BTW,  BOEKHOUDING  en  FISCUS

 
     
     
 

Het houden van een boekhouding is een wettelijke verplichting voor elke onderneming.

De opgelegde verplichtingen verschillen wel naargelang de aard en de grootte van de onderneming.

 • Voor kleine ondernemingen zoals eenmanszaken en bepaalde vennootschapsvormen volstaat een vereenvoudigde boekhouding. De ondernemer moet een beperkt aantal boeken bijhouden.

 • Middelgrote en grote ondernemingen moeten een complexere, dubbele boekhouding voeren. Verder moet de onderneming elke jaarrekening neerleggen bij de Nationale Bank

Voor meer info kunt u best contact opnemen met een boekhouder of accountant.

De BTW-aangifte

De meeste ondernemingen hebben naast de boekhoudkundige verplichting ook BTW-verplichtingen.

Elke handelsondernemer die goederen of diensten levert wordt beschouwd als BTW-plichtige.

BTW is een belasting die wordt aangerekend aan de eindgebruiker. De ondernemer fungeert als tussenpersoon en moet op elke factuur BTW aanrekenen aan zijn klant.

BTW-aangiften zijn periodiek verschuldigd. Naargelang de grootte en de omzet van de onderneming heeft men de keuze uit maandelijkse aangiften of kwartaalaangiften.

 

 
     
 

BTW

 

Activering ondernemingsnummer bij de BTW

 

Alvorens de activiteit te starten moet het ondernemingsnummer bij de BTW geactiveerd worden.

Dit gebeurt met het formulier 604 A.

Deze aanvraag tot BTW-identificatie kan ook gebeuren via het ondernemingsloket, wanneer u zich als handelaar laat inschrijven in de KBO.

Zo wordt uw BTW-nummer tezamen met uw ondernemingsnummer aangevraagd en geactiveerd.

 

 

Verplichtingen en rechten in de gewone BTW-regeling

 

 1.    Uitreiken of ontvangen van facturen

De facturen mogen zowel op papier als elektronisch worden verzonden.

Bij elektronische verzending is het akkoord van de medecontractant vereist.

Sinds januari 2006 is het tevens mogelijk facturen enkel nog elektronisch te bewaren.

(Wet diverse bepalingen 27.12.2005 – BS 30.12.2005)

 

Op een aantal uitzonderingen na, is het niet verplicht een factuur op te maken bij leveringen of dienstverrichtingen aan particulieren.

 

  

2.   Bijhouden van de BTW-boekhouding

 

 De BTW-boekhouding omvat normaal:

 

-       een inkomend en uitgaand factuurboek;

 

-       een dagontvangstenboek;

 

-       een tabel van bedrijfsmiddelen.

 

 

 

3.   Papier of elektronisch?

 

 Kiest u voor een boekhouding op papier of een elektronische versie? U kunt dat vrij bepalen.

Wordt het papier, dan kan u gebruik maken van “ingebonden en ingenaaide registers die de gedrukte melding van het aantal bladzijden omvatten”.

 

 De drukker levert samen met deze registers een identificatieformulier af.

U vult dit formulier in vóór de ingebruikname van de boeken, dagtekent en ondertekent het en bezorgt het aan het BTW controlekantoor. Het bevat de naam van uw onderneming, uw ondernemingsnummer, het doel van de boeken en de plaats in de reeks, het aantal bladzijden van de registers plus de naam en het ondernemingsnummer van de drukker.

 

U kan de boeken, behalve het dagboek van ontvangsten, ook bijhouden op losse bladen waarbij de bladen genummerd worden uiterlijk op het moment dat ze in gebruik genomen worden.

 

Sinds 7 februari 2007 heeft men eveneens de mogelijkheid om het dagboek van ontvangsten digitaal  bij te houden.

 

 

  

Periodiek aangeven van de BTW

U moet periodiek een aangifte doen van de belastbare beroepswerkzaamheden en van de gegevens die nodig zijn voor het berekenen van de BTW en van de aftrek.

 

Tijdstip van deze aangifte :

 

-        jaaromzet > 1.000.000 EUR: maandelijkse aangifte, uiterlijk op de 20ste van de maand na de maand waarop de handelingen betrekking hebben;

 

-        jaaromzet < 1.000.000 EUR: mogelijkheid tot indienen van een kwartaalaangifte, uiterlijk op de20ste van de maand na het betreffende kwartaal, mits betaling van voorschotten.

 

In de volgende sectoren geldt een maximumgrens van 200.000 EUR jaaromzet om te kunnen kiezen voor de kwartaalaangiften:

 

-        minerale oliën;

 

-        toestellen voor mobiele telefonie en computers, hun randapparatuur, toebehoren en onderdelen;

 

-        landvoertuigen uitgerust met een motor onderworpen aan de reglementering betreffende de inschrijving van voertuigen.

