logo

vzw
Lange Leemstraat 387
2018 Antwerpen lls387@telenet.be
mobile: 0032/(0)497/481727 http://users.telenet.be/lls387

Open:
vr - zo 14-18 uur
en op afspraak


Introductie

Actueel

archiefmenu


Publicaties

Edities

Sympathisanten

Links

Locatie

 

facebook
Laatst bewerkt: 23/09/2016

Actueel

 

NOWBELGIUMNOW
Leyla Aydoslu, Kasper De Vos, Vedran Kopljar, Eva L'Hoest, Hüseyin Oylum,
Lisa Spilliaert, Emmanuel Van der Auwera, Bram Van Meervelde,
Sine Van Menxel, David Widart

tentoonstelling van 3 sepember t/m 16 oktober 2016/
exposition du 3 septembre au 16 octobre 2016

openingsuren vr t/m zo van 14 tot 18 uur en op afspraak/
heures d'ouverture: ven au dim de 14h à 18h et sur rendez-vous
op 30 september tijdens Borger rondgang open tot 22 uur
opgelet! uitzonderlijk gesloten op donderdag

jonge kunstenaars uitgenodigd door/jeunes artistes invités par Ulrike Lindmayr en/et Stella Lohaus

vernissage 2 september/septembre vanaf/dès 18 uur/h
20 uur/h performance Emmanuel Van der Auwera

drie locaties gelegen in de/trois lieux dans la Lange Leemstraat:
LLS 387, Lange Leemstraat 387
poortgebouw/portail Hospitaalplein ('t Groen Kwartier)
gelijkvloers achter poortgebouw/rez-de-chaussée derrière portail (Henri La Fontainestraat 60 – hoek Hospitaalplein)

Met ondersteuning van/avec le soutien de:  de Vlaamse Gemeenschap en/et Stad Antwerpen.
Johan Goiris, Duvel Moortgat, Matexi ('t Groen Kwartier) en/et Vidi-Square.

 

NowBelgiumNow 2016

Inleiding

NowBelgiumNow: zelden zijn locatie en tijd zo prominent in een titel van een groepstentoonstelling aanwezig. De eerste editie van NowBelgiumNow vond plaats in 2011, vandaag tonen we de tweede. Het is de bedoeling om dit iedere vijf jaar te herhalen. Deze titel werd in 2011 gekozen omdat — nog vóór de overwinning en de meerderheid van N-VA in de Vlaamse politiek — de kunstscène toen al zag hoe zelden kunstenaars uit Vlaanderen en Wallonië elkaar nog ontmoetten in gemeenschappelijke tentoonstellingen. En verder, omdat in tegenstelling tot politieke besluiten en staatshervormingen, het begrip 'Belgische kunst' een concreet, duidelijk en kwaliteitsvol gegeven blijft.

Essentieel voor het opzet van beide edities is het veldwerk dat eraan vooraf gaat. De uiteindelijke selectie van de kunstenaars gebeurt nooit op basis van een dossier of voorbereid concept. Net zoals in 2011 hebben we gedurende een half jaar meer dan zeventig kunstenaars bezocht en vele nieuwe artistieke standpunten leren kennen. Op die manier zagen we hoe nieuwe media, nieuwe houdingen en andere inspiratiebronnen op de voorgrond traden. Vijf jaar is een interessant ritme om de kunstscène opnieuw te bekijken. Het ligt niet meer in het (voorspelbare) verlengde van wat er al was, en het is evenmin een radicale breuk met het voorgaande, zoals men na een periode van bijvoorbeeld tien jaar zou kunnen verwachten.

Een groepstentoonstelling enkel gebaseerd op tijd en ruimte zou al te gemakkelijk tot een documentaire tentoonstelling gereduceerd kunnen worden. Dat hadden we ook kunnen maken, als we uit de 70 ateliers in totaal 50 kleine tot middelgrote werken hadden geselecteerd, om naast elkaar te tonen en aldus te stellen: "Dit is kunst gemaakt in België anno 2016". Dat is dus niet wat we gedaan hebben.

