Werkgroep Mensenrechten in de Kerk – Wegen tot herstel

 

SEKSUEEL MISBRUIK IN DE KERK

WEGEN TOT HERSTEL

in België

 

 

 

Hieronder zetten wij voor een laatste keer, voor alle Belgische slachtoffers (of de in België gepleegde feiten) van Seksueel Misbruik in de Kerk, de zes mogelijke wegen tot herstel op een rij.

 

Eerst iets over Verjaringstermijnen

 

Voor slachtoffers van seksueel misbruik waarvan de feiten nog niet verjaard zijn, is het aangewezen om een klacht in te dienen bij politie of parket. Wij gaan er van uit dat geen enkel feit verjaart... ook al gaat het om misbruiken van tientallen jaren geleden.

 

Het is niet eenvoudig om te weten of de feiten waarvan je slachtoffer werd al dan niet verjaard zijn, uiteindelijk is het een rechter die daar definitief uitspraak kan over doen.

 

Er zijn door de wetgever wel verjaringstermijnen vastgelegd, (die recent ook werden gewijzigd*), maar de vastgelegde verjaringstermijnen kunnen ook gestuit of geschorst worden, zodat je als slachtoffer niet altijd met zekerheid kan zeggen dat je zaak verjaard is.

Zo kan het bv ook gebeuren dat de feiten waarvan jij slachtoffer werd, toch nog niet verjaard zijn omdat de pleger van de feiten verschillende slachtoffers heeft gemaakt op verschillende tijdstippen en er eenheid van opzet wordt aanvaard.

 

Dit alleen maar om aan te geven dat het antwoord op de vraag “is mijn zaak verjaard” niet zo eenvoudig is.

 

Voor wie nog valt onder de oude verjaringstermijn:

Voor alle feiten van seksueel misbruik van maximum 10 jaar geleden of voor personen die jonger zijn dan 28 jaar en die dergelijke feiten meemaakten is er maar één oplossing: meld je aan bij nr. 3 hieronder of bij je plaatselijke politie, bij voorkeur bij de afdeling Zedendelicten.

 

Nieuwe verjaringstermijn:(*)

Door toedoen van de parlementaire commissie werd de verjaring op 15 jaar gebracht.

Deze nieuwe verjaringstermijn is reeds in werking getreden sinds 30 januari 2012:

dwz voor feiten die op dat ogenblik nog niet verjaard waren, geldt de nieuwe verjaringstermijn van 15 jaar vanaf dat moment. Een verjaringstermijn begint pas te lopen vanaf 18 jaar.

 

De hieronder voorgestelde oplossingen vertellen enkel iets over het Juridische luik van het misbruik. De menselijke, psychologische en morele aspecten verdienen uiteraard evenveel aandacht... maar komen hieronder niet aan bod.

 

 

Overzicht:

I. Wegen tot herstel

        1. Herstel via de Kerkelijke Opvangpunten

        2. Herstel via Arbitrage

        3. Bemiddeling via erkende professionele bemiddelaars

 

II. Dossier schuldig verzuim

         4. Juridische procedures rond "Schuldig Verzuim" (Via het parket)

        5. Juridische procedure "all-in"

 

III. Recente feiten van seksueel misbruik

         6. Nieuwe meldingen

 

 

 

I. WEGEN TOT HERSTEL

 

1. Herstel via de Kerkelijke Opvangpunten

 

Neem contact op met het opvangpunt van het bisdom waar je je vraag tot herstel wilt indienen.

 

Er is per bisdom één opvangpunt.

 

Meer info via website: www.misbruikindekerk.be

Daar vind je alle contactpersonen per bisdom.

 

Wie door een pater of een broeder van een religieuze congregatie is misbruikt neemt contact op via:

 

Nederlandstalig: Mia Deschamphelaere

 

via mail: mia@deschamphelaere.be

 

Francophone: Madame Nicole Denié

mail: pointdecontactabus.coreb@catho.be

 

Centraal infopunt:

 

Nederlandstalig:

info.misbruik@kerknet.be

tel. 02/509.97.43.

 

Francophone:

info.abus@catho.be

tél. 02/509.97.44

 

Heb je vragen tijdens de behandeling van je dossier, dan kan je altijd bij ons terecht voor advies.

