Louis' Thuispagina  - VLAAMSE SCHRIJVERS

WIES MOENS

Wies Moens werd geboren te Sint-Gillis-Dendermonde op 28 januari 1898. Tijdens zijn collegejaren werd hij lid van het Algemeen KatholiekVlaams Studentenverbond (AKVS). Van 1916 tot 1918 studeerde hij Germaanse filologie aan de vernederlandste universiteit te Gent. Wegens zijn activisme (1) werd hij na de oorlog veroordeeld en verbleef hij tot maart 1921 in de gevangenis. Tijdens zijn verblijf in de gevangenis schreef hij de expressionistische (2) dichtbundels "De boodschap" (1920) en "De tocht" (1921) en het pacifistische "Celbrieven" (1920). Na zijn vrijlating vervulde hij zijn dienstplicht. In 1922 huwde hij met Margaretha Tas. In 1931 was hij, samen met o.a. Joris Van Severen, medeoprichter van het Verbond van Dietse Nationaalsolidaristen (Verdinaso). Ondertussen werkte hij mee aan verschillende tijdschriften. Hij breekt met het Verdinaso in 1934 en begint zich van dan af  te profileren als invloedrijk theoreticus van het nationalisme in de Nederlanden. Tijdens Wereldoorlog II werd hij directeur van Zender Brussel. Alhoewel hij zich tijdens de oorlog verzette tegen o.a. de anti-Joodse excessen van de Duitsers, werd hij in 1947 bij verstek ter dood veroordeeld. Wies Moens nam de vlucht naar Nederlands Limburg, waar hij leraar Nederlands werd aan het college te Geleen en stichter-directeur van eenvolkshogeschool.
De eerste dichtbundels van Wies Moens zijn humanitair-expressionistisch, evoluerend naar een persoonlijke gevoelslyriek (3). Zijn latere bundels zoals "Het vierkant" (1938) en het autobiografische "Het spoor" (1944) zijn een soort verheerlijking van het "ideale" Dietsland (4) zoals de schrijver het zichzelf  voorstelde.
Omwille van zijn nationalistische ingesteldheid werd en wordt hij vaak verguisd. Men mag echter de dichter en mens Wies Moens niet op dezelfde lijn stellen als de persoon Wies Moens met diens eigen politieke geaardheid.
Hij publiceerde ook  onder de schuilnaam G.L. Dykman.
Wies Moens overleed in alle eenzaamheid te Neerbeek op 5 februari 1982.

Bibliografie :

* De boodschap (pozie, 1920)
* Celbrieven (proza, 1920)
* Opgangen (pozie, 1921)
* De tocht (pozie, 1921)
* Bij het verscheiden van Hugo Verriest (proza, 1922)
* Dr. Antoon Jacob (proza, 1923)
* Landing (pozie, 1923)
* "Prutske" (proza, 1923)
* Verzen (1924)

* Pieter van der Meer de Walcheren in de jaren '20 (proza, 1924)
* Van Marie Koenen tot Felix Timmermans (proza, 1924)
* Kan (mythisch gedicht, van Anton Wildgans, vertaald door Wies Moens, 1924)
* S. Franciscus van Assisi (van G.K. Chesterton, uit het Engels vertaald door W. Moens, 1924)
* "Mariken van Nieumeghen" door het Vlaamse Volkstoneel (proza, 1924)
* Antoon van de Velde's "Tijl" (proza, 1926)
* "De spelbreker", Comedie door Paul de Mont (proza, 1926)
* Charles De Coster (proza, 1927)
* Emile Verhaeren (proza, 1927)
* Papini's alleenspraak over de dichtkunst (proza, 1927)
* Maritain : grenzen der dichtkunst (proza, 1927)
* Feber's "David" in Vlaanderen vertoond (proza, 1927)
* "Werkmenschen" (proza, 1927)
* Paul van Ostaijen en de studenten der Nederlandse universiteit te Gent (1916-1918) (proza, 1928)
* Dr. August Borms : Op bezoek in de gevangenis te Leuven (proza, 1928)
* Bij de 50e verjaardag van Karel van de Woestijne (proza, 1928)
* Claudel's "Maria Boodschap" door het Vlaamse Volkstoneel (proza, 1928)
* "Van twee Coninxkinderen" op de Planken (proza, 1928)
* "Adam in ballingschap" door het Vlaamse Volkstoneel (proza, 1928)
* "Compostella" van Dietzenschmidt door de groep "Exelsior" (proza, 1928)
* De "Tragedie van Judas" (proza, 1928)
* Carlo Goldini in een Vlaams provinciestadje (proza, 1928)
* Bredero in de Nederlandse schouwburg te Antwerpen (proza, 1928)
* Een toneelavond te Lier (proza, 1930)
* Een voorstelling door "Gods Vagebonden" uit Mechelen (proza, 1930)
* Pozie 1919-1925 (1930) 
* De danser van Onze Lieve Vrouw (mirakelspel, van F.J. Weinrich, vertaald door Wies Moens, 1930)
* De stem van het bloed (proza, 1931)

