Visie op historische vorming

2 werkwijze van de commissie

 

De commissie heeft in de periode september 1997 - maart 1998 in totaal 7x plenair vergaderd. Gelet op haar opdracht en mede met het oog op een breed draagvlak voor haar advies heeft zij zich in eerste instantie gericht op het raadplegen van vertegenwoordigers van uiteenlopende sectoren in de maatschappij, waaronder het vervolgonderwijs. in dat kader is een reeks gesprekken gevoerd; op de uitkomst hiervan wordt in het vervolg terug gekomen. Daarnaast heeft de commissie zich rekenschap gegeven van de huidige en toekomstige inrichting van het onderwijs (onder meer de herziene kerndoelen basisonderwijs en -vorming, de voorgenomen herinrichting bovenbouw havo/vwo en vbolmavo) en de diverse leermethoden die in de verschillende fasen van het onderwijs worden gebruikt. Voorts droegen gesprekken met de inspecties voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs (basisvorming) over de onderwijspraktijk bij aan de inzichten en oordeelsvorming van de commissie.

Een even welkome als nuttige bijkomstigheid was het feit dat de Commissie Geesteswetenschappen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) op 14 november 1997 een druk bezochte studiedag over het thema 'Geschiedenis op school en aan de universiteit' organiseerde. Een aantal leden van de commissie woonde deze dag bij; dankzij de welwillende medewerking van de KNAW kon de commissie daarna, vooruitlopend op de officiële publicatie, beschikken over de tekst van de gehouden lezingen.Copyright © 1998 VLG, 03.10.1998