 

Belangrijke opmerking!

Voor wie via een bovenstaand Kerkelijk Opvangpunt een regeling wilt, sluit zichzelf automatisch uit bij het onderzoek (gerecht) van het schuldig verzuim van bisschoppen en oversten van congregaties en van andere verantwoordelijken in de kerk die je niet hebben bijgestaan toen jij (of je ouders in die tijd) een klacht overmaakten aan die oversten of bisschoppen. Anders gezegd: punt 3 en 4 hieronder vervallen als je met een kerkelijke overste tot een dading komt, tenzij je het gedaan krijgt om deze punten uit de dading te laten schrappen.

 

 

2. Herstel via Arbitrage (dossiers afgesloten op 31 oktober 2012)

 

 

Tot eind oktober 2012 konden slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk een procedure tot herstel starten bij het Arbitragehof.

De Parlementaire Commissie rond seksueel misbruik heeft dit tijdelijk Hof in het leven geroepen opdat mensen wiens feiten zgn. verjaard waren toch enig herstel en erkenning te bieden.

Er zijn rond de 500 dossiers ingediend in de Arbitragecommissie.

Ten laatste tegen eind 2014 zouden al deze dossiers behandeld moeten zijn.

 

Slachtoffers, overlevenden maar ook bepaalde dichte nabestaanden van door zelfdoding overleden slachtoffers die een Herkenning buiten de kerk wilden konden terecht bij de Arbitrage (ingericht door de Parlementaire Commissie Seksueel misbruik in de kerk in 2011). Het document hierover van de Commissie vind je op onze website evenals het aanvraagformulier (pagina 'Arbitrage' op deze website).

 

In Arbitrage zijn 2 fasen mogelijk: 1. Bemiddeling en 2. Arbitrage (scheidsgerecht)

 

Stap 1 - Verzoening en Bemiddeling

 

Drie arbiters (aangeduid uit een lijst van 7 arbiters-rechters- aangeduid door de opvolgingscommissie van de Parlementaire Commissie Seksueel Misbruik worden door hen aangeduid voor het opvolgen van uw dossier. Dit houdt ook een onderhoud in (te Brussel in de Brederodestraat) waarin u (vergezeld van een eventuele vertrouwenspersoon of advocaat uitgenodigd wordt. De 'tegenpartij' (niet uw dader) maar de vzw die de bisschoppen voor deze gelegenheid hebben opgericht, zal aanwezig zijn.

 

Stap 2 - Arbitrage (of Scheidsgerecht)

 

Gaat een van beide partijen niet akkoord met het resultaat van bovenstaande bemiddeling of verzoening dan volg 'Arbitrage'. Zowel slachtoffer als de tegenpartij (bisschoppelijke vzw) duiden elk 1 arbiter aan uit een lijst die door Arbitrage wordt voorgesteld. Deze 2 arbiters duiden samen nog een 3de arbiter aan uit die lijst. De uitspraak van deze 3 Arbiters (rechters) is onherroepelijk en definitief.

 

Het is de bedoeling dat het Centrum op ongeveer twee jaar tijd alle dossiers zal behandeld hebben, te rekenen vanaf de inrichting van het Centrum op 1 maart 2012.

 

Binnen de arbitrage is een juridisch secretariaat dat bijstand kan verlenen als er vragen zijn bij hoe je het aanvraagformulier moet opstellen. Ook in onze werkgroep kan je hiervoor altijd terecht.

Zolang de procedure loopt kunnen slachtoffers, overlevenden of nabestaanden van door zelfdoding overleden slachtoffers overschakelen van de ene procedure op een andere (overstappen van 1 naar 2 en omgekeerd).

 

Daar elk slachtoffer zelf één arbiter (van de 3 arbiters) mag kiezen - in fase 2 Arbitrage -, krijgt u een lijst van Arbiters. Mocht u zelf moeilijk kunnen kiezen uit de voorgestelde lijst van arbiters (rechters) van het Centrum, dan kan je altijd bij ons terecht. In de lijst van (enkele) arbiters die wij voorstellen hebben wij het volste vertrouwen dat ze de slachtoffers steunen. Hiermee geven wij geen beoordeling over de andere arbiters.