 

  

Zelfs wanneer voornoemde grenzen van 1.000.000 EUR of 200.000 EUR niet overschreden zijn, is men ertoe gehouden om maandaangiften in te dienen wanneer het jaarlijks totaalbedrag voor het geheel van intracommunautaire leveringen (zijnde leveringen van goederen aan belastingplichtigen gevestigd in een andere lidstaat) meer bedraagt dan 400.000 EUR.

 

 

 

Elektronische aangifte

 

De periodieke BTW-aangifte moet elektronisch ingediend worden.

Er wordt een uitzondering gemaakt voor die bedrijven die kunnen aantonen dat zij niet over de nodige ICT-infrastructuur beschikken. Zij mogen hun aangiften schriftelijk blijven indienen aan de hand van formulieren die hen via de BTW-administratie worden aangeboden.

 

 

 

Andere verplichtingen :

 

 

 

-        betalen van de belastingen, eventueel voorschotten;

 

-        jaarlijkse listing van verkopen aan Belgische BTW-plichtige afnemers;

 

-        intracommunautaire listing per kwartaal of per maand;

 

-        bewaren van boeken en stukken;

 

-        aangifte van wijziging en stopzetting werkzaamheid.

 

 

 

Tegenover deze verplichtingen staat een belangrijk recht, nl. het recht op aftrek van de voorbelasting.

Gaat het om een gemengde belastingplichtige dan heeft hij slechts een beperkt recht op aftrek.

De uitoefening van dit recht op aftrek kan op twee manieren geschieden: ofwel door toepassing van een algemeen verhoudingsgetal ofwel door toepassing van het werkelijk gebruik.

 

 

Kleine ondernemingen: geen BTW

 

Kleine ondernemingen moeten geen BTW betalen en ook geen BTW-aangifte indienen.

Keerzijde van de medaille is dat u geen recht op aftrek heeft.

 

U kan voor deze optie kiezen wanneer het jaarlijks omzetcijfer lager is dan 5.580 EUR.

 

Deze kleine ondernemingen moeten wel:

 

-        een aangifte doen van de aanvang, de wijziging en de stopzetting van de activiteit;

 

-        op de facturen vermelden: “Kleine onderneming, onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW niet toepasselijk”;

 

-        een jaarlijkse opgave doen (listing) van de afnemers-belastingplichtigen en van de totale omzet in de vrijstellingsregeling;

 

-        de facturen nummeren en bewaren;

 

-       een dagboek van ontvangsten bijhouden (alleen voor verkopen aan particulieren);

 

-       een tabel van de bedrijfsmiddelen opmaken;

 

-       bijhouden van een boek voor bepaalde handelingen.

 

 

 

Opgelet! De BTW-belastingplichtigen die werken in onroerende staat verrichten, kunnen niet meer genieten van de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen!

 

 

 

De dierenartsen zijn onderworpen aan de BTW. De dierenartsen die ook goederen leveren (bv. geneesmiddelen) zijn BTW-belastingplichtig voor het geheel van de leveringen.

 

 

Om   maximaal   gebruik   te   maken   van   het   BTW-systeem  (aftrekbaarheid   van   BTW)   is   het   belangrijk   om   de

 

BTW verplichtingen zorgvuldig na te komen.

 

 • Indien de prestaties van de dierenarts kunnen aanzien worden als landbouwdienst, dan is het verlaagd tarief van 6 % van toepassing. Er moeten twee voorwaarden vervuld zijn.

 

a) De prestaties moeten betrekking hebben op de veeteelt, d.w.z. zij moeten bijdragen tot het kweken van dieren van de landbouwteelt (bv. medische behandeling van het vee.

 

b) De diensten moeten betrekking hebben op de volgende dieren: runderen, varkens, schapen, geiten, ezels, muildieren   en   muilezels,   paarden   van   de   rassen   die gewoonlijk   als   trekpaard   worden   gebruikt,   paarden verkocht of ingevoerd om te worden geslacht, pluimvee, tamme duiven en tamme konijnen.

 

  

 • De diensten met betrekking tot rijpaarden, wedstrijdduiven en huisdieren zijn onderworpen aan een tarief van 21 %.

Onder huisdieren verstaat men: honden, katten, kooivogels, aquariumvissen, hamsters, guinese biggetjes en andere troeteldiertjes.

 

 

 • Ook voor  kwaliteitscontrole  van landbouwproducten (bv. controle van vleeswaren in slachthuizen) geldt het normale tarief van 21 %.

