Louis' Thuispagina  - VLAAMSE SCHRIJVERS

ALBRECHT RODENBACH

Albrecht Rodenbach werd geboren te Roeselare op 27 oktober 1856. Hij stamde uit een gegoede burgerfamilie die afkomstig was uit Andernach in het Duitse Rijnland. Na de lagere school volgt hij de leergangen in het Klein Seminarie. Hier wordt zijn Vlaamsgezindheid gewekt, vooral onder impuls van Hugo Verriest die een diepgaande invloed op hem heeft. Dit leidt onvermijdelijk in het schooljaar 1874-75 tot een conflict tussen leerlingen van Verriests PoŽsisklas en de Fransgezinde directeur. Op het jaarlijkse schoolfeest weigerden de leerlingen Franse liederen te zingen en zongen zij het door Rodenbach getoondichte "Nu het lied der Vlaamse zonen" met de gekende strijdkreet "Vliegt de blauwvoet, storm op zee". Deze actie kreeg de naam "De grote stooringe" en was de start van de zogenaamde "Blauwvoeterie". Dit weerhield Rodenbach niet om toch nog primus in de Retorica te worden. Na het voleindigen in 1876 van zijn middelbare studies ging hij dan in Leuven rechten studeren. Mede door zijn toedoen worden in 1877 twee algemene studentenlanddagen bijeengeroepen te Gent. Met zijn Leuvense studiegenoten richtte hij "Het Algemeen Vlaams Studentenverbond" op. Hun doelstellingen waren de vernederlandsing van het onderwijs en gelijke rechten voor de Vlamingen.
Via het bondstijdschrift "Het Pennoen" wordt het gedachtengoed van de blauwvoeterie verspreid. Tegelijkertijd bleef Albrecht Rodenbach contacten onderhouden met de Roeselaarse studenten en maakte hij deel uit van de "De vriendschap", een Roeselaarse letterkundige kring. Zijn ideologie is een vermenging van de levensbeschouwing van Gezelle met de heroÔsch-nationale romantiek (1) van Conscience. Men kan Rodenbach het best omschrijven als een Vlaams cultuurnationalist die niet hoog oploopt met staat en politiek. Vanaf 1878-79 onderhoudt hij contacten met bekende Vlaamse liberalen zoals Max Rooses en Jan van Beers, wat niet in dank wordt afgenomen in de katholieke studentenbeweging.
Albrecht Rodenbach sterft, amper 24 jaar oud, in zijn geboortestad op 23 juni 1880. Vanaf het ogenblik van zijn overlijden wordt hij het symbool bij uitstek van de Vlaamse studentenbeweging. In 1888 wordt op het kerkhof van Roeselaere zijn praalgraf ingehuldigd en vanaf 1900 wordt de Rodenbachviering een feest van de hele Vlaamse studentenbeweging. Rodenbachs liederen, gedichten en toneelwerken zijn lange tijd de inspirerende symbolen van de Vlaamse Beweging gebleven.
Het is zijn verdienste dat een groot deel van de Vlaamse studerende jeugd in zijn tijd en nog gedurende lange tijd daarna tot het flamingantisme (2) aangetrokken werd.
Hij schreef ook onder de pseudoniemen Harold, C. Sneyssens, Skald en Ruwaert.
Bekende werken van deze veel te vroeg gestorven studentenleider zijn :
Gudrun (toneelstuk) - Klokke Roeland (lied) - Kerelslied (lied) - Nu het lied er Vlaamse zonen (lied) - Psalm (gedicht) -
Waarheid (gedicht) - Sneyssens (gedicht).

Bibliografie :

* Eerste gedichten (1878)
* Gudrun (Spel in vijf bedrijven) (1882)
* Al de gedichten (1888)
* Albrecht Rodenbach's liederen (1888)
* Vijftig Vlaamsche liederen (1890)
* Gedichten (Met nota door Pol de Mont) (1895)
* Bloemlezing uit de Gedichten (Met inleiding van H. Verriest) (1905)
* Liederen van Rodenbach (1907)
* Albrecht Rodenbach (Bloemlezing) (1908)
* Gedichten (volledige uitgave) (1909)
* Albrecht Rodenbach's Keurgedichten (Met inleiding van C. Verschaeve) (1919)
* Gedichten I& II (Herziene uitgave, met inleiding C. Verschaeve) (1930)
* Brieven van Albrecht Rodenbach (1942)
* Vliegt de Blauwvoet! (Keur verzameld en ingeleid door F. de Pillecijn) (1955)
* Verzamelde werken II (1956)
* Verzamelde werken III (1957)
* De vedel aan de zijde (bloemlezing verzameld en ingeleid door Andrť Demedts, 1965)
* Avond (1978) (in "Vlaamse dorpsverhalen uit vroeger tijd")
* Bloemlezing uit de Gedichten (1979) (heruitgave met nawoord door Ludo Simons)
* Eerste gedichten (1980)

---------------

(1) romantiek = kunstrichting die gevoel en verbeelding op de voorgrond stelt
(2) flamingant = voorstander van de Vlaamse beweging

Terug naar begin

Terug naar Louis' Thuispagina - index Vlaamse schrijvers