logo

vzw
Paleisstraat 140
2018 Antwerpen
www.llspaleis.be
info@llspaleis.be

Open:
do - zo 14-18 uur
en op afspraak


Introductie

Actueel

archiefmenu


Publicaties

Edities

Sympathisanten

Links

Locatie

 

facebook
Laatst bewerkt: 05/01/2018

Edities

 

Gert Verhoeven: à redouter: Castratio and Menopausis, 2017

editie, gesigneerd aan de achterkant
afmetingen: 60 x 90 cm
oplage: 33 ex. + 2 AP's
prijs: € 285 incl. BTW /
voor Sympathisanten LLS: € 115
prijs publicatie € 285 / voor Sympathisanten LLS: € 228

'BESTELLEN' info@llspaleis.be


à redouter
Editiereeks van Gert Verhoeven

De Belgische schilder Pierre-Joseph Redouté legde zich van 1784 tot 1840 toe op het nauwkeurig tekenen en schilderen van botanische elementen.
Zijn rozen zijn daarvan de meest bekende. Zijn talent maakte hem tot hofartiest van de rozentuin van Joséphine de Beauharnais, de eerste vrouw van Napoléon dewelke hij voordien had mogen begeleiden als tekenaar tijdens zijn reizen in Egypte. De uiterst nauwkeurig geschilderde roosjes benaderen de perfectie, al zit er bij nader toezien soms een insect verscholen, of een verdord blad, een gebroken takje …

De prenten werden zeer populair, zo ook in Vlaanderen, waar op een bepaald moment iedereen wel één of andere reproductie van zo'n roos in de gang, het toilet of de badkamer had hangen. Zo zijn de prenten op een bepaalde manier deel geworden van het collectieve geheugen.

Met het woordenspel 'à redouter' (vertaling: te vrezen), de titel van de editie-reeks, verwijst Gert Verhoeven naar dit stukje huiselijke geschiedenis. Met afbeeldingen en een vormgeving die herinneren aan de roosjes van Redouté creëert hij zijn eigen 'wenskaarten', als een gebaar van oprechte genegenheid. Analoog aan de prenten van Redouté zijn de bloemen van Verhoeven voorzien van een Latijns opschrift. De naam van de rozen heeft de kunstenaar ingewisseld voor de naam van verscheidene huidziektes – een verstoring van de huid, van het oppervlak dat binnen en buiten scheidt, dat verhult wat eronder verscholen zit – in combinatie met een 'kunstenaarsprobleempje', een symptoom van de nooit ophoudende worsteling van de kunstenaar. De twijfel, de vertwijfeling, het uitstelgedrag, de doornen, … kleine en grote probleempjes of probleemstellingen.

Gert Verhoeven wil een link leggen tussen een stukje huiselijke geschiedenis en de hedendaagse huizen van cultuur. Hij wil op het eerste zicht een element van nostalgische herkenning en vertrouwdheid, een sfeer van huiselijkheid en hartelijkheid binnenbrengen in de antichambres van onze hedendaagse musea en instellingen.
Daarom stelt hij voor om in 14 verschillende culturele 'huizen' een roos te hangen en deze aan de bezoekers aan te bieden in een exclusieve editie die enkel verkocht wordt door het respectievelijk huis. De betrachting van de kunstenaar is om de reeks van 14 te verspreiden als een 'Via Dolorosa', een soort kruisweg van de kunstenaar, zodat ze samen een virtuele tentoonstelling vormen. Zoals reeds aangegeven zijn de werken niet bedoeld voor de eigenlijke tentoonstellingsruimtes, maar voor haar antichambres zoals de museumshop, de vestiaire, de gang, de toiletten, etc…

Tevens verwijst het aanbieden van de editie naar het idee van de Fluxus- multiples die destijds een belangrijke rol speelden in de ambitie om kunst te democratiseren. In de museumshop wordt de editie toegankelijk voor een breder publiek. Maar ze verwijst er – besmet door ongewenste huidziekten – ook naar het sluipend gevaar van de commercialisering van deze musea. Naar het risico dat met de democratisering ook de commercialisering onze musea overspoelt en het serene kader dat nodig is voor het tonen van kunst ondergraaft. Zoals een ziekte de huid onherstelbaar kan beschadigen. Zoals het kleine insect de roos helemaal kan verslinden.

De eerste in de reeks werd uitgebracht in Museum M in het jaar 2015 Procrastinatio in Rosacea, de tweede Castratio and Menopausis werd geproduceerd in samenwerking met LLS 387 in december 2017.

