BTW-PLICHT

 

 
     
 

ALGEMENE WERKING VAN BTW

BTW (Belasting over de Toegevoegde Waarde) is een soort ‘verbruiksbelasting’.

Dit wil zeggen dat de volledige financiële last gedragen wordt door de eindverbruiker, de consument.

Om te bekomen dat deze belasting uiteindelijk door de verbruiker betaald wordt, is er het principe van de BTW-aftrek.

  • BTW-aftrek kan als volgt worden samengevat: elke BTW-belastingplichtige rekent BTW aan op zijn/haar uitgaande facturen, om vervolgens de BTW af te trekken die hem/haar wordt aangerekend op inkomende facturen.

Enkel het verschil tussen de verschuldigde BTW en de aftrekbare BTW moet periodiek aan de Staat worden afgedragen.

  • Voor de BTWbelastingplichtige is dit niet kostenverhogend aangezien dit verschil begrepen is in het totaal van de BTW die hij/zij in rekening heeft gebracht op alle uitgaande facturen.

  • Niet – BTW-belastingplichtigen (bv. particulieren, overheid en personen die enkel vrijgestelde activiteiten uitoefenen) hebben geen recht op aftrek. Zij dragen steeds de kosten van de BTW.

Een voorbeeld van de werking van BTW:

Een platenfirma levert voor € 1.000 CD’s aan een groothandelaar en rekent 21% BTW aan.

De groothandelaar betaalt € 1.210. De platenfirma draagt de € 210 BTW af aan de Schatkist. De CD’s worden voor € 1.200 verkocht aan een platenwinkel.

De platenwinkel betaalt € 1.452 aan de groothandelaar (€ 1.200 + € 252 BTW). De groothandelaar moet € 42 afdragen aan de Schatkist (€ 252 - € 210).

De platenwinkel verkoopt de CD’s aan zijn klanten voor € 1.500 + € 315 BTW. De platenwinkel moet nu nog € 63 betalen aan de Schatkist (€ 315 - € 252).

Het zijn uiteindelijk de klanten, de ‘eindverbruikers’, die de BTW van € 315 betalen, zonder recht op aftrek.

 

De BTW-plichtige

Volgens het BTW-Wetboek is “eenieder die in de uitoefening van z’n economische activiteit geregeld en zelfstandig, met of zonder winstoogmerk, hoofdzakelijk of aanvullend, leveringen van goederen doet of diensten verricht” een BTW-belastingplichtige.

 
     
 

Zijn kunstenaars BTW-plichtig?

Kunstenaars zijn, net als andere beroepscategorieën, BTW-plichtig van zodra zij beantwoorden aan de definitie van een BTW-plichtige, m.a.w.:

- Wanneer de artistieke bedrijvigheid enige vorm van economische activiteit vertoont en er een vergoeding gevraagd wordt. Gratis leveringen of diensten zijn vrijgesteld van BTW (vb. een straatartiest is niet BTW-plichtig omdat hij/zij geen vergoeding vraagt);

- De artistieke activiteiten gebeuren op een regelmatige basis. Toevallige handelingen zijn niet onderworpen aan BTW;

- De kunstenaar werkt als zelfstandige. Prestaties als werknemer zijn altijd vrijgesteld van BTW.

Kunstenaars die dus op zelfstandige basis van kunst hun beroep maken, zijn BTW-plichtig.

Opgelet! Het kan zijn dat je niet de administratieve verplichtingen van een BTW-plichtige moet vervullen, ook al voldoe je aan bovenstaande voorwaarden. Je zal eerst moeten nagaan of je artistieke prestaties al dan niet vrijgesteld zijn van BTW (zie 4. Activiteiten die vrijgesteld zijn van BTW).

 

Zijn VZW’s BTW-plichtig?

  • Wanneer VZW’s voldoen aan de voorwaarden van de BTW-plicht, zijn zij eveneens BTWplichtig.

Dat de activiteiten die VZW’s verrichten geen winstoogmerk hebben, speelt op zich geen rol in de kwalificatie als BTW-plichtige.

  • VZW’s in de artistieke sector oefenen wel vaak activiteiten uit die vrijgesteld zijn van BTW (zie 4. Activiteiten die vrijgesteld zijn van BTW). Dit betekent dat zij geen BTWnummer moeten hebben, geen aangiftes moeten indienen en geen BTW moeten aanrekenen.

Anderzijds hebben zij ook geen recht op aftrek voor inkomende facturen.