* Wedergeboorte der literatuur (proza, 1933)
* Albert Mhl (proza, 1933)
* Een Finse verteller (proza, 1933)
* Rembrandt op de Planken (proza, 1934)
* Een merkwaardige studie (proza, 1934)
* Cyriel Verschaeve : Bij zijn 60e verjaardag (proza, 1934)
* Kamp om Duitsland (proza, 1934)
* "Hannibal" door Mirko Jelusich (proza, 1934-1935)
* Nederduitse herleving (proza, 1934-1935)
* Aan Dosfel's graf (proza, 1934-1935)
* Golfslag (pozie, 1935)
* Rosa de Guchtenaere (proza, 1935)
* Dietse vertellers (proza, 1936)
* "Vlaanderen" door Duitsers gezien (proza, 1936)
* "Bartje" door Anne de Vries (proza, 1937)
* Nederlandse werkelijkheden (proza, 1937)
* Het levenswerk van August Heyting (proza, 1937)
* Bijdragen tot de kennis van ons volk (proza, 1937)
* Het vierkant (pozie, 1938)
* De dooden leven (essay, 1938)
* 11 juli : Dietse dag (proza, 1938)
* Zuid-Nederland en Willem van Oranje (proza, 1938)
* Onze volkskamp (proza, 1938)
* Bij een uitlating van Prof. Geyl (proza, 1938)
* Richard Benz over de Duitse romantiek (proza, 1938)
* Een nieuw boek over ons volk (proza, 1938)
* Dertig dagen oorlog (essay, 1940)
* Nederlandsche letterkunde van volksch standpunt gezien(essay, 1941)
* Onze volksche adel (proza, 1942)
* Dr. August Borms : Toespraak bij de Bormshulde te Antwerpen (proza, 1943) 
* Hlderlin. Tien gedichten vertaald door Wies Moens (pozie, 1943)
* Cyriel Verschaeve : Inleiding tot het "Klein Verschaeve-brevier" (proza, 1944) 
* De spitsboog (pozie, 1944) 
* Het spoor (pozie, 1944) * Herinneringen aan Zuid-Afrika (proza, 1944)
* Ic segh adieu (proza, 1944)
* Omer-Karel de Laey (proza, 1945)
* Brief aan Brueghel (proza, 1948)
* Rondom een lezing over het nieuwe dichten (proza, 1949)
* Pater Dr. A.D. Stracke : Bij zijn 85e verjaardag (proza, 1960)
* Doctor Faustus : sage-figuur en symbool (lezing, 1962) 
* De verslagene (pozie, 1963)
* Over het poppenspel (inleiding, 1963)
* Jean-Marie Gantois : De 60e verjaardag van een wapenbroeder (proza, 1964)
* In memoriam Staf Bruggen (proza, 1964)
* De eenzame mens in de hedendaagse letterkunde (lezing, 1964)
* Dante's actuele betekenis (lezing, 1965)
* Pater Dr. A.D. Stracke : Aan de negentigjarige (proza, 1965)
* Notities uit de nazomer van vierenveertig (proza, 1965)
* In memoriam Gaston Feremans (proza, 1966)
* Gedichten 1918-1967
* Het activistisch avontuur en wat erop volgde (proza,1966-1970)
* Jean-Marie Gantois herdacht (proza, 1968)
* De verslage vesperas (pozie, 1968)
* Proza I (1969) (omvattend : Celbrieven, Dertig dagen oorlog, Brief aan Brueghel, Notities uit de nazomer van
 vierenveertig, Ic segh adieu)
* Proza II (1970) (omvattend : Nederlandse letterkunde van volks standpunt gezien, De doden leven, De spitsboog)
