Logopediepraktijk De Letterboom

Als logopediste staat voor mij het welbevinden en zelfvertrouwen van de patiënt centraal. De nadruk ligt op het individueel karakter van de begeleiding. Er worden zowel kinderen als volwassenen behandeld.

Elke ouder maakt zich wel eens zorgen over de prestaties van zijn kind. Heeft mijn kind een probleem met taal? Is het normaal dat hij / zij nog moeizaam leest? U kan hiervoor bij mij terecht voor een gesprek en eventuele screening. Op die manier kunnen we een passende oplossing zoeken. Die kan bestaan uit indirecte therapie (tips voor thuis) of directe therapie (behandeling).Voor elk kind wordt gezocht naar een efficiënte behandeling, waarbij het kind zich comfortabel voelt. Ik streef eveneens naar een vlotte samenwerking met scholen, ziekenhuizen en andere (para)medische diensten.

Heeft u nood aan een logopedische begeleiding in functie van een opleiding of werkfunctie, waarbij uw spraak- of schrijfvaardigheden dienen geoptimaliseerd te worden? Wij bekijken samen welke mogelijkheden er zijn om u hierin te helpen.
Na een neurologische aandoening kan logopedie hulp bieden op vlak van spraak, taal en geheugen.

Spraak & Taal

Hier kan hulp geboden worden bij:

• Meerdere klanken die weggelaten, vervangen of vervormd worden.
• Habitueel mondademen en foutief slikken. • Problemen met zinsbouw.
• Moeilijk op woorden kunnen komen, weinig actieve woordenschat.
• Moeite om iets op een vlotte manier te vertellen.
• Opdrachten die verkeerd begrepen worden.
• Problemen na een neurologisch letsel

Rekenen

Ondersteuning bij onder andere:

• Automatiseren van rekenfeiten.
• Steeds terugkerende fouten bij het hoofdrekenen.
• Verwarring bij bewerkingen, getallen omkeren, moeite met de plaats van een getal op de getallenas, ...
• Weinig inzicht in het gebruik van gewichten, inhouden, afstanden,…
• Moeilijkheden met het oplossen van vraagstukken.

Schrijven

Hulp bij ondermeer:

• Letters die bij het schrijven worden verwisseld (bv. f/v en eu/ui).
• Moeilijkheden met gelijkende klanken die op verschillende wijze worden geschreven. • Toevoegen en/of weglaten van letters.
• Een moeizame automatisatie van spellingsregels en onthoudwoorden waardoor woorden geschreven worden zoals ze worden gehoord.

Lezen

Hulp bij mogelijke moeilijkheden:

• Hardnekkige problemen met het aanleren en/of vlot toepassen van lezen.
• Spellend lezen: letter voor letter tot een woord gevormd wordt.
• Onnauwkeurig (radend) lezen waarbij de woorden vaak niet in de context passen.
• Het verwisselen van gelijkende letters (b/d/p, ie/ei).
• Weglaten of toevoegen van woorden.

In de praktijk staat het welbevinden en zelfvertrouwen van de patiënt centraal. De nadruk ligt op het individueel karakter van de begeleiding.

Logopediste Mieke Dobbelaere

Werking

Bij de aanwezige voorzieningen (scholen, ziekenhuizen,...) is de bijkomende zorg vaak niet voldoende om problemen aan te pakken waardoor logopedische therapie is aangewezen. De therapie hangt af van de aard en complexiteit van de problemen. Uitwisseling van informatie met de leerkracht of arts is uiteraard erg belangrijk. Op die manier worden de problemen onmiddellijk aangepakt en kunnen we een grotere achterstand vermijden. Dankzij logopedische therapie kunnen de problemen grotendeels overwonnen worden. Toch is het belangrijk om te weten dat sommige van deze stoornissen een blijvend karakter hebben die je altijd blijft opmerken aan subtiele problemen.

Een aanmelding kan op eigen initiatief gebeuren of na verwijzing door een leerkracht, arts, zorgcoördinator, CLB,… Tijdens een eerste gesprek gaan we na wat de hulpvraag en de voorgeschiedenis is. We brengen u dan ook op de hoogte van de praktische werking, de inhoud van de onderzoeken, de tarieven en de eventuele mogelijkheden tot terugbetaling door uw ziekenfonds. Indien er een mogelijkheid tot terugbetaling is, geven we u de nodige informatie voor het opstarten van de procedure en begeleiden we u bij de verschillende stappen. Wij nemen dan ook de nodige tests af om op een kwalitatieve manier te kunnen starten met therapie. Afhankelijk van de problematiek zal dit tijdens één of meerdere sessies gebeuren.

Na afloop van de onderzoeken wordt een aanvangsbilan (schriftelijk verslag) opgesteld. Dit verslag wordt ook doorgegeven aan alle betrokken partijen, van hieruit vertrekken we om nauw te kunnen samenwerken met ouders, school, leerkracht, zorgleerkracht, CLB, …). Op deze manier krijgen we een zo goed mogelijk totaalbeeld en spelen we in op alle specifieke noden. Door regelmatig evaluatie- en overlegmomenten te plannen, zorgen we voor een optimale begeleiding.

Als er besloten wordt om therapie op te starten, worden alle praktische zaken verder toegelicht en besproken. Tijdstip, plaats en frequentie van de therapie worden dan afgesproken. Behandelsessies duren een half uur of een uur. De totale duur en frequentie van de behandeling is afhankelijk van de aard van de stoornis en de gemaakte vooruitgang. De behandelingen gaan door in de praktijk. Op aanvraag zijn behandelingen op school en huisbezoeken mogelijk.