 

Activiteiten die aan BTW onderworpen zijn

  • Een BTW-plichtige is BTW verschuldigd voor alle leveringen en diensten die hij/zij

verricht.

  • In het BTW-Wetboek wordt de levering van een goed gedefinieerd als de overdracht van

de macht om als eigenaar te beschikken over een lichamelijk roerend of onroerend goed.

Het is evenwel niet noodzakelijk om het goed ook effectief in bezit te hebben.

Voorbeeld:

Een beeldhouwer verkoopt zijn beeldhouwwerk aan een galerijhouder.

De galerijhouder verkoopt het werk aan een klant en het beeld wordt rechtstreeks naar de klant vervoerd. Er vinden twee leveringen plaats: een levering tussen de kunstenaar en de galerijhouder en een levering tussen de galerijhouder en de klant. De galerijhouder heeft het beeldhouwwerk nooit in zijn bezit gehad.

Een dienst is alles wat geen levering is, zoals bv. materieel of intellectueel werk waaronder maakloonwerk, overdracht van auteursrechten en het verlenen van licenties.

Voorbeeld van het onderscheid tussen een ‘levering’ en een ‘dienst’:

- Een bedrijf koopt materiaal en vraagt een beeldhouwer om hiermee een beeldhouwwerk te maken voor de inkomhal. In dit geval verricht de beeldhouwer een dienst.

- Dezelfde beeldhouwer die een beeldhouwwerk verkoopt aan het bedrijf, doet een levering van een goed.

Opgelet! Een BTW-plichtige moet geen BTW aanrekenen indien zijn/haar activiteit vrijgesteld is van BTW (zie 4. Activiteiten die vrijgesteld zijn van BTW) of wanneer hij/zij heeft gekozen voor het regime van de ‘kleine onderneming’ (omzet is maximum € 5.580).

.

Activiteiten die vrijgesteld zijn van BTW

Indien een kunstenaar BTW-plichtig is (zie 2. De BTW-plichtige), moet hij/zij nagaan of de artistieke activiteiten die hij/zij verricht al dan niet vrijgesteld zijn van BTW.

Voor de culturele sector zijn volgende activiteiten vrijgesteld van BTW:

Lesgevers

Lesgeven is vrijgesteld van BTW, op voorwaarde dat het onderwijs verstrekt wordt door erkende instellingen. Geef je les voor een commerciële onderneming, dan ben je niet vrijgesteld van BTW.

Voorbeeld:

- Een danser die workshops organiseert in zijn dansstudio is BTW-plichtig.

- Een danser die bewegingsleer geeft op het Conservatorium is vrijgesteld van BTW.

Verhuur van cultuurdragers - bibliotheken en leeszalen

De verhuur van cultuurdragers (bv. boeken, dvd’s, schilderijen, ...) en de diensten die bibliotheken en leeszalen verrichten, zijn vrijgesteld van BTW op voorwaarde dat:

- De dienstverrichter een instelling is die geen winstoogmerk heeft.

- De ontvangsten uit de werkzaamheden en de levering van goederen die hiermee samenhangen, uitsluitend kostendekkend zijn.

Musea

De activiteiten van musea, plantentuinen, dierentuinen, monumenten,… en de leveringen en diensten (vb. geleide bezoeken) die hiermee verband houden, zijn vrijgesteld van BTW op voorwaarde dat:

- De dienstverrichter een instelling zonder winstoogmerk is.

- De ontvangsten enkel dienen om de kosten te dekken.

Voorbeeld:

- De verkoop van drank in de cafetaria van een museum is niet vrijgesteld van BTW.

- Degustatie van bier in een brouwerijmuseum is dan weer wél vrijgesteld van BTW omdat de levering van drank hier nauw samenhangt met het museumbezoek.

Uitvoerende artiesten

Diensten verstrekt door uitvoerende artiesten zijn vrijgesteld van BTW op voorwaarde dat voldaan is aan volgende voorwaarden:

1. De dienstverrichter moet een acteur, orkestleider, muzikant of andere uitvoerende kunstenaar zijn. In het algemeen wordt iedereen die daadwerkelijk deelneemt aan de uitvoering van dramatische, muzikale, choreografische werken, circus- of music-hall voorstellingen, beschouwd als uitvoerend kunstenaar. Technici zoals decorateurs, rekwisiteurs, kappers, souffleurs, kostuumontwerpers, cameramannen, geluidstechnici, opnameleiders, … worden niet beschouwd als uitvoerende kunstenaars.