 

Als je soms een of andere vraag hebt bij je dossier in Arbitrage kan je rechtstreeks terecht bij ons of rechtstreeks bij:

 

Philip Verhoeven

info@centrum-arbitrage-misbruik.be 

Telefonisch is hij te bereiken op maandagnamiddag van 14 tot 17 u (18 u),

woensdag- en vrijdag heel de dag van ongeveer 8.30 u tot 17 u. op tel. nr. 02/549.03.70

Hij vraagt hem pas te contacteren nadat je een aangetekend dossier hebt ingediend, zo kan hij meer gericht op je vragen antwoorden.

Het kan zijn dat je (via mail) niet meteen een antwoord krijgt... gezien de veelheid aan correspondentie.

Er is beloofd dat de lijst van arbiters ten laatste begin mei 2012 op de website zal staan.

Wie in Arbitrage stapt kan op elk moment ook (binnen deze Arbitrage) beroep doen op bemiddeling (door een neutraal organisme).

 

Alle info over de werking van het Arbitrageentrum:

www.centrum-arbitrage-misbruik.be

 

www.centre-arbitrage-abus.be

 

Wie bij Arbitrage een dossier voor erkenning en herstel indient kan daarnaast ook een dossier indienen voor 'schuldig verzuim'. Beiden sluiten elkaar niet uit. Dit werd begin november 2012 opnieuw bevestigd door de Opvolgingscommissie van het Parlement. Wie toch hinder mocht ondervinden in Arbitrage raden wij aan het te ondertekenen document niet meteen te tekenen maar het in beraad te houden en juridische navraag te doen.

 

 

3. Bemiddeling via erkende professionele bemiddelaars

 

U wenst herstel en/of een schadevergoeding en u wenst een volledige waarborg van de anonimiteit. U wenst dit buiten het kader van een rechtbank, de Kerk of de arbitragecommissie.

U kan dit bekomen met de hulp van een erkende professionele bemiddelaar.

U meldt zich aan bij ons, zelfs zonder uw identiteit prijs te geven. Wij geven u de coördinaten door van één van de professionele bemiddelaars uit uw regio die niet verbonden is bij een van de hogervermelde organen.

U contacteert de bemiddelaar – ook dit kan zelfs anoniem. Hij zal, na uw verhaal beluisterd te hebben en dan wel mits uw identiteit te hebben, de tegenpartij (de dader aan seksueel misbruik of aan schuldig verzuim) contacteren.

Wenst de tegenpartij in te gaan op uw vraag dan start de bemiddeling met een eerste overlegronde waar de vraag naar een vergelijk duidelijk gesteld wordt en waar nagegaan wordt of de feiten verjaard zijn.  Ook wordt een overeenkomst afgesloten tussen beide partijen en de bemiddelaar waar de rechten en plichten van de partijen en de bemiddelaar opgenomen zijn.

Daarna start de fase van overleg. De wijze van overleggen en de diepgang ervan worden bepaald door de partijen. De bedoeling is een vergelijk te vinden waarin beiden zich herkennen.

De eindafspraken worden gegoten in een overeenkomst, ook dading genoemd. Deze overeenkomst is bindend en dient nageleefd te worden.

 

Kosten:

Een eerste contact met elke partij door de bemiddelaar is gratis.

Vereist de eerste contactlegging meer inspanningen dan kost dit (gemiddeld) 50 euro per uur voor de verzoekende partij met een maximum van 2 uur.

Stel dat de tegenpartij ingaat op uw verzoek tot bemiddeling, dan kan het een afspraak zijn dat de kosten gedeeld worden of dat de tegenpartij ze als dusdanig aanvaardt.

De fase van overleg kost 50 euro per uur per partij. Deze financiële inspanning loop zelden hoger op dan 7 uur voor het vinden van een vergelijk.

Het opstellen en juridisch laten toetsen van de dadingsovereenkomst kost gemiddeld ongeveer 250 euro.

 

Bijkomende info:

Een bemiddeling kan altijd onderbroken worden door één partij.

Indien de bemiddeling niet lukt kan de vragende partij steeds een burgerlijke rechtszaak opstarten zoals bvb. voorgesteld in punt 5.

Een erkende bemiddelaar staat buiten de belangen van beide partijen, Heeft hij een band met één der partijen of met één der hogervermelde organen dan dient hij de bemiddeling door te verwijzen. 

