Dood aan wie de profeet bespot?
Hadden de terroristen in Parijs de koran aan hun kant?
In dit artikel:
1. Inleiding
2. Wat vinden we in koran en hadiths over omgaan met spot?
3. Wat maken terroristen daarvan?
4. Conclusie

1. Inleiding

Terroristen zijn kennelijk van mening dat de koran en hadiths hen de opdracht geven mensen die met profeet Mohamed spotten te vermoorden.

Is dat werkelijk wat in de koran en hadiths staat? We zoeken het uit.

Volgens de koran zelf mag men niets uit de koran negeren.

Eerst moeten we weten hoe we te werk moeten gaan om de koran en hadiths te lezen. In ons artikel "Kan men de koran lezen zoals men wil?" legden we uit dat de koran zelf een reeks methodologische verzen bevat die instructies inhouden over hoe men de koran moet lezen om de betekenis ervan te begrijpen. Wanneer men de koran beschouwt als het woord van God, kan men de koran dus niet lezen zoals men zelf wil, men moet de methode volgen die in de koran zelf uitgelegd wordt. Dit houdt onder meer in dat alvorens men kan bepalen wat de koran en hadiths over iets zeggen, men eerst alle verzen en hadiths die op de zaak van toepassing zijn, als ook hun context, grondig moet bestuderen.

Dat terroristen zich van de koran niets aantrekken en de methodologische verzen volledig naast zich neerleggen, beschreven we in "De koran op z'n terroristisch - de methode van de schaar". Hun manier van doen is helemaal geen kwestie is van interpretatie van de koran, zelfs geen kwestie van letterlijke lezing ervan, ze leggen alles wat hen verbiedt te handelen zoals zij doen gewoon naast zich neer en negeren dus ganse stukken van de koran.

Voor ons voorbeeld, bekijken we eerst wat de koran en hadiths ons leren over hoe muslims met spot moeten omgaan. Daarna bekijken we wat terroristen daarvan maken.

2. Wat vinden we in de koran en hadiths over omgaan met spot?

De Koran draagt muslims op respectvol om te gaan met anderen en niet met mensen te spotten:

"Jullie die geloven! Mensen moeten elkaar niet belachelijk maken. Misschien zijn zij juist beter dan zij! (...) En maakt geen aanmerkingen op elkaar en geeft elkaar geen scheldnamen" (Koran 49:11)

De koran en de hadiths schrijven muslims ook voor hoe ze moeten omgaan met anderen die met hen en met hun profeten spotten. Immers, net zoals het geval was voor eerdere profeten van God, werden ook profeet Mohamed en de muslims van de prille muslimgemeenschap herhaaldelijk beschimpt en bespot. De Koran draagt Mohamed en de muslims op dit niet te vergelden, er niet op te reageren. Immers, zo stelt de Koran, God zal zelf wel met de spotters afrekenen.

"Wij zijn voldoende voor jou tegen de spotters" (Koran 15:96)
"Zij die God en de profeet tot last zijn, moge God hen in het tegenwoordige leven en in het hiernamaals vervloeken en voor hen een vernederende bestraffing klaarmaken. En zij die de gelovige mannen en de gelovige vrouwen lastigvallen voor iets wat zij niet begaan hebben, beladen zich met laster en een duidelijke zonde. (Koran 33:58-59)

Het komt luidens deze verzen enkel God toe men de spotters af te rekenen, niet de mensen. Immers, mensen veranderen en wie weet worden diegenen die nu uw vijanden zijn nog uw vrienden:

"Misschien dat God tussen jullie en hen die jullie als vijand beschouwen genegenheid zal brengen, God is Almachtig, en God is Vergevend en Barmhartig. (Koran 60:7)

Ook profeet Mohamed zei:

"Haat uw vijand op milde wijze, hij kan op een dag uw vriend worden." (Uitspraak door Profeet Mohamed, gemeld door al-Tirmidhi).

In de verzen hierna wordt muslims dan ook voorschreven geduldig te zijn wanneer zij of hun profeet bespot worden.