Aanvankelijk was de vrijstelling van BTW voor uitvoerende artiesten enkel van toepassing op natuurlijke personen. Uitvoerende artiesten die optraden in de vorm van een rechtspersoon (VZW, BVBA, ...) waren niet vrijgesteld van BTW. Dit standpunt is onlangs gewijzigd. Natuurlijke personen en rechtspersonen zullen voortaan gelijk behandeld worden. In afwachting van een definitieve regeling kan men ofwel opteren voor de BTW-vrijstelling ofwel BTW blijven aanrekenen.

De uitvoerende artiest moet optreden in opdracht van een organisator van voorstellingen of concerten, een platenmaatschappij of een filmmaker.

Zijn bv. niet vrijgesteld van BTW:

- Artiesten die zelf een optreden organiseren.

- Diensten aan reclamebureaus.

- Tattoo- en piercingshop zijn BTWplichtig

De gefactureerde prestaties hebben enkel betrekking op de uitvoering van het toneelwerk, het ballet, de film, het muziekstuk, de cabaretvoorstelling, …

Organisatoren van voorstellingen

De organisatie van toneel-, ballet-, filmvoorstellingen, tentoonstellingen, concerten en conferenties zijn vrijgesteld van BTW op voorwaarde dat:

- De prestaties verstrekt worden door een door de bevoegde overheid erkende instelling.

- De inkomsten enkel dienen om de kosten te dekken.

Deze vrijstelling is vooral gericht op de gesubsidieerde culturele huizen en de cultuur- en gemeenschapscentra die, regelmatig en tegen betaling, voor hun leden of voor publiek voorstellingen organiseren.

Auteurs en componisten

De vrijstelling van BTW is eveneens van toepassing op contracten voor uitgave van letterkundige werken of van kunstwerken, die de auteur met een uitgever afsluit. De term ‘voor uitgave’ houdt in dat de auteur de toestemming geeft en de uitgever verplicht het werk materieel te vermenigvuldigen en ter beschikking te stellen van een groot publiek.

De overeenkomst moet rechtstreeks met de auteur zijn afgesloten. Een overeenkomst die afgesloten is met een rechtspersoon is wel onderworpen aan BTW.

 

Niet-vrijgestelde activiteiten zijn :

- de overdracht van auteursrechten;

- het verlenen van rechten op auteursrecht;

- de openbare uitvoering of opvoering van kunstwerken: een componist die bv. een vergoeding ontvangt voor de uitvoering van zijn compositie, zal BTW moeten aanrekenen.

Uitzondering: wanneer de componist beroep doet op een beheersvennootschap zoals SABAM voor de invordering van de vergoedingen, wordt hij/zij niet beschouwd als een BTW-plichtige.

 

Gemengde BTW-plicht

Er is sprake van gemengde BTW-plicht wanneer een BTW-plichtige zowel activiteiten verricht die onderworpen zijn aan BTW, als activiteiten die vrijgesteld zijn van BTW.

Voorbeeld:

- Een muzikant speelt op een rockfestival. Dit optreden, in opdracht van de festivalorganisator, is een vrijgestelde activiteit waarvoor de muzikant geen BTW aanrekent.

Voor de verkoop van zijn CD na het optreden, moet de muzikant wel BTW aanrekenen.

Hij is een gemengd BTW-plichtige.

Een gemengd BTW-plichtige heeft slechts recht op aftrek voor de inkomende facturen die betrekking hebben op de activiteit die onderworpen is aan BTW. Volgens het voorbeeld hierboven mag de muzikant dus enkel BTW aftrekken op de inkomende facturen die betrekking hebben op de CD-verkoop.

 

Zijn subsidies onderworpen aan BTW?

Als je subsidies ontvangt voor een activiteit die vrijgesteld is van BTW, moet je geen BTW aanrekenen.

Wanneer je subsidies ontvangt voor een niet-vrijgestelde activiteit, zijn de subsidies enkel onderworpen aan BTW als ze tot de ‘maatstaf van heffing’ behoren. De ‘maatstaf van heffing’ is de tegenprestatie die je krijgt in ruil voor de levering van een goed of een dienst. Die tegenprestatie kan bestaan uit een geldsom of een vergoeding in natura.

Subsidies zijn dus niet onderworpen aan BTW tenzij ze rechtstreeks verband houden met de verkoopprijs.

