Historiek


Begin juli 1864 kwamen een tiental Antwerpenaren, waaronder N.J. Cuperus ('de vader van de turnsport') naar Mechelen. Deze heren, allen lid van de 'Societé de Gymnastique et d'Armes', hadden slechts één doel voor ogen: de Mechelse bevolking interesseren voor de turnsport.
Op 15 oktober 1865 werd de 'club des Gymnastes Malinois' opgericht. Hun leuze : Fraternité, Force, Persévérance'.
Feesten was iets dat van bij het begin bij de clubleden in het bloed zat (en nog steeds zit). Demonstraties, turnfeesten, bals, diners,... werden gegeven onder het motto : 'hoe meer zielen, hoe meer vreugde'.
Op 15 mei 1874 werd de Club opgenomen in de Belgische Turnbond (gesticht in 1865). De verordeningen werden in twee talen opgesteld. Aan de oorspronkelijke benaming werd de Nederlandse naam 'Kring der Mechelse Turners' toegevoegd. De leuze luidde van dan af: 'Broederlijkheid, Macht, Volharding'.
Op 3 augustus 1890 vierde de Kring zijn 25jarig bestaan. Ter ere van dat zilveren jubileum nam de Kring een maatregel die zijn aanzien alleen zou verhogen. Tot die tijd bestonden de leden enkel uit 'gegoede burgerszonen'; het lidgeld was dus aanzienlijk hoog. Teneinde ook de werkende klasse aan te trekken, richtte het bestuur kosteloze lessen in. Later nam het bestuur het besluit alle onderscheid tussen de turners te laten verdwijnen, door de bijdragen te minderen, zodat iedereen de lessen kon volgen. Een goede beslissing, zo bleek achteraf, want de Kring bereikte een hoogtepunt in zijn werking.
Na een aantal tegenslagen, door o.a. de opkomst van de wielersport richtte de Kring na oprichting van Seniorenafdeling (=huisvadergymnastiek) een leerlingenafdeling op. Wat een groot succes werd en de Kring zijn evenwicht hervond.
Op 9 juni 1921 kreeg de Kring een 'Kroontje' : hij werd 'Koninklijk' bij Koninklijk Besluit. Van dan af sprak men van 'De Koninklijke Kring der Mechelse Turners' of van de 'K.K.M.T.', de meer gebruikte benaming.
In 1924 werd het 'Inwendig Reglement' opgesteld. Pas in 1977 werd het voor de eerste maal aangepast aan de noodwendigheden van de K.K.M.T. Pikant detail van het oorspronkelijk I.R.: 'Vrouwelijke personen kunnen geen lid zijn van de vereniging als leiding of als werkend lid'. Het was dus hoognodig dat er in 1977 aan een wijziging gedacht werd.
Op 13 februari 1929 werd de K.K.M.T. omgevormd tot een vereniging zonder winstoogmerk (v.z.w.). De statuten, bij die gelegenheid opgesteld en bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad, werden slechts eenmaal gewijzigd : dit gebeurde ook in 1977 om ze aan te passen aan de tijdsomstandig heden en aan de nieuwe noden van de Kring.
Na een '8 jaar durende slaap', veroorzaakt door WOII, komen we de K.K.M.T. opnieuw tegen in 1948.
Op de Algemene Vergadering van 7 april 1948, in Café Astoria werd er een voorlopig bestuur samengesteld, met Oreste de Nola als Voorzitter. Een jaar later werd het definitieve bestuur verkozen en Oreste de Nola werd, met algemeenheid van stemmen, verkozen tot voorzitter van de K.K.M.T. (en dat zou hij blijven tot aan zijn dood in 1955). Al de verslagen van de verschillende besturen van 1948 tot nu zijn bewaard gebleven.
Er werden regelmatig nieuwe afdelingen opgericht en elk jaar werd een groots turnfeest gehouden; het ledenaantal steeg.
Maar, er waren ook droevige gebeurtenissen. Eind augustus 1955 overlijdt Oreste de Nola. Hij was sinds 1889 lid van de K.K.M.T. Het is vooral dankzij zijn inspanningen en doorzettingsvermogen dat de K.K.M.T. nu zijn 131jarig bestaan kan vieren.
In september 1955 verschijnt het allereerste nummer van 'Clubleven', het clubblad van de K.K.M.T. Het was vooral ter informatie bestemd maar werd later aangevuld met anekdotes, verhaaltjes, moppen,...
Teneinde 'Clubleven' regelmatig te laten verschijnen werd er beroep gedaan op de Mechelse handelaars die, in ruil voor een klein bedrag, hun reclame in het clubblad zagen verschijnen. Vanaf 1975 werd 'Clubleven' uitgegeven onder de naam " 't K.K.M.T.tje".
Vanaf 1955 maken we een grote sprong vooruit en belanden we in het jaar 1972. Toen werd een Jazzafdeling opgericht die ondertussen uitgroeide tot het vlaggenschip van de K.K.M.T., nl. 9 afdelingen, van Kinderjazz tot 'Mejada', onze demonstratieploeg.
We zouden U nog zoveel kunnen vertellen over het wel en wee van de K.K.M.T. : over de wisselingen in de besturen, de diversiteit aan afdelingen, de deelname aan verschillende wedstrijden, gala's en demonstraties, de steeds weerkerende Jaarfeesten,...
We zijn nu vele jaren verder en we hebben bewezen een vaste waarde te zijn in het Mechelse en zelfs het Belgische turngebeuren.
Uit respect willen we graag deze historie beďndigen met de woorden van een 'grote Mijnheer' uit de K.K.M.T. geschiedenis:

'Dierbare Club, ge moogt niet vergaan. Ge werd gesticht tot welzijn van uw leden, gij hebt nooit aan uw doel gefaald. Zij die ons zullen opvolgen zullen uw banier hoog houden. Dat zullen ze ons beloven, dan kunnen wij gaan na afloop van onze taak, overtuigd dat ons streven niet nutteloos is geweest en dat uw lot zal vallen in nieuwe en jongere, minstens zo krachtige en verkleefde handen als de onze. Goed Heil !'

Oreste de Nola - April 1948