logo

vzw
Paleisstraat 140
2018 Antwerpen
www.llspaleis.be
info@llspaleis.be

Open:
do - zo 14-18 uur
en op afspraak


Introductie

Actueel

archiefmenu


Publicaties

Edities

Sympathisanten

Links

Locatie

 

facebook
Laatst bewerkt: 22/02/2018

Actueel


Joëlle Tuerlinckx

FOR

Opening Sunday 4th of March 2018, from 3 - 6 p.m.
Exhibition until 22 April 2018
Open: Thursday-Sunday 2-6 p.m. and by appointment


 

 

 

Joëlle Tuerlinckx travaille de manière intuitive et directe: sur le terrain de l'exposition, à son échelle, dans sa lumière. L'étude de diverses options et la comparaison de leurs résultats déterminent la forme de ses projets. L'espace d'exposition devient studio et matériel... tandis que le temps, le temps qui passe, le présent se retrouvent exposés. L'attention de Tuerlinckx, et non sans un certain humour se porte vers les éléments déjà présents dans l'espace, voire même parfois jusqu'à l'absurde, telles que d'infimes craquelures sur un mur, pour elle tout aussi parlantes.  
 
Ainsi, confondant les limites entre lieu et oeuvre, il arrive qu'un visiteur au premier abord ne perçoive l'oeuvre. Car dans le monde Tuerlinckx, tout est exposable. Tout est 'Culture Kultur Cultuur' nous annonce le DAGBLAD LLS Paleis n°1 imaginé pour la circonstance de l'inauguration du nouveau lieu. 

Ce qui est exposé diffère peu de ce qui déjà l'était, ce qui est et ce qui peut advenir ont même valeur. Ainsi ce à quoi peut s'attendre le spectateur est différé. Le rideau s'ouvre... et finalement seule son attention est requise. 

Dans ses objets, sculptures et oeuvres murales, Tuerlinckx fait référence à l'existant tout autant qu'à son renouveau et le marque d'une trace, pour LLS Paleis et son premier visiteur, une trace qu'elle envisage première. Toute oeuvre de Tuerlinckx au fond traite d'un commencement, est une adresse...
'FOR' à nouveau l'atteste. 

 

Joëlle Tuerlinckx werkt op een intuïtieve en directe manier: meteen in de tentoonstellingsruimte, op haar schaal, in haar licht. Het uitproberen van verschillende opties en het vergelijken van de resultaten bepalen de vorm van haar projecten. De tentoonstellingsruimte wordt haar atelier en materiaal… terwijl de tijd, de tijd die voorbijgaat, het heden tentoongesteld worden. Joëlle Tuerlinckx' aandacht, en niet zonder een zeker gevoel voor humor, richt zich op de elementen die reeds in de ruimte aanwezig zijn, soms zelfs tot in het absurde, zoals scheurtjes in een muur, die voor haar evenzeer sprekend zijn.

Door aldus de grenzen tussen plaats en werk te doen vervagen, kan het gebeuren dat een onvoorbereide bezoeker op het eerste zicht het werk niet waarneemt. Want in de wereld van Joëlle Tuerlinckx kan alles tentoongesteld worden. Alles is 'Culture Kultur Cultuur', zoals het DAGBLAD LLS Paleis n°1 aankondigt, dat naar aanleiding van de opening van de nieuwe plaats voorgesteld wordt.

Wat tentoongesteld wordt, verschilt slechts weinig van wat er al was, wat is en wat kan worden hebben dezelfde waarde. Ook waar de bezoeker zich aan kan verwachten is uitgesteld. Het gordijn wordt geopend….en uiteindelijk is enkel zijn aandacht vereist.

In haar objecten, sculpturen en muurschilderingen, verwijst Tuerlinckx naar wat er al is en vernieuwt het en markeert het als spoor, voor LLS Paleis en zijn eerste bezoeker. Een spoor van een begin. Elk werk van Tuerlinckx gaat eigenlijk over een begin, is een zich richten tot…
'FOR' getuigt daar opnieuw van.

 

With the support of the Flemish Government and the City of Antwerp. 
Sponsored by Duvel Moortgat and Sampa Tea Company.NIEUWS
Van LLS 387 naar LLS Paleis

De motivatie van Ulrike Lindmayr om in 2007 de tentoonstellingsruimte LLS 387 te stichten, was de nood aan een plek die dichter bij de kunstenaars zou staan dan alles wat er tot dan toe in en rond Antwerpen aanwezig was. Op 13 juli 2007 werd de kunstorganisatie opgericht, met volgende stichtende leden: Steven De Lombaerde, Liliane Dewachter, Kati Heck, Ulrike Lindmayr, Stella Lohaus, Ria Pacquée, Philippe Van Cauteren, Hilde Vets, Marc Ruyters (lid tot 2016) en Morad Saïdi (in 2013 opgevolgd door Gregory Brems).

