erfzonde ontvangen,
Koningin ten hemel opgenomen,
Koningin van de wereld,
Koningin van de hemel,
Koningin van allen,

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, spaar ons, Heer.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, verhoor ons Heer.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.

Bid voor ons, glorievolle Moeder van de Heer.
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden

Laat ons bidden,
Barmhartige God, door deze plechtigheid erkennen zij dat Uw dienstmaagd, de heilige Maria, onze Moeder en Koningin is.
Verhoor het gebed van Uw dienaren: laat ons hier op aarde U en onze naasten dienanen eens een plaats krijgen in het eeuwig koninkrijk.
Door Christus onze Heer. Amen.

89. LITANIE TOT DE TROOSTERES VAN DE BEDROEFDEN


Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, aanhoor ons. Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God, heilige Geest, ontferm U over ons.
God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

Heilige Maria, bid voor ons.
Uitverkoren dochter van de Vader van alle troost,
Moeder van de Heer, de troost van Israël,
Bruid van de heilige Geest, de Trooster,
Middelares tussen God en de mensen,
Uitdeelster van de goddelijke genade,
Goedgunstige Moeder van alle troost,
Bron van vrede en van rust,
Vreugde van de wenenden,
Sterkte van de zwakken,
Genezing van de zieken,
Steun van de lammen,
Licht van de blinden,
Bescherming van de vervolgden,
Moeder van de wezen,
Hulp van de verlatenen
Toevlucht van de zondaars,
Troost van de kleinmoedigen,
Steun van de boetvaardigen,
Raadgeefster in alle twijfel,
Kracht in elke bekoring,
Bescherming van de jeugd,
Steun van de bejaarden,
Hoop van de stervenden,
Troost van de bedroefden,
Deur van de hemel,
Vreugde van de heiligen,
Blijdschap van de engelen,
Troost en zoetheid van alle schepselen,
In alle gevaren,
In alle droefheid,
In armoede en nood,
In vervolging en eenzaamheid,
In tijden van grote moeilijkheden,
In bekoringen en gevaren,
In ons leven en sterven,
In het uur van onze dood,

O Maria, Troosteres van de bedroefden,
O Maria, Troosteres van de bedroefden,
O Maria, Troosteres van de bedroefden,

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt,ontferm U over ons.

In alle droefheid, angst en dood.
Bid voor ons, Troosteres van de bedroefden.

Laat ons bidden,
God, bron van alle troost, die ons in Uw barmhartigheid de Moeder van uw ééngeboren Zoon tot Troosteres hebt gegeven.
Geef, bidden wij, dat wij in droefheid en tegenslagen met vertrouwen tot haar onze toevlucht nemen, en door haar voorspraak getroost en gered worden.
Door Christus onze Heer. Amen.

ofwel

Gewaardig U, Heer ons bij U genade te doen vinden, nu en in het uur van onze dood, door de voorspraak van de heilige Maagd Maria, uw Moeder, wier ziel ten tijde van Uw lijden, met het zwaard van droefheid doorstoken werd.
Gij, die God zijnde, leeft en heerst in alle eeuwigheid. Amen.

90. LITANIE VAN OL.- VROUW VAN SCHERPENHEUVEL


Heer, ontferm U over ons, Christus, ontferm U over ons,
Heer, ontferm U over ons,
Christus, hoor ons, Christus, verhoor ons,
God, Hemelse Vader, ontferm U over ons,
God, Zoon, Verlosser der wereld, ontferm U over ons,
God, H.Geest, ontferm U over ons,
H.Drievuldigheid,één God, ontferm U over ons,

H.Maria, bid voor ons,
Maria, uitverkorene Dochter van God de Vader,
Maria, liefderijke Moeder van God de Zoon,
Maria, vlekkeloze Bruid van God de H.Geest,

Allerbeminnelijkste Moeder, die de genadebronnen van het Hart van Jezus op aarde doet neerstromen,
Weldoende Moeder, die door menige genaden en gunsten getoond hebt dat Gij in Scherpenheuvel wilt vereerd en aanroepen worden,
Machtige Moeder, die ons kunt bevrijden van alle gevaar naar ziel en lichaam,
Welwillende Moeder, die altijd gereed zijt om ons te helpen,
Barmhartige Moeder, die door uw alvermogende gebeden voor de blinden het gezicht, voor de kreupelen de gang en voor vele zieken de gezondheid hebt bekomen,
Goede Moeder, die ons van de geboorte tot het graf met de tederste zorgen omringt,
Zuivere Moeder, die de witte lelie der hemelse deugd van zuiverheid in de harten van uw kinderen doet groeien en bloeien,
Meedogende Moeder, die de verstotelingen der wereld steeds bewaakt en beschermt,
Goedertierene Moeder, die het hart van versteende zondaars vermorzelt en hun genade bij God doet vinden,
Voorzichtige Moeder, die ons in de moeilijke omstandigheden van het leven met raad en daad komt bijstaan,
Maria, Ster der Zee, die de zeevaarders geleidt en de schipbreukelingen behouden in de haven doet aanlanden,
Maria, Hulp der Christenen, die voor de rechtvaardige volharding en voor de zondaar beterschap verwerft,