 

Elke persoon kan natuurlijk zelf via een eigen gekozen bemiddelaar zijn herstel bewerkstelligen.

 

 

 

II. Dossiers Schuldig Verzuim

 

4. Juridische procedures rond "Schuldig Verzuim" (Via het parket)

 

Wie een klacht wilt neerleggen bij het gerecht of politie voor het schuldig verzuim van bisschoppen en andere kerkelijke oversten i.v.m. Seksueel Misbruik neemt best contact op met de onderzoeksrechter CALEWAERT te BRUSSEL (Portalis, Quatre Brasstraat 1 te 1000 BRUSSEL).  Ze zal dan de Federale Politie de opdracht geven dit verder te onderzoeken.

Slachtoffers die hun dossier reeds kenbaar maakten bij Peter De Waele (cel pedofilie van het Brussels parket) of de onderzoeksrechter DE TROY hoeven niets te ondernemen. Deze onderzoeken blijven gewoon doorgaan. Ook hier kan altijd contact mee opgenomen worden.

 

Wij vragen dat de (nieuwe) klager een document opstuurt naar Peter De Waele.

 

Wie rechtstreeks contact wilt met de onderzoeksrechter, neemt contact op met onderzoeksrechter mevrouw Colette Callewaert, Quatre-Brasstraat 1 te 1000 Brussel. Telefonisch kan een afspraak gemaakt worden op nr. 02/508.73.97. Er zal u gevraagd worden het dossier persoonlijk te gaan overhandigen op dit adres, dit noemt een burgerlijke partijstelling.

 

Vragen of klachten i.v.m. seksueel misbruik kan u mondeling of schriftelijk stellen aan “Federale Politie Brussel, cel Pedofilie, p.a. Peter De Waele, Victoria Regina Plantsoen 1, 1210 Brussel. 02/223.91.46 of peter.dewaele.1291@police.be

 

Zoals de titel het zegt gaat het hier over klachten van schuldig verzuim.  Voor klachten van het seksueel misdrijf zelf kan u bij elk politiebureel klacht neerleggen maar misschien is het best dat u klacht neerlegt binnen het gerechtelijk arrondissement dat bevoegd is om dit te onderzoeken.  Dit is het arrondissement :

van de plaats van de feiten

waar de verdachte/dader woont

waar de verdachte/dader kan worden aangetroffen.

U kan dan voor deze feiten overal klacht neerleggen maar deze klacht zal dan sowieso overgemaakt worden aan de Procureur van het arrondissement dat bevoegd is.

 

 

5. Juridische procedure "all-in"

Arbitrage & Strafzaak "Schuldig Verzuim" & Burgerlijke Zaak"Schuldig Verzuim" (Class-Action) met bijstand van een advocaat.

 

Er is een eenmalige instapkost van 500 euro. (hoelang of in welke richting de procedure ook loopt).

Er worden geen bijkomende betalingen gevraagd, tenzij de rechtbank u een schadevergoeding toezegt. In dat geval bedraagt het ereloon 20% van het toegezegde bedrag.

 

Wie aansluit wordt bijgestaan voor de drie verschillende procedures samen:

 

1. voor het doorlopen van de gehele Arbitrage.

2. voor de opvolging van de Strafzaak in Brussel (onderzoek schuldig verzuim).

3. voor de gemeenschappelijk Burgerlijk zaak (Class-Action) betreffende het schuldig verzuim van de Heilige Stoel, bisschoppen en andere oversten.

 

Ingewonnen info bij het advocatenkantoor Vansteenbrugge te Merelbeke:

Advocatenassociatie Van Steenbrugge, Van Acker & Mussche, Jozef Hebbelynckstraat 2, 9820 Merelbeke

e-mail: advocaten@vansteenbrugge-vennoten.be

Telefoon Algemeen secretariaat: T 09/269.10.69 F 09/223.00.47 Rechtstreekse lijnen: Ogi De Clerck Assistente Walter Van Steenbrugge en Christine Mussche T 09/269.10.61 Martine Bonne Assistente Jo Van Acker en advocaten burgerlijk recht T 09/269.10.68 Nicole Van Hoorebeke Assistente advocaten strafrecht T 09/269.10.63

Elke persoon kan even goed (via een eigen gekozen advocaat) deze of een gelijkaardige procedure starten.

