Waarom bedreigt apocalyptisch geloof (in de eindtijden) de wereldvrede?
In dit artikel:
1. Rol van apocalyptisch denken in de internationale gebeurtenissen.
2. Apocalyptisch extremisme in het jodendom
3. Apocalyptisch extremisme in het christendom
4. Apocalyptisch extremisme in de islam
5. Conclusie

1. Rol van apocalyptisch denken in de internationale gebeurtenissen.

In het sterk geseculariseerde Europa denken velen dat de Israëlisch-Palestijnse kwestie vooral met het verleden te maken heeft, maar religieuze verwachtingen over de toekomst spelen een minstens even belangrijke rol in de huidige spanningen. De Al Aqsa moskee, derde heilige plaats van de muslims, bevindt zich letterlijk in het centrum van het conflict. Immers, op de Tempelberg, exact op de plaats waar de Al Aqsa moskee staat, willen extremistische joden hun Derde Tempel bouwen.[1]. De potentieel catastrofale gevolgen laten zich raden.

Secties van religieus extreem rechts van verschillende godsdiensten geven aan de gebeurtenissen in de wereld een betekenis vanuit een apocalyptisch kader, vanuit een geloof in de eindtijden. Zij vinden dat de messias slechts zal (terug)komen tijdens een apocalyptische wereldbrand. En sommige extreme groepen daarvan gaan zo ver dat zij het nodig vinden zo'n epische wereldoorlog uit te lokken. Zij voeden en drijven al decennia een wederzijds vijandbeeld op in de hoop zo het Westen, muslimlanden en Rusland elkaar te doen aanvallen.

De wereld bekijken door een prisma van geloof in de eindtijden is geen randfenomeen van fanatiekelingen. Dat President Bush, een born-again Christian, zijn oorlog omschreef in religieuze termen als een "kruistocht" en een oorlog tegen "de as van het kwaad" is geen toevallige woordkeuze. President Bush verbijsterde destijds President Chirac toen hij tijdens een telefoongesprek om de steun van Frankrijk te verwerven voor zijn "coalition of the willing" om oorlog te voeren, verwees naar profetische verzen over de Eindtijden in de Bijbel om zijn zaak te maken. Hij voegde daaraan toe dat deze oorlog "gewild was door God, die dit conflict wil gebruiken om de vijanden van zijn volk weg te vegen voor een Nieuw Tijdperk aanbreekt". Ook Donald Rumsfeld bediende zich van een bijbels discours van eindtijden in zijn verslagen voor president Bush. [2,3]. De oorlog van Bush (en Blair) tegen Irak werd destijds luidens een artikel op de BBC website (2004) door de toenmalige VN Secretaris-Generaal Kofi Annan "illegaal" en strijdig met het VN charter genoemd...

Voormalig Iraans president Ahmadinejad drukte zich eveneens in apocalyptische termen uit tijdens zijn toespraak voor de Verenigde Naties. [4]

Ook de Amerikaanse president Trump trekt voluit de kaart van de Amerikaanse apocalyptische fundamentalistische christenen en erkent Jerusalem als hoofdstad van Jerusalem, hoewel dit indruist tegen het internationaal recht (de staat Israel beroept zich voor zijn bestaansrecht niet op de Bijbel maar op een VN resulutie - dezelfde VN resolutie erkent ook het bestaansrecht van Palestina en internationaliseert Jerusalem).

Trump wil zich met zijn demarche vergewissen van de steun van de Amerikaanse christelijke fundamentalisten die geloven dat ze de wederkomst van Jezus kunnen bespoedigen door zelf (hun interpretatie van) de profetische voorspellingen waar te maken. In hun visie, moet onder andere Jerusalem eerst de hoofdstad van Israel worden en moet het gebied uitgebreid worden voor Jesus zal terugkeren. Maar vergis u niet, ze hebben helemaal geen sympathie voor de Joden, integendeel, volgens hen zullen de Joden bij de wederkomst van Jezus kunnen kiezen: zich alsnog bekeren tot het christendom of gedood worden. Een aanzienlijk deel van deze fundamentalistische christenen zijn overigens ook van mening dat er een apocalyptische oorlog moet komen, waarover straks meer. [5-6]

