Wat is de Koran?

Al Qur'an is een arabisch woord dat letterlijk betekent "lezen, reciteren". Het is één van de Heilige Boeken van de islam, naast de andere aan de profeten geopenbaarde boeken in hun oospronkelijke vorm (zoals het Boek der Psalmen, de Thora, de Evangeliën enz.).

De Koran brengt geen nieuwe godsdienst, maar bevestigt de boodschappen die voordien reeds neergzonden werden aan andere profeten.

"Hij heeft u het Boek met de waarheid tot jou neergezonden, ter bevestiging van wat er voordien al was en Hij heeft ook de Thora en de Evangeliën neergezonden, vroeger al, als leidraad voor de mensen en Hij heeft het reddend onderscheidingsmiddel neergezonden..." (Koran 3:3-4)

Er zijn twee houdingen tegenover de koran. Een (groeiende) minderheid beschouwt de koran als historisch boek, zoals de Bijbel - wat een laïcisering van de koran inhoudt. Een meerderheid van muslims gelooft dat de Koran letterlijk het Woord van God (in het arabisch: Allah) is zoals dat in het Arabisch stuk per stuk aan Mohammed geopenbaard werd gedurende een periode van 23 jaar. Beide zijn het erover eens dat de kern van de boodschap vrede is, en dat wie denkt dat de koran oproept tot strijd, haat en vijandigheid, van de koran niets begrepen heeft. Beide strekkingen veroordelen de terreur ondubbelzinnig.

De Koran is geen geheel van absolute regels, maar een leidraad om in alle mogelijke omstandigheden in het leven de best mogelijke keuze te kunnen maken, om een onderscheid te kunnen maken tussen opties die men heeft, en daaruit de best mogelijke te kiezen..

In de afgelopen 1400 jaar is er geen letter, zelfs geen leesteken, van de koran gewijzigd.

De taal van de oorspronkelijke boodschap was Arabisch en de woorden zijn letter per letter in goddelijke orde vastgelegd; daar kan niets aan veranderd worden want dan is het geen Koran meer. Merk op dat een vertaling van de Koran geen Koran is maar een interpretatie door de vertaler van de Koran.

De Koran werd volgens muslims aan de mensheid doorgegeven via een keten die begon bij God via de Aartsengel Gabriël naar de Profeet Mohammed.

De Koran wordt door de meeste Muslims aanzien als laatste Boodschap van God aan de gehele mensheid, voor alle tijden, zonder beperkingen van ras of nationaliteit, als baken en gids voor iedereen die dat zelf wil tot het Einde der Tijden.

De geschreven woorden van de Koran worden als heilig beschouwd. Muslims worden dan ook geacht erg zorgzaam om te gaan met een afdruk van deze heilige woorden en niet zomaar weg te gooien - iemand zou er kunnen op trappen. Dat was zeker vroeger zo. Met de opkomst van de moderne, vluchtige, media is dat wel enigszins veranderd. Deze zorgzaamheid voor het Woord van God is te vergelijken met de zorgzaamheid van de joden die zelfs het woord God niet voluit schrijven, maar die het in hun teksten over "G_d".

Structuur van de Koran

De hoofdstukken van de Koran zijn gerangschikt volgens lengte, de langste hoofdstukken staan eerst, de kortste laatst.

Mohammed kreeg zijn eerste Openbaring in het jaar 610 na Christus. Gedurende de daaropvolgende 23 jaar werd de Koran vers per vers aan hem geopenbaard.

Het eerste dat aan Mohammed geopenbaard werd waren de eerste vijf verzen van Surah Al-Alaq:

"Lees voor in de naam van jouw Heer die heeft geschapen"
Geschapen heeft Hij de mens uit een klonter.
Lees voor! Jouw Heer is de Edelmoedigste,
die onderwezen heeft met de pen.
Hij heeft de mens onderwezen wat hij niet wist."(Koran 96:1-5)

Het allerlaatste laatste geopenbaarde vers luidt:

"Heden heb ik jullie godsdienst voor jullie voltooid" (Koran 5:3)

Daarmee is volgens een grote meerderheid van de muslims een einde gekomen aan de boodschappen van God aan de mensen, zoals ook Profeet Mohammed zei tijdens zijn bekende Laatste Preek: "Geen Profeet of Apostel zal nog komen na mij." Volgens muslims is Mohammed is de laatste Profeet in de islam, en de Koran is dan ook het laatste geopenbaarde boek van God. Na Mohammed kunnen volgens de meeste Muslims geen openbaringen en profeten meer volgen tot aan het Einde der Tijden.

Surah Al-Fatiha, ook wel het Onze Vader van de islam genoemd, was het eerste volledig hoofdstuk dat geopenbaard werd, Surah an-Nasr het laatste.

De Koran is onderverdeeld in 30 gelijke stukken die in het arabisch "juz" genoemd worden.

Er zijn 114 hoofdstukken van verschillende lengte. Het langste hoofdstuk is Al-Baqarah (286 verzen), het kortste Al-Kwathar (3 verzen).

De verzen die geopenbaard werden voor de migratie worden Mekkaans genoemd, de verzen erna Medinish.

Bewaring van de Koranische Boodschap

De Koranische Boodschap wordt bewaard op twee manieren: via data-dragers (papier, CD enz) en via mensen die de Koran volledig memorizeren, wat als erg verdienstelijk wordt aanzien in de islam. Een Hafeez (meervoud: Huffaz) is een persoon die de Koran volledig van buiten kan. Naar schatting zijn er vandaag de dag zo'n 10 miljoen Huffaz. Op die manier wordt ook voorzien voor noodgevallen, zoals grote overstroming of andere rampen waardoor gedrukte versies verloren zouden kunnen gaan.