Stamboom Taverniers
Tak Sint Pieters Rode 1666 - 2001

akten gezin Petrus Taverniers x Maria Castermans

 

terug naar gezinsblad Petrus Taverniers x Maria Castermans

naar doopakte Catharina
naar huwelijksakte Catharina met Hieronymus Van de Panhuysen
naar doopakte Anna (I)
naar begraafakte Anna (I)
naar doopakte Henricus
naar doopakte Anna (II)
naar begraafakte Anna (II)
naar doopakte Anna Maria
naar doopakte Joannes Baptista
naar doopakte Philippus
naar doopakte Maria
naar huwelijksakte Maria met Guilelmus Tuyls

naar de schepenakte ivm aankoop gronden te Holsbeek
naar de schepenakte ivm aankoop grond te Kumtich


pagina gewijzigd op
9 nov 2005

naar startpagina

26 decembris 1721 baptizata est
Catharina taverniers filia
Petri et Mariae castermans
coniugus susceperunt Martinus
Wijnans et Catharina schoensetters (1)

Prima Die Anni 1744,
obtenta dispesatione super tribus
proclamationibus ante-nuptialibus,
ex-tempore clauso, contraxerunt
inter se Matrimonium Hieronymus
van den Panhuijsen et Catharina
Taveniers coram me L. J. vander
Straeten Parocho, ac Petro
taveniers et Petro vercauter
testibus. (1)

6 aprilis 1724 baptizata
est Anna Taverniers filia
Petri et Mariae castermans
coniugus susceperunt Joannes
Taverniers et Anna castermans. (1)

15 aprilis 1724 obiit Anna
taverniers filia Petri et Mariae
castermans infans circiter qui
decis dierus et sepultus est in coemiterio (1)

22 Junii 1725 Baptizatus
est Henricus taverniers filius
Petri et Mariae castermans
coniugus susceperunt Henricus
Wera et Anna castermans (1)

19 januarii 1727 Baptizata
est Anna taverniers filia
Petri et Mariae castermans
coniugus susceperunt Petrus
Weijnans et Anna vanhoght (1)

19 augusti 1727 obiit Anna ta
verniers filia Petri et Mariae
castermans infans septes mensius
et sepultus est in coemeterio (1)

7 Junii 1728 Baptizata est
Anna Maria taverniers
filia Petri et Mariae
castermans coniugus sus-
ceperunt Petrus Wijnans
et Anna Wera (1)
(de 17 is een latere pagina-aanduiding)

3 maii 1730 Baptizatus est
Joannes Baptista taverniers
filius Petri et Mariae
castermans coniugus sucepe-
runt Petrus Wijnans et
Maria van tongele (1)

16 maii 1732 Baptizatus est
Philippus taverniers filus
Petri et Mariae castermans
coniugus susceperunt Philip-
pus Wera et Catharina beaer (1)

5 Julii 1733 Baptizata est
Maria taverniers filia Petri et
Mariae castermans coniugum sus-
ceperiunt Gerardus huygens
et Maria van hacht (1)

(1759)
25 Februarii praeviis proclamatio-
nibus ordinariis contraxerunt
matrimonium Guilelmus Tuijls
et Maria Taveniers coram me
J.B. Linthoudt parocho et Guilelmo
Tuijls patre praefatis Guilelmis ac
Cornelis Huijgens testibus. (1)