De drie Abrahamische godsdiensten die allemaal in dezelfde ene God geloven, hebben elk ook een leer over de eindtijden (eschatologie). Daarbinnen zijn er in elke religie verschillende visies over wat er dan te gebeuren staat. Hoewel de meeste gelovigen van de drie godsdiensten daar helemaal niet van wakker liggen en nauwelijks of zelfs geen idee hebben van wat er in de eindtijden allemaal verwacht wordt en daarover ook geen vijandbeelden hebben, zijn er in de drie godsdiensten ook sommige invloedrijke extreemrechtste groepen voor wie dit grote ernst is, die niet alleen alles wat in de wereld gebeurt aftoetsen aan hun versie van de voorspellingen, maar die ook de eindtijden willen bespoedigen. Zij willen dit bewerkstelligen door een wereldoorlog van apocalyptisch formaat uit te lokken omdat zij denken dat dan de messias zal (terug) keren. Een aantal vooraanstaande theologen verklaren dat zij het niet eens zijn met de interpretatie van de profetische voorspellingen door de extremisten en/of al helemaal niet akkoord gaan met hun overtuiging dat men de eindtijden kan, mag of moet uitlokken.[7]

Kwestie van het spannend te houden: christenen en muslims geloven allebei dat Jezus de messias was (voor christenen was hij ook zoon van God, voor muslims was hij ook profeet van God) en "wachten" dus op de wederkomst van Jezus, al zijn er extremisten aan beide kanten die vinden dat de Jezus van de ene niet de Jezus van de andere is zodat sommigen elkaars terug verwachte Jezus een valse messias (Dajjal), een antichrist vinden, terwijl joden Jezus niet als messias erkennen, zij "wachten" dus nog op de komst van de messias. Ook bij de joden is er een anti-messias in het spel, Armilus. Op internet circuleren lijsten met namen van vooraanstaande personen die de 'Anti-messias' zouden kunnen zijn. Voor sommig extremisten is de term "wachten" overigens misplaatst gezien zij er juist niet willen op wachten, maar de messias middels het zich doen plaatsvinden van een aantal gebeurtenissen, willen doen (terug-)keren. Meer nog, sommigen onder hen zijn ervan overtuigd dat zonder deze gebeurtenissen te doen plaatsvinden, de messias niet zal komen. En ze willen allemaal van in pole-position de eindtijden ingaan. Volgens hen leven we al in de eindtijden of staan ze toch zeer dicht voor de deur.

Hierna overlopen we enkele al dan niet gewelddadig extremistische opvattingen over de eindtijden in de drie godsdiensten.

2. Apocalyptisch extremisme in het Jodendom

De joodse godsdienst erkent Jezus niet als messias. De joden wachten dus nog steeds op de messias (Moshiach), wiens komst deel uitmaakt van hun kijk op de eindtijden. Er zijn verschillende versies over wie dat is. Één van de versies beschouwt de messias als een afstammeling van Koning David. Hij zal geen bovennatuurlijke nederdaling zijn, maar een groot leider die ervoor zal zorgen dat alle joden verenigd zijn in Israël. Er wordt verwacht dat hij door de ganse wereld als groot leider zal erkend worden en dat er een tijd van wereldvrede zal aanbreken omdat iedereen in God zal geloven en zich ethischer zal gedragen. Sommige rabbijnen denken dat de eindtijden voor de deur staan.[8,9]

Wat Israël betreft is het zo dat sommige joden vonden dat Israël al moest gecreëerd worden nog voor de messias er was om zijn komst te bespoedigen. Veel joden waren het daar aanvankelijk niet mee eens. Toen kwam echter de holocaust waarbij 6 miljoen joden vermoord werden (en deze massale gruwelijke barbarij in Europa dateert niet van de middeleeuwen, het is nog maar 70 jaar geleden dat er een einde aan gemaakt werd), waardoor vele joden toch de oprichting van Israël steunden vanuit een noodzaak aan een eigen staat waarin ze veilig zouden kunnen leven. Een minderheid van joden vindt evenwel nog steeds dat pas als de messias er is Israël kan gecreëerd worden. Zij erkennen de staat Israël dan ook niet. Zij zijn, anders gezegd, joodse antizionisten. Zie vb de website Jewsagainstzionism.

