Erven in de islam vrouwen minder dan mannen?

Er wordt de islam vaak verweten dat meisjes minder erven dan jongens en dat dit duidelijk een teken van discriminatie is van de vrouw. Maar is dat ook zo?

Op dit en andere vooroordelen hebben muslims al talloze keren geantwoord. Omdat het een steeds weer opduikend verwijt is, laten we meteen een islamitisch geleerde aan het woord, en geven we zijn fatwa over deze kwestie weer:

Vraag:

Beste gerespecteerde Sheikh, As-Salamu `Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh. Ik heb een vraag die mij altijd verwart. Ik hoop dat jij voor mij de zaak kan verduidelijken. Waarom is het erfdeel van een man twee keer zo groot als dat van een vrouw? Is dat een vorm van discriminatie gebaseerd op geslacht?

Jazakum Allah Khayran!

Antwoord:

Wa`alykum As-Salaam Warahmatullah Wabarakaatuh.
In de Naam van Allah, de Meest Genadevolle, de Meest Barmhartige,
Alle lof en dank zijn voor Allah, en vrede en zegeningen met Zijn Boodschapper.

Beste broeder in Islam, dank voor de vraag die je ons opstuurde. Ze weerspiegelt jouw zorgzaamheid en belangstelling in het zoeken naar de waarheid. Intussen heeft jouw vraag onze aandacht getrokken, en dat is waarom we ons uiterste best zullen doen je een degelijk antwoord te geven.

De Islamitische Wet, handelt met name over de zaak van legislatie vanuit een echt perspectief dat alle aspecten beschouwt die in een door de mens gemaakt systeem over het hoofd zouden kunnen gezien worden.

Wat de vraag van "erfenis" betreft, zegt Allah, de Goddelijke Wet-gever, in de Qur'an:

"Allah draagt jullie met betrekking tot jullie kinderen op: voor een mannelijk kind evenveel als het aandeel van twee vrouwelijke..." (An-Nisa 4:11)

Mannen zijn ongetwijfeld belast met meer verantwoordelijkheden dan vrouwen. Een vader, een echtgenoot, een zoon, een broer, moet voorzien voor zijn kinderen, zijn vrouw, moeder, zuster; hij moet hard streven om de eindjes aan elkaar te knopen.

Islam, als een goddelijk geloof, negeert het bovenstaande feit niet, en legt regels neer die een evenwicht vestigen tussen de verantwoordelijkheden van de mannen, en de rechten van de vrouwen.

Om meer licht te werpen op deze zaak, citeren we de volgende fatwa:

Islam geeft in een erfenis aan het meisje de helft van het aandeel dat aan haar broer gegeven wordt, omdat de Islamitische Wet haar niet verplicht dit geld en iemand anders dan haarzelf te besteden. Anderzijds, is de Muslim man, die doorgaans broodwinner is van het gezin, verplicht te spenderen aan zijn vrouw, kinderen, broers, zusters, zijn moeder en zijn vader.

Daarom, omdat de financiële last van de man veel hoger is dan die van de vrouw, geeft de Islam bij een erfenis aan de man het dubbel deel van dat van zijn zus, en op die manier, heeft de Islam de vrouw een juist aandeel gegeven. Laten we even een voorbeeld bekijken. Wanneer de vader sterft en hij laat 30.000 dollar na aan zijn kinderen - laat ons zeggen dat er 2 zonen zijn en 2 dochters. Dan krijgt elke zoon 10.000 dollar, en elke dochter 5.000 dollar. Maar, de zonen moeten hun moeders, vrouwen, kinderen en zusters (als hun zusters nog niet getrouwd zijn) onderhouden, terwijl de zusters de 5.000 dollar volledig voor zichzelf kunnen houden.

Dus, wie heeft hier uiteindelijk meest geld? De meisjes natuurlijk."

(uittreksel met lichte wijzigingen van een fatwa van www.islamicity.com)

Almachtige Allah weet (het) best.

Auteur:
Islam Online Fatwa Committee © All rights reserved
webpublished op http://www.islamonline.net - On-line Ref. 54819
Door ons vertaald uit het Engels.
Zie ook: Disclaimer

Noteer dat de uitspraak 'Almachtige Allah weet (het) best' aan het einde van de fatwa een relativerende uitspraak is die betekent dat de geleerde naar best vermogen op de vraag probeerde te antwoorden op grond van de Koran en sunnah, maar dat God uniek is en aan niemand gelijk, en dat daarom geen mens kan beweren 100% zeker te weten wat God juist bedoeld heeft. Mensen kunnen slechts proberen begrijpen wat God bedoeld heeft.

Uit bovenstaande fatwa blijkt nog maar eens dat het los citeren van verzen uit de Koran nietszeggend is. Het is belangrijk dat men het algemeen kader kent en daarbinnen een vers kan plaatsen - pas dan krijgt het vers zijn echte betekenis. De regel over erfrecht moet gezien worden in samenhang met de regels over het familierecht en de rechten en plichten van mannen en vrouwen daarin: in de islam zijn mannen immers verplicht (fysisch, financieel, emotioneel) zorg te dragen voor hun vrouwen.

De Koran is een geheel van 6.666 verzen, die allemaal met elkaar verband houden. Het onder de knie krijgen van het koranische stelsel is iets wat ook in de muslimwereld vele jaren hogere studies vergt. Het is dus niet omdat men een koranvertaling doorgenomen heeft, dat men een islam-deskundige is, net zo min als het doornemen van een atlas van iemand een aardrijkskundig expert maakt. Een tafsir of koranexegese is zeker geen overbodige luxe bij het lezen van de koran.

Andere artikels op onze website bespreken andere rechten van de vrouw (zie bv. inleiding bij vrouwenrechten - gelijkwaardigheid - bestaanszekerheid en recht op bezit - gewetensvrijheid - politieke rechten - seksuele rechten - recht op onderwijs - economische rechten - rechten in de rechtspraak - recht op werken - hoofddoek? - handdruk?).