MS EN VOEDING :

Hoe is het standpunt van MS verenigingen tegenover voeding ? En hoe vertaalt zich dat ook in de research die gesponsord wordt ? Lees bvb :
SEP (Dit is de website van de belangrijkste Belgische MSvereniging )
Lees daar 3 (!) regels over dieet met o.a. : "Ook de voeding zou misschien een rol kunnen spelen in het ontstaan van MS ."
Misschien : Men weet het dus blijkbaar nog niet zeker ?
Enkel bij het ontstaan ? Niet bij de behandeling ?Vergelijk dit bvb. even met het standpunt van de Annemieke Meijler van het Orthomoleculair Dietisten Collectief www.nvdietist.nl/odc/.
Zie haar artikel :  VOEDING EN MS
Hier is men dus al een totaal andere mening toegedaan .


Lees ook eens het volgende uit de rubriek Contact bij MSweb :
02/04/04 ---- MS en voeding ----
Mijn (aanstaande) vrouw kreeg in december 2002 de eerste verschijnselen (dubbel zien) van wat later MS bleek te zijn. Voordat de diagnose MS werd gesteld, kreeg zij van haar oogarts een flinke injectiekuur met vitamine B-12 voorgeschreven.
Het dubbel zien is daarna/daardoor verdwenen. De neuroloog die vaststelde dat het MS was merkte en-passant op dat het verdwijnen van het dubbelzien niets te maken had met de B-12 injecties. De klachten die E. had waren dubbel zien, zwakte in de benen, gevoelloosheid in benen en buik, urineverlies.
Na intensief onderzoek heb ik een website gevonden, www.direct-ms.org, die zeer uitgebreid de effecten van voeding op het verloop van MS behandelt. Om een lang verhaal kort te maken: enkele maanden na het introduceren van een dieet aangevuld met een aantal voedingssupplementen is E. er thans veel beter aan toe dan zes maanden geleden. Het dieet is niet moeilijk maar vergt wel veel zelfdiscipline en de supplementen zijn ook niet echt goedkoop. Daar staat echter veel tegenover.
Reacties aan: Henk


En vergelijk het standpunt van de belangrijkste Belgische MSvereniging vooral ook eens met het prachtige wetenschappelijke essay van Ashton Embry :  MS-FOOD
Hij komt tot de volgende conclusie :
The diverse data sets for MS are all compatible with the hypothesis that diet is the main environmental factor in the cause of the disease. Only diet is compatible with the extensive and varied epidemiological data base. It appears that the activation of T-cells against the CNS by molecular mimicry initiated by food proteins and the constant irritation and weakening of the blood- brain barrier by immune reactions caused by food hypersensitivities eventually result in the onset and progression of multiple sclerosis.
Hier komt men dus na wetenschappelijk onderzoek tot de conclusie dat MS met voeding moet te maken hebben .


Lees ook eens :
Nutritional Medicine
en
Nathalie-voeding
Een zeer goede realistische verwoording van de huidige situatie .
Men zegt dat er géén hard bewijs is dat voeding een rol van betekenis zou spelen in MS . We zullen hier eens dieper op ingaan .
Het algemeen standpunt is immers dat er geen hard bewijs zou zijn dat MS zou kunnen bestreden worden door het uitschakelen van allergenten.
Maar is dit werkelijk zo? Hierna volgt een merkwaardige reeks opmerkelijke feiten :


1)1954-De wetenschappelijke studie van Meyer et al. beschrijft 17 gevallen van mensen met MS waarvan de symptomen grotendeels verbeterden door het vermijden van vastgestelde voedsel en inhallant allergieën . Nog belangrijker is dat er werd vastgesteld dat in die gevallen waar deze bepaalde voedingsstoffen en inhallanten terug werden gereïntroduceerd , de MS symptomen terugkeerden.


2)1984-De artsen Soll en Grenoble stellen duidelijk vast dat mensen met multiple sclerose veelal een patroon van meerdere allergieën vertonen .
Zie "MS Something can be done and you can do it " by R.W.Soll and P.B.Grenoble , 1984 .
Contemporary Books , Chicago .Een goed boek over de rol van voedselallergieën en MS .
SG1


 3)1987-De wetenschappelijke studie van Swank en Dugan beschrijft 66 gevallen van MS patiënten die , door alleen maar hun dagelijkse verzadigd vet inname te verminderen tot minder dan 20 gram gedurende 35 jaar , slechts heel licht achteruitgingen !!! Dit in tegenstelling tot 31 andere MS patiënten die "normaal" bleven eten en die zeer zware achteruitgang meemaakten in deze zelfde periode van 35 jaar ! Op te merken valt dat het weinig vet dieet van deze 66 MS patiënten hierdoor ook een grote vermindering inhield van de consumptie van voedsel dat meestal allergieën veroorzaakt namelijk zuivel , granen en eieren . LEES bvb :
Reindert
SD2
SD3
SD4
SD5
SD6
SD7
enz. enz. Gebruik bvb eens een zoekrobot hiervoor .


