Weetjes

boom.gif

Op deze pagina kan U allerlei informatie vinden die verband houden met stamboomonderzoek en heemkunde.

1) Welk materiaal hoort bij welk huwelijksjubileum ?

Iedereen weet wel hoeveel jaar men moet getrouwd zijn om een gouden huwelijk te kunnen vieren. Maar wat zijn de andere benamingen?

1 jaar

Katoen

14 jaar

Ivoor

2 jaar

Leer

15 jaar

Kristal

3 jaar

Tarwe

20 jaar

Porselein

4 jaar

Was

25 jaar

Zilver

5 jaar

Hout

30 jaar

Parel

6 jaar

Ijzer

35 jaar

Robijn

7 jaar

Koper

40 jaar

Smaragd

8 jaar

Brons

45 jaar

Vermiljoen

9 jaar

Faïence

50 jaar

Goud

10 jaar

Tin

60 jaar

Diamant

11 jaar

Koraal of staal

65 jaar

Briljant

12 jaar

Zijde

70 jaar

Platina

12,5 jaar

Koper

75 jaar

Albast

13 jaar

Kant

80 jaar

Eik

BEGIN

2) Andere namen voor de maanden

De maanden hadden vroeger ook een andere benaming zoals "oogstmaand" en "grasmaand". Hieronder kan u vinden welke maand men nu wil bedoelen met ook de reden waarom de naam werd gegeven.

Januari

Louw-, looi- of vorstmaand

Maand waarin men de huiden van geslachte dieren looide, tot leder bewerkte.

Februari

Sprokkelmaand

Heeft niets te maken met hout sprokkelen of verzamelen. Komt uit het Latijn en betekent zuiveren.

Maart

Lente- of buienmaand

Begin van de lente, de dagen worden langer dan de nachten

April

Grasmaand

Gras is voldoende gegroeid om begraast te worden door de koeien.

Mei

Bloeimaand

Heeft zijn naam gekregen door de bloei van het koren.

Juni

Zomer- of rozenmaand

Begin van de zomer. Langste dagen van het jaar.

Juli

Hooimaand

Droge maand, geschikt om het gras te maaien en tot hooi te verwerken.

Augustus

Oogstmaand

Maand waarin de graangewassen volop geoogst worden.

September

Herfst- of fruitmaand

Begin van de herfst, de nachten worden langer dan de dagen.

Oktober

Zaaimaand

Zaaien van het winterkoren.

November

Slachtmaand

Slachten van het varken dat gedurende het jaar was vet gemest.

December

Winter- of donkere maand

Begin van de winter, korte dagen en lange nachten.


BEGIN

3) Een Latijnse schrijfwijze voor de maanden

Van sommige maanden vinden we regelmatig een andere schrijfwijze. Als we bijvoorbeeld "10bris" zien staan, wil dit zeggen: de maand december. Het is afkomstig uit het Latijn en is hierdoor ook verstaanbaar in het Frans. Het is een verkorte schrijfwijze. We komen zo de volgende maanden tegen:

7bris: september

8bris: oktober

9bris: november

10bris: december

BEGIN

4) Benaming generaties

Iedereen weet wel wat grootouders en overgrootouders zijn. Misschien kent u ook de naam van de volgende generatie nog: betovergrootouders.
Maar de volgende generaties, hoe worden die genoemd? Wij geven u hieronder een overzicht:

ouders - grootouders - overgrootouders - bet-overgrootouders
oud-ouders - oud-grootouders - oud-overgrootouders - oud-betovergrootouders
stam-ouders - stam-grootouders - stam-overgrootouders - stam-betovergrootouders
stam-oud-ouders - stam-oud-grootouders - stam-oud-overgrootouders - stam-oud-betovergrootouders

Het is mogelijk om op verschillende manieren naar zijn voorouders te zoeken. De ene zal zo snel en zo ver als mogelijk in rechte lijn terug in de tijd willen gaan. Dan zullen alleen de personen met de dezelfde familienaam opgezocht worden. De vrouwelijke afstammelingen worden hierbij niet verder opgezocht. Anderen zullen een kwartierstaat samenstellen.
Met dergelijke kwartierstaat bekomt men dan een resultaat van 2 ouders, 4 grootouders, 8 overgrootouders, 16 bet-overgrootouders, 32 oud-ouders, 64 oud-grootouders, 128 oud-overgrootouders en 256 oud-betovergrootouders, 512 stam-ouders, 1024 stam-grootouders, 2048 stam-overgrootoudersen, 4096 stam-betovergrootouders, 8192 stam-oud-ouders, 16384 stam-oud-grootouders, 32768 stam-oud-overgrootouders en 65536 stam-oud-betovergrootouders, in de veronderstelling dat u zo ver zou geraken met uw opzoekingen.