De editie werd voorgesteld in het kader van de jaarlijks editieverkoop in Etablissement d'en face. Tijdens de opening op 8 december signeerde kinderen de volledige oplage samen met Gert Verhoeven.

 

à redouter
Edition series by Gert Verhoeven

From 1784 until 1840, the Belgian painter Pierre-Joseph Redouté focused on meticulously drawing and painting botanical elements. Most known are his roses. His talent made him the court artist of Joséphine Beauharnais's rose garden. She was Napoleon's first wife and Redouté had had the honor of accompanying Napoleon during his travels in Egypt. The extremely meticulously painted little roses are close to perfection, although, looking more closely, an insect, a withered leaf or a broken branch is concealed in the painting.

The pictures became very popular, also in Flanders, where everyone seemed to have a reproduction of one of these roses in their hallway, toilet or bathroom at some point. That is how these pictures have become part of the collective memory, so to speak.

With the play on words 'à redouter' (translation: to be feared), the title of the series, Gert Verhoeven refers to this piece of domestic history. With pictures and a design reminiscent of Redouté's roses, he creates his own 'greeting cards', as a gesture of sincere affection. Analogous to Redouté's pictures, Verhoeven's roses have a Latin inscription. The artist has exchanged the roses' names for the name of several skin diseases – a disruption of the skin, of the surface that separates inside and outside, that conceals what is hidden underneath – in combination with a 'small artist problem', a symptom of the never ending struggle of the artist. The doubt, despair, procrastination, thorns, ... small and big problems or formulations of problems.

Gert Verhoeven wants to link a piece of domestic history and the contemporary houses of culture. At first sight, he wants to introduce an element of nostalgic recognition and familiarity, an atmosphere of homeliness and cordiality into the antechambers of our contemporary museums and institutes.
That's why he proposes to hang one rose in 14 different cultural 'houses' and to offer this rose to the visitors in an exclusive edition that is only sold by the respective house. This way, the artist tries to spread the series of 14 as a 'Via Dolorosa', a sort of Way of the Cross by the artist, so that together they form a virtual exhibition. As indicated, the works are not meant for the actual exhibition spaces, but for the antechambers, such as the museum shops, the cloakroom, the hallway, the toilets, ...

Offering the edition also refers to the idea of the Fluxus multiples that played an important part in the ambition to democratize art at the time. In the museum shop, the edition is open to a larger audience. But – contaminated by unwanted skin diseases – it also refers to the insidious threat of the commercialization of these museums, to the risk that, together with the democratization, commercialization will flood our museums and undermine the serene frame needed to show art. The way a disease can irreparably damage the skin. The way a little insect can completely swallow the rose.

The first in the series, Procrastinatio in Rosacea, was released at Museum M in 2015, the second, Castratio and Menopausis, will be produced in co-operation with LLS387 in December 2017. The edition will be presented as part of the yearly edition sale at Etablissement d'en face. During the opening on December 8th, together with Gert Verhoeven, children will sign the entire edition.

Foto's Anne Daems  

 

Vedran Kopljar: Plicht en Toewijding, 2016

editie
afmetingen: A4
oplage: 60 exemplaren + 12 exemplaren met de hand vervaardigd (genummerd en gesigneerd) + 3 AP's
prijs: € 20 / voor Sympathisanten LLS: € 15
prijs met de hand vervaardigde editie: € 145 / voor Sympathisanten LLS: € 115

'BESTELLEN' info@llspaleis.be

In 2010 werd er op het kruispunt Zwaantjes in Hoboken een fotografisch document
gemaakt van een muur. Daarop was een graffiti aangebracht met het opschrift
'TURKSE LINKSE JONGEREN !' Wat er juist bedoeld werd met dit statement werd
nooit achterhaald.
Dit beeld werd het uitgangspunt voor een installatie waarbij de desbetreffende muur,
inclusief graffiti, werd nagebouwd in de tuin van LLS 387 (als onderdeel van de
tentoonstelling NowBelgiumNow 2016).
Bij het openen van de tentoonstelling werd er een aanvraag ingediend bij de dienst
Stads- en buurtonderhoud van de stad Antwerpen om de graffiti (gratis) te laten
verwijderen. De aanvraag resulteerde echter niet in het verwijderen van de graffiti.
Doordat de hogedrukreiniger van het bijzonder interventieteam stadsreiniging niet door
de voordeur van LLS 387 paste, kon de actie niet doorgaan..

