Wordt Europa binnenkort een 'islamitische staat' waar de shari'ah geldt?

Luidens de cijfers van de Verenigde Naties zijn sedert het voorjaar 2011, toen de oorlog begon, tot heden (augustus 2015) 4,5 miljoen Syriërs hun land ontvlucht. Zij zijn op de vlucht voor de vatenbommen en het geweld van president Assad (die 7 maal meer burgerdoden maakt dan de terreurgroep IS), voor de terroristen van IS, voor allerhande andere strijdende partijen en voor vervolging.

90% van hen (4 miljoen) bevindt zich in de (muslim majority) buurlanden van Syrië (vooral in Turkije, Libanon en Jordanië) terwijl tot dusver 10% (ruim 400.000) in Europa een asielaanvraag indienden.

Zal dit leiden tot een islamisering van Europa? Zal de Europese rechtspraak binnenkort bepaald worden door de shari'ah? Volgende overwegingen werpen daarop een licht:

 • Momenteel is 4% van de Europese bevolking muslim. Anders gezegd, voor elke 4 muslims in Europa, zijn er 96 niet-muslims. Als de voltallige ruim 4 miljoen Syrische vluchtelingen naar Europa zouden komen, dan zou het aantal muslims in Europa daarmee stijgen tot 5% van de Europese bevolking (Zie Youtube Video van de Verenigde Naties: "The European Refugee Crisis and Syria explained").
  Ter vergelijking: 10% van de bevolking in Egypte zijn christenen.
   
 • Islamitische Staat (IS) is een extreem rechtste terreur- organisatie
  Wat "Islamitische Staat" denkt en doet, is niet representatief voor de islam en voor muslims. Immers, "Islamitische Staat" is een extreem rechtse terreurorganisatie. Overal ter wereld zijn er extreem rechtste terroristen, denk maar aan Timothy McVeigh van de aanslag in Oklahoma, of dichter bij huis Anders Breivik die in Noorwegen een bloedbad aanrichtte waarvoor hij zich naar eigen zeggen beriep op extreem rechtse ideologen en op de christelijke leer. Moet de muslimwereld daaruit besluiten dat alle christenen extreem rechtse terroristen zijn? Uiteraard niet. Net zoals Anders Breivik geen vertegenwoordiger is van het christendom maar daar juist het tegendeel van is, geldt dat ook voor de terreurgroep Islamitische Staat: IS is het tegendeel van waar de islam en de muslims voor staan. Islam beschouwt terreur als een misdaad tegen de samenleving waarop de zwaarst mogelijke straffen staan. De hoogste religieuze gezagsdragers van de islam hebben IS overigens al herhaaldelijk en uitvoerig veroordeeld als strijdig met islam.
   
 • Muslims moeten zich houden aan de wetten van het land waar zij zich bevinden
  De Koran en de islamitische leer stellen dat muslims verplicht zijn zich te houden aan de wetten van het land waarin ze zich bevinden. Er is dus geen sprake van dat zij, vanuit de islamitische leer, de shari'ah zouden kunnen of mogen invoeren. Het is overigens zo dat in veruit de meeste muslimlanden de shari'ah NIET geldt. De islamitische leer bevat immers geen blauwdruk van staatkundige organisatie, zodat muslims vrij zijn hun land te organiseren zoals zij dat willen met dien verstande dat zij vanuit de islam de opdracht krijgen een rechtvaardige samenleving voor iedereen (muslim en niet-muslim) tot stand te brengen - de islamitsche leer verbiedt daarbij nadrukkelijk een dictatuur en een theocratie. Niets in de islam verplicht muslims dus de shari'ah in te voeren en veruit de meeste muslims willen de shari'ah ook helemaal niet invoeren. Vermits muslims in hun eigen landen de shari'ah niet invoeren, waarom zouden ze dat dan in Europa wel willen doen? Volgens de islamitische leer kan en mag de shari'ah trouwens ook niet ingevoerd worden tenzij een aan unanimiteit grenzende meerderheid van de bevolking daarvoor kiest.
  Het moge verder duidelijk zijn dat vermits de hoogtste islamitische autoriteiten de leerstellingen en handelingen van IS verwerpen als strijdig met de islam, ook hun 'shari'ah'-versie een aanfluiting is van de leer. Ook in muslimlanden worden terroristen immers gevangen genomen en in het handvol landen waar de shariah geldt worden terroristen soms zelfs tot de doodstraf veroordeeld en wordt deze doodstraf voor terroristen ook effectief uitgevoerd. Ten andere, niet alleen Westerse landen maar ook muslimlanden voeren luchtbombardementen uit op IS.
   
 • Godsdienstvrijheid is verankerd in de grondwet
  Alle Europese landen hebben godsdienstvrijheid (die ook een kernwaarde is van de islam) in hun grondwet verankerd, zo ook België. Dit betekent dat iedereen vrij is te geloven wat hij wil en dat dit recht beschermd is bij grondwet voor iedereen, zowel voor christenen als voor boeddhisten, joden, atheïsten enz dus uiteraard ook voor muslims. Dit wordt onder meer geregeld door de grondswetartikelen 19 en 20:
  Art. 19
  "De vrijheid van eredienst, de vrije openbare uitoefening ervan, alsmede de vrijheid om op elk gebied zijn mening te uiten, zijn gewaarborgd, behoudens bestraffing van de misdrijven die ter gelegenheid van het gebruikmaken van die vrijheden worden gepleegd."
  Art. 20
  "Niemand kan worden gedwongen op enigerlei wijze deel te nemen aan handelingen en aan plechtigheden van een eredienst of de rustdagen ervan te onderhouden."
  Volledige tekst: De Belgische Grondwet (op de website van de Senaat).

Kortom, op de vraag of de Syrische vluchtelingen ertoe zullen leiden dat in Europa de shari'ah ingevoerd wordt, is het antwoord klaar en duidelijk: neen.