 

III. Recente feiten van seksueel misbruik

 

6. Nieuwe feiten

 

1.

Wie feiten van recent seksueel misbruik verneemt kan ons steeds contacteren maar neemt in ieder geval rechtstreeks contact op met de plaatselijke politie (afdeling Zedenfeiten) of bij de Cel Pedofilie van Peter De Waele te Brussel.  Indien er een kind in gevaar is verwittigt u zo snel mogelijk de plaatselijke politie.

Heb je vermoedens dat je niet het enige slachtoffer bent: de diensten van Peter De Waele hebben zicht op het gehele landschap ter zake.  Let wel dat hij en zijn team zich strikt moeten houden aan hun beroepsgeheim dat hen verbiedt u onderzoekselementen mee te delen.

 

Wie (sinds 30 januari 2012*) als kind of jongere is misbruikt kan tot zijn 33 jaar (15 jaar na zijn meerderjarig worden) een klacht indienen. Maar hoe eerder de klacht wordt ingediend hoe beter.

 

2.

Je kan ook een oplossing nastreven via bemiddeling: zie 3. De bemiddelaar zal bij vermoeden van niet verjaring en meerpleging de gerechtelijke instanties contacteren.

3.

U kan ook altijd gratis bellen naar telefoon 1712 tussen 9.00u en 17.00u op weekdagen.

Dit “meldpunt” "misbruik, geweld en kindermishandeling" werd opgericht in maart van dit jaar.

Het meldpunt is er voor alle burgers.

 

Wat doet het meldpunt 1712 ?

Of je nu zelf slachtoffer bent of een betrokkene, het team 1712-medewerkers

beluistert jouw verhaal en zal samen met jou je vraag proberen helder te krijgen

zal samen met jou de mogelijkheden bekijken om iets met die bezorgdheid of verontrusting te doen

helpt je om samen de juiste informatie te zoeken

maakt je wegwijs in de wereld van justitie en hulpverlening

en kan je, indien gewenst, toeleiden tot gespecialiseerde hulp bij jou in de buurt. Dat kan hulp in het CAW of het vertrouwenscentrum kindermishandeling zijn, maar evengoed een andere instantie.

Meer info over het meldpunt 1712 vind je op www.1712.be of www.caw.be.

Tot slot

Elk misdrijf van seksueel misbruik moet gemeld worden bij politie en justitie! Het standpunt van WMK is: waar je ook met je klacht aanklopt en men zou je er niet op wijzen dat je de klacht ook bij de politie moet indienen, dan blijft men in die organisatie in gebreke i.v.m. het 'schuldig verzuim'... omdat men wel het slachtoffer bijstaan maar ondertussen geen stappen onderneemt opdat de dader gestopt zou kunnen wordt. Statisch gezien maakt elke dader tussen de 30 en de 50 slachtoffers tijdens zijn leven. Niemand durft beweren dat hij of zij het laatste slachtoffer is, tenzij de dader overleden is.

Voor eender welke raad of ondersteuning rond een van de 6 hierboven staande mogelijkheden kan je altijd terecht in onze Werkgroep Mensenrechten in de Kerk.

Merk je bij een of andere procedure dat er problemen ontstaan... of dat er geen goede opvolging is, dan kan je ons ten alle tijde hierover contacteren.

 

Al onze adviezen zijn gratis. Niemand kan in naam van de Werkgroep Mensenrechten in de Kerk ooit enige vergoeding vragen.

 

16 november 2012

Werkgroep Mensenrechten in de Kerk

Rik Devillé

054/24.50.80

rikdeville@telenet.be

 

www.mensenrechtenindekerk.be

 

 

 

 

Adoptie in Vlaanderen

&

Zoekregister Adopties

 

Waar begin je met zoeken als Gedwongen Afstandsmoeder of als kind op zoek naar zijn/haar geboortemoeder of afstandsmoeder?

 

1. Het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA)

 

Het VCA is de afdeling die binnen Kind en Gezin bevoegd is voor adoptie, zowel voor interlandelijke als voor binnenlandse adoptie.