De ontmoetingen

Jonge(re) of beginnende kunstenaars leren kennen en met hen gesprekken voeren over hun artistieke opvattingen, intenties en ambities — én hun prille oeuvre, natuurlijk — is voor ons één van de boeiendste aspecten van het curatorenwerk. En toch, vaak horen we van de kunstenaars hoe zelden dit gebeurt. Daardoor hebben velen de reflex ontwikkeld voorafgaand aan een bezoek jpegs, websites, links en vimeo-codes door te sturen. Zij waren dan ook verrast door onze onwil hierop in te gaan. We hebben enkel naar werk gekeken dat de kunstenaar ons toonde, en waarover hij iets wilde vertellen. De vorm waarin hij werk laat zien (het werk zelf of een reproductie ervan, op papier of digitaal, …) is echter de keuze van de kunstenaar en als zodanig voor ons perfect legitiem.

We stelden vast dat er zich een problematische en onnatuurlijke verstandhouding heeft ontwikkeld tussen kunstenaar en curator. Enerzijds wat betreft de kunstenaars: Hoe kunnen zij vandaag curatoren leren kennen en een bezoek aan het atelier plannen? Omdat dit niet meer vanzelfsprekend is, ambieert de jonge kunstenaar des te sterker een postacademische opleiding of internationale residentieplaats. Dat zijn namelijk de ontmoetingsplaatsen die in contact staan met een gevarieerde instroom aan professionals, die feedback geven en tijd met hen doorbrengen. Anderzijds blijkt dat vele curatoren in de voorbereidingsfase van een geplande tentoonstelling deze instellingen als informatiebron voor hun preselectie gebruiken. Deze reeds gemaakte 'shortlist' (m.a.w. de kunstenaars die opgenomen zijn in deze instituten) wordt amper nog in vraag gesteld. Hoe zelden trekken curatoren nog in hun eentje op atelierbezoek? Hierdoor ontstaat een vernauwing, wordt er teveel macht gelegd bij eenzelfde soort instantie, en dit leidt dan weer tot polarisatie tussen de kunstenaars onderling. Wie wordt er uitgesloten? Wie is er welkom? Aansluiting vinden met het zogenaamde 'professionele veld' is nog steeds de grootste uitdaging voor pasafgestudeerden. Of zoals de titel van een sculptuur van Kati Heck luidt: 'Dabei sein ist alles'.

Als antwoord op deze vernauwing vatten kunstenaars het plan op om zelf tentoonstellingen te organiseren. Dit doen ze al dan niet met de hulp van vrienden en bevriende collega's. Naast tal van tijdelijke 'pop up-tentoonstellingslocaties' zijn in Antwerpen zeker plaatsen als Stadslimiet (gerund door Vaast Colson en Dennis Tyfus) en Hole of the Fox (Benny van de Meulengracht-Vranx) interessante adressen. In Brussel blijven het NICC en Komplot onvermoeibaar aan dit pijnpunt verder werken. Ook in Wallonië is de scène de voorbije jaren sterk veranderd: In Luik werden tal van nieuwe ateliers opgestart in het complex 'RAVI', de v.z.w. 'Galerie Central' toont jonge kunstenaars, en er is eveneens het kunstenaarscollectief 'La Superette' dat tal van initiatieven neemt. Dankzij Hotel Charleroi kwam in de gelijknamige stad een nieuwe dynamiek op gang en konden verschillende beeldende kunstenaars binnen dit experimenteel platform zichtbaarheid krijgen.

Via via

In de kunstwereld komt een belangrijk deel van de contacten tot stand via via. Maar niet uitsluitend! Kunstenaars die regelmatig LLS 387 bezoeken en de vraag stellen om het atelier te bezoeken, mensen die ons contacteren om te tonen wat ze doen, etc. worden opgevolgd. Het moet voor elke kunstenaar mogelijk blijven op eigen houtje contact te zoeken met een curator en die uit te nodigen voor een atelierbezoek. Het hoeft geen betoog dat alle directeurs van instituten bestoken met onpersoonlijke mails waarin een atelierbezoek aangevraagd wordt een verloren zaak is. Het momentum moet kloppen: een aanleiding, een reden, iets moet getriggerd worden en dan pas kan de communicatie starten.

