Match en Feeder Team Roeselare


Ga naar inhoud

Algemeen Reglement 2020


1.De vereniging zonder winstgevend doel beoogt in de eerste plaats een gezonde vrijetijdsbesteding voor haar leden en zorgt tevens voor de bevordering van de hengelsport in het algemeen. De zetel van de maatschappij is gevestigd te 8800 Roeselare, Kortewagenstraat 35.

2. Het verplichte lidgeld voor 2020 bedraagt 25 € (federatiekaart niet inbegrepen 13 €).

3. Het aantal leden is beperkt tot 20 vissende leden. Steunende leden zijn steeds welkom.

4. Iedereen die wenst lid te worden van de club moet zijn aanvraag doen bij het bestuur. Het bestuur is gemachtigd een lid te aanvaarden, te weigeren of te ontslaan indien betreffend lid zich schuldig maakt aan enige fraude of daden van welke aard ook.

5. Het bestuur kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de ongevallen of daden veroorzaakt door de leden.

6. Toegelaten viswijzen: alle Engelse vismethodes nl. match, quiver, picker, feeder, swingtip, bolo en polaris.
6bis. Vanaf 2019 telt paling en snoekbaars niet meer mee en dient bijgevolg onmiddellijk teruggezet te worden.
7. - Er worden 7 wedstrijden gevist waarvan er 6 in aanmerking komen voor het eindklassement.
- Er wordt gevist van 07u00 tot 11u00. Bij onvoldoende licht wordt gevist van 7u30 tot 11u30. Dit wordt steeds vooraf meegedeeld via mail.
- De inleg bedraagt 5 €. Iedere reekswinnaar ontvangt een waardebon van 25 € van Hengelsport Pasius ( Didier)
- Rangschikking volgens puntensysteem ( bij afwezigheid 20 punten).
- Datum en plaats worden op voorhand vastgelegd en kunnen enkel door het bestuur worden gewijzigd tijdens de week voorafgaand aan de wedstrijd. Wijzigingen worden steeds, per mail, kenbaar gemaakt aan de leden.
- Trekking nummers visstekken aan het water vanaf 6u00 of 6u30 (bij aanvang wedstrijd om 7u30)
- De nummers beginnen stijgend van links naar rechts.
- Er wordt gevist in 1 sector.
- Elke visser moet zelf zijn eigen vis ter weging aanbieden en giet deze zelf in de weegzak of mag zelf iemand aanduiden om dit in zijn plaats te doen. Deze aangestelde persoon is wel nooit verantwoordelijk voor ιιn af ander mogelijk euvel.
Vanaf 2019 dient iedere deelnemer 2 leefnetten bij zich te hebben.
- 1° fluitsignaal: 5 minuten voor de aanvang van de wedstrijd (voeren toegestaan, geen aas aan de haak)
- 2° fluitsignaal: aanvang wedstrijd
- 3° fluitsignaal: 5 minuten voor het einde van de wedstrijd.
- 4° fluitsignaal: einde van de wedstrijd, hengels uit het water tot na de weging. Gehaakte of gedregde vis telt nog.
- Er dient recht voor zich gevist te worden.
- Minimum afstand: 10 meter van de oever.
- Verboden in het voer: amorce-vers de vase - tubifex.
- De wedstrijden in openbare wateren vallen onder de reglementen van de Belgische visserij (maatvis).
- Bij wedstrijden in private vijvers is alle vis geldig.
- Bij gelijke eindstand geldt volgende regeling: Bij gelijke punten is het totaalgewicht (van alle reeksen) bepalend voor de toekenning van de kampioenentitel.

8. Bij afwezigheid wordt iedereen gevraagd om, tijdig, Paul (via GSM of email) vooraf te verwittigen teneinde lege plaatsen te vermijden.

9. Er wordt ieder jaar een koningsvissing gehouden voor de leden. De deelnemers van het wintercriterium zijn hier eveneens toegelaten. De organisatie maakt deel uit van een brief die ieder lid wordt bezorgd ten vroegste 1 maand voor de koningsvissing.

10. Volgend prijzengeld wordt verdeeld op de kampioenviering. De vaste prijs voor de plaatsen 1, 2,
3 , 4 en 5 bedragen respectievelijk 75€, 50€, 40€, 30€ en 20 €. Tevens worden nog 5 x 10 € verdeeld via loting onder de resterende leden op voorwaarde dat minstens 5 reeksen werden mee gevist. De kampioen kan vrijblijvend kiezen voor een trofee + rest geldprijs of de volledige geldprijs.

11. Er wordt door de club jaarlijks een wintercriterium ingericht. Wie enkel wil deelnemen aan dit criterium dient verplicht een federatiekaart te nemen bij de club. Deze geeft tevens toelating tot deelname aan de koningsvissing en de memorial. Alle modaliteiten voor dit wintercriterium worden in de loop van het jaar meegedeeld door Devos Ronny op de website.

12. Elk lid is verplicht na iedere vissing zijn afval van papier, plastiek enz… mede te nemen.

13. Bij overtreding van dit reglement moet er klacht ingediend worden bij het bestuur. Het bestuur zal de zaak onderzoeken en evalueren. Bij klachten tijdens het vissen moeten die onmiddellijk na de wedstrijd, maar vσσr de weging, worden ingediend. Bij overtredingen maximum aantal punten.

14. Van ieder lid van de club wordt verwacht zijn volledige medewerking te verlenen tot het welslagen van onze activiteiten dit in het belang van de club.

Het Bestuur


Homepage | Contact | Wedstrijdkalender 2020 | Algemeen Reglement 2020 | Uitslagen 2007-2017 | Uitslagen 2018-2020 | Wintercriterium 2009-2017 | Wintercriterium 2018-2020 | Memorial | Site Map


Last update: 14/09/2020 | fernand.muylle@telenet.be

Terug naar inhoud | Terug naar hoofdmenu