De meeste kwartierstaten gaan over vijf generaties en wil men tot omstreeks 1600 geraken (wanneer de parochieregisters zijn begonnen), dan heeft men ongeveer veertien generaties moeten opzoeken.

BEGIN

5) Toelating tot opzoekingen

Gegevens die oud zijn, die kan u zeer snel opzoeken. Internet, archieven, bewerkingen van oude registers en dergelijke zijn gemakkelijk raadpleegbaar. Maar gaat het over recente gegevens (minder dan 100 jaar oud) dan is het vaak veel moeilijker om opzoekingen te mogen doen.
Wil u recente gegevens inkijken van de burgerlijke stand, dan vragen vele gemeentebesturen om een toelating voor te leggen van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement waar u de opzoeking wil doen.
U kan deze toelating verkrijgen door best een schriftelijke aanvraag te doen met de vermelding dat het gaat om stamboomonderzoek en voor welke gemeenten (of het ganse arrondissement) waar u opzoekingen wil verrichten. U kan best in het schrijven verwijzen naar het artikel 45 van het Burgerlijk Wetboek. U kan dit artikel hieronder vinden. U krijgt dan de toelating die geldig is voor één jaar. Verlengingen zijn natuurlijk ook mogelijk.
Als u dergelijke toelating éénmaal hebt, kan u best een afspraak maken met de ambtenaar van de burgerlijke stand om deze opzoekingen te doen. Bij sommige gemeentebesturen zijn er vaste dagen en/of uren wanneer dit mogelijk is.

Art. 45. § 1. Een ieder kan zich door de bewaarders van de registers van de burgerlijke stand uittreksels doen afgeven uit de akten die in deze registers zijn ingeschreven. In die uittreksels wordt geen melding gemaakt van de afstamming van de personen op wie de akten betrekking hebben. (Alleen de openbare overheden, de persoon op wie de akte betrekking heeft, zijn echtgenoot of overlevende echtgenoot, zijn wettelijke vertegenwoordiger, zijn bloedverwanten in de opgaande lijn of nederdalende lijn, zijn erfgenamen, hun notaris en hun advocaat kunnen een eensluidend afschrift verkrijgen van een akte van de burgerlijke stand die minder dan honderd jaar oud is, dan wel een uittreksel uit de akte met de afstamming van de personen op wie de akte betrekking heeft.)
De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg kan, op mondeling of schriftelijk verzoek van een ieder die doet blijken van een familiaal, wetenschappelijk of een ander wettig belang, zonder enige andere vorm van proces en zonder kosten, toestemming verlenen om bepaalde opzoekingen te laten verrichten of een eensluidend afschrift of een uittreksel te laten afgeven over de afstamming van de personen op wie de akte betrekking heeft.
Het verzoek wordt gericht aan de voorzitter van de rechtbank van het arrondissement waar het register wordt bewaard; voor de registers gehouden door diplomatieke of consulaire ambtenaren of door legerofficieren die belast zijn met het opmaken van de akten van de burgerlijke stand betreffende militairen buiten het grondgebied van het Rijk, wordt het gericht aan de voorzitter van de rechtbank te Brussel.
De in de registers ingeschreven akten, alsmede de eensluidend verklaarde en behoorlijk gezegelde afschriften daarvan, hebben bewijskracht zolang zij niet van valsheid zijn beticht.
§ 2. De eensluitende afschriften en de uittreksels vermelden de dagtekening van hun afgifte; zij worden kosteloos voorzien van het zegel van het gemeentebestuur of van het zegel van de rechtbank van eerste aanleg waarvan de griffie het afschrift of het uittreksel afgeeft.
De eensluitende afschriften en de uittreksels die bestemd zijn om in het buitenland te dienen en waarvan de legalisatie vereist is, worden gelegaliseerd door de Minister van Buitenlandse Zaken of door de ambtenaar die hij daartoe machtigt. (De eensluidende afschriften en de uittreksels die bestemd zijn om in België of in het buitenland te dienen en die niet gelegaliseerd behoeven te worden, mogen worden afgegeven door de beambten van het gemeentebestuur die daartoe speciaal zijn gemachtigd door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Voor de handtekening van de beambten van het gemeentebestuur moet melding worden gemaakt van de ontvangen machtiging.)

U mag nu ook bevolkingsregisters raadplegen.
Ondertussen is er ook op 17 januari 2014 verschenen — K.B. van 5 januari 2014 tot wijziging van het K.B. van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister. U kan deze tekst hier lezen.

BEGIN

wordt vervolgd.............
HOME