In eerste instantie hebben de kunstenaars uit de 2011-editie van NowBelgiumNow ons namen en contactgegevens bezorgd van mensen van wie zij ons aanraadden om hen te bezoeken. Daarnaast informeerden we ons op academies en kunsthogescholen bij docenten, die we appreciëren. Verder zijn veel jonge mensen eerst assistent bij een bekendere kunstenaar; dit is evenzeer een mogelijke toegang. Daarnaast waren er jonge curatoren die ons adressen hebben gegeven van kunstenaars uit een bepaalde stad of regio. En, last but not least, hebben we contact gezocht met jonge mensen van wie het werk ons is opgevallen op zelfgeorganiseerde tentoonstellingen, eindejaarspresentaties en dergelijke, of wiens drukwerk [zine] — meestal uitgegeven in eigen beheer — onze aandacht heeft getrokken.

'Intuition (…statt Kochbuch)'

Natuurlijk hebben we de postacademische opleiding en residentie-plekken hier te lande bezocht, daar kan je als tentoonstellingsmaker niet omheen. Maar het veldwerk en de research tot deze locaties reduceren, beschouwen we als te beperkt en zou deze instituten aan macht doen winnen, in plaats van ze te ontkrachten. We geloven namelijk niet in een soort 'prototypische kunstenaars-carrière' zoals deze vaak door de instituten wordt uitgedragen.

Want hoe maakten we een keuze en wat kunnen we zeggen over onze selectiecriteria? De tekst op een multiple uit 1968 van Joseph Beuys vat het in drie woorden samen: 'Intuition (…statt Kochbuch)' [Intuïtie … (in plaats van een kookboek)]. Niet de vaste ingrediënten, niet de juiste volgorde, niet volgens het vaste recept, geen nieuw academisme, maar de eigen intuïtie volgen. De kunstenaar en wat hij doet kan zoveel zijn: eigenzinnig, provocerend, onconventioneel, speels, poëtisch, maatschappelijk betrokken, maatschappijkritisch, humoristisch, bizar, … De zoektocht naar het ontwikkelen van een eigen taal is ons inziens daarbij cruciaal.

Slot

NowBelgiumNow is de titel geworden van de eerste pentenale in België. Een vijfjaarlijkse tentoonstelling die telkens weer de ambitie heeft kunstenaars uit de verschillende landsdelen te tonen. Telkens weer zullen we starten met een doorgedreven veldwerk (letterlijk en figuurlijk) en met bezoeken aan ateliers in de verschillende provincies van België. We gebruiken het woord pentenale (penta [Gr.]: vijf) als eerbetoon aan de Grieken van vroeger en nu. In het antieke Griekenland liggen de wortels van onze Europese kunst en cultuur. De Grieken van nu wensen een ander Europa, maar worden door de huidige Europese beleidsmakers met strenge sancties terug in het gelid gedwongen.

Ondanks de vele kunstenaars die we gezien hebben, zijn we ons er sterk van bewust dat we op zijn minst eenzelfde aantal gemist hebben. We zijn onze ontmoetingen gestart en gingen door tot een pragmatisch gestelde deadline. We kunnen enkel dat kiezen en selecteren, waarmee we in communicatie kunnen treden. Daardoor ontstaat een beeld van wie wij zijn en waar wij ontvankelijk voor zijn.
Deze tentoonstelling, zoals de bezoeker ze ziet, is bijgevolg evenzeer een portret van onszelf als van de kunstenaars die we voor deze editie van NowBelgiumNow hebben uitgenodigd.

Ulrike Lindmayr en Stella Lohaus, augustus 2016

 

 

Introduction

NowBelgiumNow: spatialité et temporalité ont rarement occupé une place aussi cruciale dans le titre d'une exposition de groupe. La première édition de NowBelgiumNow date de 2011. Nous organisons aujourd'hui la seconde édition, avec l'intention d'établir dans l'avenir cette récurrence quinquennale. Choisi en 2011 - avant le succès électoral de la NV-A et sa majorité dans le gouvernement flamand - le titre exprimait déjà qu'artistes flamands et wallons se rencontrent rarement au sein d'expositions communes. Et également que, la notion 'd'art belge' reste, malgré les décisions politiques et les réformes de l'État, une donnée concrète, distincte et de qualité.

