Staan er kerstbomen in muslimlanden? Vieren muslims kerstmis? Wat zegt de islam over Jezus?
In dit artikel:
  1. Wat zeggen Koran en islam over Jezus?
  2. Wat is de blijde boodschap van Jezus volgens christendom en het islamitisch equivalent daarvan?
  3. Vieren muslims van de verjaardag van Jezus of Mohamed?
  4. Wat leert de islam over festiviteiten van niet-muslims?
  5. Zijn er in muslimlanden (vb Iran en Maleisië) ook kerstversieringen?

Wat zeggen Koran en islam over Jezus?

Volgens de islam geloven joden, christenen en muslims allemaal in dezelfde ene God.

"(...zeg...) "Wij geloven in wat naar ons is neergezonden en in wat naar jullie neergezonden is. Onze God en jullie God, is één. En wij geven ons over aan Hem." (Koran 29:46)
Wie niet in het profeetschap van Jezus gelooft kan geen muslim zijn

Zij delen grotendeels dezelfde profeten (zoals Abraham, Noë, Jozef enz). Volgens de islam was ook Jezus een machtig profeet van God. Hij is een zeer geëerd profeet in de muslimwereld, waar hij de profeet van het hart genoemd wordt. Muslims moeten in alle profeten van God geloven, evenals in hun boodschap en heilig boek. Wie niet gelooft in Jezus en in zijn boodschap, kan geen muslim zijn.

" Zeg: "Wij geloven in God, in wat naar ons is neergezonden en in wat naar Abraham, Ismaël, Isaak, Jacob en de stammen is neergezonden en in wat aan Mozes en Jezus gegeven is en in wat aan de profeten door hun Heer gegeven is. Wij maken geen verschil tussen één van hen en wij hebben ons aan Hem overgegeven." (Koran 2:136)

De islam erkent Jezus eveneens als messias en gelooft - net als de christenen - dat hij levend ten hemel ging en dat hij levend zal terugkeren op aarde. Hij wordt herhaaldelijk eervol vermeld in de Koran; ook zijn mirakels worden vermeld. De aan hem geopenbaarde boodschap wordt omschreven als "een boodschap met licht" (Koran 5:46-47)

De Koran maant alle mensen van het boek (joden, christenen, muslims) aan te leven volgens de openbaringen aan hun profeten

" Zeg: "Mensen van het boek! Jullie baseren jullie op niets zolang jullie je niet houden aan de Thora en de Evangeliën en aan wat van jullie Heer naar jullie is neergezonden...." (Koran 5:68)

In de islam is toegang tot het paradijs niet bepaald door lidmaatschap van een religie, maar wel door godvrucht en hoe men zich gedraagt tijdens het leven. Mensen die zich gedragen in overeenstemming met de aan hun gemeenschap geopenbaarde boeken, ook joden en christen, kunnen volgens de islam naar het paradijs gaan:

"Zij die geloven, zij die het Jodendom aanhangen, de Christenen en de Sabiërs die in God en de laatste dag geloven en die deugdelijk handelen, voor hen is hun loon bij de Heer en zij hebben niets te vrezen noch zullen zij bedroefd zijn." (Koran 2:62)

Volgens muslims kondigde Jezus aan dat er na hem nog een profeet zou volgen, namelijk Mohamed. Wat aan profeet Mohamed geopenbaard werd in de Koran, was slechts een bevestiging van wat voordien reeds geopenbaard werd aan eerdere profeten, waaronder Jezus:

"Aan jou (Mohammed) wordt slechts gezegd wat aan al de gezanten voor jouw tijd gezegd werd." (Koran, 41:43)
Een christene erkende als eerste dat Mohamed een profeet was

Mohamed kreeg volgens de tradities zijn eerste openbaringen op een avond toen hij in de grotten aan de rand van de stad zitten mediteren en daarbij een ervaring had die hem bevreesde: een stem had tot hem gesproken. Hij was helemaal overrompeld door de ervaring en toen hij thuiskwam vroeg hij zijn vrouw: "O Khadija, wat is er aan de hand met mij?". Khadija nam hem mee naar haar christelijke oom Waraqa die zijn relaas aanhoorde. Waraqa zei hem dat hij de stem van aartsengel Gabrië gehoord had en dat hij net als andere profeten geen sant in eigen land zou zijn. Het was dus een christene die als eerste het profeetschap van Mohamed erkende.

Volgens muslims werd met Mohamed de boodschap van God aan de mensheid beëindigd. Na hem komen er dus geen profeten meer.

2. Wat is de 'Blijde boodschap' van Jezus volgens christendom en het islamitisch equivalent daarvan

Het christendom gelooft dat Eva zich liet verleiden tot zonde door Satan. Op haar beurt verleidde zij Adam tot zonde. Als straf werden ze uit het paradijs gegooid - God vergaf hen deze zonde niet, zodat al hun nakomelingen met deze 'erfzonde' geboren worden. Jezus bracht volgens het christendom de Blijde Boodschap - deze door de dood van Jezus, de zonden van diegenen die hem volgen vergeven worden zodat zij tot het paradijs kunnen terugkeren. Verlossing in het christendom hangt dus af van lidmaatschap van de christelijke gemeenschap.

