KBC SINT ROCHUS DEURNE


Ga naar de inhoudsopgave

REGLEMENT

INFO

Beste Biljartvrienden

Biljartclub Sint-Rochus Deurne
Reglement van inwendige orde
- De biljartclub Sint-Rochus heeft tot doel de biljartsport te bevorderen. De mogelijkheid tot het spelen van wedstrijden biedt de leden de mogelijkheid om op een aangename manier hun sport te beoefenen.

- De clubavond heeft plaats iedere zaterdagavond vanaf 19 uur in het clublokaal, Zaal Familia, K. Govaertsstraat 53, 2100 Deurne. Wekelijks wordt gespeeld volgens het “Handicap”-systeem.

- Jaarlijks worden alle leden uitgenodigd op de jaarvergadering. Op deze vergadering wordt een agenda voorgelegd,die door het bestuur is opgesteld en door de voorzitter of de secretaris worden voorgedragen. Om de twee jaar zal de verkiezing van een nieuw bestuur deel uit maken van de agenda. Steunende leden worden eveneens uitgenodigd op de jaarvergadering.

-Het bestuur word verkozen op de jaarvergadering. Alle leden hebben één stem. De vijf leden met het grootste aantal stemmen verdelen de functies en vormen het bestuur.

Het huidige bestuur bestaat uit: dhr. Eddy Leijzen (Voorzitter), dhr. Henri Denis (Schatbewaarder), dhr. Eric Peeters (Secretaris), dhr. Jos Bosmans (spelleider) en dhr. Swa Braet (ondervoorzitter)

- Alle beslissingen rond de goede werking van de club, worden door het bestuur genomen, met meerderheid van stemmen. Zijn de stemmen gelijk verdeeld, dan heeft de voorzitter de beslissende stem.

- De kandidatuur van nieuwe leden wordt voorgelegd aan het bestuur. Het nieuwe lid verklaart zich akkoord met dit reglement bij het aanvaarden van het lidmaatschap.

- Een lid dat ontslag geeft of uitgesloten wordt, kan geen aanspraak maken op terugbetaling van lidgeld of andere bedragen. Het bestuur heeft, op basis van gegronde redenen en in overleg met de andere leden, het recht een lid, dat zich niet aan dit reglement houdt, uit te sluiten.

- De leden van de Biljartclub Sint-Rochus Deurne betalen een maandelijkse bijdrage van
2,5 € Zij zijn aldus lid van de feitelijke vereniging en ontvangen een lidkaart ter bevestiging. Steunende leden betalen een jaarlijkse bijdrage van 40 € Zij ontvangen eveneens een lidkaart ter bevestiging, en mogen aan alle aktiviteiten deelnemen

- De clubkas wordt beheerd door de schatbewaarder. De gelden, die in de clubkas aanwezig zijn, zullen enkel voor aktiviteiten en materiaal van de club mogen worden aangewend.

- Beschadiging van het materiaal dient door de speler vergoed te worden volgens de gangbare prijzen van het moment van beschadiging.

- Jaarlijks wordt de sterkst stijgende speler volgens het Handicap-systeem beloond met de titel “Clubkampioen”. Het uitrekenen van de “Handicap” gebeurt door het bestuur. Een speler dient minstens de helft + 1 van het totaal aantal wedstrijden te hebben gespeeld om de titel in de wacht te kunnen slepen.


- Jaarlijks wordt in een tornooivorm gespeeld voor de Clubbeker. De winnaar wordt gekroond tot “Bekerwinnaar”en wordt gevierd tijdens de jaarvergadering.

- Wanneer de Club deelneemt aan een tornooi of wedstrijd,zoals “over en weer” tegen een andere club op zaterdagavond, wordt de clubavond afgelast.

De club kan niet ontbonden worden, zolang meer dan 6 spelende leden deel uitmaken van de club.
Bij ontbinding zullen de gelden en eventuele waarden verdeeld worden over de resterende spelende leden. Ontbinden kan enkel, indien de helft plus 1 van de resterende leden hiermee instemt. Eventuele tekorten zullen echter ook over deze mensen verdeeld worden.

- Roken boven het biljart is ten strengste verboden

- Tijdens de clubavonden worden de wedstrijden tussen de leden beslecht volgens het “Handicap”-systeem”.Dit gebeurt volgens het “Reglement voor de Handicapwedstrijden”van de club.

Namens het bestuur

Secretaris. Eric Peeters
en akkoord huidig bestuur


Biljartclub Sint-Rochus Deurne
Reglement voor de handicapwedstrijden- De handicapwedstrijden worden gespeeld op de clubavonden,zoals in het “Reglement van de inwendige orde”van de club.Er worden jaarlijks twee Handicaps gespeeld,tenzij anders wordt beslist door het bestuur

- Er wordt gespeeld volgens het “Handicap”-systeem naar 25 gelijke beurten (met nabeurt). De spelreglementen van de Belgische Biljartbond zijn van toepassing. De uiteindelijke beslissing bij betwisting ligt in handen van het bestuur.

- De resultaten van de Handicapwedstrijden worden genoteerd in de wedstrijdboeken en op het Handicapblad, dat voor de spelers uithangt in het clublokaal.

- De eerste wedstrijd mag pas starten, wanneer een vrijwillige schrijver en scheidsrechter aanwezig is.

- Iedere speler is verplicht, na iedere wedstrijd als scheidsrechter of schrijver te fungeren voor de volgende wedstrijd. Een boete van
2,5 € word gevraagd aan het lid, dat weigert deze taak te vervullen, tenzij een ander lid deze taak spontaan wil overnemen.