In de joodse eschatologie zal er op een gegeven moment een Derde Tempel gebouwd worden, voor velen zal die pas gebouwd worden nadat de messias er is, maar voor sommige groepen van joodse rechtse extremisten moet die zo snel mogelijk gebouwd worden, liever gisteren dan vandaag, omdat het bestaan van de tempel volgens hen de komst van de messias zal "uitlokken" of bespoedigen. Deze Derde Tempel moet volgens hen komen op de plaats waar nu de Al Aqsa moskee staat, de derde heilige moskee van de muslims. U ziet het gevaar al komen.

In die context was tussen 1979 en 1984 bijvoorbeeld de "joodse" terreurorganisatie "Jewish Underground" actief wiens voornaamste doel was de Al Aqsa moskee op te blazen. Met hun aanslagen wilden ze ook de Camp David akkoorden doen ontsporen. Ze pleegden verschillende terreuraanslagen en werden uiteindelijk gearresteerd en veroordeeld tot gevangenisstraffen. Veruit de meeste Israëli's veroordeelden de terreuraanslagen. [10,11]

Onder de Al Aqsa gebeuren ook al jaren, en nog steeds, wat volgens de Israëlische kant "archeologische opgravingen" zijn om (naar verluidt nog niet gevonden) bewijs te vinden dat daar vroeger de Tweede Tempel stond en dat daar dus nu de derde moet komen, terwijl deze opgravingen volgens de muslims pogingen zijn om het gebouw te destabiliseren en te doen instorten. [12] Het instorten van de Al Aqsa zou een steekvlam doorheen het hele Midden-Oosten jagen, waardoor in het spoor daarvan mogelijks de hele wereld ontvlamt.

Dat waar nu de Al Aqsa staat opnieuw de hoofdgebedsplaats van de joden moet worden, was tot voor kort een opvatting van een extremistische minderheid. Anshel Pfeffer (2014) drukt in de Israëlische krant Haaretz de vrees uit dat deze opvatting inmiddels mainstream geworden is, weze het in een versie waarin de Al Aqsa niet moet neergehaald worden, maar moet overgenomen worden zodat het de hoofdtempel wordt van de joden. Steeds meer joden "bestormen" de Al Aqsa om daar te gaan bidden. Voorvechters daarvan beroepen zich naar eigen zeggen op godsdienstvrijheid en profileren zich als verdedigers van mensenrechten. Pfeffer stelt dat de voorvechters van deze opvatting echter gevaarlijke extremisten zijn die niet alleen elk territoriaal compromis voorgoed onmogelijk maken maar die het conflict kunnen doen omslaan in een bloederige religieuze oorlog . Pfeffer schrijft: [13,14]

"Make no mistake, the campaign to reestablish a more permanent Jewish presence on Mount Moriah is dangerous. Their Judaism is one that exalts sacred stones and hallowed soil above human life, and threatens to take the Zionist endeavour down a dark alley where it was never intended to go. Many of those involved are blatantly trying to provoke exactly the kind of violent Muslim reaction that will lead to a downward spiral of bloodshed, that they believe will once and for all end any possibility of a territorial compromise between Israelis and Palestinians. That was the express intention of Yehuda Etzion and his Jewish underground, who tried in the early 1980s to blow up the mosques in the hope it would derail the Camp David Accords."

Het moge duidelijk zijn dat lang niet alle joden het met de gang van zaken van de extremisten eens zijn.

Dergelijke joodse extremistische groeperingen - en er zijn er meerdere - ijveren ook voor gebiedsuitbreiding van Israël omdat ook dat volgens hen een noodzaak is om de komst van de messias te bespoedigen of uit te lokken. Waarom zij daarin (ook financieel) gesteund worden door sommige Amerikaans christelijke rechtse extremisten verneemt u zo meteen.

