Wat zijn de heilige boeken van de islam? Wat zegt de islam over de Bijbel?

Islam gelooft dat er duizenden profeten geweest zijn, die allemaal hetzelfde geloof en dezelfde boodschap verkondigden, en regels verduidelijkten voor de noden van hun specifieke gemeenschap.

In essentie brachten deze profeten niets nieuws omdat volgens de islam elke ziel voor zij in een mens geboren wordt God als Heer erkend zodat elk mens geboren wordt met een elementair inzicht in goed en kwaad (alsook met verstand en gevoelens). De boodschappen die de profeten kregen, herinneren de mensen dus aan wat zij in hun hart al weten en knopen daar bij aan.

Een aantal voorbeelden zijn de Profeten Mozes, Abraham, David, en Jezus.

Naarmate de mensheid verder evolueerde werden de Openbaringen van God (in het arabisch: Allah; in het Hebreeuws: Jahweh) steeds verfijnder, tot God aan Mohammed de laatste en definitieve openbaring voor de hele mensheid en voor alle tijden gaf.

Één van de geloofsartikelen van de islam verplicht muslims ertoe te geloven in alle Boeken die door God geopenbaard zijn en in alle profeten aan wie zij geopenbaard werden - anders kunnen zij niet als muslim beschouwd worden. Om muslim te zijn, moet men dus ook in Jezus en in zijn boodschap geloven.

Het is ook zo dat muslims geen verschil maken tussen de profeten:

"Zeg: "Wij geloven in God, in wat naar ons is neergezonden en in wat naar Abraham, Ishmaïl, Isaak, Jacob en de stammen is neergezonden en in wat aan de profeten door hun Heer gegeven is. Wij maken gee verschil tussen één van hen en wij hebben ons aan Hem overgegeven."(Koran 2:136)

Muslims beschouwen de oorspronkelijke Boeken die aan de profeten geopenbaard werden als Heilige Boeken die God's Boodschap bevatten, met name de Thora (geopenbaard aan Mozes), het Boek der Psalmen (aan David geopenbaard) enz, alsook het de Evangeliën ('Nieuwe Testament', geopenbaard aan Jezus) en de Koran (geopenbaard aan Mohammed).

Volgens de islam hebben de Boeken van de Bijbel in de loop der tijden evenwel aanpassingen ondergaan zodat de oorspronkelijke Boodschap in deze Boeken niet meer in zuivere originele vorm behouden werd.

Bovendien wordt de Bijbel ook niet beschouwd als het letterlijke Woord van God, maar is het eerder een relaas over het leven van de profeten (waaronder Jezus) dat door anderen opgetekend werd, zoals in de islam de Sunnah het relaas is van het leven, de handelingen en de uitspraken van de profeet Mohammed, terwijl de Koran beschouwd wordt als het letterlijke woord van God zoals het letter per letter aan Mohamed geopenbaard werd en sedertdien onveranderd bewaard bleef.

Muslims erkennen ook de Bijbel als een Heilig Boek, maar omdat het Boek niet meer in zijn oorspronkelijke vorm bestaat en er doorheen de eeuwen veel aan veranderd is, toetsen muslims de huidige Bijbel wel aan de Koran. Alles wat door de koran niet expliciet tegengesproken wordt, wordt aanvaard.