De graffiti kon niet verwijderd worden door de instantie die daarvoor in het leven was
geroepen, waardoor er een vrijplaats ontstond binnen de context van de dienst Stads- en
buurtonderhoud van de stad Antwerpen. Hierna werd besloten om statements niet 'in de
wereld' te sturen, maar enkel binnen de administratie van de dienst Stads- en
buurtonderhoud te laten bestaan. Dit, als een infiltratie van poëtische en idiote taal
binnen het stedelijk administratief systeem.

De aanvraag voor verwijdering van de graffiti 'TURKSE LINKSE JONGEREN!' in de
tuin van LLS werd ingediend via het e-loket van de Stad Antwerpen. Voor de aanvragen
in deze publicatie werd gebruik gemaakt van een schriftelijk formulier aangeleverd door
de dienst Stads- en buurtonderhoud van de Stad Antwerpen. Op elk van deze papieren
formulieren werd een statement geplaatst.

Tot slot werden de betreffende leden van het bijzonder interventieteam stadsreiniging
ontzettend bedankt om hun uitzonderlijke hulpvaardigheid, vriendelijkheid en
doortastendheid. Wanneer bleek dat de hogedrukreiniger niet door de deur kon, maakten
ze er zaak van uitvoerig uit te leggen op welke wijze de muur het best overschilderd kon
worden. Zodoende hadden ze een oplossing aangereikt alvorens te beschikken. De titel
'Plicht en Toewijding' verwijst grotendeels naar de verdiensten van dit team.
Vedran Kopljar

Vedran Kopljar, Plicht en Toewijding, 2016
foto: Ria Pacquée

Finissage MEER DAN 10 EDITIES met graffitiverwijdering door Vedran Kopljar
foto: Ria Pacquée

 

 

Koen Theys:
"LEVIATHAN (Vlaamse Leeuw met Oude Sokken)", 2016

editie
vlag, gedragen sokken, waslijn, 3 wasspelden, 2 oogvijzen met pluggen
in een houten doos
afmetingen vlag: 90 x 150 cm / afmetingen doos: 32 x 36,5 x 11 cm
oplage: 12 exemplaren + 2 AP's (genummerd en gesigneerd)
prijs: € 480 / voor Sympathisanten LLS € 380

'BESTELLEN' info@llspaleis.be

De editie wordt gepresenteerd naar aanleiding van de finissage van de groepstentoonstelling "Angst essen Seele auf" op 3 april 2016. In deze tentoonstelling toonde Koen Theys het werk "Vlaamse Leeuw met Bloedpens", een collage die hij – samen met Dirk Paesmans – maakte in 1983. Dit werk is reeds getuige van Theys' cultuurpessimisme, een thema dat in zijn later oeuvre regelmatig zal terugkeren. Ook in "Leviathan (Vlaamse Leeuw met Oude Sokken)" komt dit tot uiting. De titel verwijst naar het gelijknamige boek van de 17de eeuwse filosoof Thomas Hobbes, waarin deze de staat beschrijft als een monster dat wordt samengesteld uit vele aparte, individuele elementen.

foto: Pepa De Maesschalck

 

 

Ricardo Brey: "Retrospective prophecy", 2015

multiple
houten doos, glas, 12 dobbelstenen, zwarte was, kokoshaar
Afm: 395 x 130 x 123 mm
gedrukt in het grafisch atelier van het KASK
oplage: 25 exemplaren + 3 AP (genummerde en gesigneerde door de kunstenaar)

'UITVERKOCHT'

In 2014 realiseerde Ricardo Brey samen met LLS 387 het video "Every live is a fire" dat eerst in het kader van zijn solotentoonstelling in Havanna en later in het Muhka getoond werd. Daarmee inhoudelijk verbonden produceerde LLS 387 met Ricardo Brey in 2015 het multiple: "Retrospective prophecy", een voortzetting van Breys "astronomy of the spirit". In het kader van de presentatie gaf de kunstenaar voor de Sympathisanten van LLS 387 een rondleiding op de drie plaatsen van zijn tentoonstelling in Antwerpen (Muhka, Sint Pauluskerk en de Feestzaal van het Koninklijk Atheneum).

foto: Isabel Brey


 

 

