Home
Verenig de Krachten?
Stand van zaken
Pers & communicatie
Acties
Foto's
Verhalen & anecdotes
Discussieforum
Gastenboek
Nieuwsbrief
Links
Sponsors
Contact
14 NOVEMBER 2004 OPROEP VOOR INSPRAAK

Dringende oproep aan het Antwerps schepencollege om de buurtbewoners bij de ontwikkeling van het militair hospitaal te betrekken...Na een tumultueus voorjaar 2004, waarbij de discussie over de bescherming van het Militair Hospitaal tussen Vlaams minister Van Grembergen en de Stad Antwerpen uiteindelijk toch resulteerde in de bescherming van een deel van het architecturaal waardevolle complex, lijkt het sinds de zomer eerder windstil rond het Militair Hospitaal. Lijkt, want het platform van buurtbewegingen Verenig de Krachten blijft op volle toeren draaien, en de stad is achter de schermen ijverig aan het polsen naar de visie van eventueel geÔnteresseerde projectontwikkelaars. Maar tot een openlijke, publieke discussie, zoals die zich in het voorjaar rond het beschermingsbesluit afspeelde in de Vlaamse kranten, komt het momenteel niet meer. Een verontrustende evolutie, vindt Verenig de Krachten, want het publieke debat rond de toekomst van het 7.5ha grote terrein wordt daarmee monddood gemaakt.

Bovendien bereiken ons via de gesprekken met schepenen en stedelijke ambtenaren weinig hoopgevende berichten omtrent de openheid waarmee men het spel wil spelen. Het wordt steeds duidelijker dat van een ernstige vorm van bewonersinspraak, laat staan van een open plan- en besluitvormingsproces nauwelijks sprake zal zijn. Het dossier zou daarvoor 'te complex' zijnÖ

Laat het duidelijk zijn dat wij met zo'n argument niet akkoord kunnen gaan. Zeker bij een grootschalig project als het Militair Hospitaal, dat een grote en blijvende impact op de omliggende woonbuurten zal hebben voor de komende decennia, is bewonersinspraak en -participatie niet alleen gewenst, maar ook essentieel in functie van een goede afloop en het broodnodige draagvlak. Het kan niet dat er geen rekening wordt gehouden met de noden, opmerkingen en vragen van de buurtbewoners. Bewoners zijn in dit alles niet alleen directe betrokkenen, die recht op inspraak zouden moeten hebben, maar ook onmisbare antennes en ervaringsdeskundigen, die een elementaire bijdrage kunnen leveren aan de noodzakelijke visievorming. Bovendien mag men niet onderschatten dat er onder die buurtbewoners heel wat professionele expertise m.b.t. stadsontwikkeling en stadsdebat voorhanden is. Stadsontwikkeling is bij uitstek een complexe aangelegenheid, waar zeker ook bewoners een steentje kunnen en moeten bijdragen.

Dat niet iedereen op de mening van bewoners zit te wachten, is onvermijdelijk en trouwens van toepassing op elk herstructureringsproject in en buiten deze stad. De belangen van bewoners zullen niet altijd samenvallen met deze van andere betrokken partijen, zoals bijvoorbeeld projectontwikkelaars. Dat spreekt voor zich. Maar het is aan de stedelijke overheid, als beleidsverantwoordelijke, om dit soort complexe processen zelf te regisseren en ervoor te zorgen dat alle partijen op gelijke voet worden behandeld en een volwaardige kans krijgen in het debat. Tenslotte gaat het hier niet alleen om winstmaximalisatie of rendabele commerciŽle ontwikkeling, maar ook, en vooral, om de leefbaarheid en aantrekkelijkheid voor de bevolking van een groot deel van de zuidelijke negentiende-eeuwse gordel. Trouwens goede stedelijke herstructurering en rendabele commerciŽle ontwikkeling hoeven daarom geen tegenstrijdigheden te zijn.

Het Vlaamse stedenbeleid pleit vandaag terecht en herhaaldelijk voor het herstel van het publieke stadsdebat. Publieke participatie is onontbeerlijk bij complexe herstructureringsprojecten. Terwijl Vlaanderen, in opvolging van het witboek 'De eeuw van de stad', de komende maanden een aantal stadsdebatten organiseert in 13 Vlaamse steden, lijkt het alsof Antwerpen met het Militair Hospitaal de omgekeerde beweging maakt. We begrijpen dit helemaal niet.

Verenig de Krachten wil met deze open brief haar bezorgdheid uiten over de nonchalance waarmee bij het stadsbestuur het item 'bewonersinspraak en publieke participatie' bij het dossier Militair Hospitaal ter sprake komt. Het lijkt erop dat men inspraak van bewoners in dit dossier liever kwijt dan rijk is. Dit is voor Verenig de Krachten onaanvaardbaar, en wij vragen het stadsbestuur dan ook beleefd, maar met aandrang om minimaal:

  • Bewoners te betrekken bij Šlle cruciale fases in het project (visieontwikkeling; structuurschets en masterplan; harde en zachte randvoorwaarden; modaliteiten, procedure en kwaliteitscriteria ontwerpwedstrijd (cfr. open oproep procedure Vlaamse Bouwmeester); selectie uiteindelijk ontwerp, herbestemming en fasering, nazorg en beheer etc,Ö)

  • Effectief rekening te houden met de in het verleden door bewoners reeds geuite noden en verzuchtingen en openheid voor een nieuw publiek debat

  • Publiek overleg met betrekking tot de randvoorwaarden die aan het project worden gesteld vůůr dit aan projectontwikkelaars wordt voorgelegd.

  • Permanente vertegenwoordiging van de buurten bij overlegvergaderingen

  • Het absolute minimale democratische recht op volledige en duidelijke informatie en een open plan- en besluitvormingsproces met duiding van inspraak en beslissingsmomenten.

  • De betrokkenen ruim op tijd informeren zodat niemand voor voldongen feiten wordt gezet

  • Een duidelijk aanspreekpunt binnen de stad dat niet louter fungeert als doorgeefluik, maar ook verantwoordelijkheid draagt binnen het dossier.


Het hoeft geen betoog dat het vertrouwen in de effectieve wil van het stadsbestuur om een open planproces te voeren momenteel zoek is. We menen dat het de taak is van een lokale overheid om de regie van dit soort processen in eigen handen te nemen en niet over te laten aan private marktpartijen, er staat hiervoor te veel publiek belang op het spel. We vragen met deze open brief om samen voorgaande uitdaging op een constructieve wijze te kunnen aangaan.