"Jullie zullen zeker op de proef gesteld worden in jullie bezittingen en in jullie zelf en jullie zullen zeker van hen aan wie voor jullie tijd het boek gegeven was en van de aanhangers van het veelgodendom veel ergerlijks horen. Als jullie geduldig volharden en godvrezend zijn, dan is dat een zaak van vastbeslotenheid." (Koran 3:186)
De koran en hadiths schrijven voor met geduld te reageren op spot. Immers, uw vijand kan op een dag uw vriend worden.

De beledigingen die ze te horen krijgen worden zelfs omschreven als "op de proef gesteld worden" en zijn bijgevolg onderdeel van de test van het leven. Volgens de islam worden mensen geheel vrij van zonde geboren, en is het hele leven - het aangename dan met ervaart zowel als het onaangename - een test om te zien hoe men daarmee zal omgaan, of men daarop op de goede of de slechte manier zal reageren. Op het einde van de rit volgt dan een oordeelsdag. Afhankelijk daarvan, zal men de eeuwigheid in de hel dan wel in de eeuwige tuinen - het paradijs - doorbrengen. Ook muslims die zich misdragen kunnen zich dus aan een verblijf in de hel verwachten. God laat de mensen echter niet aan hun lot over om die test te doorlopen, de koran wordt immers beschouwd als een leidraad, een "onderscheidend criterium" op grond waarvan men in alle omstandigheden het goede kan doen, en op grond waarvan men de test derhalve tot een goed einde kan brengen, vanuit een dankbaarheid aan de onmetelijk liefdevolle God. Luidens de koran bestaat het goede doen wanneer men beledigd en gekwetst wordt er dus in te volharden in geduld. Immers, zoals we eerder zagen, God zal wel met de spotters afrekenen, dat komt niet muslims toe.

Ook volgende verzen dragen hen op geduldig te zijn, minzaam bij de spotters weg te gaan of te wachten tot de conversatie over iets anders gaat:

"Wanneer jij hen ziet die onze tekenen bespotten, wend je dan van hen af totdat zij op een ander gesprek overgaan... " (Koran 6:68)
"En verdraag wat zij zeggen geduldig en ga minzaam bij hen weg. En laat Mij maar met de loochenaars ..." (Koran 73:10-11)

Overigens, uit de hadiths gemeld op gezag van Aisha blijkt dat de profeet nooit wraak nam voor zaken die zijn persoon betroffen, maar enkel ingreep in aangelegenheden die door God verboden werden.

"Aisha zei: de Boodschapper van God werd nooit de keuze gegeven tussen dingen zonder de gemakkelijkste (of mindere) te nemen, op voorwaarde dat het geen zonde betrof, want wanneer dat wel het geval was bleef niemand er verder van weg dan hij. En de boodschapper van God nam nooit wraak voor zaken die hemzelf betroffen ("on his own behalf") inzake om het even wat, behalve wanneer iets dat door God verboden was overschreden was, in welk geval hij wraak nam namens God." (Sunan Abu Dawud: Boek 42, Hadith 4767)

"Aisha meldde: God's Boodschapper nam nooit wraak voor zichzelf in ongeacht welke zaak die aan hem voorgelegd werd tot God's grenzen overschreden werden, in welk geval hij wraak nam omwille van God." (Sahih al-Bukhari: Volume 8, Boek 82, Hadith 836)

Conclusie: uit de koran en hadiths blijkt dat wanneer met de profeet of muslims gespot wordt, muslims geduldig moeten zijn. Ze kunnen zich afwenden tot wanneer de spotters over iets anders beginnen of zich minzaam uit het gesprek terugtrekken. Het komt mensen niet toe met de spotters af te rekenen, dat zal God wel doen. Ook profeet Mohamed nam geen weerwraak voor de spot die met hem en met muslims gedreven werd. Wees geduldig, stellen zowel de koran als profeet Mohamed, want wie weet worden uw huidige vijanden later nog uw vrienden. Mensen veranderen doorheen het leven.

3. Wat maken terroristen daarvan?

Terroristen zetten de schaar in alles van de koran en hadiths dat hen niet aanstaat. De daders van de aanslagen op Charlie Hebdo leggen dus al het bovenstaande naast zich neer. Zij toverden hadiths uit hun hoed om hun daden te verschonen - het gaat met name over hadiths waarin profeet Mohamed lijkt op te roepen een man, Ka'b bin Al-Ashra genaamd, die hem bespotte te vermoorden. We citeren het deel waarnaar de terroristen verwijzen uit een lange hadith :

"God's Apostel zei: "Wie is bereid Ka'b bin Al-Ashra die God en zijn Apostel pijn gedaan heeft ("hurt") te vermoorden?" Waarop Muhammad bin Maslama zich rechtstelde en zei: "O God's Apostel! Zou je het goed vinden dat ik hem dood?" Waarop de Profeet zei: :"Ja" (...) (Bukhari Volume 5, Boek 59, Nummer 369). [1]

Zoals uitgelegd in ons artikel over hoe men koran en hadiths moet interpreteren volgens de methode die in de Koran zelf uiteengezet wordt, moet men onder meer eerst alle informatie over een zaak verzamelen, deze analyseren, het essentiële van bijzaak onderscheiden, enz.

Dat betekent dat men al hetgeen hierboven beschreven werd over 'hoe muslims moeten omgaan met spot' moet verzamelen en bestuderen en daaruit bleek dat men geduldig moet zijn. Daarnaast blijkt uit het algemene gedragskader van de koran ook dat de koran en shariah terreur beschouwt als een zeer zwaar misdrijf waarvoor de doodstraf kan toegepast worden. Terreur is dus al bij voorbaat uitgesloten.

Bovendien kan een hadith nooit gebruikt worden om de koran tegen te spreken. En van elke hadith en vers die men bestudeert moet men ook uitzoeken in welke context de zaak zich afspeelde. Derhalve: waarover gaat het voorval waarvan sprake in de hadith die door de terroristen geciteerd wordt?

De hadith gaat over een context waarin het voortbestaan van de islam op het spel stond

Kort gesteld gaat het hierover. Toen Mohamed begon te prediken, kreeg hij veel tegenstand, onder meer van de Quraysh, de veelgodendienaars van Mekka, die het niet eens waren met de leerstelling dat er slechts één God is. Veel van de clanleden keerden zich tegen Mohamed en tegen de muslims, begonnen hen te boycotten en op allerlei manieren slecht te behandelen. Er was dus sprake van een onderdrukking en zelfs vervolging van muslims omwille van hun godsdienst door de Mekkanen, in die mate dat muslims zelfs op de vlucht moesten slaan naar Medina. De Mekkanen hadden al een tientallen muslims gedood, muslims hadden zich daartegen verdedigd. Muslims waren toen nog een kleine gemeenschap. Mochten de Mekkanen erin slagen hen allemaal te doden, dan was het gedaan met de islam. We zitten dus in een context van godsdienstvervolging van muslims waarin het voortbestaan van de muslimgemeenschap en van de islam zelf op het spel staat.

Wat blijkt nu over de genoemde Ka'b bin Al-Ashra? [2]

De man stookte op om muslims aan te vallen en profeet Mohamed te vermoorden
 1. Uit informatie over de omstandigheden blijkt dat de man in kwestie naar de Quraysh getrokken was in Mekka, en daar gedichten reciteerde waarin hij de muslims en Mohamed bespotte, de muslimvrouwen erotiserend vernederde, en waarin hij de Quraysh opstookte om de muslims aan te vallen en profeet Mohamed te vermoorden. Profeet Mohamed was niet alleen profeet van de muslims en leider van de muslimgemeenschap, hij was ook het "staatshoofd" van Medina. Het gaat er dus helemaal niet om dat Ka'ab de profeet bespotte. Immers, Ibn Kathir citeert Ibn Ishaq die over de man in kwestie zei:

  ?Wanneer deze vijand van God zeker was van dit nieuws, vertrok hij naar Mekka, alwaar hij al-Muttalib b. Abu Wada'a b. Dubayrat al-Samhi bezocht, wiens vrouw Atika de dochter was van Abu al-s b. Ummayya b. 'Abd Shams b. 'Abd Manaf. Zij ontving hem vriendelijk en hij begon op te roepen tot een aanval op de boodschapper van God (saas).[3]

 2. Hij schond daarvoor ook een verdrag tussen zijn stam en de muslims, wat door het verdrag als verraad werd omschreven.
  Bovendien was in die periode in Medina, waar muslims hun toevlucht gezocht hadden, een verbond van kracht, het Charter van Medina, dat onder leiding van profeet Mohamed tussen muslims, joden (waartoe Ka'b bin Al-Ashra behoorde) en de heidenen van Medina gesloten was en waarmee zij hun onderlinge geschillen middels onderhandelingen en een onderling akkoord opgelost hadden. Het charter garandeerde onder meer godsdienstvrijheid, hield onder meer ook in dat geschillen die voor problemen dreigden te zorgen aan Mohamed moesten voorgelegd worden. Verder hield het akkoord in dat men samenwerkte in geval van aanvallen van buitenaf, enz. Het charter van Medina stelde verder onder meer ook :
  • 32. Loyaliteit biedt bescherming tegen verraad.
  • 35. Niemand zal op het oorlogspad gaan zonder toestemming van Mohammed. Als enig kwaad is gedaan tegen enige persoon of partij mag dat wel worden gewroken.
  • 48. Quraysh en hun bondgenoten zullen geen bescherming krijgen.
  • 55. Dit document zal niet dienen tot bescherming van iemand die onrechtvaardig is of een misdrijf pleegt.
  • 56. Of iemand nu mee ten strijde trekt of thuis blijft, hij zal veilig zijn tenzij hij een misdrijf pleegde of een zondaar is.

  U kan de volledige tekst raadplegen op volgende websites:

  Door naar de Quraysh te trekken schond Ka'b bin Al-Ashra dus ook nog eens dit verdrag en de grondwet van de stad. Uit het charter was duidelijk dat iemand die de loyauteit van het charter schond, als verrader zou beschouwd worden.

We kunnen de context van de hadith dus als volgt samenvatten:

In die tijd was de muslimgemeenschap nog klein. Ze werden vervolg omwille van hun godsdienst door de Quraysh van Mekka. Ka'b bin Al-Ashr was naar de Quraysh van Mekka (die muslims zeer vijandig gezind waren) getrokken. Hij was daar de Quraysh aan het opzwepen en opstoken om de muslims in Medina aan te vallen en om Mohamed, leider van de muslims en de facto staatshoofd van Medina, te vermoorden. En dit terwijl hij zelf behoorde tot de stam die een akkoord gesloten had met Mohamed en de muslims, namelijk het Charter van Medina, dat zowat gold als grondwet van Medina. Het charter van Medina bepaalde verder dat schending van de loyauteit van het charter neerkwam op verraad.

Uiteindelijk - in die historische context - gaf Mohamed als de facto staatshoofd van Medina en als leider van de muslimgemeenschap wiens voortbestaan op het spel stond - toestemming om de instigator Ka'ab bin al-Ashraf om te brengen om dusdoende de veiligheid van de muslimgemeenschap te beschermen tegen een gewapende aanval door de Mekkanen.

Een historische context kan men niet verplaatsen naar vandaag, we leven niet meer in een stammenmaatschappij, er is een internationaal oorlogstribunaal - vandaag zou men daar een klacht kunnen indienen tegen de Quraysh enz. Maar stel, for the sake of argument, dat de hele situatie zich vandaag zou afspelen. Stel u voor dat iemand naar Al Qaida of IS zou trekken, daar een klaagzang zou aanheffen over de nederlagen van Al Qaida en ISIS, hun doden zou bejammeren, de spot zou drijven met President van de Verenigde Staten en met de Amerikanen, de Westerse vrouwen zou vernederen en dehumaniseren, en de leden van deze groepen zou opstoken om de Amerikanen aan te vallen en de president te vermoorden - met de bedoeling gans Amerika uit te roeien. Zouden de Amerikanen en de Europeanen - en om het even wie - daarvan zeggen: "OK, vrij meningsuiting, moet kunnen"?! Natuurlijk niet - dit is aanzetten tot het plegen van moordaanslagen - a fortiori moord op een staatshoofd - en aanzetten tot het plegen van een genocide. Dit wordt ook in de VS, ook bij ons, ook in de islam, beschouwd als een zwaar misdrijf door een subversief en extreem staatsgevaarlijk individu. En profeet Mohamed stemde er dan ook mee in de aanstoker ervan om te brengen om zo de rust te doen terugkeren en het gevaar af te wenden. Noteer dat hij niet de hele gemeenschap aanviel.

De door de terroristen aangehaalde hadith handelt helemaal niet over spot

Kortom, er blijkt dus dat terroristen niet alleen alles wat hen niet aanstaat in de koran en hadiths met de schaar te lijf gaan en negeren, zelfs met de hadiths waarnaar ze zelf verwijzen doen ze dat! Want de hadith waarnaar terroristen verwijzen ging helemaal niet over iemand die met de profeet spotte, het ging over iemand die de vijand van de prille muslimgemeenschap opstookte om hen aan te vallen en hun leider, profeet Mohamed - die ook het de facto staatshoofd was van Medina - te vermoorden en die de intentie had de hele muslimgemeenschap uit te roeien. Ook die wetenschap knippen de terroristen weg, het past immers niet in hun kraam.

4. Conclusie:

Samenvattend, blijkt dus;

 • De koran zelf schrijft voor hoe men de koran, beschouwd als woord van God, moet lezen. Men mag met name onder meer geen enkel vers negeren en moet eerst alle informatie in de koran en hadiths aangaande een kwestie bestuderen alsook de context waarin ze zich voordeden om te weten wat de koran en hadiths erover zeggen. De koran is niet mals voor diegenen die delen van de koran negeren en zoals terroristen dat doen, de methode van de schaar hanteren, ze worden bedacht als "verraders" die in het hart "een neiging naar het verkeerde hebben", die in het huidige leven "niets dan schande verdienen" en in het hiernamaals de "zwaarste straffen".
 • Uit andere artikels op onze website blijkt dat de koran en de shariah ondubbelzinnig en krachtig veroordelen als een misdaad tegen de samenleving waarop zeer zware straffen staan, met inbegrip van de doodstraf. Dat blijkt ook uit hoe bv. muslims, hun leiders en hun overheden wereldwijd, ogenblikkelijk en massaal de aaslagen van 9/11 veroordeelden, zoals ze elke aanslag sedertdien ook veroordeeld hebben. Overigens, ook in muslimlanden worden terroristen tot gevangenisstraffen en soms zelfs tot de doodstraf veroordeeld (noteer echter dat in ongeveer de helft van de landen waar muslims de grootste godsdienst vormen, de doodstraf afgeschaft is of onder moratorium staat). En in muslimlanden lopen contra-ideologische maatregelen tegen terreur en extremisme en te voordele van de kernwaarden van de islam zoals vrede en samenhorigheid.
 • Wat betreft spotten met muslims of met profeet Mohamed, schrijven koran en hadiths voor geduldig te zijn. De Koran zegt dat God wel met de spotters zal afrekenen, dat komt mensen niet toe. Bovendien, zeggen zowel de koran als de hadiths, wie weet worden uw vijanden nog uw vrienden.
 • De hadiths waarnaar IS verwijst om de aanslag te rechtvaardigen, ging(en) helemaal niet om het feit dat de man in kwestie de spot dreef met profeet Mohamed. Immers, uit andere informatie over het zelfde voorval blijkt dat de man in kwestie de Mekkanen opstookte om de muslims aan te vallen en te doden en om profeet Mohamed, het staatshoofd, te vermoorden. Daarvoor schond hij bovendien een verdrag dat onder meer tussen zijn stam en de muslims van kracht was, en waarvoor gold dat schenden van de loyauteit zou beschouwd worden als verraad.
 • De beslissing van profeet Mohamed, had niets te maken met de spot die met hem of met muslims gedreven werd, wel met het voortbestaan van de prille muslimgemeenschap en het beschermen ervan tegen moordraids door de Mekkanen. Hij viel voor dat doel overigens niet de hele gemeenschap van Mekkanan aan, maar gaf slechts bevel de aanstoker om te brengen.
 • Het waren niet individuele muslims die het besluit namen om de man om te brengen, zij hadden daar het recht niet toe, het was de rechtmatige leider van de volledige muslimgemeenschap - profeet Mohamed - die deze beslissing nam.