Gert Verhoeven
Editie "Terapija", 2014

De editie wordt in twee versies uitgegeven: de oneven nummers van de oplage bevat wit bedrukte glazen en de even getallen, zwart bedrukte.
De editie bestaat uit volgende elementen:
- 6 in zwart of in wit gezeefdrukte glazen, liggend in een doos
- licht (oneven nummers) of donker (even nummers) bedrukte doos met bedrukte rol- en plooibuffer uit golfkarton (formaat 27 x 27x 10 cm)
- certificaat op plooibuffer
- Gebruiksaanwijzing:
recept voor drie cocktails en lijst van muziektitels van Yma Sumac "The Ultimate Collection" (via link naar internet)

zeefdruk dozen: Catapult, Antwerpen
zeefdruk glazen: Serfiko, Lebbeke
productie: LLS 387 ruimte voor actuele kunst, Antwerpen 2014
© Gert Verhoeven 2014

Tijdens de voorstelling van de nieuwe editie "Terapija", een woordcollage uit verschillende talen voor "therapie", zal Gert Verhoeven drie verschillende cocktails in de op tafels gearrangeerde glazen schenken en aan het publiek aanbieden. De actie wordt begeleid door de muziek van Yma Sumac. Het met "Terapija" en volume-eenheden bedrukte glas en de bijhorende gebruiksaanwijzing met de recepten van de cocktails en de muzieklijst van zangeres Yma Sumac staan garant voor een succesvolle (groeps)therapie.

Deze editie wordt voorgesteld tijdens de opening van de tentoonstelling "Il Nuovo" in Etablissement d'en face, Brussel, een jaarlijks evenement waarop de non-profit centra LLS 387 en Etablissment d'en face ook andere kleine uitgeverijen van publicaties en edities uitnodigen.

oplage: 75 exemplaren + 5 AP (genummerd en gesigneerd door de kunstenaar)
prijs: € 75 / voor Sympathisanten van LLS : € 60

'BESTELLEN' info@llspaleis.be

foto: Barbara Woutermaertens

Terug


 

 


Wim Catrysse
editie Guarding Hands, AK (2006-2014)

oplage: 30 exemplaren + 3 AP (genummerd en gesigneerd door de kunstenaar)
inkjet print van video still
papiersoort: Hahnemühle Bright White 310 gr
formaat: 50 x 75 cm

druk: Milo Profi, Antwerpen
productie: LLS 387 ruimte voor actuele kunst (vzw), Antwerpen
© Wim Catrysse 2014

prijs: € 145 / voor Sympathisanten LLS :€ 115)

prijs editie + boek: € 160 / voor Sympathisanten LLS: € 128

'BESTELLEN' info@llspaleis.be

In zijn video-installaties tast Wim Catrysse sinds het einde van de jaren 1990 de grenzen af van visuele constructies en vertrekt daarvoor van architecturale structuren of van de topografische kenmerken van een locatie. Hij vertaalt dit onderzoek in cinematografische werken, waarin het tonen en peilen van elementaire krachten een centrale rol spelen. Dit resulteert in beelden die ons uit onze comfortzone trekken, waarvan een fysiek dreigement uitgaat, beelden die iets unheimlich hebben en de vanzelfsprekendheid van onze alledaagse perceptie bevraagt. Catrysse's specifiek artistieke methode verbindt daarbij twee schijnbaar onverenigbare uitersten: impulsiviteit, fysieke directheid, intuïtie en experiment – bijna niets is vooraf in alle lijnen uitgezet – en aan de andere kant een scherpe artistiek technische beredenering, die soms kan leiden tot complexe cinematografische beeldconstructies.

Door het opzoeken en ondergaan van extreme omstandigheden, kunstmatig geënsceneerd of inherent verbonden met de topografische kenmerken van een site, wordt de kunstenaar, alsook zijn apparatuur, geregeld bloot gesteld aan "geweld". In die zin representeert de video still Guarding Hands, AK de werkmethode eigen aan Catrysse: tijdens de opnames van een 'zandstorm' tracht Catrysse, wanneer de wind zich plots naar hem toekeert, de lens van zijn camera te beschermen. Dit videobeeld werd vastgelegd tijdens de opnames van Backdrop, in Alaska in 2006, maar werd uiteindelijk in het videowerk zelf niet gebruikt.

De publicatie Restricted Area presenteert niet alleen Wim Catrysses werk vanuit verschillende standpunten en op verschillende momenten binnen zijn artistiek parcours, maar geeft ook een inzicht in de ontstaansgeschiedenis van elk werk om het vraagstuk van zijn dwingende verschijningsvorm ten dele te kunnen doorgronden.

Editie en publicatie worden voorgesteld op 24 januari 2014, op de opening van de tentoonstelling Restricted Area van Wim Catrysse in het Cultureel Centrum en De Garage te Mechelen (opening: vrijdag 24 januari, 20 uur; t/m 6 april 2014).