In tegenwoordigheijt der Heeren Meijer
ende Schepenen van Loven naergenoempt
gestaen den officiael Larthier vuijt
crachte vande onwederroepelijcke
procuratie hem gegeven als thoonder
vande volghende acte notariael, om
de selve alhier te vernieuwen, her-
kennen & realiseren, waer van den
teneur is volghende van woorde tot
woorde & luijdt aldus: Op heden
30en Juni 1725 voor mij notaris
bij den souverijnen Raede van Brabant
geadmitteert tot Loven residerende present
die getuijghen naergenoempt compareerde
Jo(nke)r simon de Herckenrode heere van
Steenbergghe & schepene deser stadt ...[voorschreven??]
Jo(nke)r Petrus de Herckenrode heere van
Roost ende tegenwoordigh eersten Borgemees-
ter deser voors(chreven) Stadt Jo(nke)r Carolus de
Herckenrode heere van Tendael, & Jo(nke)r
Anthonius de Herckenrode Erffvoocht van
Raetshoven, alle gebroeders & erffgenaemen
van wijlen Jonckvr(ouw)e Ermelindis de Hercken-
rode hunne suster was, dewelcke ver-
claeren vercocht, gecedeert & getranspor-
teert te hebben soo sij doen mits desen
aen & ten behoeve van Peeter Taverniers
& marie Castermans gehuijsschen innege-
setene(n) van holsbeeck present den
voors(chreven) Peeter & accepterende een
daghmael lants geleghen tot holsbeeck
voors(chreven) [voorschreven staat er een2de maal] regenoten de bergestraete
ter 1ste, de wed(uw)e Philip van haeght ter 2de 
de pastorije ter 3de, het Clooster van
Betleem ter 4de zijden, Item een 
vierendeel landts gelegen op het
Bergevelt, regenoten Jo(nke)r Crest in drij
sijden & Anthoen Pasteels [Casteels??] ter andere
sijde,soo de twee parceelen sijn
liggende, sonder dat de heeren
vrecoopers sullen gehouden sijn eenighe
preciese maete goet te doen, vrij en(de)
liber goet, & dat omme en(de) voor de
somme van twee hondert guldens
courant gelt den schellinck tot seven
stuijvers die de comparanten (be)kennen
ontfanghen te hebben, dienende dese
voors(creven) alle & absolute quittantie, ver-
claerende mits desen hun tot de voor(schreven)
goederen geen recht nocht actie meer
te reserveren dan de selve geheelijck
te hebben gecedeert & getransporteert
te hebben ten behoeve als voor, surro-
gerende de coopers in hunne plaetse
& stede, soo ende gelijck de selve goederen
aen hunne voors(chreven) suster waeren aengedeijlt
uijt den hooffde van hunne ouders, gelo-
vende de selve op den voet voors(chreven) voor
los & vrij goet te doen volgen onder
obligatie van hunne respectieve persoonen
& goederen, meubelen & immeubelen
present en(de) toecomende jder van hun
int besonder, met onwederroepelijcke
constitutie op allen thoonder deser ofte
dobbel authentique om te compareren
voor den souvereijnen raede van Brab(an)t
heeren meijer en(de) schepepen van Loven
oft elders des behoorende om den inhoudt
deser aldaer te doen vernieuwen en(de) te con-
senteren in condemnatie volontair
mitsgaeders in ontgoedenisse ende
goedenisse in forma sonder voorgaende
dagement, Aldus gedaen ten tijde voors(chreven)
ter presentie van Peetere Huijgens
ende Anthoen Fisco getuijgen hiertoe
aensocht, sijnde d'originele minute
deser becleedt met behoorlijcken
segel onderteeckent herckenrode de Roost
S. de de Herckenrode de Raetshoven C. de
Herckenrode de Tendael, peeter Taverniers
leeger stont mij present & was onder-
teekent A. Durij not(ari)s

Depost(?) 27sten Augusti 17(-honderd) vijffentwintigh
comparerende den voors(chreven) peeter Taver-
niers & Maria Castermans gehuijsschen
dewelcke verclaeren den coop inde
bovenstaende acte geroert gedaen te
hebben soo ten behoeve vande kinderen
van hun twee verweckt, als van de
gene bij den voors(chreven) marie behouden
van haeren eersten man wijlen peeter
huijghens, om hooftdelijck naer hunne
beijde(r) afflijvigheijdt dese goederen
onder hun gedeijlt & gepartageert
te worden, behoudelijck nochtans
hun comparanten de macht van
daer over te disponeren bij testament
oft alienatie t'saemenderhande
en(de) met dese conditie oock dat ingevalle
de voors(chreven) marie Castermans quame
afflijvigh te worden voor desen haeren
man, dat sij de selve goederen sal
moghen vercoopen om te voldoen
aen de dote vande voorkinderen
bij hunne houwelijcksche voorwaerde
gestipuleert, op welcken voet de 
goedenisse sal geschieden, onderteekent
Peetre Taverniers, Maria Caster-
mans & geeraert huijgens getuijghe
onder stont mij present not(ari)s signatum
A. Durij not(ari)s

Welcken volgens de voors(chreven) geconstitu-
eerden vuijt crachte ende naer vermoghen
als voor heeft den bovenstaenden
contracte ende verclaeren alhier ver-
nieuwt, herkent ende gerealiseert
in alle ........... [punten?] clausulen ......... & restrictiën
gentsaementlijck opgedraegen met
behoorelijcke vert..ijdenisse de twee
parceelen landts geleghen onder holsbeeck
tusschen hunne respectieve regenoten ten
contracte naerder gespecificeert ende
mits d'ordonnantie van rechte die heeren
transportanten daer vuijt ontgo(ed) & onterft sijnde
soo sijn ter vonisse des heeren meijers & wijsdomme
der heeren schepenen naergenoempt inde selve
goederen behoorlijck gegoe(d) & geerft, soo de
kinderen tusschen den voors(chreven) Peeter Taverniers &
maria Castermans verweckt, als de gene
bij de voors(chreven) maria behouden van haeren
eersten man wijlen Peeter Huijghens om
hoofftsgelijckx naer der voors(chreven) gehuijsschen afflij-
vigheijt onder hun gedeijlt & gepartageert te
worden des nochtans onder de voordere conditie
ende restrictien int voors(chreven) verclaeren naerder
gementioneert, present alhier den not(ari)s(?) &
procu(reur) Durij voor hun & hunne kinderen op den
voet voors(chreven). t'selve accepterende den voors(chreven)
opdraegere per monitionem jure, satis et
[2 regels latijnse formules] coram S(ieu)r
Gaspar Colibrant et S(ieu)r Joannes Claes scabi hac
22 (novem)bris 1725 (3)

Peeter en Jan Taverniers kopen grond te Kumtich op 05-03-1728.
De akte gepasseerd voor een notaris in Leuven wordt 13 jaar later
ingeschreven in de schepenregisters van Kumtich