3. Apocalyptisch extremisme in het christendom

Ook het christendom heeft zo zijn eigen kijk op de Eindtijden waarin locaties als de tempelberg en de olijfberg in Jeruzalem eveneens een belangrijke rol spelen. Immers, ook christenen verwachten dat Jezus in die omgeving zal terugkeren. Van de christelijke eindtijdenleer (eschatologie) doen verschillende versies de ronde. Een versie die nogal wat aanhang heeft in politiek invloedrijke Amerikaanse 'fundamentalistisch-christelijke' extreem rechtse kringen, gaat ervan uit dat men de joden moet helpen in hun streven om het 'Heilig Land' te vestigen en te vergroten, alsook in hun inspanningen om de Derde Tempel te bouwen omdat dit de wederkomst van Jezus zal bespoedigen om de Antichrist te bestrijden. Jezus zal korte metten maken met de Antichrist en zal tegelijk alle niet-christenen (ook de joden) doden. Een minder extreme versie gaat er van uit dat joden die zich bekeren tot het christendom niet gedood zullen worden. Vervolgens, en nadat alle 'vijanden' gedood zullen zijn, zal onder Jezus een tijdperk van vrede aanbreken. [15]
In een andere versie gaat de wereld er al de hele tijd moreel op achteruit en zullen in deze gebeurtenissen de gelovige christenen (de goeden dus, en dat zijn alleen de christelijke protestanten want de katholieke paus vinden ze 'een' antichrist) - miraculeus weggeplukt worden van de wereld (de 'rapture') - zij zullen Jezus dus "in de lucht" ontmoeten - waarna al wie nog op de wereld achterblijft (en dat zal de meerderheid van de wereldbevolking zijn) ten prooi zal vallen aan de rampspoed van de eindtijden. Om zo snel mogelijk weggeplukt te worden uit deze aardse poel van verderf, moet de zaak in de meest extreme versie evenzeer bespoedigd worden.[16]

Er zijn naar schatting een paar tientallen miljoenen Amerikaanse fundamentalistische christenen die dit perspectief op de eindtijden delen, hoewel zij lang niet allemaal de uitlokking ervan steunen, een grote harde kern doet dat wel. Dergelijke extremisten lobbyen sterk bij Amerikaanse politici voor de gebiedsuitbreiding van Israël en steunen (ook financieel) de joodse rechtse extremisten om Israël uit te breiden en om de Derde Tempel te bouwen, Al Aqsa te bezetten of te vernielen, maar niet omdat zij de joden respecteren of genegen zijn. Integendeel, in hun lezing valt, zoals gezegd, met de wederkomst van Jezus het finale doek over het jodendom. [17,18].

Ze willen ook een preëmptieve aanval op Iran en willen ook Rusland in hun grote oorlog betrekken, want in hun perspectief is ook dat noodzakelijk om de wederkomst van Jezus te bespoedigen of uit te lokken. Zij sturen aan op een derde wereldoorlog van epische omvang om de gebeurtenissen te versnellen. Tot deze strekking behoren ook enkele media-magnaten en predikanten ook die via eigen televisiestations hun (anti-islam en anti-muslim) haatdiscours verkondigen om de clash te bespoedigen.

Zoals in de inleiding van dit artikel gesteld, verleende ook president Bush betekenis aan de gebeurtenissen in de wereld vanuit een discours van de Eindtijden, en trekt ook Trump voluit deze kaart.

In "Mapping the End Times" (2010) verwijzen Dittmer (University College London, UK) en Tristan Sturm ( University of California Los Angeles, USA) onder meer naar gerespecteerd Israëlisch historicus, Gershom Gorenberg, die 2002 het geloof van de evangelische christenen in de apocalyps "gevaarlijk" noemde voor zowel de Amerikaanse als de Israëlische belangen. Christopher Hedges, winnaar van de Pullitzer Prize stelt dat deze evangelische christenen gelijkenissen vertonen met de vroege fascistische bewegingen in Italië en Duitsland in het begin van de 20st eeuw en daardoor een toenemende bedreiging inhouden voor de Amerikaanse democratie. Edward Said schreef dat de christelijke zionisten een "menace" zijn voor de hele wereld. [17]

Voor alle duidelijkheid, dit gaan om een minderheid bij de 2,1 miljard christenen ter wereld maar ze hebben wel aanzienlijke politieke invloed en van daaruit ook maatschappelijke impact. Veel Christenen die Israël steunen hebben daar echter helemaal niets mee te maken en zijn liberalen. Volgens Ellis (professor Amerikaanse en Joodse Studies, Ellis) steunen zij Israël vanuit een schuldgevoel voor de holocaust. [18]

