Leerstoornissen
Opzet van deze website is een overzicht te geven van de leerstoornissen, informatie door te geven aan ouders en kinderen en ervaringen van ouders en kinderen  te delen, informatie te bundelen in een overzichtelijke website.
Startpagina
Het is belangrijk om leerstoornissen snel te herkennen en te behandelen, omdat ze aanleiding kunnen geven tot een belangrijke leerachterstand en frustratie.
In ons Vlaams onderwijssysteem in België kunnen kinderen die een effectieve
diagnose hebben gekregen van een leerstoornis terecht respectievelijk in de 
volgende types :

• type 1: leerlingen met een lichte mentale handicap. (Het niveau van een lagere-
schoolkind)
• type 2: voor kinderen met een matige of ernstige mentale handicap.
• type 3: leerlingen met ernstige emotionele en/of gedragsproblemen; dit zijn
structurele en/of functionele stoornissen in het affectief-dynamisch en relationeel
aspect van de persoonlijkheid, zodat orthopedagogische en psychotherapeutische
maatregelen nodig zijn.
• type 4: Kinderen met een fysieke beperking, met inbegrip van motorisch
gehandicapten.
• type 6: voor leerlingen met een visuele handicap.
• type 7: voor leerlingen met een auditieve handicap.
• type 8: voor kinderen met ernstige leerstoornis, dus normaal begaafde leerlingen
met een normaal gehoor- en gezichtsvermogen met stoornissen in de
taalontwikkeling of het leren spreken en/of bij het leren lezen, schrijven en rekenen
die dermate ernstig zijn dat bijzondere hulp in het gewoon onderwijs niet kan
volstaan. Dit type bestaat alleen op niveau lager onderwijs: Deze kinderen worden
verondersteld te kunnen doorstromen naar het gewone secundair onderwijs.
Toch kunnen  we vaststellen dat heel wat kinderen buiten deze types vallen. Zo geeft
bijvoorbeeld de diagnose dyslexie geen recht op enige bijkomende begeleiding in het
gewone onderwijs.
Ons onderwijssyteem kan wel diegene die een effectieve diagnose van een
leerstoornis hebben die valt onder een van de types begeleiden via GON, echter is
dit niet mogelijk vanuit alle types.
Om deze kinderen toch in ons gewoon onderwijssysteem te laten inpassen heeft
men dan de STICORDI maatregelen die via een project prodiagnostiek werden
uitgewerkt, welke door Minister Pascal Smet als een recht wettelijk zal vastgelegd
worden, maar tot op heden nog niet het geval is :
Lijst STICORDI-maatregelen LEZEN EN SPELLEN
Lijst STICORDI-maatregelen REKENEN
Wetenschappelijke studies hebben uitgewezen dat zulke kinderen echter effectiever
zouden geholpen worden via "one-to-one teaching", echter kan ons
onderwijssysteem, en zeker in de huidige economische crisis, dit financieel niet aan
en zal dit waarschijnlijk nooit worden ingevoerd.
Er wordt verder een poging gedaan via individuele trajecten, echter vanaf het hoger
onderwijs.


Wat is een ….LEERSTOORNIS ?
De leerstoornissen vormen een groep van aandoeningen waartoe de dyslexie, dysorthografie, dysgrafie, dyscalculie, dyspraxie, ADD, ADHD en niet-verbale leerstoornissen behoren. Een aantal vaardigheden worden niet vlot beheerst, zoals bijvoorbeeld het rekenen.

Wat is een ….LEERPROBLEEM ?
Leerproblemen verschillen van leerstoornissen omdat ze geen aandoening zijn. Meestal gaat het om kinderen of adolescenten die tijdelijk wat minder presteren op school, vaak door externe factoren. Hier is het zeer zinvol hulp te bieden teneinde de achterstand tijdig aan te pakken en het probleem niet te laten groter worden.

Wat is een ….LEERACHTERSTAND ?
Tijdelijk achterop raken terwijl je voordien normaal presteerde, meestal door medische of sociale factoren.