De islam gelooft dat Adam en Eva zich samen door satan lieten verleiden. Als straf werden ze uit het paradijs gegooid. Omdat ze dermate veel en oprecht berouw toonden, vergaf God hun zonden zodat elk kind zonder zonden geboren wordt, met intellect, emoties, en een elementair inzicht in goed en kwaad (het gevolg van het feit dat de ziel voor ze in de foetus neerdaalt een gelofte aan God heeft afgelegd). God droeg hen op voortaan te leven volgens Zijn geboden. Het leven is een test om te zien hoe men het daar zal vanaf brengen. Aan het einde van de rit volgt een oordeelsdag. In de islam hangt het eeuwig leven in het paradijs dan ook niet af van lidmaatschap van een geloofsgemeenschap, maar wel van hoe men zich zelf gedraagt tijdens het leven. Het islamitisch equivalent van de blijde boodschap, is dat God de mensen de test van het leven niet stuurloos laat doorlopen, maar dat hij zijn duizenden profeten uitzond met openbaringen (die aansluiten bij wat de ziel in zich reeds weet gezien zij voor de nederdaling in een foetus reeds God als heer erkend heeft). Deze openbaringen zijn een leidraad over hoe men de test van het leven met succes kan doorlopen.

3.Vieren muslims verjaardagen?

De twee grote feestdagen van het islamitisch jaar houden verband met de twee belangrijke religieuze pijlers: de vasten (Eid ul Fitr, Suikerfeest), en de bedevaart (Eid ul Adha, Offerfeest). Het zijn dus geen vieringen omtrent gebeurtenissen tijdens het leven of omtrent de dood van een mens.

Net zoals er geen algemene herdenking is van de geboortedag van profeet Mohamed, is er dus ook geen feest naar aanleiding van de geboorte van Jezus of van andere profeten.

Op zich is er geen bezwaar tegen het gedenken van iemands verjaardag indien zulks een uitdrukking is van dankbaarheid aan God voor Zijn zegeningen in iemands leven en voor zover er geen verboden zaken verricht worden (zoals personencultus, alcoholische dranken nuttigen, enz.). Dat men aan het gedenken van een verjaardag activiteiten aan vastknoopt, is ook OK, voor zover men aan de feestelijkheden geen nieuw religieus karakter of nieuwe betekenis geeft.

Muslims kunnen dus ook een verjaardag van een profeet (ook van Jezus) gedenken zo zij dat wensen. In vb Iran is het vieren van kerstmis in toenemende mate populair bij muslims - daarover straks meer.

4. Houding tegenover niet-muslims en hun festiviteiten

In de Koran garandeert God voor iedereen godsdienstvrijheid. Dat houdt niet alleen in dat mensen vrij zijn te kiezen hoe ze zich verhouden tegenover God, het houdt eveneens in dat niemand een oordeel mag vellen over het geloof van anderen. Alleen God kan oordelen over geloofszaken.

Muslims wordt dan ook voorgeschreven respectvol om te gaan met alle mensen van alle religies. Of het nu om kerstmis gaat, of om een ander religieus feest van christenen of aanhangers van andere religies, muslims wordt voorgeschreven daar respectvol mee om te gaan.

Dit geldt des te meer voor festiviteiten van de christenen, die door de islam beschouwd worden als "mensen van het boek", waarmee Mohamed een convenant sloot die hen bescherming verzekerde in muslimgemeenschappen.

Volgens de Koran zijn diegenen die dichts bij muslims staan, overigens de christenen:

"...en je zult merken dat zij die zeggen "Wij zijn christenen" in genegenheid het dichtst staan bij (de muslims)". (Koran 5:82)

5. Kerstbomen en kerstversieing in muslimlanden ?

Twee voorbeelden:

* IRAN

De winkels, hotels, winkelcentra enz van bijvoorbeeld Teheran in Iran (waar minder dan 1% van de bevolking christenen zijn), worden versierd met kerstbomen, kerststallen enz. Het vieren van kerstdag is er ook populair bij niet-christenen. Op 24 december 2014 zond de Iraanse president Hassan Rouhani kerstgroeten aan de Paus en aan wereldleiders en plaatste hij volgend bericht op zijn Twitter account:

@Hassan Rouhani - May Jesus Christ, Prophet of peace & love, bless us all on this day. Wishing Merry #Christmas to those celebrating, esp #Iranian Christians.

In Iran zijn christenen en joden erkende minderheden, zij zijn ook vertegenwoordigd in het parlement.

Via volgende Google link vindt u foto's van kerstmis in Iran.

* MALEISIË

In zijn relaas over een bezoek aan Maleisië in de kerstperiode, schrijft Justino Raimondo (eigen vertaling):

"Ik moet zeggen dat ik... stomverbaasd ben door Maleisië. (...) Hier hebben we een "islamitisch" land waar een gigantische kerstboom staat in de lobby van het hotel waar ik verblijf, de kelners in een eethuis op de plaza een paar straten verder zijn gekleed als de elfjes van de kerstman."
Zie: ""Christmas in Malaysia", Justin Raimondo, 24 december 2005
Via volgende Google Link vindt u foto's van kerstmis in Malaysië.