4. Apocalyptisch extremisme in de Islam

Net zoals de andere godsdiensten kent ook islam een eschatologie en maken de eindtijden deel uit van het geloof, temeer omdat de daarop volgende Oordeelsdag voor de islam een centraal geloofspunt is. Dit hangt samen met de zingeving aan het leven. Immers, het leven is een test. Elk mens komt vrij van zonde op de wereld, heeft keuzevrijheid over hoe zich te gedragen, en op het einde van de rit zal dan een oordeelsdag volgen over hoe men het ervan afgebracht heeft. Afhankelijk daarvan zal men de eeuwigheid doorbrengen in het paradijs of in de hel. De Koran stelt dat geen mens weet wanneer de eindtijden eraan komen - alleen God weet dat en Hij houdt het verborgen (Koran 20:15). In de heilige geschriften van de islam worden wel tekenen beschreven van de eindtijden, de zogenoemde kleine en grote tekenen van Qiyamah, al bestaan er ook in de islam verschillende opvattingen, interpretaties en versies van wat er zoal mag verwacht worden. Eén van deze tekenen is de komst naar de aarde van de Imam Mahdi die de aanwezigheid van Jezus zal aankondigen, samen zullen ze strijden tegen de 'Al Masih Al Dajjal', de valse messias, de Antichrist dus, iemand die zichzelf uitgeeft voor Jezus of de Messias maar dat niet is. Daarna zal een tijdperk van wereldvrede volgen. Deze finale confrontatie zal zich volgens de tradities voltrekken in de buurt van Jeruzalem, maar daaraan voorafgaand staan er ook elders in de regio gebeurtenissen op het programma, volgens sommige interpretaties met name in en om ... het Syrische Dabiq.

Net zoals in de andere twee godsdiensten is ook de doorsnee muslim daar helemaal niet mee bezig. Net zoals in de andere twee godsdiensten zijn er religieuze extremisten voor wie dat ernst is. We verwezen in de inleiding naar de voormalige president van Iran, Ahmadinejad. Net als president Bush gaf ook president Ahmadinejad betekenis aan de gebeurtenissen vanuit zijn kijk op de Eindtijden. Ahmadinejad was destijds in Iran naar verluidt een drijvende kracht achter het uitdragen van de overtuiging dat de eindtijden zeer nabij zijn. Net als Bush, was ook hij ervan overtuigd dat hij daarin een rol te spelen had. [21].

De terreurgroep "Islamitische Staat" heeft ook een apocalyptische visie die afwijkt van de mainstream. Dat is nieuw - want andere terreurbewegingen die zich naar eigen zeggen op de islam beroepen (daar waar muslims, hun leiders, hun geleerden en overheden terreur formeel veroordelen) hebben dat niet. Op een ruimere schaal bekeken, staat de terreurgroep IS met haar apocalyptische visie evenwel niet alleen, wat moge blijken uit de bespreking van de joodse extremistische kijk op de eindtijden, hoger, waarin een joodse terreurgroep vermeld werd die om apocalyptische redenen de Al Aqsa wou opblazen wat ongetwijfeld een enorme oorlog voor gevolg zou hebben.

Ook de terreurgroep IS ziet het groot. Ze denken dat ze een soort elitestrijders van de eindtijden zijn. Voor wie denkt (maar zich in ieder geval luidens de islam serieus misrekent) van daar recht naar het paradijs te gaan is het leven goedkoop. En het leven van wie zij als hun tegenstanders zien stelt in zo'n discours al helemaal niets meer voor. Zij hebben zich met de hielen in het zand van Dabiq in Syrië vastgezet omdat daar volgens hun verwachtingen een belangrijke veldslag te gebeuren staat - ze willen een grote confrontatie uitlokken, omdat zij denken dat daarmee de Imam Mahdi zal komen die de aanwezigheid van Jezus kenbaar zal maken.