 

Administratieve verplichtingen van de BTW-plichtige

  • BTW-plichtige, vrijgesteld van BTW, zonder recht op aftrek

Een BTW-plichtige die vrijgestelde activiteiten verricht (zie 4. Activiteiten die vrijgesteld zijn van BTW) moet in principe geen BTW-verplichtingen vervullen.

Voor bepaalde inkomende handelingen moet je wel een mededeling doen.

Dit is het geval wanneer je bepaalde diensten van een buitenlandse BTW-plichtige ontvangt zoals:

- de aankoop of het verlenen van auteursrechten of gelijkaardige rechten;

- reclamediensten;

- terbeschikkingstelling van personeel;

- verhuur van roerende goederen behalve voertuigen;

- e-handel;

- intellectuele diensten zoals bv. advies van een advocaat.

Je moet eveneens melding doen wanneer je op jaarbasis voor meer dan € 11.200 goederen aankoopt in een ander land binnen de Europese Gemeenschap.

Vóór je deze diensten ontvangt, moet je dit melden aan het BTW-controlekantoor.

Het kantoor kent je een BTW-nummer toe, je dient een bijzondere aangifte in en stort de verschuldigde BTW aan de Schatkist.

 

  • Kleine onderneming

Je kan je als BTW-plichtige kwalificeren als ‘kleine onderneming’ wanneer je op jaarbasis een omzet realiseert die minder is dan € 5.580. Een ‘kleine onderneming’ moet geen BTW aanrekenen en heeft dus ook geen recht op aftrek. Toch kan het soms interessanter zijn om te opteren voor het normale BTW-stelsel en zo BTW te kunnen recupereren op inkomende facturen.

Als kleine onderneming moet je volgende verplichtingen nakomen:

- een aangifte indienen van aanvang, wijziging of stopzetting van activiteit of wanneer je de drempel van € 5.580 overschrijdt;

- facturen opstellen in tweevoud met de vermelding “Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW niet van toepassing.”;

- inkomende facturen en dubbels van uitgaande facturen bewaren op een ononderbroken reeks nummers;

- boek bijhouden voor inkomende facturen waarvoor je BTW moet voldoen;

- dagontvangstenboek bijhouden;

- jaarlijks een listing indienen waarop je enkel de jaaromzet invult;

- een bijzondere BTW-aangifte indienen wanneer je bepaalde diensten van een buitenlandse BTW-plichtige ontvangt.

 

  • Gewone BTW-plichtige

Een gewone BTW-plichtige met recht op aftrek heeft volgende verplichtingen:

- aangifte indienen van aanvang, wijziging en stopzetting van de activiteit;

- facturen uitschrijven in het tweevoud en het dubbel 10 jaar bewaren;

- een boekhouding voeren;

- per maand of kwartaal de verschuldigde BTW betalen;

- jaarlijks een opgave indienen van je afnemers-belastingplichtigen en omzet;

- elk kwartaal een opgave indienen van de intracommunautaire handelingen.

 

Een factuur opstellen

De vorm van een factuur kan je vrij bepalen. Inhoudelijk moet een factuur minstens volgende verplichte vermeldingen bevatten:

- datum van uitreiking en volgnummer;

- naam, adres en BTW-nummer van jezelf;

- naam, adres en (eventueel) BTW-nummer van de klant;

- datum van de levering van het kunstwerk of de dienstverrichting ofwel datum van facturatie of ontvangst prijs wanneer het bv. gaat om een voorschot of een vooraf betaalde prijs;

- een beschrijving van de levering of van de dienst;

- de eenheidsprijs en eventuele kortingen;

- maatstaf van heffing;

- het toepasselijke BTW-tarief en het verschuldigde BTW-bedrag;

- indien je vrijgesteld bent van BTW moet je op de factuur verwijzen naar de toepasselijke wetgeving.

Voorbeeld:

Een acteur die een rol speelt in een film vermeldt op zijn/haar factuur: “Vrijgesteld van BTW, artikel 44 § 2, 8° WBTW”.

De brochure ‘BTW in de artistieke sector’ is een uitgave van Kunstenloket vzw © Kunstenloket vzw

Hofstraat 15 - 2000 Antwerpen T 03 222 40 10 F 03 222 40 19

info@kunstenloket.be  www.kunstenloket.be

Publicatiedatum: december 2006 Wettelijk depotnummer: D/2006/10.738 /3

 

 
     
 

( Bron : http://www.kunstenloket.be/  )