Islamitisch geloof in het hiernamaals en in oordeelsdag

Het geloof in het hiernamaals is een zo essentieel aspect van de islam, dat het ontkennen ervan neerkomt op het ontkennen van God (in het Arabisch: Allah). Het is op basis van dit geloof in het leven hierna, dat de mens aangemoedigd wordt een goed leven te leven hier op aarde, omdat hij weet wat hem hierna te wachten staat als hij dat niet doet. Islam moedigt mensen aan met de ene voet in het huidige leven te staan, en met de andere voet in het hiernamaals. Één van de uitspraken van de Profeet Mohamed luidt:

"Werk voor dit leven alsof je eeuwig zal leven, en werk voor het leven hierna alsof je morgen zal doodgaan" (uitspraak van profeet Mohamed)

Dit betekent dat men goed en zorgzaam met alle aspecten van het huidige leven (daarbij hoort ook het milieu) moet omgaan alsof men hier een eeuwigheid zal wonen, en dat men tegelijk ook altijd klaar moet zijn om te sterven om hierna een eeuwigheid te leven, de aard waarvan bepaald wordt door hoe men zich in het huidig leven gedraagt.

Volgens de islam zal er aan het Einde der Tijden een Oordeelsdag zijn, waarop iedereen zal beoordeeld worden. Daartoe wordt tijdens het leven door twee Engelen van iedereen een boek bijgehouden waarin alle goede en slechte daden geschreven worden.

"Wanneer de beide ontvangers, aan de rechter- en linkerkant zittend, [hem] zullen ontvangen, kan hij geen woord uitbrengen zonder dat er een bewaker klaarstaat" (Koran 50:17-18)

Gedurende het hele leven, noteert de Engel aan de rechter kant de goede daden voor +10 punten, de Engel aan de linker kant noteert de slechte daden voor - 1 punt. Uit die verhouding blijkt de barmhartigheid van God die het goede in verhouding veel meer beloont dan Hij het kwade bestraft.

Oordeelsdag zal niet eindigen totdat de laatste rekening vereffend is. Wereldse bezittingen of macht zullen dan niet helpen. De beoordeling zal echter in eerste instantie gebeuren op basis van de intenties die men had. Had men goede bedoelingen en het loopt verkeerd af, dan zal God daar rekening mee houden, maar had men de bedoeling kwaad te doen, dan zit het al verkeerd van meet af aan.

"Er is geen zonde voor u in datgene waarin gij u onvrijwillig vergist, maar wel in hetgeen uw hart zich heeft voorgenomen. God is Vergevensgezind, Genadevol." (Koran 33:5)

Het geloof in het hiernamaals is een zeer sterke aanmoediging om een deugdzaam, rechtschapen leven te leiden, en daarop een vreedzame maatschappij te bouwen. Het daarmee samenhangende geloof in het Laatste Oordeel, vormt ook de basis van rechtvaardigheid. Volgens muslims zal op het Laatste Oordeel iedereen voor God moeten verschijnen, en zal elk voor zijn gedrag beoordeeld worden. Op die manier, kunnen mensen die in het huidige leven zwaar werden benadeeld, hopen op een rechtzetting van wat hen werd aangedaan.

Volgens de Islam, zal het criterium voor de beoordeling, het Woord van God zijn, zoals dat door de Profeten aan alle volkeren ter wereld werd verkondigd. Diegenen die leefden volgens wat de Profeten in hun midden hebben verkondigd, hebben daarbij niets te vrezen:

"Zij die geloven, zij die het Jodendom aanhangen, de Christenen en de Sabiërs die in God en de laatste dag geloven en die deugdelijk handelen, voor hen is hun loon bij de Heer en zij hebben niets te vrezen noch zullen zij bedroefd zijn." (Koran 2:62)

Volgens de islam kunnen inderdaad ook niet-muslims naar het paradijs gaan.

Niet alleen het gedrag tegenover andere mensen zal beoordeeld worden, maar ook het gedrag tegenover de hele 'Schepping' met inbegrip van de dieren. Het doen van een goede daad tegenover een dier zal daarbij beoordeeld worden als het doen van een goed daad voor een mens, en het slecht handelen tegenover een dier zal behandeld worden als het slecht handelen tegenover mensen. Volgens de islam staat de mens niet boven de 'Schepping', maar is hij er onderdeel van naast de andere soorten. De mens is wel verantwoordelijk voor de 'Schepping' en zal daar op Oordeelsdag ook op beoordeeld worden. Vervuiling, verspilling, enz van het milieu zullen dan ook aangerekend worden. Immers, een achtste van de Koran handelt over ecologie en hoe de mens het milieu moet vrijwaren.