Vanaf het begin situeerde LLS 387 zich letterlijk en figuurlijk aan de periferie. Vanuit deze positie bevestigt de organisatie niet de vaste waarden binnen de hedendaagse beeldende kunst, maar heeft ze net aandacht voor het experimentele en uitdagende.
Na 10 jaar de v.z.w. geleid te hebben, heeft Ulrike Lindmayr besloten te stoppen als zakelijk en artistiek leider van LLS 387 en zich te concentreren op andere reeds genomen engagementen binnen de beeldende kunst. Stella Lohaus werd gevraagd de leiding van de organisatie over te nemen.

Ulrike Lindmayr en Stella Lohaus zien de overdracht van de v.z.w. en de overgang van het werk van de ene naar de andere als een "estafetteloop". Met deze metafoor willen Lindmayr en Lohaus aangeven dat een opvolging geen stijlbreuk hoeft te betekenen en dat de estafettestok kan doorgegeven worden zonder te vallen. Het verleden is niet noodzakelijk iets waartegen je je moet afzetten of, zoals Harry Mulisch het formuleert: "Het verleden is een product van het heden, veel meer dan omgekeerd."

Nog steeds zal het tentoonstellingsprogramma vertrekken vanuit een betrokkenheid voor wat er leeft onder de kunstenaars. Het artistiek kompas heeft als noorden de noodzaak en de relevantie (of urgentie) van wat er getoond zou moeten worden, omdat het aanwezig is in het circuit, maar elders zelden of te weinig aan bod komt. Dit zal - zoals in het verleden - om heel verschillende dingen gaan: aandacht voor minder voor de hand liggende kunstenaars, oeuvres die het kijken naar of omgaan met kunst radicaal in vraag stellen en een veranderend of nieuw kunstbegrip introduceren, kunstenaars die reageren op de actualiteit, of net niet… LLS ziet zich hier als bondgenoot van de kunstenaar. Stella Lohaus zal in deze geest het project dat tien jaar geleden gestart is, verderzetten. Vanzelfsprekend met een eigen invulling, maar niet tegengesteld aan de initiële uitgangspunten.

De overdracht van de v.z.w. naar een nieuwe leiding, betekent ook een verandering van adres. Er werd beslist over te gaan tot de aankoop van een eigendom, mede mogelijk gemaakt door de genereuze steun van enkele sympathisanten. Het verwerven van een eigen ruimte geeft LLS de mogelijkheid om zich te verankeren en aan stabiliteit te winnen. Het is de bedoeling dat wat tien jaar geleden ogenschijnlijk als een privé-initiatief startte, stap voor stap evolueert naar een autonome ruimte die haar plaats in Antwerpen inneemt en verstevigt.

Daar het adres vanaf januari volgend jaar Paleisstraat 140, 2018 Antwerpen zal zijn, introduceren we graag hierbij de nieuwe roepnaam "LLS Paleis". Tot eind december gaat LLS 387 verder met de programmatie. De eerste tentoonstelling in LLS Paleis opent rond 1 maart 2018.

Ulrike Lindmayr en Stella Lohaus
namens de leden van LLS, september '17

Ulrike Lindmayr's motivation to establish exhibition space LLS 387 in 2007 was the vital need for a space that would be closer and more responsive to artists than any other previous initiative in and around Antwerp. The art organization was founded on 13 July 2007, with the following foundational members: Steven De Lombaerde, Liliane Dewachter, Kati Heck, Ulrike Lindmayr, Stella Lohaus, Ria Pacquée, Philippe Van Cauteren, Hilde Vets, Marc Ruyters (member until 2016) and Morad Saïdi (replaced by Gregory Brems in 2013).

From the very start, LLS 387 was situated on the periphery, literally and figuratively. From this position, the organization does not affirm the traditional values of contemporary art, but focuses its attention on the experimental and the provocative.

After having led the organization for ten years, Ulrike Lindmayr has decided to leave her position as artistic and financial director and to focus on other engagements in the art world. Stella Lohaus has been asked to take over the direction of the organization.

Ulrike Lindmayr and Stella Lohaus consider the transfer of the organization and the transition from the work of one to the work the other as a "relay race". With this metaphor, Lindmayr and Lohaus would like to show that succession doesn't necessarily mean a change in spirit, that the baton can be passed on without dropping it. The past is not necessarily something to protest against or, as Harry Mulisch put it: "The past is a product of the present, more than the other way round."

The LLS exhibition programme will continue to engage with what is happening within artists' practice and experimentation. Guided by relevance or urgency the programme shows what is present and occurring on the scene now, yet is only rarely or inadequately to be seen. As in the past, this will result in different approaches, attention to less obvious artists, bodies of work that radically question looking at or dealing with art and thereby introduce a changing or new idea of art, artists that react to current events or not ... LLS considers itself an ally for the artist. In this spirit, Stella Lohaus will continue the project that started ten years ago, with her own accents of course, while upholding its initial principles.

Ulrike Lindmayr and Stella Lohaus
on behalf of LLS, September '17