Ever since the late 1990s Catrysse has been surveying the confines of visual constructions in his video installations, taking an architectural structure or the topographical features of a site as his starting point. He translates this investigation into cinematographic works in which the exposing and balancing of elementary forces play an essential role.

The result is an accumulation of images that jerk us out of our comfort zone, that convey a physical threat, images that have about them something unheimlich and often unseat the obviousness of our most common perceptions. Moreover, Catrysse's particular artistic method combines two apparently irreconcilable extremes: impulsiveness, physical directness, intuition and experimentation (almost nothing is worked out in detail beforehand) on the one hand and on the other an acute artistic and technical reasoning that can sometime lead to complex cinematographic image constructions.

By searching out and experiencing extreme conditions, artificially staged or inherent in the topographical characteristics of a site, both the artist and his equipment are often exposed to hostility. In that sense the video still Guarding Hands, AK represents the working method particular to Catrysse: while filming a 'sandstorm' he tries to protect his camera lens when the wind suddenly turns against him. This video image was taken during the filming of Backdrop in Alaska in 2006 but was not used in the final cut.

The publication Restricted Area not only presents the substance of Wim Catrysse's work from different viewpoints and at different moments in his artistic passage but also provides an insight into how each work was made in order to go some way towards deciphering his compelling apparitions.

Both edition and publication will be presented on 24 January 2014 at the opening of Wim Catrysse's exhibition Restricted Area in the Cultureel Centrum and De Garage in Mechelen (opening: 24th of Januari, 8 p.m.; till 6th of April 2014).

editie Guarding Hands, AK (2006-2014)

 

 

Luc Deleu / T.O.P. office
editie 'less is less'

oplage: 25 exemplaren + 3 AP (genummerd en gesigneerd door de kunstenaar)
Prijs: € 363,00 (voor Sympathisanten van LLS : € 290,00)

De editie bestaat uit volgende onderdelen:
- spuitbus (pocket MONTANA COLORS MTN light Red)
- USB stick met video
- certificaat en quick start guide, zeefdruk
vervat in een kartonnen doos (20 cm x 14 cm x 8 cm )
Zeefdruk: Catapult
Video:
Camera: Ria Pacquée
Montage: Rufus Michielsen
Duur: 1'05"
Audio: zonder dialoog

Productie: Heimat (Antwerpen) en LLS 387, t vzw (Antwerpen)
Copyright: Sabam voor Luc Deleu / T.O.P. office, 2013

De eerste graffiti als interventie in de openbare ruimte realiseerde Luc Deleu in samenwerking met Ria Pacquée klandestien op de gevel van het fonkelnieuwe M HKA in de jaren tachtig: 'Met dank aan de generale bank'. Pas jaren later werd deze graffiti op Deleu's solotentoonstelling in het M HKA als werk openbaar gemaakt.
In 2008 bracht Luc Deleu de eerste keer de slogan 'LESS IS LESS' aan op de muren van de tentoonstellingsruimte in de Biënnale van Brussel. De slogan werd geproduceerd in kapitalen, met stencil letters en spuitverf. Veel ruwer en directer is de graffiti in rode spuitverf op de ramen van Stroom Den Haag in 2013. In het kader van zijn tentoonstelling 'Orban Space' vormde de graffiti 'less is less' de baseline van het gehele tentoonstellingsproject. (Deze tentoonstelling is momenteel te zien bij Extra City Antwerpen.)
Luc Deleu (°1944) richtte in 1970 zijn architectenbureau T.O.P. office op. Hij zoekt door 'niet bouwen' het debat rond architectuur en ruimtelijke planning op en onderzoekt als architect en stedenbouwkundige een mogelijke bijdrage om minder te produceren, minder te bouwen, minder te vervuilen, minder te consumeren, de planeet aarde minder te exploiteren. Vroege werken zoals bijvoorbeeld 'De laatste steen van België' uit 1979, een oproep tot bouwstop, verwijzen vrij letterlijk naar zijn radicale houding als architect. 'less is less' relateert dan ook – niet zonder humoristische verwijzing naar de historische uitspraak van Mies van der Rohe 'Less is More' – naar de kwintessens van Deleu's antwoord als architect op overbevolking, grondschaarste en milieuvervuiling.

De editie 'less is less' geeft de eigenaar de toestemming om zelf op een plaats naar keuze de graffiti 'less is less' te realiseren als werk van Luc Deleu / T.O.P. office.

