Wat zegt de islam over racisme?

Een muslim bekijkt de wereld vanuit de vraag: wat betekent dit voor God ('Allah')? Wanneer men aan een muslim vraagt welk mens meer waard is dan een ander, dan wordt in werkelijkheid gevraagd: welk mens is voor God meer waard dan een ander.

Het antwoord is duidelijk: voor God zijn alle mensen gelijk. God maakt geen onderscheid op basis van ras, afkomst, huidskleur, taal, geslacht, enz. Het enige wat voor God telt is vroomheid en goede daden. Vermits alleen God daarover kan oordelen, heeft geen enkel mens het recht zich meer te wanen dan iemand anders.

Volgens de islam zijn alle mensen (muslims en niet-muslims) afstammelingen van één man en één vrouw. We hebben uiteindelijk allemaal dezelfde voorouders en we zijn dus allemaal gelijk. God heeft gezorgd voor verschillende groepen van mensen, niet om elkaar te bevechten, maar om elkaar te leren kennen. Volgend vers legt de basis voor een universele broederschap van de gehele mensheid:

"O mensen, Wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt opdat jullie elkaar zouden kennen. De voortreffelijkste van jullie bij God is de vroomste. Waarlijk, God is Al-Wetend en welingelicht." (Koran, 49:13)

Profeet Mohammed zei:

"O mensen! Waarlijk jullie Heer is Eén en jullie vader (Adam) is één. Een Arabier is niet beter dan een niet-Arabier, en een niet-Arabier niet beter dan een Arabier; een blanke is niet beter dan een zwarte en een zwarte is niet beter dan een blanke - behalve in termen van vroomheid en goede daden". (uitspraak van profeet Mohamed gemeld door Imaam Ahmad, 22391, al-Silsilat al-Saheeh 2700)

De Profeet beklemtoonde dit punt herhaaldelijk, zo ook tijdens zijn laatste preek, die hij een 80-tal dagen voor zijn dood hield en die kan aanzien worden als zijn spiritueel testament:

“Niemand is superieur ten aanzien van iemand anders tenzij in vroomheid en goede daden” (laatste preek van Mohamed)

Implicatie van het bovenstaande is dat in islam racisme een concept is dat onvoorstelbaar en ondenkbaar is. Dit volledige afwijzen van racisme, in samenhang met het centrale belang van godsdienstvrijheid in de islam, maakt dat de islam eigenlijk zelf een multicultureel model is. Muslims hanteren inderdaad waarden en normen die zeer dicht aansluiten bij de christelijke waarden waaruit het Westerse model gegroeid is. Dat is niet verwonderlijk vermits muslims in dezelfde God (in het Arabisch: Allah, in het Hebreeuws: Jahweh) geloven als de christenen en de joden, en mensen die in dezelfde God geloven, kijken allemaal naar diezelfde God voor de bepaling van wat goed en verkeerd is, en delen dus allemaal dezelfde normatieve basis.