Net zoals de extreem-rechtse joden en extreem-rechtste christenen, situeert ook IS zich in extreem-rechts. Alle drie zijn het in wezen politieke fascitische fenomenen, met een pseudo-religieuze saus erover. Ze willen alle drie als eerste en als laatste aan de meet van de eintijden komen, willen dat doen via een grote wereldoorlog, overspoelen al decennia hun samenlevingen met wederzijdse vijandbeelden om die oorlog uit te lokken, en willen allemaal ergens onderweg hun wereldrijk vestigen - in essentie gaat het drie keer om hetzelfde: een fascistisch model. IS is daar een gewelddadige exponent van.

Voor meer informatie, zie :Wat wil IS bereiken, wat is het doel ervan? (daarin wordt ook de bedoeling van apocalyptisch fascisme in het algemeen besproken, ook dat van dergelijke groepen bij christenen en joden).

Laat er geen onduidelijkheid over bestaan: islam, de hadiths, de koran en de shariah beschouwen terreur als een zware misdaad tegen de samenleving waarvoor de doodstraf kan uitgesproken worden. De terreuraanslagen van 9/11 werd in de hele muslimwereld meteen veroordeeld, ook alle andere aanslagen werden veroordeeld en in de hele muslimwereld wordt "IS" veroordeeld, ook door de hoogste religieuze gezagsdragers. Muslimgeleerden wereldwijd en ook in België zeggen dat terreur helemaal geen jihad is, het is terreur en ook in de muslimwereld worden terroristen veroordeeld tot gevangenisstraffen of zelfs tot de doodstraf.. Er lopen in de muslimwereld trouwens ook al meerdere jaren contra-ideologische programma's tegen terreur en extremisme en voor de kernwaarden van islam zoals verdraagzaamheid en vrede.

Om misverstanden te voorkomen verder ook nog dit: muslims zien christenen helemaal niet als vijand. Zij worden in de koran vernoemd als "de mensen van het boek", dat zijn al diegenen die in de geopenbaarde boeken van God geloven. Muslims beschouwen ook de bijbel (joods en christelijk deel) als een heilig boek al zijn ze van mening dat ze in de loop der tijden aangepast zijn. Muslims zijn verplicht christenen in hun gemeenschap te beschermen. Profeet Mohamed zei immers over de mensen van het boek dat al wie hen krent, God krenkt en zelfs de geur van het Paradijs niet zal ruiken.

"Diegene die iemand van de mensen van het boek kwaad toebrengt, en hij die mij kwaad toebrengt, ergert God" (gemeld door At-Tabarani in Al-Awsat)

"Diegene die iemand van de mensen van het boek doodt, zal zelfs niet de geur van het Paradijs ruiken." (eveneens gemeld door At-Tabarani in Al-Awsat)

"Wie iemand van de mensen van het Boek kwaad toebrengt, van hem ben ik de vijand, en ik zal zijn vijand zijn op de Oordeelsdag." (gemeld door Al-Khatib)

"Op de Dag van het Oordeel zal ik twist leveren met iedereen die een persoon van onder de Mensen van het Convenant onderdrukt, zijn rechten breekt, die hem verantwoordelijkheden geeft die zijn krachten te boven gaan, of die hem iets ontneemt tegen hun wil." (Gemeld door Abu Dawood).

5. Conclusie

Terwijl we dit alles bestudeerden schoot ons een melodie in het hoofd, met de tekst :"De wereld is om zeep, er gebeuren rare dingen rondom mij'.

Even zoeken op internet leerde dat dit een liedje is van Urbanus, dat als volgt gaat:

"De wereld is om zeep, er gebeuren rare dingen rondom mij
Helemaal om zeep en het laatste oordeel kan niet ver meer zijn"

Wat hij als humor zong, is in ieder geval voor sommige religieuze rechtse extremisten de grootste ernst.

Laat het echter duidelijk zijn dat dit opvattingen van mindersheden zijn, die evenwel veel van zich laten horen en waarvan sommige terroristische groepen een exponent zijn. Het is een minderheid die, door hun al decennia wederzijds gepropageerde vijandbeelden, de wereld dreigt mee te sleuren in een draaikolk van geweld. Het blijft echter een minderheid. En door de aanhangers van deze drie godsdiensten worden daarentegen en daartegenover ook zeer veel verzoenende inspanningen geleverd vanuit een gans andere toekomstvisie, met name ene van wereldvrede, broederlijkheid, vriendschap en hartelijke samenwerking tussen deze drie godsdiensten. Er lopen talrijke dergelijke samenwerkingsprojecten. After all, vermist zij alle drie een geloof delen in dezelfde ene God die zij alle drie als het summum van voor mensen onbevattelijke want onmetelijke liefde beschouwen, hoe zou zijn messias zich dan slechts kenbaar willen maken door een grote wereldbrand waarbij zijn aanhangers elkaar vernietigen? Wie, in een religieus discours, zou daarbij gebaat zijn?