Deze editie wordt voorgesteld in de nieuwe HEIMAT projectruimte in Antwerpen op 18 oktober 2013, waar Deleu de slogan op het raam heeft aangebracht. LLS 387 stelt deze editie voor tijdens haar evenement TE KOOP tussen 6 en 24 december 2013.

'BESTELLEN' info@llspaleis.be

edition: 25 copies + 3 AP (numbered and signed by the artist)
Price: € 363,00 ('Sympathisanten of LLS ': € 290,00)

The edition includes:
- spray can (pocket MONTANA COLORS MTN light red)
- USB stick with video
- certificate and quick start guide, silkscreen
contained in a cardboard box (20 cm x 14 cm x 8 cm)
Silkscreen: Catapult
Video:
Camera: Ria Pacquée
Montage: Rufus Michielsen
Length: 1'05"
Audio: no dialogue

Production: Heimat (Antwerp) and LLS 387, t vzw (Antwerp)
Copyright: Sabam for Luc Deleu / T.O.P. office, 2013

Luc Deleu carried out his first graffiti – 'Met dank aan de generale bank' (Thank you, Generale Bank) – as an intervention in the public space in the 1980s, together with Ria Pacquée, spraying clandestinely on the façade of Antwerp's brand new museum for contemporary art M HKA. Only years later, at Deleu's solo exhibition in the same museum, was this graffiti made public as a work.
In 2008, Luc Deleu applied the slogan 'LESS IS LESS' for the first time, spraying it on the walls of the exhibition space in the Brussels Biennial. He used block capitals and produced the slogan with stencil letters and spray paint. The red graffiti spray-painted on the windows of Stroom in The Hague in 2013 is rougher and more direct. Part of his 'Orban Space' exhibition, it formed the baseline for the entire exhibition project. ('Orban Space' can currently be seen at Extra City, Antwerp.)
Luc Deleu (b. 1944) set up his architectural office, T.O.P. office, in 1970. Right from the start he questioned architecture and urban design by 'not building' and - as an architect and urban planner - he explored potential contributions to producing less, building less, polluting less, consuming less, generally exploiting the planet less. Early works such as The last Stone of Belgium from 1979, a call to stop building, refer quite literally to his radical stance as an architect: 'less is less' therefore relates – not without a humorous allusion to Mies van der Rohe's famous minimalist architectural dictum 'Less is More' – to the quintessence of Deleu's response as an architect to overpopulation, land scarcity and environmental pollution.

The 'less is less' edition allows the owner to graffiti 'less is less', in a place of his or her choosing, as a work by Luc Deleu / T.O.P. office.

This edition will be presented in the new HEIMAT project space in Antwerp, where Deleu has graffitied the slogan onto the window, on 18 October 2013. LLS 387 will present this edition during the TE KOOP event between 6 and 24 December 2013.


'ORDER' info@llspaleis.be

'less is less' op de gevel van HEIMAT projectruimte / foto: Ria Pacquée

 


Henri Jacobs:
Nouvelle étude d'un certain détail de l'univers

editie
2 printgangen, elk exemplaar met de hand bewerkt
formaat: 32 x 24 cm
papiersoort: Dalbe 200 gr/m2
oplage: 50 ex. + 5 APs
prijs: € 250 /voor Sympathisanten LLS (20% korting): € 200
prijs editie + boek: € 300 /voor Sympathisanten LLS: € 250

'BESTELLEN' info@llspaleis.be

edition
2 print runs, each copy edited by hand
size: 32 x 24 cm
paper: Dalbe 200 gr/m2
issue: 50 copies + 5 APs
price: € 250 /for 'Sympathisanten' of LLS : (20% reduction): € 200
price edition + book: € 300 /for Sympathisanten of LLS : € 250

'ORDER' info@llspaleis.be

editie voorkant achterkant

 

Luc Deleu:
Tribune (Diary 1971 – 1978)

Luc Deleu en Jef Lambrecht in gesprek

DVD met booklet (25 x 20 cm + 12 p. + 1 ill.; Nederlands, Engels)
oplage: 750 exemplaren te koop aan € 20 + 10 vertoonexemplaren (genummerd en gesigneerd) te koop aan
€ 1.200 + 5 AP

camera en montage: Wim Catrysse
klank: Amplus (Johan Vandermaelen)
duur: 106 minuten
ondertiteling: Engels, Nederlands
audio: Nederlands
tekst booklet: Christophe Van Gerrewey
vertaling: Gregory Ball (booklet), Zin Taylor (ondertitels)
uitgeverij: Roma Publication 194 (Amsterdam), 2013
distributie: Idea Books (Amsterdam)
productie: Etablissement d'en face (Brussel) en LLS 387, t (Antwerpen)
productie partners: Kunst- en architectuurcentrum Stroom Den Haag (Den Haag) en Extra City Kunsthal, Antwerpen (Antwerpen)
ISBN: 978 9077459 928
copyright: Sabam for Luc Deleu / T.O.P. office