* Aan Angela Dosfel-Tysmans, bij haar 80e verjaardag (proza, 1970)
* Proza III (1973) (omvattend : Het activistisch avontuur en wat er er op volgde, Kamp om Dietsland, Nederlandse
werkelijkheden, 11 juli : Dietse dag, Zuid-Nederland en Willem van Oranje, Onze Volkskamp, Bijdragen tot de kennis
van ons volk, Een nieuw boek over ons volk, "Vlaanderen" door Duitsers gezien, Bij een uitlating van Prof. Geyl, De stem
van het bloed, Herinneringen aan Zuid-Afrika, Bij het verscheiden van Hugo Verriest, Dr. Antoon Jacob, Rosa de
Guchtenaere, Dr. August Borms, Pater Dr. A.D. Stracke, Jean Marie Gantois, In memoriam Staf Bruggen, In memoriam
Gaston Feremans, Aan Angela Dosfel-Tysmans) 
* Poza IV (1973) (omvattend : Rondom een lezing over "Het  nieuwe dichten", Paul van Ostaijen en de studenten der
Nederlandse universiteit te Gent (1916-1918), Pieter van der  Meer de Walcheren in de jaren '20, Tweemaal Streuvels, Van Marie Koenen tot Felix Timmermans, Bij de 50e verjaardag van Karel van de Woestijne, Cyriel Verschaeve, Omer Karel de Laey, Het levenswerk van August Heyting, "Bartje" door Anne De Vries, Dietse vertellers, Emiel Verhaeren, Charles de Coster, Twee schrifturen over pozie, Wedergeboorte der literatuur, Albert Mhkl, Nederduitse herleving, "Hannibal" door Mirko Jelusich, Een Finse verteller, Een merkwaardige studie, Richard Benz over de Duitse romantiek, Doctor Faustus : sage-figuur en symbool, De eenzame mens in de hedendaagse letterkunde, Dante's actuele betekenis, "Mariken van Nieumeghen" door het Vlaamse Volkstoneel, "Claudel's "Maria boodschap" door het Vlaamse Volkstoneel, "Van twee Coninxkinderen" op de Planken, "Adam in ballingschap" door het Vlaamse Volkstoneel, "Compostella" van
Dietzenschmidt door de toneelgroep "Exelsior", Feber's "David" in Vlaanderen vertoond, De tragedie van Judas,
Carlo Goldini in een Vlaams provinciestadje, Een toneelavond te Lier, Bredero in de Nederlandse schouwburg te
Antwerpen, Een voorstelling door "Gods Vagevonden" uit Mechelen, Antoon van de Velde's "Tijl", "De spelbreker"
comedie door Paul de Mont, Rembrandt op de Planken, Over het popenspel)
* Memoires (1996)
* Lodewijk Dosfel herdacht (?)

-------------

(1) activisme = politieke beweging die streefde naar de oplossing van de Vlaamse kwestie met behulp van de bezettende
     macht (1914-18)
(2) expressionisme = kunstrichting waarbij persoonlijke beleving en visie wordt uitgedrukt
(3) lyriek = dichtvorm waarin eigen aandoeningen en gemoedsstemmingen uitgesproken worden
(4) Dietsland = Groot-Nederland

Terug naar begin

Terugnaar Louis' Thuispagina - index Vlaamse schrijvers