- Bij het binnenkomen schrijft de speler zijn naam op het daarvoor bestemde bord op een vrije plaats (achter een mogelijke tegenspeler of onder de aanwezige namen). De wedstrijden worden in volgorde van boven naar beneden afgewerkt. De speler mag zich pas terug op het bord plaatsen voor een volgende wedstrijd,nadat hij zijn taak als scheidsrechter of schrijver voor de volgende wedstrijd voltooid heeft.- Welke speler de wedstrijd begint, word uitgemaakt door het” trekken naar de band”. De beide speelballen worden ter hoogte van het afstootpunt geplaatst. Zij stoten in de richting van de korte band aan de overkant. De bal van de speler, die uiteindelijk het dichtst ligt bij de korte band aan de zijde van het afstoten, geeft deze speler de keuze om al dan niet te starten.

- Tijdens de wedstrijd neemt de speler, die niet aan de beurt is, plaats op de stoel naast de scheidsrechtertafels. Alle beïnvloeding van de tegenspeler is verboden.

- Op het einde van de wedstrijd betaalt de verliezende speler
0.50 € de winnende speler 1.00 € Per extra beurt (meer dan 25 beurten) wordt een extra 0.05 € bijdrage gevraagd. Deze bijdrage wordt aan de clubkas toegevoegd. De gewoonte wil dat de verliezende speler de winnende speler een consumptie aanbiedt.

- De scheidsrechter telt luid op het aantal gemaakte punten. Na iedere beurt vermeldt hij duidelijk de naam van de speler, gevolgd door het aantal punten aan de schrijver.

- De term “Touche” wordt gebruikt, wanneer de speler de speelbal tweemaal raakt tijdens de afstoot.

- De term”Entré” wordt gebruikt, wanneer de twee aan te spelen ballen in het afgetekende vak in de hoek liggen, vooraleer de speler een volgend punt wil maken.

- De term “Dedans” wordt gebruikt,wanneer de twee aan te spelen ballen in het afgetekende vak in de hoek blijven liggen zonder het vak te verlaten, wanneer de speler reeds een punt gemaakt heeft.

- De term “Restè Dedans” word gebruikt, wanneer de twee aan te spelen ballen in het afgetekende vak in de hoek blijven liggen zonder het vak te verlaten terwijl de speler reeds een punt gemaakt heeft.

- Het gemaakte punt telt niet en de tegenspeler is aan de beurt.

- De laatste vijf te maken punten worden met een belletje door de schrijver aangegeven.

- De scheidsrechter vermeldt telkens het aantal punten, gevolgd door het aantal resterende punten.

- De term ”Partij” wordt gebruikt om aan te geven dat de speler zijn aantal te spelen punten bereikt heeft.

- De term “Biljarderen” wordt gebruikt om aan te geven, dat de pomerans van de speler de speelbal nog raakte terwijl de speelbal reeds met een aangespeelde bal in contact was. Het gespeelde punt telt niet en de tegenspeler is aan de beurt.

- Wanneer de speler met een verkeerd bal speelt wordt het gespeelde punt niet toegekend. De beurt gaat naar de tegenspeler. De vooraf getelde punten worden aan de speler toegekend.

-De scheidsrechter meldt in de mate van het mogelijke de fout, vooraleer de speler zijn eerste punt wil maken.

- Een “Vrije partij” mag gespeeld worden wanneer de speler geen mogelijkheid meer heeft om een wedstrijd voor de Handicap te spelen. De speler duidt dit met de term “Vrij” voor zijn naam op het bord. Er zijn geen scheidsrechter en schrijver nodig voor deze partij. De speler heeft wel de opdracht om na zijn partij als scheidsrechter of schrijver te fungeren.

- Bij het uitspringen van de bal wordt de bal op de aanvangspositie geplaatst voor de tegenstrever.

- Wanneer de speelbal “plakt” tegen een andere bal, heeft de speler de keuze. Hij speelt weg van de plakkende bal of hij laat de ballen in de aanvangspositie leggen.

- De speler moet tijdens het afstoten steeds de grond raken met minstens één voet.

- Iedere speler dient een gemiddelde van minimum 25 punten te spelen op 25 beurten.

- Het gemiddelde van de speler wordt jaarlijks herrekend op basis van de gespeelde wedstrijden. De speler kan jaarlijks maximum tien procent van zijn punten dalen, stijgen is onbeperkt. Het nieuw berekende aantal punten wordt ingevoerd vanaf het volgende Handicapseizoen. Een speler kan echter alleen stijgen of dalen indien hij voldoende wedstrijden (de helft +1) heeft gespeeld. Is dit niet het geval wordt het volgende jaar naar hetzelfde aantal punten gespeeld. Het bestuur heeft wel steeds het recht om hier een afwijking op toe te staan indien zij vindt dat dit veroorloofd is.

- Een nieuwe speler start in de Handicap met een overeen te komen aantal punten. Hij speelt telkens wedstrijden van 25 beurten, om zijn gemiddelde juister te kunnen bepalen. De behaalde punten door de tegenspeler worden niet opgenomen in de berekening van zijn gemiddelde. De wedstrijd echter telt wel mee voor het totaal aantal gespeelde wedstrijden. Een proefhandicap loopt af op het einde van een kalenderjaar tenzij anders wordt overeengekomen tussen speler en bestuur.

Namens het bestuur,

Eric Peeters Secretaris
en akkoord huidig bestuur
HOME | HANDICAP | IN BEELD | INFO | REIZEN | VIDEO-CLIPS | NUTTIG | Sitemap


Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu