logo

vzw
Paleisstraat 140
2018 Antwerpen
www.llspaleis.be
info@llspaleis.be

Open:
do - zo 14-18 uur
en op afspraak


Introductie

Actueel

archiefmenu


Publicaties

Edities

Sympathisanten

Links

Locatie

 

facebook
Laatst bewerkt: 04/01/2018

Actueel


STOET
van LLS 387 naar LLS Paleis

op zondag 14 januari 2018, van 14 tot 15.30 uur

 

 

Na 10 jaar de v.z.w. geleid te hebben, geeft Ulrike Lindmayr de fakkel door aan Stella Lohaus. De overdracht van de organisatie betekent ook een verandering van adres. Vanaf januari 2018 is LLS gevestigd in de Paleisstraat 140, 2018 Antwerpen en de nieuwe roepnaam is: "LLS Paleis". Om de nieuwe vestiging te vieren wordt op zondag 14 januari een stoet georganiseerd van het oude naar het nieuwe pand. 

De stoet vertrekt om 14 uur in de Lange Leemstraat 387 en eindigt rond 15u30 in de Paleisstraat 140.

Deze stoet is geïnitieerd en vormgegeven door Ria Pacquée en Kati Heck waaraan eveneens vele andere kunstenaars, muzikanten en een ezel zullen deelnemen.

Graag nodigen we u uit om mee te lopen!

Tot 18 februari is er tevens een project aan de gevel van het oude en het nieuwe adres van LLS.

Met de ondersteuning van de Vlaamse overheid. 
Gesponsord door Duvel Moortgat.

 NIEUWS
Van LLS 387 naar LLS Paleis

De motivatie van Ulrike Lindmayr om in 2007 de tentoonstellingsruimte LLS 387 te stichten, was de nood aan een plek die dichter bij de kunstenaars zou staan dan alles wat er tot dan toe in en rond Antwerpen aanwezig was. Op 13 juli 2007 werd de kunstorganisatie opgericht, met volgende stichtende leden: Steven De Lombaerde, Liliane Dewachter, Kati Heck, Ulrike Lindmayr, Stella Lohaus, Ria Pacquée, Philippe Van Cauteren, Hilde Vets, Marc Ruyters (lid tot 2016) en Morad Saïdi (in 2013 opgevolgd door Gregory Brems).

Vanaf het begin situeerde LLS 387 zich letterlijk en figuurlijk aan de periferie. Vanuit deze positie bevestigt de organisatie niet de vaste waarden binnen de hedendaagse beeldende kunst, maar heeft ze net aandacht voor het experimentele en uitdagende.
Na 10 jaar de v.z.w. geleid te hebben, heeft Ulrike Lindmayr besloten te stoppen als zakelijk en artistiek leider van LLS 387 en zich te concentreren op andere reeds genomen engagementen binnen de beeldende kunst. Stella Lohaus werd gevraagd de leiding van de organisatie over te nemen.

Ulrike Lindmayr en Stella Lohaus zien de overdracht van de v.z.w. en de overgang van het werk van de ene naar de andere als een "estafetteloop". Met deze metafoor willen Lindmayr en Lohaus aangeven dat een opvolging geen stijlbreuk hoeft te betekenen en dat de estafettestok kan doorgegeven worden zonder te vallen. Het verleden is niet noodzakelijk iets waartegen je je moet afzetten of, zoals Harry Mulisch het formuleert: "Het verleden is een product van het heden, veel meer dan omgekeerd."

Nog steeds zal het tentoonstellingsprogramma vertrekken vanuit een betrokkenheid voor wat er leeft onder de kunstenaars. Het artistiek kompas heeft als noorden de noodzaak en de relevantie (of urgentie) van wat er getoond zou moeten worden, omdat het aanwezig is in het circuit, maar elders zelden of te weinig aan bod komt. Dit zal - zoals in het verleden - om heel verschillende dingen gaan: aandacht voor minder voor de hand liggende kunstenaars, oeuvres die het kijken naar of omgaan met kunst radicaal in vraag stellen en een veranderend of nieuw kunstbegrip introduceren, kunstenaars die reageren op de actualiteit, of net niet… LLS ziet zich hier als bondgenoot van de kunstenaar. Stella Lohaus zal in deze geest het project dat tien jaar geleden gestart is, verderzetten. Vanzelfsprekend met een eigen invulling, maar niet tegengesteld aan de initiële uitgangspunten.

De overdracht van de v.z.w. naar een nieuwe leiding, betekent ook een verandering van adres. Er werd beslist over te gaan tot de aankoop van een eigendom, mede mogelijk gemaakt door de genereuze steun van enkele sympathisanten. Het verwerven van een eigen ruimte geeft LLS de mogelijkheid om zich te verankeren en aan stabiliteit te winnen. Het is de bedoeling dat wat tien jaar geleden ogenschijnlijk als een privé-initiatief startte, stap voor stap evolueert naar een autonome ruimte die haar plaats in Antwerpen inneemt en verstevigt.

Daar het adres vanaf januari volgend jaar Paleisstraat 140, 2018 Antwerpen zal zijn, introduceren we graag hierbij de nieuwe roepnaam "LLS Paleis". Tot eind december gaat LLS 387 verder met de programmatie. De eerste tentoonstelling in LLS Paleis opent rond 1 maart 2018.

Ulrike Lindmayr en Stella Lohaus
namens de leden van LLS, september '17

Ulrike Lindmayr's motivation to establish exhibition space LLS 387 in 2007 was the vital need for a space that would be closer and more responsive to artists than any other previous initiative in and around Antwerp. The art organization was founded on 13 July 2007, with the following foundational members: Steven De Lombaerde, Liliane Dewachter, Kati Heck, Ulrike Lindmayr, Stella Lohaus, Ria Pacquée, Philippe Van Cauteren, Hilde Vets, Marc Ruyters (member until 2016) and Morad Saïdi (replaced by Gregory Brems in 2013).

From the very start, LLS 387 was situated on the periphery, literally and figuratively. From this position, the organization does not affirm the traditional values of contemporary art, but focuses its attention on the experimental and the provocative.

After having led the organization for ten years, Ulrike Lindmayr has decided to leave her position as artistic and financial director and to focus on other engagements in the art world. Stella Lohaus has been asked to take over the direction of the organization.

Ulrike Lindmayr and Stella Lohaus consider the transfer of the organization and the transition from the work of one to the work the other as a "relay race". With this metaphor, Lindmayr and Lohaus would like to show that succession doesn't necessarily mean a change in spirit, that the baton can be passed on without dropping it. The past is not necessarily something to protest against or, as Harry Mulisch put it: "The past is a product of the present, more than the other way round."

The LLS exhibition programme will continue to engage with what is happening within artists' practice and experimentation. Guided by relevance or urgency the programme shows what is present and occurring on the scene now, yet is only rarely or inadequately to be seen. As in the past, this will result in different approaches, attention to less obvious artists, bodies of work that radically question looking at or dealing with art and thereby introduce a changing or new idea of art, artists that react to current events or not ... LLS considers itself an ally for the artist. In this spirit, Stella Lohaus will continue the project that started ten years ago, with her own accents of course, while upholding its initial principles.

Ulrike Lindmayr and Stella Lohaus
on behalf of LLS, September '17