Wat zegt de islam over Jezus en Maria?

In deze bijdrage overlopen we hoe de drie monotheïstische godsdiensten (dwz de drie godsdiensten die in de Ene God geloven - het jodendom, chirstendom en de islam) denken over Jezus:

Islam

Volgens de islam is Jezus een machtig profeet van God. islam leert dat er duizenden profeten geweest die allemaal hetzelfde geloof brachten, voor de noden van hun specifieke gemeenschap. Zo waren er bijvoorbeeld de profeten Abraham, Mozes, David en Jezus. Daarna kwam er volgens de islam nog één en meteen de laatste profeet, met name de profeet Mohammed. Met hem werden de openbaringen van God (in het Arabisch: Allah) aan de hele mensheid voltooid. Volgens de meeste Muslims kunnen nu geen Profeten meer komen.

Wie niet in het profeetschap van Jezus gelooft kan geen muslim zijn.

Eén van de geloofsartikelen van de islam, is het geloof in alle profeten van God, zonder onderscheid, en in de aan hen geopenbaarde Heilige Boeken. Dit betekent dat iemand die niet in het profeetschap van Jezus gelooft, dus ook geen muslim kan zijn.

Muslims beschouwen Jezus echter niet als (zoon van) God. Volgens de islam is het onmogelijk dat een mens God kan zijn. Dat gaat in tegen het centrale geloofspunt dat er geen god is dan God.

Zeg: "Hij is God, als enige. God de bestendige. Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt en niet ??n is an Hem gelijkwaardig." (Koran 112:1-4)

Net zoals de christenen, geloven muslims in de maagdelijke verwekking van Jezus. Beiden delen ook het geloof dat Jezus levend in de hemel is en van daar zal weerkeren. Volgens muslims is Jezus echter niet gekruisigd en is hij dus ook geen drie dagen dood geweest. Muslims geloven dat God ervoor gezorgd heeft dat iemand die op Jezus leek gekruisigd werd. Later is Jezus levend ten hemel opgenomen.

Zoals uit volgende voorbeelden blijkt, worden Jezus (Arabisch: Isa) en zijn Moeder Maria (Arabisch: Maryam, Mariam, Meriam) in de Koran vele malen eervol vermeld. Een hoofdstuk van de Koran draagt zelfs als titel de naam 'Maryam'. En sommige muslims aanzien ook Maria als een Profeet.

"En toen de engelen zeiden: ' O Maria, God heeft jou uitverkoren en jou rein gemaakt en Hij heeft jou uitverkoren boven de vrouwen van de wereldbewoners. O Maria, wees jouw Heer onderdanig en buig je eerbiedig voor Hem neer (in gebed) en buig met de buigenden' ... Toen de engelen zeiden: 'O Maria, God kondigt jou een woord van Hem aan, wiens naam zal zijn de Messias, Jezus zoon van Maria. Hij zal in het tegenwoordige leven en in het hiernamaals in hoog aanzien staan en behoren tot hen die in de nabijheid [van God] zijn. Als kind en als volwassene zal hij tot de mensen spreken en hij zal een van de rechtschapenen zijn'. Zij zei 'Mijn Heer, hoe zou ik een kind krijgen, terwijl geen mens mij aangeraakt heeft.' Hij zei: 'Zo is het. God schept wat Hij wil. Wanneer Hij iets beslist, dan zegt Hij er slechts tegen: "Wees! en het is." En God zal hem het Boek, de Wijsheid, de Taura (de Wet) en de Bijbel onderwijzen. ' (Koran 3:42-48)
"En [God zal hem] als een gezant tot de Israëlieten [zenden, om te zeggen]: "Ik ben tot jullie gekomen met een teken van jullie Heer: dat ik voor jullie uit klei iets als de vorm van een vogel zal scheppen, er dan in zal blazen en dat het dan met Gods toestemming een vogel zal zijn. Dat ik blindgeborenen en melaatsen te genezen en doden levend maak, met Gods toestemming..." (Koran 3:49)
"... Wij hebben Jezus, de zoon van Maria, de duidelijke bewijzen gegeven en hem gesterkt met de heilige geest. Maar telkens als er een gezant tot jullie komt met iets wat jullie niet zint, zijn jullie dan niet hoogmoedig? Dan betichten jullie sommigen van leugens en anderen doden jullie"(Koran 2:87)
"Zeg: 'Wij geloven in God, in wat naar ons is neergezonden en in wat naar Abraham, Ismaïl, Isaac, Jacob en de stammen is neergezonden en in wat aan Mozes en Jezus is gegeven en in wat aan de profeten door hun Heer is gegeven. Wij maken geen verschil tussen één van hen, en wij hebben ons aan Hem overgegeven.'" (Koran 2:136)

Jodendom

Joden erkennen Jezus niet als zoon van God. Ze erkennen ook het profeetschap van Jezus niet. Volgens hen was Jezus ook geen Messias (dit wordt uitgelegd op de website van de National Assembly of Hebrew Students, in: Why the Jews rejected Jesus as the Messiah?).
Joden wachten nog altijd op de komst van de messias. Sommige Joden menen dat ze door eigen handelingen de komst van de messias kunnen bespoedigen, anderen menen dat dit niet het geval is.

Christendom

Na het leven van Jezus ontstonden er verschillende strekkingen in het christendom. In het jaar 325 na Christus behaalde de strekking van Paulus het overwicht en werd op het Concilie van Nicea beslist dat Jezus zelf God en Zoon van God was. Het Concilie vestigde meteen ook de doctrine van de Heilige Drievuldigheid. Het christendom vereerde Jezus voortaan tegelijk als God en Zoon van God. Maria wordt vereerd als de Moeder van Jezus, de Moeder van God.

Er zijn evenwel ook christenen die, hoewel ze Jezus als heel bijzonder beschouwen, het niet langer nodig vinden te geloven in de goddelijkheid van Jezus. Op 25/6/1984 publiceerde de Britse krant The Daily News de resultaten van een onderzoek onder bisschoppen van de Anglicaanse christenen dat door Credo, de wekelijkse "London Weekend Television", uitgevoerd werd.

In dit artikel stond:

"Meer dan de helft van de Engelse Anglikaanse bischoppen zeggen dat christenen niet verplicht zijn te geloven dat Jezus God was, volgens een rondvraag die vandaag gepubliceerd werd. Het onderzoek bij 31 van de 39 bisschoppen in Engeland toont aan dat velen denken dat de mirakels van Jezus, de maagdelijke geboorte en de verrijzenis misschien niet precies gebeurd zijn zoals beschreven is in de Bijbel." Slechts 11 bisschoppen stonden erop dat Christenen Jezus als mens én als God moeten aanzien, terwijl 19 bisschoppen zeiden dat het voldoende was om Jezus te beschouwen als "God's hoogste vertegenwoordiger". Eén bisschop had geen vaststaande mening.

(On-line bron:The True Message of Jesus (a.s.)
http://www.al-sunnah.com/true_message_of_jesus.htm)