Laat ons bidden,
O, Maria, Moeder des Zaligmakers, wij smeken U door de ontelbare gratiën en gunsten welke Gij ten allen tijde zo mild hebt uitgedeeld aan allen die in het gezegend Scherpenheuvel U kwamen aanroepen, zie toch genadig op ons neder, O, beste der Moeders en laat ons een weinig putten aan de onuitputbare bron van genaden, waarvan Gij de bewaardster en uitdeelster zijt.
Verleen ons een vast geloof, een sterke hoop en een vurige liefde, opdat wij Jezus en U altijd meer en meer beminnen.
Dan immers zullen wij door U in al onze noodwendigheden geholpen worden en eindelijk het geluk bekomen God eeuwig te mogen loven en danken in de hemel voor alle gunsten en zegeningen welke wij door uw machtige voorspraak verkregen hebben.
Amen.

91. LITANIE VAN HET HEILIG AANSCHIJN


Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, aanhoor ons. Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God, heilige Geest, ontferm U over ons.
God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.


Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht bedroefd werd bij het zien van Jeruzalem en weende over deze ondankbare stad, ontferm U over ons.
Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht in het Hof van Olijven naar de aarde gebogen was onder de last van onze zonden,
Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht baadde in bloedig zweet,
Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht werd gekust door Judas, de verrader,
Jezus, door de macht van uw aanbiddelijk Aangezicht werden de soldaten tegen de grond geworpen in de Hof van Olijven,
Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht werd besmeurd met speeksel en gewond door slagen,

Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht geslagen werd door een knecht, bespot door vijanden en ontwijd door hun kwaadwillige handen,

Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht werd vernederd ten overstaan van de overheden van Jeruzalem,
Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht zijn blijmoedige kalmte bewaarde, toen Pilatus het doodvonnis uitsprak,
Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht het voorhoofd gekroond werd met doornen,
Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht bedekt was met zweet en bloed en tegen de grond gevallen onder het kruis,
Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht door Veronica werd afgedroogd op de weg naar Calvarië,
Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht opgeheven was aan het folterende kruis,
Jezus, van Wiens aanbiddelijk Aangezicht de ogen tranen stortten van bloed,
Jezus, van Wiens aanbiddelijk Aangezicht de mond gefolterd werd met gal en azijn,
Jezus, aanbiddelijk Aangezicht, Wiens haren en baard werden uitgerukt door de wrede beulen,
Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht misvormd werd als dat van een melaatse,
Jezus, van Wiens aanbiddelijk Aangezicht de onvergelijkelijke schoonheid misvormd werd door de zonden van de wereld,
Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht werd overschaduwd door de rouwvolle schaduwen van de dood,
Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht werd gewassen, gezalfd en in een lijkwade gewikkeld door Maria en de heilige vrouwen,
Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht te rusten werd gelegd in het graf,
Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht schitterde van schoonheid op de dag van uw verrijzenis,
Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht straalde van glorie op de dag van uw hemelvaart,
Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht verborgen is in het allerheiligste Sacrament,
Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht zal verschijnen op de wolken aan het einde van de wereld met grote macht en majesteit,
Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht de schrik zal zijn voor de zondaars,
Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht de vreugde is van de rechtvaardigen in de hemel,
Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht onze liefde, kracht en vreugde is hier op aarde,
Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht voor ons de bron is, waaruit de kennis van uw wezen opbloeit,
Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht onze Enige is en ons Al,


Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, spaar ons, Heer.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, verhoor ons, Heer.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.


Christus aanhoor ons. Christus verhoor ons.
Heer, ontferm U over ons. Christus ontferm U over ons.

O Heer, toon ons uw Aanschijn.
En wij zullen gered worden.

Laat ons bidden.
Wij smeken U, almachtige en barmhartige God, geef ons en allen die eer brengen aan het Aanschijn van uw veelgeliefde Zoon, dat misvormd werd door onze zonden, de genade dit heilig Aanschijn te aanschouwen in de glorie van zijn Majesteit.
Door Christus onze Heer. Amen.


