Stamboom Taverniers

akten gezin
Renerius Maes & Anna Taverniers

 

terug naar gezinsblad Renerius Maes en Anna Taverniers

naar de doopakte van Anna Taverniers (de moeder in dit gezin)
naar de overlijdensakte van Anna Taverniers
naar de doopakte van Joanna Maes
naar de doopakte van Elisabeth Maes

naar de akte van erfpacht


pagina gewijzigd op
8 feb 2010

naar startpagina

doopakte Anna Taverniers (de moeder in dit gezin)

Hac 23 novembris 1637
baptizata est Anna filia
legitima Joannis Tavenies
(et) Mariae Coenegras susceptor
Petrus Coenegras susceptrix
Magriet Van Weddingen (1)

 

Overlijdensakte Anna Taverniers

30 septembris [1705] obijt Anna Tavenier uxor Renerij Maes
premunita In templo sepulta fuit mihi multus
benefica R.I.Pace ...  (1)

 

doopakte Joanna Maes

A 1676 12 septembris baptizatus est Joanna
legitima Reneri Maes et Annae Taeve-
niers suscipientibus Petro Taeveniers
et Joanna Van Weddingen  (1)

 

doopakte Elisabeth Maes

8va Aprilis 1648 baptizata est
Elisabetha, nata sexta eusdem legitima
Reneri Maes et Annae Taeveniers
quam suceperunt Cornelius Groe-
negras et Elisabetha de Well??  (1)

 

Op heden desen achtsten Januarij 1680 com-
parerende voor mij onderges(creven) als notaris bijden
Raede van Brabant geadmitteert, tot Loven
residerende, ter presentie vande getuijghen
naerbes(creven), Guilliam Taverniers, innegesetene
pachter van Corbeeck Overloo, heeft bekent
ten erffve vuijtgegeven te hebben soo hij
ten erffve geeft vuijt bij desen aen
Reynier Maes & Anna Taverniers ge-
huijsschen, innegesetene(n) van Breissem onder
Cumptich p(rese)nt & ten erffve aenveerdende:
huijs & hoff metten bloke daeraen geleghen
onder Breisem v(oor)s(creven) ontrent de capelle
aldaer, groot, onbegrepen der maete,
drije dachm(alen), rege(note)n sheeren straete in twee
zijden, d'erffge(name)n peeter merttens ter iije
en(de) d'erffge(name)n oft representanten Geert
Perttens ter iiije zijden, in vueg(hen) gelijck
den v(oor)s(creven) pandt aldaer geleghen is ende
dat om ende mits eene jaerlijcxe rente
van vijffentwintich gul(den)s, den pen(ning) sesthien,
quijtbaer met hondert gul(den)s smaels [geschrapt]
en(de) met volle rente, welcke de v(oor)s(creven) erffne-
meren geloven van jaere tot jaere
precieselijck op hunnen valdach aen(den) v(oor)s(creven)
erffgevere oft sijns actie hebbende te betaelen
het sij binnen Corbeeck Overloo v(oor)s(creven) het (sij)
binnen de stadt van Loven, als schuld metten
rechte v(er)wonnen. Daervorens verobligerende hunne
respectieve persoonen & goederen (meubele)
//
ende immeuble in forma waervan dat
oversulcx het ierste jaer verscheynen sal
den viij(st)en Januarii 1681 & soo v(er)volghens van
jaere tot jaere totte effective quijtinghe
der selven te geschieden als het die
erffnemeren gelieven sal. Waranderende
den selven huijse ende gronde op vij 1/2 [lees 7,5] s(tuivers)
erffelijck, mede op eenen keur en(de) anderen
cleijnen chijns ingevalle daerop wordt
bevonden vuijttegaen voorder oft anderssins
nijet waervan die v(er)loopen van(de) selve vij 1/2 s(tuivers)
erffel(ijk) sullen moeten worden gedraeghen bij de
erffnemeren & den openstaenden keur bij
partijen gelijckelijck. Daervoor den erffgevere
oock is verobligerende sijnen persoon & goederen
in forma. Constituerende v(er)volghens ieder
thoonder van(de) copije auth(entiek) deser om tgheene
v(oor)s(creven) is voorde heren Meijer & Schepenen van
Loven, Cumptich en(de) al(omm)e elders, oock inden
souvereijnen Raede van Brabant, te laeten
v(er)nijeuwen en(de) ten laste van(den) gebreckelijcken te
laeten slaen in condemnatie voluntair
mede ten eijnde van ontgoedenisse ende
goedenisse in fo(rm)a op den last der v(oor)s(creven)
rente en(de) vuijtgesteken lasten, promittentes
irrevocabiliter ratum et gratum obligando
submittendo ac renunciando prout. in com(muni)
forma. Aldus overcomen gepasseert ende
gestipuleert binnen Loven ten daeche,
maent en(de) jaere voors(creven) ter presentie van
//
heer Nicolaus Ramez, priestere ende m(eeste)r
Servaes De Groot, getuijghen hiertoe geroepen
en(de) gebeden, welcke beneffens partijen dese
hebben geteeckent

dit ist + hantteecken van
Guilliam Taverniers
dit ist + hantteecken van
Reijnier Maes
dit ist + hantteecken
van Anna Taverniers
N. Ramez
Servaes Degroot
Testor Cuypers nots. 1680 (2)

(1) Bron: parochieregisters Kumtich, microfilm 1166179
geraadpleegd  Rijksarchief Leuven

(2) Bron: RAL, Nots Aert Cuypers jr, 08 jan 1680, microfilm 793222.
Deze akte is overgeschreven in de schepenregisters van Leuven op
15 feb 1681 en aldaar geschrapt. In de rand staat:
Is gebleken bij acte, gepasseert voor den nots. Van. Zande in date 1. deser,
dat de nevenstaende rente van vier hondert guls. cap. wis. is gequeten door
de wede. Niclaes Collaert aen. p.p. Augustijnen tot Loven,
quare hic vacat, hac 2 july 1751.
Ita est.  J.B. Everaerts, offl.
SAL reg 7933 f205v