Noteer voor de volledigheid dat er in de muslimgemeenschap ook een minderheid is die de koran niet als woord van God beschouwt, maar de koran laïciseert en dus eerder benadert zoals de christenen de bijbel benaderen. Ook deze strekking benadrukt dat wie denkt gewelddaden en terreur in de koran en de islam te kunnen vestigen, van de islam niets begrepen heeft.

Hebben de terreuraanslagen op mensen die spotten met profeet Mohamed derhalve de koran en de islam aan hun kant? Het antwoord is ondubbelzinnig en duidelijk: neen.

Is het een kwestie van de koran letterlijk te lezen? Neen. Want dan zouden ze ook al de verzen die hun handelen verbieden en die voorschrijven hoe ze wel met spot moeten omgaan, letterlijk moeten lezen.

Is het een kwestie van interpretatie van de koran? Ook niet, want de koran schrijft zelf voor hoe men de koran, beschouwd als woord van God, moet lezen, en dat houdt onder meer in dat men niets uit de koran mag negeren.

Terroristen interpreteren de koran niet, ze lezen hem ook niet letterlijk, ze gooien alles weg dat niet in hun kraam past

Terroristen interpreteren de koran helemaal niet, ze lezen hem ook niet letterlijk. Ze hebben gewoon een eigen vooraf bepaald doel, zetten vervolgens als het ware de schaar in de koran en knippen dan hier en daar een zin uit de koran en de hadiths om hun doel een zweem van legitimiteit te geven. Dat zou zijn zoals uit het Belgisch wetboek te citeren dat doden niet bestraft wordt, vervolgens iemand om het leven te brengen en te beweren dat dit volgens de wet voorgeschreven wordt, maar te negeren dat doodslag enkel niet bestraft wordt in gevallen van wettelijke zelfverdediging. Op dezelfde manier is terreur geen islam, het is er de omkering van, het tegendeel van.

Moeten muslims een deel van de koran weggooien? Neen, het is zeer integendeel uitgerekend door een deel van de koran weg te gooien dat de terroristen hun verhaal legitimeren. Wanneer men de koran, als woord van God beschouwd, in zijn geheel benadert, volgens de methode die door de koran zelf voorgeschreven wordt, kan men terreur onmogelijk legitimeren.

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat, zoals hoger gezegd, muslims, hun geleerden en hun leiders terreur nadrukkelijk veroordelen en dat al deden van voor 9/11. De meeste aanslagen door muslimterroristen gebeuren overigens niet in het Westen maar in muslimlanden, zij streven met hun terreuraanslagen hun eigen doeleneinden na. En zoals blijkt uit de cijfers van Europol, zijn de (voorkomen, mislukte en geslaagde) terreuraanslagen in Europa slechts in 3% van de gevallen het werk van knip-en-plak muslimterroristen, de 97% andere terreuraanslagen in Europa zijn het werk van wat sommigen als "eigen volk" zouden beschouwen en zijn het werk van overwegend separatistische, maar ook linkse, rechtse, single issue en andere terroristen. Elders ter wereld worden ook terreuraanslagen gepleegd door mensen die zich naar eigen zeggen beroepen op het christendom, het boeddhisme, het jodendom enz.. Het probleem is dus niet links, rechts, separatisme, christendom, jodendom, boeddhisme, islam enz. Het probleem is terreur., ongeacht door wie de terreur gepleegd wordt.


__________________________________________________
Noten
 1. Hadith gemeld in Bukhari, Volume 5, Book 59, Number 369.
 2. "Allegation that Muhammad killed Kaab over poetry", 28 juli 2008.
 3. "Al Sira Al Nabawiyya 4 Volume Set", Ibn Kathir.