92. LITANIE VAN HET ALLERHEILIGSTE HOOFD VAN JEZUS


Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons,
God, H.Geest, ontferm U over ons,
God, Zoon, Verlosser der wereld, ontferm U over ons,
H.Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

Allerheiligste Hoofd van Jezus, gevormd door de H.Geest in de schoot van de allerheiligste Maagd Maria, ontferm U over ons,
Allerheiligste Hoofd van Jezus, wezenlijk verenigd met het woord van God,
Allerheiligste Hoofd van Jezus, tempel van de goddelijke wijsheid,
Allerheiligste Hoofd van Jezus, haard van de eeuwige klaarten,
Allerheiligste Hoofd van Jezus, heiligdom van het oneindig verstand,
Allerheiligste Hoofd van Jezus, voorzienigheid tegen de dwaling,
Allerheiligste Hoofd van Jezus, zon van hemel en aarde,
Allerheiligste Hoofd van Jezus, schat van wetenschappen en pand van geloof,
Allerheiligste Hoofd van Jezus, stralend van schoonheid, rechtvaardigheid en liefde,
Allerheiligste Hoofd van Jezus, vol van genade en waarheid,
Allerheiligste Hoofd van Jezus, levende les van nederigheid,
Allerheiligste Hoofd van Jezus, weerglans van Gods oneindige Majesteit,
Allerheiligste Hoofd van Jezus, centrum van het universum,
Allerheiligste Hoofd van Jezus, voorwerp van het welbehagen van de hemelse Vader,
Allerheiligste Hoofd van Jezus, die de liefkozingen hebt ontvangen van de Allerheiligste Maagd Maria,
Allerheiligste Hoofd van Jezus, waarop de H.Geest heeft gerust,
Allerheiligste Hoofd van Jezus, die een glans van uw glorie hebt doen uitschijnen op de Tabor,
Allerheiligste Hoofd van Jezus, die op aarde niets had om op te rusten,
Allerheiligste Hoofd van Jezus, die de welriekende zalving van Maria-Magdalena hebt aanvaard,
Allerheiligste Hoofd van Jezus, die U gewaardigd hebt aan Simon te zeggen dat hij uw hoofd niet had gezalfd bij het binnenkomen,
Allerheiligste Hoofd van Jezus, badend in een zweet van bloed in Gethsemani,
Allerheiligste Hoofd van Jezus, die over onze zonden hebt geweend,
Allerheiligste Hoofd van Jezus, gekroond met doornen,
Allerheiligste Hoofd van Jezus, onwaardig beledigd gedurende het bitter lijden,
Allerheiligste Hoofd van Jezus, vertroost door het minnend gebaar van Veronica,
Allerheiligste Hoofd van Jezus, die U naar de aarde hebt gebogen op het ogenblik dat Gij haar redde door de scheiding van uw ziel van uw lichaam op het kruis,
Allerheiligste Hoofd van Jezus, licht van elke mens die in de wereld komt,
Allerheiligste Hoofd van Jezus, onze leidsman en onze hoop,
Allerheiligste Hoofd van Jezus, die al onze noden kent,
Allerheiligste Hoofd van Jezus, die alle genaden uitdeelt,
Allerheiligste Hoofd van Jezus, die de bewegingen van het goddelijk hart leidt,
Allerheiligste Hoofd van Jezus, die de wereld bestuurt,
Allerheiligste Hoofd van Jezus, die al onze handelingen zal oordelen,
Allerheiligste Hoofd van Jezus, die de geheimen van onze harten kent,
Allerheiligste Hoofd van Jezus, die wij willen doen kennen en aanbidden door iedereen,
Allerheiligste Hoofd van Jezus, die de engelen en de heiligen verrukt,
Allerheiligste Hoofd van Jezus, die wij hopen eens zonder sluier te aanschouwen,

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, spaar ons, Heer.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, verhoor ons, Heer.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.
Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.

Jezus, wij aanbidden uw Allerheiligste Hoofd en wij onderwerpen ons aan al de besluiten van zijn oneindige wijsheid.

Laat ons bidden,
O, Jezus, die U gewaardigd hebt aan uw dienares Teresa Higginson, in Uw onmetelijk verlangen te openbaren om uw Allerheiligste Hoofd te zien aanbidden, geef ons de vreugde het te doen kennen en vereren.
Laat op onze zielen een straal vallen van Uw licht, opdat wij van klaarheid naar klaarheid zouden voortschrijden, geleid door Uw aanbiddelijke wijsheid tot aan de beloofde beloning van Uw uitverkorenen. Amen.


93. HART CHRISTI LITANIE (Gertrud von Lefort)


Nu wil ik uit bidden de gloed van mijn ziel,
zoals men bidt een grote litanie.
Ik wil een lofzang zingen, die geen lied is, maar liefde!

Heilig Hart, goddelijk Hart, almachtige Hart,
purperen geheimenis aller dingen:
wees geliefd, Liefde,
eeuwige Liefde, wees eeuwig geliefd!

Gij vuurhaard in de ijzige wereldnacht:
Gij vlammen-schaduw over de valse schittering der wereld;
Gij eenzaam Hart,
Gij laaiend Hart,
Gij onuitdoofbaar Hart,
Gij Hart, diep als de nachtendie geen aanschijn meer hebben;
Gij Hart, teer als kinderendie nog geen bitterheid kennen;
Gij koningshart in het gloeiend gewaad van uw bloed,
Gij broederhart in de wilde smaad van uw doornenkroon,
Gij brekend Hart in de starre tooi van uw doodwonden,
Gij van-de-troon-gestoten Hart,
Gij verraden Hart,
Gij gruwzaam gemarteld Hart:

wees geliefd, Liefde, eeuwige Liefde, wees eeuwig geliefd!

Gij Hart, waarin de verscheurdheid wordt tot één volk,
wij bidden u om uw liefde!
Gij Hart, waarin de gehele wereld wordt tot één volk,
wij wijden ons aan uw liefde.
Dat uw dag ons aller harten in uw Hart verbrande:
wij wijden ons aan uw liefde!
Gij geweldig Hart, onontkoombaar Hart!
Gij Hart, waaruit de hemelen hun glorie putten,
Gij Hart, waaruit de zalige geesten hun zaligheid scheppen,
Gij wereld gebiedend Hart,
Gij wereld overwinnend Hart,
enig Hart, Amen -- amen!
Te voorschijn brandt de dag van uw eeuwige liefde.


94. LITANIE VAN ALLE HEILIGEN BIJ WIJDINGEN


Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.
Christus, ontferm U. Christus ontferm U.
Heer ontferm U. Heer ontferm U.

Heilige Maria, moeder van God, wees onze voorspraak.
Heilige Michaël,
Alle heilige engelen van God,
Heilige H. Johannes de Doper,
Heilige Jozef,
Heilige Petrus en Paulus,
Heilige Andreas,
Heilige H. Johannes,
Heilige Maria Magdalena,
Heilige Stefanus,
Heilige Laurentius,
Heilige Ignatius van Antiochië,
(Heilige Bonifatius),
Heilige Agnes,
Heilige Perpetua en Felicitas,
(Heilige martelaren van Gorkum),
Heilige Gregorius,
Heilige Augustinus,
Heilige Athanasius,
Heilige Basilius,
Heilige Martinus,
(Heilige Willibrordus,)
Heilige Benedictus,
Heilige Franciscus en Dominicus,
Heilige Franciscus Xaverius,
(Heilige Petrus Canisius,)
Heilige H. Johannes Maria Vianney (Pastoor van Ars),
Heilige Theresia,
Heilige Catharina van Siëna,
(Heilige Ludwina),
Alle heiligen van God,

Wees genadig, verlos ons Heer.
Van alle kwaad,
Van alle zonde,
Van de eeuwige dood,
Door uw menswording,
Door uw dood en verrijzenis,
Door de komst van de Heilige Geest,

Wij zondaars, wij bidden U, verhoor ons.
Dat Gij uw heilige kerk wilt besturen en bewaren,
Dat Gij de paus en alle bedienaren van de kerk in hun heilig ambt wilt bewaren,
Dat Gij alle volkeren vrede en ware eendracht wilt verlenen,
Dat Gij onszelf in uw heilige dienst wilt sterken bewaren,
Dat Gij deze wijdelingen wilt zegenen,
Dat Gij deze wijdelingen wilt zegenen en heiligen,
Dat Gij deze wijdelingen wilt zegenen en heiligen en wijden,
Jezus, Zoon van de levende God,

Christus, aanhoor ons. Christus, verhoor ons.


95.1. LITANIE OM HEILIGE PRIESTERS
(1ste versie)

Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, aanhoor ons. Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God, heilige Geest, ontferm U over ons.
God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

Jezus, eeuwige Hogepriester, geef ons heilige priesters.
Jezus, die uw apostelen met de heilige Geest hebt gezalfd,
Jezus, die uw offer hebt toevertrouwd aan de handen van de priesters,
Jezus, die aan de priesters de verkondiging van Gods woord hebt opgedragen,
Jezus, die aan uw priesters de macht hebt gegeven om de zonden te vergeven,
Jezus, die hun macht gegeven hebt om te zegenen,
Jezus, middelaar tussen God en mensen,
Jezus, opperste herder van onze zielen,

Dat Gij aan de kerk vele en heilige priesters wilt schenken, wij bidden U, verhoor ons.
Dat de roeping tot het priesterschap in veel edelmoedige jonge mensen mag ontluiken,
Dat zij hun heilige roeping ongeschonden mogen bewaren,
Dat uw gelovigen de roeping tot het priesterschap mogen eerbiedigen en bevorderen,
Dat onze priesters werkelijk het zout der aarde mogen zijn,
Dat zij door hun heilig leven het licht der wereld mogen zijn,
Dat zij gaarne om U en uw gelovigen arm, miskend en lijdend willen zijn,
Dat zij een grote eerbied hebben voor uw aanwezigheid in de Eucharistie,
Dat zij een grote liefde mogen hebben tot de heilige Maagd Maria,
Dat zij de sterkte van de martelaars, het licht van de belijders en de zuiverheid van de maagden mogen bezitten,
Dat zij het volk, dat aan hen is toevertrouwd, op de weg van het eeuwig heil mogen voeren,
Dat zij oprecht het geloof van uw kerk verkondigen,
Dat Gij al uw priesters moogt heiligen,

Lam Gods, dat de zonden van deze wereld wegneemt, spaar ons Heer.
Lam Gods, dat de zonden van deze wereld wegneemt, verhoor ons Heer.
Lam Gods, dat de zonden van deze wereld wegneemt, ontferm U over ons.