In teghenwoordigijdt des
drossaerts Sre Henricus traetsens??
Henrick quaethoven & aert merka
schepenen der Baronie van Cumptich is
gestaen jan scheirbaum  den welcken
Uijt cracgte & naer vermoghen
van de onwederoepelijcke procuratie
in den onder te noemen contracten
notariael gejasereerd om den
selven te vernieuwen & te
conserteren in ontgoedenisse &
goedenisse van het half dachmael
weijde in den selven (grade beduert???)
heeft het selve gedaen & geeffecteerd
invoeghen & manieren naervolgende
luijdende den voorberoepen contract
notariael aldus
Op heden den vijfden meert seventhien
hondert achtentwintigh voor mij
openbaer notaris tot loven residerende
present die getuijghen naergenoemt
comparerende gilis dams meester
timmerman van sijnen stiel ende
jouff(rouw)e Clara van auseloos gehuijschen
& innegesetenen deser stadt lovens,
bekenden bij desen vercocht,
gecedeert & getransporteert
te hebben aen Peeter taverniers
ingesetene van holsbeeck, present
ende ten behoeve van hem
ende sijnen broedere jan taverniers
accepterende ontrent een half
dachmael bempts geleghen
onder Cumptich in de rietbempden
onbegrepen der maete reg(eno)ten
den voorschreven acceptant
in twee sijden, de straete
ter derdren & de vloetgracht
aldaer ter vierdere sijden, dat
om ende mits de somme van
sessentwintigh guldens courant gelt
den schellinck tot seven stuijvers
ende d’andre specien geradevenant
die de voorschrevene transportanten
bekennen ontfanghen te hebben
dienende dese voor quittantie,
warranderende hetselve voor los
ende vrijde daervorens guarantschap
gelovende in forma mits d’ewelck
verclaeren daeraen geen recht,
actie nochte pretenties meer te
hebben directelijcke nochte indirecte-
lijcke, surrogerende den acceptant
ende sijnen broeder in hunne plaetse
stede ende gerechtighijdt eodem jure
Soo ende gelijck het de voors(egde) transportanten
was competerende bij successie uit den
hoofde van wijlen matthijs ausseloos
alsoo sij verclaerden alles andere
obligatie van hunne respectieve
persoonen & goederen present ende
toecomende met submissie ende renun-
tiatie als naer recht ....... constituerende
ten effecte van dijen onwederroepelijck
aen ieder thoonder deser ten eynde 
van vernieuwinghe te geschieden
soo voor den souverijnen raede
van brabant, Heeren Meijer ende
schepenen van loven als alomme
consenterende aldaer in de
gewillige condenatie, parate
ende reële executie mede in d’ontgoe-
denisse ende goedenisse dijr, sonder
daeghement gelovende & aldus
gedaen ende gepasseert binnen loven
ten daeghe voorschreven ter presentie
van hendrick wera ende Philippus
thielens als getuyghen, sijnde die
minute originele deser becleet met
behoorlijcken seghel bij de voors(egde)
respectieve transportanten ende
acceptant beneffens mij notaris
onderteeckent. onderstaat quod attestor
signatum P.M. Vandergaert not(ariu)s pub(licus)
1728
welcke volgende den vooschreven
geconstitueerden uyt crachte &
naer vermoghen als boven heeft 
den voors(egde) contracte notariael
alsmede ................... ende ...............
eensaementlijck opgedraeghen
ontrent een half dachmael bempts
onder Cumptich in de rietbemden
reg(eno)ten den acceptant in contract(e??)
in twee siden de straete ende
de vloetgracht & dat aen ende ten
behoeve van Petere taverniers
& sijnen broeder jan taverniers
ende is dijensvolgens gillis dams
ende jouffrouwe clara van ausseloos uijt
het voors(chreven) parceel ontgeijdt & onterft
sijnde :/ den voors(chrevene) Peter ende jan
taverniers in het selve ter manisse
ons voorschreven drossaerts ende
schepenen vrijdomme behoorlijck
gegicht ende gegoijdt geworden
promittens den voors(chrevene) opdraeghere
als in den voormelde contracte
waertoe wort gerefereert in teecken
der waerhijdt hebben wij dese door
onsen gesworen secretaris met
sijne gewoonlijcke signatuere
doen ende laeten bevestighen
desen twintighsten julie seventhien
hondert eenenveertigh
JC Vanmonden
secr(etar)is
(in de marge:)
dese is uijtgegeven
op seghel van
thien st(uive)rs
(2)


(1) bron: parochieregisters Holsbeek. Fotocopies gepubliceerd door HAGOK en geraadpleegd in het
Centrum voor familiegeschiedenis, Van Heybeeckstraat 3 2170 Merksem.
Transscriptie: Pierre Taverniers

(2) bron: Schepenregisters Kumtich nr 423 dd 20-07-1741 ons gesignaleerd door Johan Vandenbempt.
Transscriptie: Pierre Taverniers

(3) bron: schepenregisters Leuven  8323 f° 308 Stadsarchief Leuven.