4) Er zijn in de loop der jaren een aantal verslagen gepubliceerd van mensen hoofdzakelijk in de Verenigde Staten die dieet (vermijden van voedingsallergenten) en ook ontgiften (verwijdering van allergenten) als voornaamste succesvolle behandeling voor hun MS gebruikt hebben . Niet alleen Roger MacDougall maar ook Rachelle Breslow , Alan Greer , Judy Graham , Bob Lawrence , John Pageler , Bryan Forbes , Dave Q , enz. Het gaat hier dus om een handvol pioniers hoofdzakelijk in de Angelsaksische wereld . Ook in België en Nederland kennen we mensen zoals Pat die MS symptoomvrij werd door intuïtief slechts enkele voedingsstoffen te laten , waaronder chocolade .


5) Er zijn tientallen wetenschappelijke auteurs geweest in het verleden die het nodig gevonden hebben dieet als behandeling van MS te verwerpen evenwel zonder wetenschappelijke argumenten . Dit is wel heel merkwaardig ! Men zou wetenschappelijke argumenten verwachten in de zin van “we hebben een zeer uitgebreide allergietest gedaan voor mensen met MS evenals voor gezonde mensen en we hebben géén enkel verschil tussen beide groepen vastgesteld”.
Maar niets van dit alles . Verklaringen zoals "géén enkele wetenschappelijke studie heeft zonder twijfel bewezen dat de ziekte kan beïnvloed worden door dieet "(Girard1991) of "het is niet bewezen dat dieet de ziekte beïnvloedt "
(Sibley1992, McIlroy1993) worden algemeen herhaald maar voegen eigenlijk niets wetenschappelijks toe . Behalve dat het zonder twijfel bewijst dat deze wetenschappelijke auteurs blijkbaar niet op de hoogte waren van wetenschappelijke studies die er wel gebeurd zijn , wordt er eigenlijk gezegd :
We zijn overtuigd dat voeding geen rol speelt in MS (maar we hebben hiervoor géén wetenschappelijke bewijzen )!


Lees ook over voeding bij de Charcot stichting :  CHARCOT
Dit is een zeer gezaghebbende stichting die elk jaar verscheidene miljoenen researchgeld toekent voor klinisch of fundamenteel onderzoek .
Klik op : Nederlands
Klik op : Wat weten we vandaag over MS ?
Klik op : U kunt het ook raadplegen op deze site .
Raadpleeg het toonaangevende boek "Multipele Sclerose de ziekte , hoop en werkelijkheid" van Dr. Richard Gonsette (1995) over voeding op pagina 55 .
Er worden bvb. maar 7 (!) zinnen besteed aan voeding en toch komt men tot de conclusie "Wij kunnen ons moeilijk voorstellen welke biochemische mechanismen  zouden kunnen maken dat margarine of koffie het ontstaan van MS in de hand zouden werken ."
Dit is natuurlijk zondermeer merkwaardig want margarine ( zie ook punt 3) Swank en Dugan hierboven) is nu juist oa één van de voedingsstoffen die Roger MacDougall 35 jaar eerder al uit zijn dieet weerde , en hij is zoals we weten MS symptoomvrij geworden . Lees Roger1
Lees in detail over de gevaren van margarine :  MARGARINE
Het is zeker de moeite waard om dit standpunt van de Charcot stichting ivm voeding ook eens te vergelijken met de wetenschappelijke studie van Ashton Embry hierover . Zie   AE-FOOD
Wat de biochemische mechanismen zouden kunnen zijn , wordt snel duidelijk na het lezen van :
AE-BESTBET
AE-HYP
AE-DIET
AE-MEM

6) Er is ook een merkwaardig totaal negeren van mensen die door dieet en /of ontgiften hun ziekte overwonnen hebben !
Lees vooral eens Roger2
Men zou verwachten dat deze mensen met MS die symptoomvrij geworden zijn , zeker zouden uitgenodigd worden door honderden uiterst geinteresseerde neurologen op allerlei congressen over MS om eens exact te komen uitleggen hoe zij dat nu precies gedaan hebben in de hoop dat er zeer belangrijke dingen uit geleerd zouden kunnen worden . Niets is minder waar! Men gaat in een grote boog om deze mensen heen ! John Pageler , Dave Q , Ashton Embry , Pat , Dr. Maas en nog vele anderen worden allemaal genegeerd of niet geloofd .