Jezus, geef aan uw kerk heilige priesters.
En uw volk zal gered worden.


Laat ons bidden,
Jezus Christus, eeuwige hogepriester, die U eens tot redding van de wereld op het kruis geofferd hebt.
Wij smeken U, geef aan de wereld heilige priesters, ware herders voor onze zielen, bezield met oprechte liefde voor U en met grote ijver voor hun zending, opdat zij ons brengen tot U en tot het eeuwig leven.
Amen.95.2. LITANIE OM HEILIGE PRIESTERS
(2de versie)

Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons. Christus, aanhoor ons.
Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God, heilige Geest, ontferm U over ons.
God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

Jezus, eeuwige Hogepriester, geef ons heilige priesters.
Jezus, die uw apostelen met de heilige Geest hebt geheiligd,
Jezus, die hen en alle priesters met Goddelijke macht hebt omkleedt,
Jezus, die aan uw priesters macht hebt gegeven het Offer der Heilige Mis op te dragen,
Jezus, die in de H. Mis de priesters met U en door U offeraar laat zijn,
Jezus, die U door priesterhanden laat uitdelen aan de zielen,
Jezus, die aan uw priesters de verkondiging van het woord Gods hebt opgedragen en toevertrouwd,
Jezus, die aan uw priesters de macht hebt gegeven om de zonden te vergeven,
Jezus, die hun macht gegeven hebt om te zegenen,
Jezus, die uw priesters hebt aangesteld tot uitdelers van uw genademiddelen,

Jezus, Goddelijke Middelaar, wij bidden U, verhoor ons.
Dat Gij aan de wereld vele en heilige priesters wilt schenken,
Dat de priesterroeping in vele edelmoedige jongenszielen moge ontluiken,
Dat zij die heilige roeping ongeschonden mogen bewaren,
Dat uw gelovigen de roeping tot het priesterschap mogen eerbiedigen en bevorderen,
Dat onze priesters waarlijk het zout der aarde mogen zijn,
Dat zij door hun heilig leven het licht der wereld mogen zijn,
Dat zij vurige zielenherders mogen zijn,
Dat zij gaarne om U en de zielen arm, miskend en lijdend willen zijn,
Dat al onze priesters vurige vereerders en apostelen van het H. Hart van Jezus mogen zijn,
Dat zij een grote liefde mogen hebben tot de Allerheiligste Maagd Maria,
Dat zij de sterkte der martelaars, het licht der belijders en de zuiverheid der maagden mogen bezitten,
Dat zij het volk dat aan hen is toevertrouwd, op de weg van het eeuwig heil mogen voeren,

Lam Gods, dat de zonden van deze wereld wegneemt, spaar ons Heer.
Lam Gods, dat de zonden van deze wereld wegneemt, verhoor ons Heer.
Lam Gods, dat de zonden van deze wereld wegneemt, ontferm U over ons.


96. LITANIE VAN DE BEJAARDEN

Schenk ons Heer:
- Een geduldige en toegewijde ouderdom, schenk ons Heer.
-
Een ouderdom van eerherstel,
- Een nederige en dankbare ouderdom,
- de heilzame vrees voor het oordeel,
- de genade van de laatste sacramenten in volle bewustzijn te ontvangen,

Voor een egoïstische ouderdom, bewaar ons Heer.
Voor een verdrietige ouderdom,
Voor onnodige klachten,
Voor angst en twijfel,
Voor verontrustende herinneringen,
Voor eenplotse dood,
Neem al ons lijden als offer aan, o Heer.
Door de hoop op de verrijzenis, sterk ons Heer.

Laat ons bidden,
O God, schenk me de genade de beproevingen van de ouderdom geduldig te verdragen, opdat mijn leven voor de mijnen geen last zou worden, maar stichtend zou zijn.
Dit vragen we U door Christus onze Heer.


97. LITANIE VAN DE STERVENDEN

Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

H. Maria, bid (bidt) voor hem (haar)
Alle H. engelen en aartsengelen,
H. Abel,
Alle koren der rechtvaardigen,
H. Abraham,
H. H. Johannes de Doper,
H. Jozef,
Alle H. aartsvaders en profeten,
H. Petrus,
H. Paulus,
H. Andreas,
H. H. Johannes,
Alle H. apostelen en evangelisten,
Alle H. leerlingen van de Heer,
Alle H. onschuldige kinderen,
H. Stephanus,
H. Laurentius,
Alle H. martelaren,
H. Silvester,
H. Gregorius,
H. Augustinus,
Alle H. bisschoppen en belijders,
H. Benedictus,
H. Franciscus,
H. Camillus,
H. H. Johannes de Deo,
Alle H. monniken en kluizenaars,
H. Maria Magdalena,
H. Lucia,
Alle H. maagden en weduwen,
Alle lieve heiligen Gods,
Wees genadig, spaar hem (haar), Heer.
Wees genadig, verhoor hem (haar), Heer.

Wees genadig, verlos hem (haar), Heer.
Van uw gramschap,
Uit het gevaar van de dood,
Van een kwade dood,
Van de straffen van de hel,
Van alle kwaad,
Van de macht van de duivel,
Door Uw geboorte,
Door Uw kruis en lijden,
Door Uw dood en uw begrafenis,
Door Uw heerlijke verrijzenis,
Door Uw wonderbare hemelvaart,
Door de genade van de H. Geest, de Vertrooster,
Op de dag van het oordeel,

Wij, zondaars, wij bidden U, verhoor ons.
Dat Gij hem (haar) wilt sparen, wij bidden U, verhoor ons.
Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

1. Als de zieke op sterven ligt.
Vertrek, christen ziel, uit deze wereld
In de Naam van God de Vader almachtig, die u geschapen heeft;
In de Naam van Jezus Christus, Zoon van de levende God, die voor u geleden heeft;
In de Heilige Naam van de Heilige Geest, die in u is uitgestort;
In de naam der roemrijke heilige Moeder Gods, de Maagd Maria;
In de naam van H. Jozef, gelukzalige Bruidegom van dezelfde Maagd;
In de naam van de engelen en aartsengelen;
In de naam van de tronen en heerschappijen;
In de naam van overheden en machten;
In de naam van de cherubijnen en serafijnen;
In de naam van de aartsvaders en de profeten;
In de naam van de heilige apostelen en evangelisten;
In de naam van de heilige martelaren en belijders;
In de naam van de heilige monniken en kluizenaars;
In de naam van de heilige maagden en van alle heiligen Gods; heden zij uw plaats in vrede en uw woning in het heilige Sion.
Door Jezus Christus onze Heer, die leeft en heerst in de eenheid van de H. Geest in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Jezus, Jozef en Maria, ik geef U mijn hart en mijn ziel.

Laat ons bidden,
O barmhartige God, genadige God, o God, Gij die in Uw oneindige goedheid de zonden der boetvaardigen uitwist, en door volle kwijtschelding alle schulden van vorige misdaden teniet doet; zie genadig neer op Uw dienaar N., en verhoor hem, die U van ganser harte om vergiffenis van al zijn zonden smeekt.
Vernieuw in hem, goedertierenste Vader, alles wat door aardse zwakheid bedorven, of door bedrog van de duivel geschonden werd. Verenig dit lidmaat, dat door uw Zoon vrijgekocht werd, met het lichaam der H. Kerk. O Heer, ontferm U over zijn zuchten, ontferm U over zijn tranen, en laat hem, die alleen op uw barmhartigheid zijn vertrouwen stelt, met U verzoend worden.
Door Christus Onze Heer. Amen.

2. voor een overledene

Laat ons bidden,
Heer onze God, wij bidden U voor deze dierbare overledene, die van ons is heengegaan. Schenk hem (haar) vergiffenis van zonden en neem hem (haar) op in de eeuwige liefde. Wij vragen U dat door Jezus, uw Zoon, die Gij uit de dood hebt opgewekt en die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Moge Hij (Zij) met alle overleden gelovigen, door Gods barmhartigheid, in vrede rusten. Amen.

98. LITANIE VAN DE NEDERIGHEID

Jezus, zachtmoedig en nederig van hart, verhoor mij.

Van het verlangen om te worden geacht, verlos mij, Jezus.
Van het verlangen om te worden bemind,
Van het verlangen om te worden geprezen,
Van het verlangen om te worden geëerd,
Van het verlangen om te worden voorgetrokken,
Van het verlangen te worden geraadpleegd,
Van het verlangen om voor degelijk aangezien te worden,
Van de angst om te worden vernederd,
Van de angst om te worden geminacht,
Van de angst om te worden achtergesteld,
Van de angst om te worden belasterd,
Van de angst om te worden vergeten,
Van de angst om te worden bespot,
Van de angst om te worden beledigd,
Van de angst om te worden verdacht,

Dat mijn medemensen meer achting genieten dan ik, Jezus, geef mij de genade dit te wensen.
Dat zij tot hun recht mogen komen, maar dat ik terzijde word gesteld,
Dat zij in de waardering van de wereld mogen groeien en ik achtergesteld word,
Dat zij geprezen en ik verwaarloosd word, Jezus, Dat zij in elk opzicht boven mij worden voorgetrokken,
Amen.

99. LITANIE VAN EERHERSTEL


Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, aanhoor ons. Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
God, heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.


