Infobank Meervoudige Chemische Sensitiviteit
Klik voor lijst met alle artikels → 
Home
Disclaimer

Toegang tot deze website houdt aanvaarding door de gebruiker in van de hierna genoemde en geldende voorwaarden. Indien u niet akkoord bent met deze bepalingen, verlaat dan onverwijld deze website.

De maker en beheerder van deze website is geen arts . Gegevens op deze website zijn dan ook zuiver van informatieve aard en zijn geheel vrijblijvend. Ze worden verstrekt met het oog op het op gang brengen van een discussie over MCS.

De website owner/ vertaler biedt naast een paar eigen teksten vooral ook een aanbod aan van gastteksten en al dan niet van commentaar voorziene links en stelt (vertalingen van) artikels ter beschikking maar is het niet noodzakelijk eens met de inhoud van deze links of gastartikels.

DE GEGEVENS OP DEZE WEBSITE ZIJN GEEN VERVANGING VOOR EEN GENEESKUNDIGE DIGANOSE EN/OF BEHANDELING EN/OF ZIJN GEEN GENEESKUNDIG ADVIES VAN WELKE AARD OOK. Raadpleeg steeds uw geneesheer en medisch deskundige voor alles wat met uw gezondheid te maken heeft. SLA NOOIT HET PROFESSIONEEL ADVIES VAN UW GENEESHEER OF ANDERE MEDISCHE GEKWALIFEERDE DESKUNDIGE IN DE WIND TEN GEVOLGE VAN IETS DAT U HIER ZOU GELEZEN HEBBEN.

Sommige auteurs vermelden in hun artikels een of andere vorm van behandeling. Deze artikels worden slechts ter informatie weergegeven en zijn niet bedoeld als medisch advies. Handel nooit op eigen houtje, ook niet op grond van dergelijke artikels, en raadpleeg steeds uw arts voor alles wat met uw gezondheid te maken heeft.

INFORMATIES OVER CHEMICALIëN ZIJN GEEN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN MAAR ZIJN SLECHTS RUWE ALGEMENE INFORMATIEVE OVERZICHTEN. GEBRUIK OP DEZE WEBSITE WEERGEGEVEN INFORMATIE OVER CHEMICALIëN NOOIT ALS VEILIGHEIDS- OF GEZONDHEIDSVOORSCHRIFT.

DE WEBSITE OWNER(s) EN/OF VERTALER(S) DRAGEN GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID EN GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR HET FUNCTIONEREN VAN DEZE WEBSITE EN/OF PROBLEMEN DIE DAARMEE VERBAND HOUDEN, VAN WELKE AARD OOK, NOCH VOOR HET HIER GEPRESENTEERDE MATERIAAL, NOCH VOOR DE CORRECTHEID, VERTAALKUNDIGE ACCURAATHEID OF OM HET EVEN WELK ANDER KERNMERK ERVAN EN KUNNEN NIET (DIRECT OF INDIRECT) AANSPRAKELIJK GEHOUDEN WORDEN TEGENOVER WIE DAN OOK VOOR HET VERSTREKTE MATERIAAL, NOCH VOOR HET GEBRUIK ERVAN NOCH VOOR DE GEVOLGEN VAN HET GEBRUIK ERVAN VAN WELKE AARD OOK, NOCH VOOR HET FUNCTIONEREN VAN DEZE WEBSITE EN/OF PROBLEMEN DIE DAARMEE VERBAND HOUDEN, VAN WELKE AARD OOK.

Bezoek aan en/of gebruik van deze site is volledig en uitsluitend op verantwoordelijkheid en risico van de bezoeker aan en gebruiker van deze website.

De website owner(s) en auteur(s) is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, waaronder begrepen doch daartoe niet beperkt, directe, indirecte en/of gevolgschade, waaronder begrepen doch daartoe niet beperkt schade als gevolg van problemen bij gebruik, winstderving, schade aan gegevens of andere immateriële goederen, en/of de kosten welke voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan het gebruik, de onmogelijkheid van gebruik, niet toegestaan gebruik, werking en/of gebreken en/of fouten in de werking en/of inhoud van deze website.

De inhoud van de site kan worden aangevuld, aangepast, gewist enz. zonder verwittiging.

Het aanhalen, weergeven van of al dan niet van commentaar voorzien linken naar artikels van andere websites is enkel ter informatie en betekent geenszins dat wij met deze of andere uitspraken van op deze websites akkoord gaan. De websiter eigenaar is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de beschikbaarheid, de inhoud of de privacy en gebruikspolicy van externe wesites, en endosseert deze externe websites niet. Doorklikken naar externe locaties, alsook elk mogelijk gevolg daarvan, is uitsluitend op risico, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid en dus volledig ten laste van de gebruiker.

Opting out : Mocht de eigenaar van een website waar naar gelinkt wordt, bezwaar hebben tegen het feit dat een link ernaar op onze site aanwezig is, dan zal deze link op een voudig verzoek aan onze webmaster verwijderd worden (zie contacteer ons).

Indien van een bepaling in dit document bepaald wordt dat ze ongeldig of niet afdwingbaar is, dan zal die bepaling vervangen worden door een geldige, afdwingbare bepaling die maximaal overeenkomt met de oorspronkelijke bepaling, en dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Zie ook Copyrights en Privacy Statement


Deze website is vrijblijvend informatief en is geen medisch advies. Raadpleeg steeds uw gediplomeerd medisch deskundige voor alles wat met uw gezondheid te maken heeft. Lees onze Disclaimer.
[ Gebruiksvoorwaarden & Disclaimer - © - Privacy - Links - Contact ]