Het collageboek 'Tribune' – het onderwerp van deze DVD-publicatie en bijhorende booklet – is een soort "container" die de jonge startende architect Luc Deleu tussen 1971 en 1978 heeft gemaakt. Naast een blik op de wereldgeschiedenis en de actualiteiten van de eerste helft van de jaren zeventig, zit het boek vol met verwijzingen naar werken die in deze periode tot stand kwamen, of naar realisaties, die pas jaren later werkelijkheid zouden worden. 'Tribune' is evenzeer een uiting van het verlangen naar een mondiale bewegelijkheid en de mobiele architectuur die ermee samenhangt – een verlangen dat destijds door praktische omstandigheden nog niet beantwoord kon worden, en dat in 'Tribune' gesublimeerd werd in collages, afbeeldingen, schetsen en projecten. Dat verlangen is te omschrijven als dat van de jonge kunstenaar die hoopt eindelijk aan zijn "artistieke reis" te kunnen beginnen.

'Tribune' telt exact 300 bladzijden en is bijna 10 centimeter dik. De pagina's zijn – net als de cover – zonder uitzondering bekleed met knipsels, foto's, advertenties, schetsen, stempelafdrukken, notities, tekeningen, logo's, cartoons, reclamefolders, bekeuringen en wereldkaarten. Het is deze combinatie van geschiedenis, kunstgeschiedenis en het individueel artistiek project, die dit vroege werk en dagboek van Luc Deleu zo uitdagend maakt.

Op de voorlaatste bladzijde van 'Tribune' schrijft Luc Deleu dan ook: "Dit boek werd gemaakt met de idee, het doorbladeren (het lezen m.a.w.) van dit boek ooit te verfilmen en/of op V.C.R te brengen." De voorliggende publicatie nam deze uitdaging op, 36 jaar na datum. In gesprek met gewezen journalist Jef Lambrecht bladert Deleu het collageboek van achter naar voor door, zodat de kijker op het ritme van de gesprekpartners hun visuele wandeling kan volgen. Het gesprek gaat niet alleen over artistieke onderwerpen, maar ook over Luc Deleu's visie op de wereld en zijn maatschappelijk engagement, zijn ambities en frustraties. Aan de hand van Deleu's kritische – maar ook humoristische – houding wordt de kijker 106 minuten lang bij zijn oeuvre en zienswijze betrokken.

Verder wordt de DVD-publicatie begeleid door een tekst van de architectuurcriticus Christophe Van Gerrewey, die op een nauwgezette manier het collageboek beschrijft en analyseert.

'Tribune' werd als object voor het eerst publiek getoond in LLS 387, t te Antwerpen, in het kader van het tentoonstellingsproject 'Jeugdzonde. Over opus één en opus min één.' (2009) en in zijn huidige vorm als een DVD-publicatie uitgegeven naar aanleiding van Deleu's solo tentoonstelling 'Orban Space' in het Kunst- en architectuurcentrum Stroom Den Haag en in Extra City, Antwerpen (2013). Evenzeer zal Etablissement d'en face dit voorjaar een toonmoment omtrent het collageboek 'Tribune' presenteren in Brussel.

'BESTELLEN' info@llspaleis.be

DVD with booklet (25 x 20 cm + 12 p. + 1 ill.; Dutch, English)
Edition: 750 copies for € 20 + 10 public viewing copies (numbered and signed) for € 1.200 + 5 APs

ISBN: 978 9077459 928
Camera and editing: Wim Catrysse
Sound: Amplus (Johan Vandermaelen)
Duration: 106 minutes
Subtitled: English, Dutch
Audio: Dutch
Text booklet: Christophe Van Gerrewey
Translations: Gregory Ball (booklet), Zin Taylor (subtitles)
Publisher: Roma Publication 194 (Amsterdam), 2013
Distribution: Idea Books (Amsterdam)
Production: Etablissement d'en face (Brussels) and LLS 387 (Antwerp)
Production partners: Stroom Den Haag, centre for art and architecture (The Hague) and Extra City Kunsthal, Antwerpen (Antwerp)
Copyright: Sabam for Luc Deleu / T.O.P. office