L'approche préconisée met en avant le travail sur le terrain. Les artistes ne sont sélectionnés ni sur dossier ni sur base d'un concept défini. Tout comme en 2011, pendant six mois nous avons rencontré plus de septante artistes et découvert une multitude de nouveaux points de vue artistiques. Cette manière de procéder nous a permis de constater l'émergence de nouveaux médias, de nouvelles attitudes et de sources d'inspiration inédites. Refaire un tour d'horizon de la scène artistique après cinq ans s'est avéré intéressant. A l'aune de cette périodicité, l'évolution de l'expression artistique n'est ni prévisible, ni radicalement modifié, comme on pourrait s'y attendre après une décennie par exemple.

Une exposition de groupe basée uniquement sur des critères spatio-temporels risquerait facilement d'être ramenée à une dimension documentaire. Cela aurait été le cas si nous avions sélectionné parmi les septante ateliers un total de cinquante œuvres, de petites à moyennes, et si nous les avions présentées côte à côte, tel un catalogue de l'art belge actuel. Notre approche fut différente.

Les rencontres

Rencontrer des artistes (plus) jeunes ou débutants et s'entretenir avec eux de leur point de vue artistique, de leurs intentions ou de leurs ambitions - et évidemment de leur œuvre précoce - constitue à nos yeux un des aspects les plus passionnants du travail de commissaire d'exposition. Aux dires des artistes, une telle démarche est rare. Par conséquent, la plupart d'entre eux ont pris l'habitude de fournir, avant une visite d'atelier, des images, des liens url et des liens Vimeo ou autre. À leur étonnement, telle n'était pas notre demande. Nous nous sommes uniquement intéressées aux œuvres que l'artiste souhaitait montrer et commenter. Il lui appartenait de choisir la forme sous laquelle il désirait présenter son travail (l'œuvre elle-même ou une reproduction sur papier ou numérique) ; quel que soit son choix, il nous apparaît comme parfaitement légitime.

Il semble qu' une relation problématique et artificielle s'est établie entre l'artiste et le commissaire. L'artiste se demande souvent comment entrer en contact avec les commissaires d'expositions et comment organiser une visite d'atelier . Devant cette difficulté, il aspire d'autant plus à acquérir une formation post-académique ou à obtenir une résidence d'artiste à l'étranger. Il s'agit en effet de lieux de rencontres garantissant des contacts avec des professionnels qui le conseillent et lui accordent du temps. La plupart des commissaires en phase préparatoire d'une exposition utilisent ces institutions comme sources d'information pour leur présélection. Cette «shortlist » (la liste des artistes présents dans une institution) est rarement remise en question. Il est de plus en plus rare qu'un commissaire effectue seul une visite d'atelier. Le champ artistique s'en trouve réduit, ce dont profite toujours les mêmes structures et ce qui accroît la concurrence entre artistes. Qui est exclu ? Qui est admis ? Faire ses premiers pas dans le milieu professionnel constitue encore et toujours le défi majeur des jeunes diplômés ou comme l'exprime le titre d'une sculpture de Kati Heck : 'Dabei sein ist alles'.

En réponse à cette situation, des artistes s'organisent et mettent sur pied des expositions de manière indépendante, parfois aidés d'amis et de collègues. À Anvers, outre un grand nombre d'espaces 'pop-up' temporaires, des lieux tels que Stadslimiet (géré par Vaast Colson et Dennis Tyfus) et Hole of the Fox (Benny van de Meulengracht-Vranx) sont à épingler. À Bruxelles, le NICC et Komplot continuent à œuvrer sans relâche pour faire face au manque de possibilités d'exposer. En Wallonie également la scène artistique a fortement évolué ces dernières années : à Liège le complexe RAVI abrite un grand nombre de nouveaux ateliers, l'asbl Galerie Central expose le travail de jeunes artistes et le collectif d'artistes La Superette fait preuve d'initiative. Grâce à Hotel Charleroi une nouvelle dynamique a été créée dans la cité industrielle permettant à différents artistes plasticiens d'obtenir une visibilité au sein de cette plate-forme expérimentale.