Dit betekent dat het VCA alle Vlaamse adoptievoorzieningen erkent en opvolgt. Daarnaast staan zij in voor de begeleiding van alle kandidaat-adoptieouders tijdens hun adoptieprocedure. Daarom moet iedereen die een kind wil adopteren zich eerst bij het VCA aanmelden.

Voor adoptie uit het buitenland is het VCA bovendien aangeduid als Vlaamse centrale autoriteit inzake adoptie, waardoor zij ook verantwoordelijk is voor bv. de goedkeuring van de buitenlandse kanalen en van kindtoewijzingen.

Het decreet buitenlandse adoptie geeft een geadopteerde het recht om zijn dossier in te zien en dit vanaf 12 jaar. Het VCA organiseert dit inzagerecht:

· Bij een (schriftelijke) aanvraag tot inzage, zoekt het VCA of en wat er van het adoptiedossier beschikbaar is.

· Zij vraagt eventueel de toestemming van de biologische ouders of buitenlandse autoriteiten om bepaalde gegevens door te geven.

· Het VCA geeft de geadopteerde inzage in en een kopie van het dossier.

Indien nodig verwijst het VCA door naar gespecialiseerde erkende diensten voor de eventuele psychosociale begeleiding van de geadopteerde.

Het VCA werkt ook mee aan zoekvragen van bijvoorbeeld geboortemoeders, die vanuit het buitenland aan Vlaanderen gesteld worden.

Voor binnenlandse adoptie bestaat er nog geen regeling rond het inzagerecht. Wel heeft iedereen, dus zowel geboorteouders als geadopteerden, recht om de gegevens die over hem/haar verzameld zijn in te kijken. Concreet kunnen binnenlandse geadopteerden en geboorteouders dus hun dossier gaan inzien bij de adoptiedienst die hun adoptie regelde maar ook bij het VCA. Het VCA zal bij zo’n vraag:

· Nagaan of en wat er van het adoptiedossier te vinden is.

· Zoeken in de dossiers in het eigen archief maar ook bij deze die de erkende diensten bewaren.

· Bij het vinden van een dossier, de zoekende uitnodigen voor een gesprek.

Voor informatie die niet kan gedeeld worden omwille van de privacy (zoals namen, adressen van geboorteouders, biologische zussen en broers) kan het VCA, in overleg met geadopteerde of geboorteouder(s), wel proberen om hun toestemming te krijgen voor het vrijgeven van deze informatie.

Het VCA erkent en subsidieert ook een project “het Zoekregister” (ev. LINK naar pagina over zoekregister). Dit project helpt en begeleidt zoektochten van binnenlandse geadopteerden en geboorteouder(s).

Contactgegevens

Kind en Gezin - VCA

Hallepoortlaan 27

1060 Brussel

Tel: 02 533 14 50

Fax:02 544 02 90

adoptie@kindengezin.be

www.kindengezin.be

 

 

2. ZOEKREGISTER

Het zoekregister richt zich naar betrokkenen van een adoptie die op zoek zijn naar een partij van de adoptiedriehoek.

Geboorteouders en hun verwanten worden bijgestaan in de verwerking van het afstandsproces, alsook in hun zoektocht naar hun afgestane kind(eren).

Hetzelfde geldt voor de geadopteerden die op zoek wensen te gaan naar hun biologische ouder(s) of broers of zussen. Het Zoekregister begeleidt ze doorheen dit vaak emotionele proces, op zoek naar identiteit, afkomst en roots.

Adoptanten krijgen ondersteuning om de verlangens en de vragen van hun geadopteerde kinderen een plaats te geven.

Alle partijen kunnen beroep doen op medewerkers die de voorbereiding op een zoektocht, een zoektocht zelf en de nazorg op zich nemen, in permanent overleg met de betrokkenen en met respect voor ieders privacy. Alle gegevens worden met een uiterste discretie behandeld door de medewerkers die gebonden zijn door beroepsgeheim. Informatie wordt enkel doorgegeven mits toestemming van de betrokkene.

Voor die zoektochten waar al de mogelijkheden via geboorteregisters e.d. zijn uitgeput, voorzien zij de mogelijkheid om via hun website zoekertjes te plaatsen in de hoop dat mensen mekaar op die manier terug vinden. Die kan je lezen op zoekregister.be

Contact:

Tel: 03.2322452

Zoekregister.be

info@zoekregister.be

Ariane Van den Berghe

Vlaams Adoptieambtenaar

 

 

Ontmoetingsdagen

 

Een paar voorbeelden van voorbije Herkenningsdagen

 

De Werkgroep Mensenrechten in de Kerk hebben een nieuwe (H)erkenningsdag georganiseerd !