Jezus, liefde, al te vaak miskend en beledigd, geef dat wij U beminnen.
Jezus, goddelijk kind, verlaten en vervolgd,
Jezus, bij Uw prediking door priesters en farizeeën gedwarsboomd en tegengesproken,
Jezus, wiens Hart pijnlijker werd doorboord door onze ondank dan door de lans van de honderdman,
Jezus, liefde altijd levend en altijd nieuw in de heilige Eucharistie,
Jezus, treurend, omdat Uw bloed voor velen tevergeefs vergoten is,
Jezus, bedroefd om onze lauwheid,
Jezus, bijna als vreemde behandeld door hen, die Gij zo vaak bezoekt,
Jezus, steeds kloppend aan de deur van ons hart,
Jezus, die in onze harten wil wonen,
Jezus, die onze liefde vraagt tot vergoeding van alle ondankbaarheid,
Jezus, die trouwe harten zoekt,
Jezus, die medelijdende harten vraagt,
Jezus, wiens goddelijk Hart één vlam van barmhartige liefde is,
Jezus, door ons berouw verblijd,

Van de ondankbaarheid, verlos ons, Heer.
Voor de lauwheid, behoed ons, Heer.
Met uw goddelijke liefde, vervul ons, Heer.

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, aanvaard ons hart als offer van eerherstel.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, maak ons edelmoedig.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, geef dat wij, U ons hart schenken.

Laat ons bidden.
Heer Jezus, die ondanks onze zwakheid en onwaardigheid U gewaardigd hebt ons te openbaren, dat Gij van ons eerherstel verlangt voor de beledigingen, U door Uw meest bevoorrechten aangedaan, maak, dat wij in trouwe toewijding en ruim van hart ons aan dat eerherstel wijden.
Moge het zien van Uw lijden ons met heilige ijver bezielen; mogen wijzelf U liefhebben, en al onze krachten inspannen om Uw liefde te verbreiden.
Dit vragen wij U bij de verdiensten van het kostbaar bloed, dat Gij uit al uw Wonden en uit uw goddelijk Hart hebt vergoten. Amen.100. LITANIE OM EEN GOEDE DOOD TE BEKOMEN

Heer Jezus, goedertieren God, barmhartige Vader, ik verschijn voor U met een verootmoedigd, verslagen en gebroken hart; ik beveel U mijn laatste uur, en al hetgene wat hierop zal volgen.

Wanneer mijn verstijfde voeten mij zullen te kennen geven dat mijn loopbaan op aarde op het punt is een einde te nemen, barmhartige Jezus, ontferm U dan over mij.

Wanneer mijn door de naderende dood verduisterde en gebroken ogen hun treurige en stervende blikken op U zullen vestigen; barmhartige Jezus, ontferm U dan over mij.

Wanneer uw aanbiddelijke Naam voor de laatste maal van mijn koude en bevende lippen zal vloeien; barmhartige Jezus, ontferm U dan over mij.

Wanneer mijn verbleekt en loodkleurig gelaat hen die bij mijn sterven tegenwoordig zijn, met afschrik en medelijden zal vervullen, en mijn voorhoofd met doodzweet bedekt, hen mijn naderend einde zal aankondigen; barmhartige Jezus, ontferm U dan over mij.

Wanneer mijn oren, reeds gesloten voor de taal van de wereld, nauwelijks de korte verzuchtingen zullen vernemen, welke men mij zal ingeven, ten einde mij met U te verenigen; barmhartige Jezus, ontferm U over mij.

Wanneer mijn geest, verontrust door de aanblik van mijn ongerechtigheden en door de vrees voor uw rechtvaardigheid, zal strijden tegen de engel der duisternis, die zal trachten mij het vertrouwen op Uw oneindige barmhartigheid te benemen en mij tot wanhoop te brengen; barmhartige Jezus, ontferm U over mij.

Wanneer mijn zwak, door de smarten van de ziekte afgemat hart zal bevangen worden door de schrik van de dood, en uitgeput door de laatste strijd tegen de vijanden van mijn zaligheid; barmhartige Jezus, ontferm U over mij.

Wanneer ik de laatste tranen zal plengen tot teken van mijn ontbinding, neem dezelfde tranen dan aan tot uitwisseling van mijn zonden, opdat ik als een ware boetvaardige sterf; en in dat verschrikkelijk ogenblik, barmhartige Jezus, ontferm U over mij.

Wanneer mijn bloedverwanten en vrienden rondom mijn sterfbed vergaderen, door mijn toestand getroffen, U voor mij zullen aanroepen, barmhartige Jezus, ontferm U over mij.

Wanneer ik het gebruik van mijn zintuigen zal verloren hebben, de ganse wereld voor mij zal verdwenen zijn, en ik de angst van de doodstrijd zal gevoelen; barmhartige Jezus, ontferm U over mij.

Wanneer de laatste zuchten van mijn hart mijn ziel zullen doen scheiden van mijn lichaam, beschouw dan dezelfde zuchten, als verzuchtingen van een heilig verlangen om met U verenigd te worden; en Gij, barmhartige Jezus, ontferm U over mij.