 

 

 

 

Personenbelasting

 

De zelfstandige is personenbelasting verschuldigd op zijn netto beroepsinkomen.

Dit is gelijk aan het bruto beroepsinkomen min de beroepskosten.

 

  

De inkomsten worden fiscaal gekwalificeerd als “baten van een vrij beroep”.

 

Aftrekbare kosten

 

De werkelijke beroepskosten

 

Er moeten vier voorwaarden vervuld zijn:

•  De uitgaven moeten verband houden met de beroepsactiviteit. Privé-uitgaven zijn dus uitgesloten.

 

Gemengde uitgaven komen enkel in aanmerking voor het beroepsgedeelte.

 

•  De beroepskosten moeten gedaan of gedragen zijn tijdens het belastbaar tijdperk.

De uitgaven moeten ofwel effectief gedaan zijn in het jaar waarin men zijn inkomsten behaald heeft ofwel het karakter

hebben van een zekere en vaststaande schuld d.w.z. dat het bedrag van de schuld op het einde van het jaar geboekt moet zijn.

 

•  De beroepskosten moeten gedaan zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden.

 

•  De echtheid en de bedragen van de beroepskosten moeten met bewijskrachtige documenten bewezen worden.

 

De uitgaven moeten ofwel effectief gedaan zijn in het jaar waarin men zijn inkomsten behaald heeft ofwel het karakter hebben van een zekere en vaststaande schuld d.w.z. dat het bedrag van de schuld op het einde van het jaar geboekt moet zijn.

 

Bepaalde kosten zijn integraal aftrekbaar.

Andere kosten zijn dan weer beperkt aftrekbaar. We sommen ze even voor u op.

 

 

 

Voorbeelden volledig aftrekbare beroepskosten

 

•  Beroepslokalen:

Huisvestingskosten (hypothecaire intresten, huur en huurlasten, verwarming, onroerende voorheffing, ...) zijn aftrekbaar indien ze noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het beroep. Voor gebouwen met een gemengd karakter wordt een verhouding vastgesteld tussen het beroeps- en het privégedeelte. Deze verhouding wordt toegepast op de totale huisvestingskosten.

 

•  De huurwaarborg mag alleen afgetrokken worden indien ze door de eigenaar werd geïnd ter betaling van achterstallige huurgelden of van schadevergoeding.

 

•  Herstellingen zijn aftrekbaar voor zover zij aan het gebouw geen hogere waarde geven.

 

•  Telefoon

 

•  Portkosten

 

•  Bureelbenodigdheden, kantoormateriaal, enz.

 

•  Sociale bijdragen

 

•  Bijdragen vrij aanvullend pensioen

 

•  Polis gewaarborgd inkomen

 

 

Voorbeelden beperkt aftrekbare kosten

 

 • Wagens:

Verplaatsingen van en naar het werk zijn forfaitair aftrekbaar aan 0,15 EUR per kilometer.

De kosten i.v.m. financiering en mobilofoon mogen boven dit forfait afgetrokken worden.

Andere beroepsmatige verplaatsingen met een personenauto, auto voor dubbel gebruik of minibus zijn slechts aftrekbaar voor 75 %. De kosten van brandstof zijn sedert 1 januari 2010 slechts voor 75% aftrekbaar en dus niet meer voor 100%.

De kosten van financiering en mobilofoon blijven wel voor 100 % aftrekbaar.

De aankoopprijs van de wagen moet worden afgeschreven. In de regel gebeurt de afschrijving van een wagen op vijf jaar.

 

 • Relatiegeschenken en representatiekosten: aftrekbaar voor 50 %.

 

 • Restaurantkosten: aftrekbaar voor 69%.

 

 • Beroepskledij: Enkel de uitgaven met betrekking tot specifieke beroepskledij zijn aftrekbaar.

Kleding die doorgaans in het privéleven wordt gedragen is dus niet aftrekbaar.

 

 

 

Bewijs

In beginsel moeten alle beroepskosten bewezen worden.

 

Voorbeelden van bewijskrachtige documenten:

 

Facturen, kwitanties, nota's, ontvangstbewijzen of andere BTW-documenten , fiscale ontvangstbewijzen, andere documenten die door een wettelijke bepaling opgelegd zijn.

 

Voor sommige uitgaven en lasten is het niet gebruikelijk dat bewijsstukken worden gevraagd of verkregen,

zoals voor de representatiekosten, onderhoudsproducten voor de bedrijfslokalen, kleine kantoorkosten, reis en congreskosten in het buitenland en sommige kosten betreffende het gemengd gebruik van een auto (benzine, car-wash).

Men moet de controleur overtuigen dat men deze uitgaven werkelijk heeft gedaan.