De wereld hoeft dus helemaal niet om zeep te gaan. Maar het ziet er wel naar uit dat onze toekomst van deze hartelijk samenwerkende groepen van aanhangers van het jodendom, het christendom en de islam zal afhangen. Of we werken samen, of we krijgen een wereldbrand van ongeziene omvang, aangevuurd door wat in deze niet anders dan als religieuze waanzin van extremisten kan omschreven worden. Laat ons dus de steeds waziger wordende bril waarmee de extremisten ons al een paar decennia naar elkaar willen doen kijken, afzetten, zodat we elkaar weer zien zoals we zijn: allemaal doodgewone mensen die proberen er het beste van te maken, en in een religieus discours, allemaal kinderen van God die hem elk vanuit hun eigen weg dienstbaar proberen te zijn. Laat ons de bril die religieuze extremisten ons voorhouden, een bril vol van vijandbeelden, afzetten en weer het goede in elkaar ontdekken en waarderen. Immers, in een religieus messiaans discours waarin de messias de kracht van het goede is, en de antichrist, dajjal of armilus de kracht van het kwade, wie van beide wordt er gediend door al diegenen die in God geloven elkaar te doen beschouwen als vijanden tot ze elkaar bestrijden en uitmoorden in een epische wereldbrand?


______________________
Noten
 1. "Al-Aqsa is at the core of the conflict", Middle East Monitor, 18 november 2014.
 2. "Was Bush on a mission from God?", The Star, 29 mei 2009.
 3. "Meet the New Zionists", Matthew Engel, The Guardian [online], Monday Oct. 28, 2002.
 4. "Iranian President Ahmadinejad Tells UN Jesus Christ and 'Ultimate Savior' Are Coming", Christian Post, 27 september 2012.
 5. "The real reason Trump declared Jerusalem the capital of Israel was because he feared losing his evangelical voter base", The Independent, 8 december 2017.
 6. De godsvrucht van Team-Trum, VRT NWS,26 december 2017.
 7. Mapping The End Times , Tristan Sturm en Jaso Dittmer, januari 2010,ISBN: 978-1-4094-0083-7.
 8. Jewish Eschatology.
 9. What Is the Jewish Belief About Moshiach?, Nissan Dovid Dubov, Chabad.org.
 10. "Jewish Underground".
 11. The Temple Mount has gone mainstream ; Haaretz, 31 oktober 2014.
 12. "Al-Aqsa is at the core of the conflict", Middle East Monitor, 18 november 2014.
 13. "The Temple Mount has gone mainstream"; Haaretz, 31 oktober 2014.
 14. ibid, geciteerd in "What The Hell Is Happening In Jerusalem (This Time)?" Andrew Sullivan, 31 oktober 2014.
 15. "Meet the New Zionists", Matthew Engel, The Guardian [online], Monday Oct. 28, 2002.
 16. Mapping The End Times , Tristan Sturm en Jaso Dittmer, januari 2010,ISBN: 978-1-4094-0083-7.
 17. "Meet the New Zionists", Matthew Engel, The Guardian [online], Monday Oct. 28, 2002.
 18. "Militant Coalition of Christian Fundamentalist and Jewish Orthodox Cults Plots Destruction of Al Aqsa Mosque", Washington Report on Middle East Affairs, March 2000, pp 16-17.
 19. Mapping The End Times , Tristan Sturm en Jaso Dittmer, januari 2010,ISBN: 978-1-4094-0083-7.
 20. "Will fundamentalist Christians and Jews ignite apocalypse?", Margot Patterson, National Catholic Reporter, 11 oktober 2002.
 21. "Iranian President Ahmadinejad Tells UN Jesus Christ and 'Ultimate Savior' Are Coming", Christian Post, 27 september 2012.