The Tribune collage book – the subject of this DVD publication – is a sort of 'container' that the architect Luc Deleu made between 1971 and 1978 when he was just starting out. In addition to a look at world history and the current affairs of the first half of the seventies, the book is full of references to works that took shape in that period or to projects that were only carried out years later. Tribune is also the expression of the desire for global mobility and the mobile architecture that goes with it – a desire which at the time could not be satisfied for practical reasons, and which in Tribune were sublimated in the form of collages, illustrations, sketches and projects. One could describe this desire as that of a young artist hoping at last to launch into his 'artistic journey'.

Tribune has exactly 300 pages and is almost 10 centimetres thick. Like the cover, the pages are without exception covered with cuttings, photos, advertisements, sketches, impresses of stamps, notes, drawings, logos, cartoons, advertising leaflets, police tickets and world maps. It is this combination of history, art history and the individual artistic project that makes this early work and diary of Luc Deleu's so challenging.
And in fact Luc Deleu wrote on the penultimate page: 'This book was created with the idea of one day filming it and/or recording it on a V.C.R. as it is leafed through (being read, in other words).' This challenge was taken up for this DVD, 36 years later. In a conversation with the former journalist Jef Lambrecht, Deleu leafs through the collage book from back to front, so that the viewer, at the same pace as the two speakers, can follow their visual journey through the book. Their conversation is not only on artistic topics, but is also about Luc Deleu's view of the world and his social commitment, his ambitions and frustrations. For 106 minutes the viewer is drawn into Deleu's oeuvre and outlook in the light of his critical but also humorous attitude. This DVD is also accompanied by an essay by the architectural critic Christophe Van Gerrewey, who meticulously describes and analyses the collage book.

Tribune was first shown to the public as an object at LLS 387 in Antwerp, as part of an exhibition project entitled 'Jeugdzonde. Over opus één en opus min één' (The Sins of One's Youth. On opus one and opus minus one) (2009) and is being published in its present form as a DVD publication on the occasion of Luc Deleu's solo exhibition 'Orban Space' at Stroom Den Haag, centre for art and architecture, and at Extra City in Antwerp (2013). Etablissement d'en face in Brussels will also show the Tribune collage book for a time this spring.

editie van 10 vertoonexemplaren: Luc Deleu, Tribune

 

 

Marcel van Maele:
I hate music!!!!!!!!!

Editie uitgegeven door ultra eczema, naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling Marcel van Maele: 'I hate music!' in LLS 387 in 2011.

editie ultra eczema 102, 2011
formaat: 31 x 31 cm
oplage: 200 exemplaren
vinylplaat, z/w hoes met foto's van MvM en Carine Lampens' archief, met een sjabloonadruk als insert, de B- kant is voorzien van een zeefdruk

klankfragmenten uit het archief MvM:
'De pantoffelheld', live 'Nacht van de Poëzie' in Utrecht, 1987
'Dialoog', testlezing 1999
'Keerpunt', opname 1994
'Dagboekfragmenten', 1998

prijs: € 20 (beperkte voorraad)
'BESTELLEN' info@llspaleis.be

editie Marcel Van Maele: hoes (verso), plaat en insert

 


Benjamin Verdonck:
Boom

Ter gelegenheid van de boekpresentatie en finissage van de tentoonstelling Benjamin Verdonck 'Werk / SomeWork' in 2008 heeft LLS 387 de editie met de titel "Boom" uitgegeven.

editie fotoprint, 2008
oplage: 120 exemplaren + 30 AP
gesigneerd en genummerd, A4 formaat

prijs: € 30
'UITVERKOCHT'

editie Benjamin Verdonck: Boom

 


Michael Curran and Louisa Minkin:
Neon Glow

Naar aanleiding van de tentoonstelling 'Sunset is an all day process' werd door de kunstenaars Michael Curran en Louisa Minkin een cd uitgegeven. De cd diende ook als muziek tijdens de finissage/performance 'Twilight Finissage' van Michael Curran in februari 2008. (Zie link naar performance in archief 2007/2008).

CD, 2008

music written, performed and recorded by Chris Jeep
mixed and mastered by Gordon Dawson
oplage: 200 exemplaren
opgedragen aan Antwerp by night prijs: € 20 (beperkte voorraad)

'BESTELLEN' info@llspaleis.be

CD Michael Curran en Louisa Minkin: Neon Glow