De bouche à oreille

Dans le milieu artistique bon nombre de contacts s'établissent de manière informelle. Mais pas uniquement ! Les artistes qui fréquentent LLS 387 et qui souhaitent faire visiter leur atelier, ou ceux qui nous contactent pour présenter leur travail, ne sont jamais éconduits. Il est important qu'un artiste puisse de sa propre initiative se mettre en rapport avec un commissaire d'exposition et l'inviter à visiter son atelier, mais il va de soi que c'est peine perdue de harceler tous les directeurs d'institutions par mail standardisé. Il y a la manière et le moment : une raison, un élément provoquent une réaction et de là naît la communication.

Pour NowBelgiumNow 2016, les participants à la première édition de NowBelgiumNow en 2011 nous ont fourni les coordonnées d'artistes qui à leur yeux méritaient notre intérêt. Nous avons aussi questionné des artistes que nous apprécions et qui enseignent dans des académies et des écoles supérieures, identifié de jeunes plasticiens ayant assisté des artistes établis à leurs débuts, et nous avons été informées par de jeunes commissaires sur la scène artistique d'une ville ou d'une région en particulier. Notre démarche finale, et non des moindres, a été de contacter des jeunes dont le travail, présenté lors d'expositions non-officielles, de jurys de fin d'études ou autre, nous avait particulièrement frappé, ou dont nous avions remarqué les publications [zine] – éditées souvent sur fonds propres.
.

'Intuition (…statt Kochbuch)'

Comme tout concepteur d'exposition nous avons visité les formations post-académiques et les résidences d'artistes au niveau national, mais se réduire à cette démarche aurait été limitatif et tendrait à renforcer le pouvoir de ces institutions au lieu de les contrebalancer. C'est précisément le type de carrière artistique prototypique préconisé par ces institutions que nous remettons en question.

Comment avons-nous dès lors procédé et que dire de nos critères de sélection ? Le texte apposé sur un multiple de Joseph Beuys datant de 1968 résume notre approche en trois mots : 'Intuition (…statt Kochbuch)' [Intuition … (au lieu d'un livre de cuisine)] ; ignorer les ingrédients proposés, la recette établie, et se laisser porter par l'intuition. Les actes posés par l'artiste prennent des aspects multiples: volontaires, provocateurs, non conventionnels, ludiques, poétiques, engagés, critiques, humoristiques, bizarres,… La quête d'un vocabulaire propre y occupe à nos yeux une place essentielle.

Conclusion

NowBelgiumNow est devenu le titre de la première penténale en Belgique : une exposition quinquennale qui a pour ambition de présenter à chaque édition le travail d'artistes issus des deux communautés du pays, basée sur un travail de terrain approfondi (au sens propre comme au sens figuré) et sur des visites d'ateliers dans toutes les provinces belges. Nous utilisons le terme penténale (penta [Grec.]: cinq) en hommage aux Grecs anciens et contemporains dont le pays constitue le berceau de l'art et de la culture européenne. Aujourd'hui, les Grecs souhaitent une autre Europe mais à coups de lourdes sanctions les décideurs politiques les mettent à genoux.

Même si nous avons rencontré de nombreux artistes, nous sommes conscientes du grand nombre de ceux que nous n'avons pas atteints. Nous avons limité nos échanges dans la durée et nous avons logiquement choisi et sélectionné les artistes avec qui nous avons eu des contacts. Dès lors, il en découle une représentation de qui nous sommes et de ce qui nous touche. Par conséquent cette exposition, telle que le public la découvre, brosse autant notre portrait que celui des artistes que nous avons invités à cette édition de NowBelgiumNow.

Ulrike Lindmayr et Stella Lohaus, août 2016