Louis' Thuispagina  -  VLAAMSE SCHRIJVERS

PRUDENS VAN DUYSE

Prudens van Duyse werd als Prudentius van Duyse geboren te Dendermonde op 17 september 1804. Nadat hij een tijd te Laken de functie van notarisklerk had uitgeoefend, ging hij rechten studeren aan de Gentse universiteit, waar hij promoveerde in 1832. In 1836 werd hij stadsarchivaris te Gent.
Als één der stichters van het genootschap "De tael is gansch het volk" (1836) stond hij mee aan de wieg van de Vlaamse Beweging.
Aanvankelijk schreef hij zogenaamde "vaderlandse" poëzie in een gezwollen retorische (1) taal; later verstilde deze retoriek. Zijn "Lofdicht op de Nederlandsche taal" (1829) was zijn eigenlijk debuut. Hij schreef veel gelegenheidsgedichten.
Zijn beste gedichten werden door hemzelf gebundeld in "Het klaverblad" (1848) en "Nazomer" (1859).
Zijn "Verhandeling over den Nederlandsche versbouw" (1854) werd bekroond.
Prudens van Duyse overleed te Gent op 13 november 1859.
De vijfjaarlijkse Staatsprijs voor de Vlaamse letterkunde werd hem postuum toegekend in 1860.

Bibliografie:

* Dichtstuk over den heldenmoed der Vlamingen tegen de Fransschen betoond onder het bestuur van den graaf Guy van Dampière (1825)
* Griekenland, lierzang. Waterloo, kantate (1826)
* Lofdicht op de Nederlandsche tael (1829)
* De wanorde en omwenteling op den Vlaemschen zangberg (1830)
* Gedichten (1831)
* De Gentsche waterbeul (1839)
* Vaderlandsche poëzy (1840)
* Anton Van Dyck, of De reis naar Italië (1841)
* De spellingsoorlog (1842)
* Godfried, of De godsdienst op het veld (1842)
* Natalia (1842)
* De zang van den Germaanschen slaaf (1848)
* Het klaverblad. Romancen, legenden, sagen (1848)
* Gedichtjes voor kinderen (1849)
* Nieuwe kindergedichten (1849)
* Verhandeling over den Nederlandschen dichtbouw (1854, 2 delen)
* Jacob Van Artevelde (1859)
* Nagelaten gedichten (1882-1885)
* Bloemlezing uit Prudens van Duyses gedichten tijdens zijn leven verschenen (1889)
* Bloemlezing uit zijn dichtwerk (1942)

-----------

(1) retorisch = redekunstig, bombastisch

Terug naar begin

Terug naar Louis' Thuispagina - index Vlaamse schrijvers