Het boek "7 lessen in Emotionele Intelligentie" Voorstelling aan de pers: 18FEB2000

Deel 1: Patrick Merlevede & Rudy Vandamme over het boek
 • Inleiding:
  Rudy geeft aan hoe ons boek verschillend is van de andere, dat wij een model bieden, eerder dan "losse new age"
 • Bruikbaarheid bedrijven:
  Patrick geeft aan hoe bedrijven meer EQ kunnen ontwikkelen a.h.v. modellen uit dit boek.
 • Bruikbaarheid prive-personen
  Rudy geeft de bruikbaarheid aan voor individuele coaching & therapie
 • Bruikbaarheid Onderwijs
  Patrick beëindigt met een pleidooi voor cursus "Emotionele Intelligente" i.p.v. rijles
  en geeft aan waar je met deze tools in het onderwijs een verschil maakt.

Deel 2: Praktisch: Freddy Vandekerckhove, adjunct-stadssecretaris van de Stad Antwerpen

 • Getuigenis van een gebruiker van de door de auteurs voorgestelde aanpak in de praktijk.

Vragenronde

Rudy en Patrick werken beide onafhankelijk van elkaar, maar ook samen doorheen het Belgisch netwerk "Applied NeuroLinguistics". Sinds enkele weken kwam daar een internationaal netwerk bij: "Integral Perspectives Group".

Verdere informatie:
U kan beide auteurs contacteren (zie ook boek voor contactinformatie) en op de website "7 lessen in emotionele intelligentie" (www.7EQ.com) vindt u allerlei artikels die in de voorbije twee jaar door Patrick Merlevede voor de Nederlandstalige pers werden geschreven, alsook een Engelstalige 7EQ Newsletter die maandelijks per e-mail naar zo'n 850 personen wordt verstuurd.

Open Cursussen:
Zowel Patrick E. Merlevede als Rudy geven cursus op basis van de modellen van dit boek, respectievelijk onder de noemer "7 lessen in emotionele Intelligentie" en "NLP Explorer". Daarnaast bieden wij gezamenlijk een geavanceerde cursus "Implementeer Emotionele Intelligentie in het bedrijf". Freddy Vandekerckhove volgde een deel van de basiscursus en volgde eveneens de geavanceerde cursus.

Inleiding

Legitimatie :

De reden om belang te hechten aan EQ zijn gekend : in onze maatschappij zijn de persoonlijke en communicatieve vaardigheden even belangrijk geworden als de IQ.

Onze bijdrage bestaat vooral in het invullen van een grote leemte in het bestaand aanbod :

Ofwel zijn de meeste boeken te theoretisch-wetenschappelijk voor een groot publiek. Ofwel zijn de boeken over EQ te oppervlakkig : ze lijken op een woordkramerij, terwijl de mensen na het lezen nog niet goed weten HOE ze precies aan de slag moeten gaan.

Opzet :

De kracht van het boek bestaat hoofdzakelijk in twee aspecten :

1. Het in kaart brengen van vaardigheid tot op het niveau van interne processen.
De opzet van het boek is de emotionele intelligentie te vertalen in technieken die ook de interne processen in kaart brengen. Deze interne processen worden zodanig beschreven dat ze voor de lezer toepasbaar worden. Het model dat hiervoor gebruikt wordt, is dat van de representatiekanalen.

2. Het incalculeren van persoonlijkheidsvariabelen.
Vanuit wetenschappelijk oogpunt is het een bijdrage om de zogenaamde « black box » tussen situatie en reactie inhoudelijk in te vullen. Deze black box bestaat uit de persoonlijkheidsvariabelen, zoals waarden, overtuigingen en zelfbeeld. Door bewust te worden van deze intermedierende vaardigheden, kan er een leerproces op gang gebracht worden om een andere reactie toe te laten.

Toepassingen

Naast hun sterke theoretische kennis, staan beide auteurs ook in de praktijk. Het is steeds de uitdaging om de boodschappen van dit boek te vertalen naar concrete oplossingen voor de klant.