Hiertoe kan men alle bewijsmiddelen aanwenden (getuigen, feitelijke vermoedens).

 

  

Wettelijk forfait

Indien men kiest voor een forfaitaire kostenaftrek (enkel mogelijk voor vrije beroepen, niet voor wie een handels-, nijverheids- of landbouwbedrijf heeft), dan worden de kosten forfaitair berekend op basis van de percentages in de volgende tabel.

Deze percentages worden toegepast op het bruto-inkomen verminderd met de sociale bijdragen.

 

 

 

In dit geval is de toelichting over de bewijsbare werkelijke beroepskosten uiteraard niet van toepassing.

Het wettelijk forfait voor bedrijfsleiders is 3% van de bezoldigingen na aftrek van de sociale zekerheidsbijdragen.

 

 

Samenstelling van het belastbaar inkomen

De personenbelasting wordt berekend op het netto belastbaar inkomen na aftrek van de aftrekbare bestedingen.

Dit totaal netto-inkomen is samengesteld uit:

 

1) roerende inkomsten (interesten, dividenden, verhuring van meubilair, …, meestal moeten deze inkomsten niet aangegeven worden omdat degene die deze inkomsten betaalt er al bevrijdende roerende voorheffing op heeft ingehouden);

 

2) onroerende inkomsten (uit al dan niet verhuurde gronden en gebouwen);

 

3) beroepsinkomsten (naargelang het geval: winsten, baten, loon of wedde, bezoldiging bedrijfsleider, vervangingsinkomen);

 

4) diverse inkomsten (bepaalde meerwaarden op onroerende goederen, inkomsten uit speculatie, …).

 

 

Tarieven

 

 

 

 

Belastingvrij minimum

 

De belastingplichtige heeft steeds recht op een vrijgesteld gedeelte van de inkomsten, waarvan de hoogte

beïnvloed wordt door de burgerlijke stand en het aantal kinderen dat hij/zij ten laste heeft.

Deze zgn. belastingvrije som bedraagt voor het AJ 2013 6.800 EUR en wordt verhoogd met 1.440 EUR indien de belastingplichtige gehandicapt is. Bovendien kan de belastingvrije som van 6.800 EUR verhoogd worden tot maximaal 7.070 EUR indien de belastingplichtige een gezamenlijk netto belastbaar inkomen heeft van minder dan 25.270 EUR.

 

Voor kinderen ten laste wordt de belastingvrije som verhoogd met de bedragen in volgende tabel:

 

 

 

Voor ieder kind jonger dan 3 jaar op 1 januari 2013 is er een bijkomende verhoging van 540 EUR, met dien verstande dat deze verhoging niet kan gecombineerd worden met de aftrek voor kinderoppas.

 

Voor andere personen ten laste dan kinderen wordt de belastingvrije som verhoogd met de volgende bedragen:

 

Ouders, grootouders, broers en zusters ouder dan 65 jaar: 2.890 EUR;

 

Iedere andere persoon ten laste: 1.440 EUR.

 

Merk op:

 

Gehandicapte personen ten laste worden voor twee gerekend;

 

De echtgeno(o)t(e) is géén persoon ten laste;

 

 

  

Voorafbetalingen :

 

Personen die zich voor de eerste maal als zelfstandige vestigen in hoofdberoep krijgen de eerste 3 jaren geen belastingverhoging, zelfs als ze tijdens deze periode geen voorafbetalingen doen.

 

Vanaf het vierde jaar moeten alle zelfstandigen voorafbetalingen doen om een vermeerdering van de personenbelasting te voorkomen. Het tarief van de belastingvermeerdering wordt voor elk jaar bij Koninklijk Besluit vastgesteld en bedraagt 2,25%.

 

De voorafbetalingen moeten gedaan worden uiterlijk:

 

 • de 10de van de 4de maand;

 • de 10de van de 7de maand;

 • de 10de van de 10de maand;

 • de 20ste van de 12de maand.

 

Indien de uiterste datum in het weekend of op een wettelijke feestdag valt dan wordt de uiterste datum verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

 

Een belastingplichtige die nog niet ingeschreven is in het repertorium van de Dienst der Voorafbetalingen, moet bij zijn eerste voorafbetaling:

 

•  indien BTW-plichtig: het ondernemingsnummer vermelden;

 

•  indien niet BTW-plichtig: in de zone “mededeling” de vermelding “NIEUW” plaatsen, gevolgd door het volledige nationaal nummer (terug te vinden op de voorkant van de SIS-kaart en de achterkant van de identiteitskaart).

 

Adres:  North Galaxy  Koning Albert II laan 33 bus 42  1030 Brussel   Tel. 02/576.27.25

 

 
 
     
 

( Bron : WWW.Acerta.be )