 

Deze vond plaats op zaterdag 22 oktober 2011 in het Cultureel Centrum te Hasselt.

 

 

Programma (H)Erkenningsdag 2011              

 

 

 

 

 

 

·        9.30 u : onthaal

 

·        10 u : Welkomstwoord en gedenkmoment voor alle slachtoffers die er niet meer zijn of geen stem hebben,

 

·        Drie getuigenissen van en door slachtoffers/overlevers:

 

·        Voorstelling namiddagprogramma door Linda

 

·        Middagmaal (bestaande uit soep, keuze tussen 2 hoofdgerechten, dessert) tot 13 30u

 

·        Werken in groepen na de middag tot 15 u

 

1.   Partners/familie van slachtoffers

2.   Hoe (lokale) ontmoetingsdag organiseren? Nut van zulke bijeenkomsten?

3.   Evolutie bij slachtoffers

4.   Juridische aspecten

5.   Slachtoffers die voor de eerste keer spreken

 

·        Koffiepauze tot 15 15u, dan verslag uitbrengen per groep

 

·        Mededelingen van de laatste actualiteiten en nieuwtjes

 

·        Bedanking en afsluiting met een lied

 

·        Einde : 16 u.

 

·        16.30u persconferentie voor wie geïnteresseerd is.

 

 

 

Verslag (H)erkenningsdag 2 oktober 2010 te Leuven

 

- De Werkgroep organiseerde een HErkenningsdag waar slachtoffers aan het

woord kunnen komen, hulp en steun vinden bij lotgenoten en waar ze in

groepjes kunnen verder praten over bepaalde thema's.

Waar: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

 

 We hebben deze dag met ongeveer een 80 tal personen beleefd.

Er waren de sprekers Rik, Linda, San, Luc en Diane die soms een erg emotionele getuigenis aflegden.

In de pauze bracht Bert zijn liedje …Klik hier om het nogmaals te beluisteren.

De tekst van het liedje kun je hier ook downloaden !

Om 12.00 u hebben we de voortreffelijke overleverssoep van Linda en Ilse mogen smaken. Mogelijk wordt het recept nog bekend gemaakt.

In de namiddag werd er gepraat in groepjes:

·        Lieve: Juridische mogelijkheden

·        Rik: Misbruik bij volwassenen

·        Linda: Misbruik bij kinderen (Ook Bisschop Bonny heeft dit gesprek gevolgd)

·        Ilse: Groepje Limburgers

·        Luc en Ronny : Partners van slachtoffers

·        San: Verdere acties

·        Mieke : Therapie

Om 16.00 u heeft Rik een slotwoord gebracht

Dan was er om 16.30 u nog een persconferentie

Een verslag en voorgestelde acties kunt u lezen onder de rubriek Pers

We raden slachtoffers aan klacht neer te leggen bij :

Onderzoeksrechter De Troy Quatre-Brasstraat 4 1000 Brussel 

Afspraak maken op Tel. 02/508.73.97.

 

Bedankt iedereen om er een mooie dag van te maken !

 

 

 

----------------

(*) Wet van 30 november 2011

"Wet tot wijziging van de wetgeving wat de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie betreft".

Belgisch Staatsblad van 20 januari 2012, in werking op 30 januari 2012 wat een deel betreft, en dus zeker het deel van de verjaringstermijn:

HOOFDSTUK 2. - De verlenging van de verjaringstermijn tot vijftien jaar
Art. 2-3

Inzake de misdrijven bedoeld in art.372 tot 377, 379, 380,409 en 433quinqiues,§1, eerste lid,1°: is de termijn 15 jaar ingeval dit misdrijf is gepleegd op een persoon van minder dan 18 jaar.

Dit betekent concreet dat indien de feiten nog niet verjaard waren op 30 januari 2012, vanaf die datum de nieuwe verjaringstermijn van 15 jaar van kracht is voor die feiten, startend op moment dat slachtoffer 18 jaar werd.