Toepassing in bedrijf :

Een bedrijf dat opereert vanuit een kader van emotionele intelligentie, zal erin slagen om zijn personeelsbeleid in overeenstemming te brengen met de vragen die vandaag pertinent zijn, zoals:

Het antwoord op deze vraag komt via een geïntegreerde benadering, waarin emotionele intelligentie een cruciale rol speelt. In onze cursus "Implementeer Emotionele Intelligentie in het Bedrijf" geven we een overzicht van deze integratie en tonen we hoe teamwerk, coaching, leiderschap, rekrutering, competentiemanagement, carrièremanagement hierdoor veranderen. Doorheen deze benadering helpt het bedrijf zijn mensen zichzelf realiseren, en zorgt ervoor dat mensen gelukkig zijn bij hun werk. Als bijproduct daarvan wordt het bedrijf er zelf ook beter van. Volvo Cars in Gent is hier een goed voorbeeld van, maar zij passen dan ook al jaren een aantal van onze boodschappen toe en hebben heel wat van de staf van hun personeelsafdeling cursussen als de onze laten volgen.

Een waarschuwing: deze benadering vereist een aangepaste bedrijfscultuur. Als de personeelsleden niet de juiste attitude hebben tegenover hun collega's, dan verlies je heel wat van de toegevoegde waarde die deze aanpak heeft.

Toepassing in de zelfhelp sector :

EQ is een onderwerp dat zeer goed past bij de stijgende nood van mensen om zichzelf te sturen. Door middel van zelfsturing willen mensen meer controle krijgen op hoe zij zich voelen en hoe ze reageren op situaties. Waar de zelfsturing faalt, zullen zij bijvoorbeeld in therapie gaan.

Toepassing in onderwijs :

Het onderwerp EQ is uiterst belangrijk geworden, gezien het belang van het sociaal emotieve als speerpunt bij de inspectie. De vaardigheid om te communiceren moeten een aantal problemen, zoals pesten, discriminatie, tegen gaan.

Emotionele Intelligentie is belangrijk op 2 niveau's:

1. Voor de leerlingen: Aanleren als vaardigheid

Jammer genoeg vindt men emotionele intelligentie enkel terug onder de vakoverschrijdende eindterm "sociale vaardigheden". Het risico is dan ook dat omdat het "ieders verantwoordelijkheid" is, er uiteindelijk niemand verantwoordelijk voor zal nemen. Als Mevr. Vanderpoorten vindt dat er tijd is om rijles te geven, dan zou er zeker tijd moeten gevonden worden om meer emotionele intelligentie aan te leren.

2. Voor de leerkrachten: gebruiken om het leren leuk te maken

De eerste vereiste die ouders en kinderen hebben is dat leren leuk zou moeten blijven. Op een studiedag rond "levenslang leren" aan de K.U.Leuven (4FEB2000), bleek dat zelfs dit niet eens gerealiseerd wordt!

Ieder kind is uniek en een fabrieksmentaliteit waarbij iedere leerling op dezelfde wijze wordt aangepakt werkt niet. Volgens ons is het afhaken van leerlingen voornamelijk het gevolg van demotivatie en onaangepast onderwijs omdat er niet voldoende persoonlijke aandacht is.

Wij geloven dat dit nochtans kan zonder dat er meer tijd nodig is, of zonder dat klassen kleiner worden. Leerkrachten met meer emotionele intelligentie weten hun leerlingen te boeien en kunnen hun boodschappen tijdens een les aanpassen aan de behoeften van de verschillende leerlingen. Dat is hetzelfde als trainers zoals wij doen als wij training geven. Het keurslijf van verplichte lesvoorbereidingen en strikte leerplannen maakt dat echter niet zo gemakkelijk.


Practische toepassing:

Freddy Vandekerckhove lichtte op deze persconferentie toe hoe de lessen uit de cursus (en het boek) "7 lessen in Emotionele Intelligentie en de cursus "Implementeer Emotionele Intelligentie in het bedrijf" een verschil maakten voor de stadsdiensten. In de praktijk gebruikt hij enkele lessen om samen met het personeel te werken aan het bottom-up opbouwen van een nieuwe deontologische code. Daarvoor worden de medewerkers gevraagd voorbelden aan te halen die te maken hebben met he de deontologie op hen van toepassing is. Deze voorbeelden worden in kaart gebracht (via door de auteurs ontwikkelde principes van patroondetectie en het COMET-model) om zo tot een doorleefde, persoonlijke definietie te komen van de deontologische code.


verdere
informatie:

<reclamepagina> / <Boekthema's en enkele passages uit het boek> / <inhoudstafel van het boek> / <Meer informatie over de auteur / <het voorwoord>