Wanneer zijn ziel, reeds op mijn lippen zwevende, voor altijd zal scheiden uit deze wereld, en mijn lichaam koud, verstijfd en levenloos zal achterlaten, neem dan de vernietiging van mijn aardse leven aan als een hulde, welke ik wil brengen aan Uw opperheerschappij en aan Uw onsterfelijkheid, en, barmhartige Jezus, ontferm U over mij.

Ten laatste, wanneer mijn ziel voor U zal verschijnen, en over al haar verrichtingen door U zal geoordeeld worden, verstoot haar dan niet van uw aanschijn, maar, barmhartige Jezus, ontferm U dan over mij.

Laat ons bidden,
O God, die ons tot de dood veroordeeld hebt, maar het uur en het ogenblik van dezelfde dood voor ons hebt verborgen gehouden, verleen mij de genade, al de dagen van mijn leven in gerechtigheid en heiligheid door te brengen, ten einde door Uw genade in Uw vrede en in Uw liefde deze wereld te verlaten.
Dit bid ik U door onze Heer Jezus Christus, die met U leeft en heerst in de eenheid van de H. Geest. Amen.

101. LITANIE VAN HET VOLMAAKTE BEROUW

Heer ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
Heer ontferm U over ons.
God de Vader, uit de hemelen, waar Gij zijt nedergezeten, ontferm U over ons.
God de Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
God de H. Geest, Heiligmaker van de zielen, ontferm U over ons.
H. Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

Gij, die de dood van de zondaar niet wilt, maar dat hij zich bekeert en leeft, ontferm U over ons.
Gij, die met geduld op de bekering van de zondaar wacht,
Gij, die de boetvaardige zondaar zo genadig ontvangt,
Gij, die U verheugt in de bekering van de zondaar,
Gij, die de volmaakste geneesheer van onze zielen zijt,
Gij, die de goede Herder zijt,

Dat ik gezondigd heb, het is mij leed uit geheel mijn hart, o mijn God.
Dat ik zo lang, zo dikwijls en zo zwaar heb gezondigd,
Dat ik gezondigd heb door gedachten, woorden en werken,
Dat ik gezondigd heb door al de zintuigen van mijn lichaam,
Dat ik gezondigd heb door al de krachten van mijn ziel,
Dat ik gezondigd heb met vrije wil en volle kennis van mijn boosheid,
Dat ik U heb verloochend om mij aan de ijdelheid te hechten,
Dat ik Uw oneidige volmaaktheden heb versmaad,
Dat ik Uw gaven en weldaden heb misbruikt,
Dat ik het lijden van Jezus Christus heb vernieuwd,
Dat ik Uw gunst en vriendschap heb verstoten,
O mijn God, het is mij leed uit geheel mijn hart, en maar alleen om U. Het is mij leed uit geheel mijn hart, o mijn God.
Omdat ik U heb mishaagd, Omdat ik U heb vergramd,
Niet door de vrees voor straf,
Niet door de hoop op enig loon,
Maar uit liefde tot U,
Uit eerbied voor uw opperste Majesteit,
Omdat Gij oneindig heilig, oneindig beminnelijk zijt, en de zonde U boven alles mishaagt,
Ik beween mijn zonden, Heer, met dezelfde droefheid, welke de heiligen erover gevoeld hebben,
Omdat ik U bemin, o mijn God, wil ik mij beteren met Uw genade,
U van heden nooit meer vergrammen,
Al de gelegenheden tot zonde vluchten,
Mijn kwade driften steeds bestrijden,
Weerstaan aan alle bekoringen,
Alle zondige gedachten verdrijven,
Liever al wat ik bezit verliezen, dan U opnieuw te vergrammen,
Liever alles lijden, en zelfs sterven, dan U voortaan nog te vergrammen,

Christus hoor ons. Christus verhoor ons.
Onze Vader, enz.

Laat ons bidden,
O God, die in Uw oneindige goedheid altijd bereid zijt om de zondaar in genade te ontvangen, aanschouw de menigvuldigheid en de grootheid van mijn boosheden niet, maar wel Uw oneindige barmhartigheid.
O, verstoot toch niet een vernederd en vermorzeld hart! Met de hulp van Uw genade wil ik mijn leven beteren, de gevaren en de gelegenheden tot zonde vluchten. Liever zou ik sterven dan U nog door één enkele zonde te vergrammen. Kastijd mij gelijk het U behaagt; geen straf is te groot voor mij, die U, o mijn God, zo dikwijls en zo zwaar beledigd heb.
Alleen deze genade smeek ik U af, door uw lieve Zoon, die voor de zondaars gestorven is: verleen mij, dat ik in dit leven nog boetvaardigheid moge doen, opdat ik eenmaal, met al de heiligen van de Hemel, Uw oneindige barmhartigheid zal kunnen loven.
Amen.