7) De MS research die al tientallen jaren beoefend wordt is eveneens uiterst merkwaardig  .
Omdat men volledig (100%) bezig is met lange termijn fundamenteel onderzoek . Dit zal de hedendaagse mensen met MS helaas nu niet helpen . Ze hebben wel nu een oplossing nodig en niet binnen 30 jaar .
Het meest logische en voor de hand liggende zou immers korte termijn onderzoek zijn ivm voedingsallergieën/intolleranties .
Dit is ook veel goedkoper en en kon al jaren geleden afgerond zijn .
Lees ook :  AE-DIET-RES
Enkele eenvoudige voorbeelden :
Het uitvoeren van IgG voedingsallergie/intollerantietesten via bloedprikken op bvb 50 willekeurige mensen met MS en 50 gezonde mensen kan zeker op 3 weken uitgevoerd zijn en is al voldoende om een antwoord te geven op de vraag :
Hebben mensen met MS méér voedingsintolleranties dan andere mensen ?
Indien het antwoord al JA is , ligt de weg zeker open om een methode op punt te stellen (op korte tijd) waarmee mensen met MS op termijn symptoomvrij kunnen worden via het vermijden van voedingsintolleranties . Dus in de stijl van de methode van Roger MacDougall .
Het uitvoeren van een (urine) permeabiliteitstest van de ingewanden op bvb dezelfde 50 willekeurige mensen met MS en 50 gezonde mensen kan zeker op 3 weken uitgevoerd zijn en is al voldoende om een antwoord te geven op de vraag :
Hebben mensen met MS een verhoogde permeabiliteit van de ingewanden tegenover andere mensen ?
Indien het antwoord eveneens JA is , wordt het een stuk aannemelijker dat de voedingsintolleranties geleid hebben tot een ontsteking van de ingewanden met verhoogde permeabiliteit tot gevolg . Het hoofdprobleem wordt dan de "leaky gut" en hoe dit te herstellen . En hoe het lichaam te zuiveren van allerlei aanwezige toxische stoffen . En de allerhande tekorten tegengaan .
Allerlei acties zullen nodig zijn om de "leaky gut" te herstellen . Dit is géén eenvoudige zaak . Het vermijden van voedsel waar men intollerant aan is , wordt dan slechts één onderdeel van de aanpak .


8) Maar vermits alle aanwijzingen en research uit het verleden ivm voeding en MS niet ernstig genomen zijn , en doordat men zich bvb de biochemische mechanismen maar niet kan voorstellen (dit kan echt heel moeilijk zijn , geloof me , als men het risico loopt researchgelden te verliezen als men zich dit toch zou kunnen voorstellen) , of omdat men er gewoon niet aan denkt (ja dit kan ook , als researcher er gewoon niet aan denken , terwijl de gewone leek er zelfs niet meer naast kan kijken !) , is er dus nog altijd géén hard bewijs voorhanden , maar dit komt echter omdat men bepaalde onderzoeken nog altijd niet gedaan heeft !
Dit is wel een zéér merkwaardige vaststelling zeker als men aan de aanzienlijke bedragen denkt die in MS research in het verleden al geinvesteerd zijn .
Bvb de stichting vrienden van het MS research in Nederland alleen al heeft al 30 miljoen gulden geïnvesteerd .
Lees hierover :  V-MS-RES
Vergelijk bvb. met de meest veelbelovende research van all.emaal ivm voeding die nu pas op stapel staat , maar niet aan de nodige fondsen (nog 90.000 dollar) kan komen :
AE en  AE0


9) Het lijkt mij ook uiterst merkwaardig (om het minste te zeggen) dat de (volgens mijn bescheiden mening als buitenstaander) belangrijkste wetenschappelijke research ivm MS van de laatste jaren  gedaan  wordt door Ashton Embry die werkelijk een uitmuntend wetenschapper is , maar (klein detail) géén medicus .
Het zou werkelijk merkwaardig en ook uitermate grappig , zonder meer zijn , indien de belangrijkste doorbraak ivm MS buiten de neurologische wereld zou plaatsgrijpen , (ik druk mij heel zacht uit) , maar ik zou er eigenlijk niet echt van opkijken in het licht van de gerealiseerde MS research in de voorbije 30 jaar .
Het lijkt alsof vooruitgang enkel mogelijk is als ze buiten de medische wereld plaatsgrijpt !
Immers van binnenuit zal dat inderdaad niet gemakkelijk zijn gezien de enorme weerstanden tegen alternatieve ideeën en de enorme financiële belangen die op het spel staan !


Hallo met Anneke en ik heb sinds 8 jaar MS.
Eigenlijk ben ik altijd op zoek voor goede nieuwe sugesties.
Ook ik heb die welligt niet onbekent., maar wat ik aan kan raden is het bloedgroep dieet waar ik baat bij heb en de Bijensteektherapy.
Die je op de internet kunt vinden.
Zelf doe ik dat al driekwart jaar en het helpt uitstekent.
Ook loop ik bij een biologise arts waar ik heb laten onderzoeken of ik ergens allergisch voor ben.
Met een bloed onderzoek kwam hier uit dat ik allergisch ben voor gluten en nu dus mee gestopt.
Al met al word mijn gezondheid beter.
Hoi groetjes Ann


HOME