Stamboom Taverniers

Contracten gezin Guilelmus Taverniers en Margareta Bogaerts

 

terug naar gezin Guilelmus Taverniers x Margareta Bogaerts

Pachtcontract betreffende de H. Geesthoeve te  Korbeek-Lo
tussen de Tafel van de H. Geest van Leuven enerzijds en Guilliam Taverniers en Margriet Boogaerts anderzijds op 03-10-1670.

gevonden in "Openbare Onderstand Leuven nr 236"
Rijksarchief Leuven op 01-02-2003

[p1]Op den derden Octobris XVI (honderd)
seventich, comparerende voor
mij notario ende die getuijgen
naergenoempt, Jor Jan De Angelis
Jor Anthoon van Schutteput,
Sr Germijn Willemaers, ende
Sr Henrick Caels , als Momboiren
der groote Taeffele van den
H. Geest binnen Loven, de
welcke hebben bekent in pach-
tinge oft hueringe vuijt gegeven
te hebben, gelijck sij bekennen,
ende geven vuijt bij desen aen
Guilliam Taveniers & Margriet
Boogaerts Gehuijsschen, tegen-
woordich woonende op het pacht-
hoff der voors(egde) Taeffele onder
Corbeeck-over-Loo, mette huijsin-
gen, schure, stallen, backhuijs,
duijffhuijs, boomgaerden, bempden
eussels, weijden, landen, ende
alle andere sijne toebehoorten,
mitsgaeders een stuck bosch,

[p2]geheeten den Roost, Eenen
termijn van negen jaeren inne-
gaende te halff Meert XVI° (honderd)
eenentseventich, jaerlijcx de
landen om ende voor sessen-
twintich mudden Rogs, ende
thien mudden terwe, ende de
huysingen, boomgaerden, weijden
bempden daerbij t voors(egde) stuck
bosch om ende voor een hondert
vijfftich guldens, t'voors(egde) graen
allen jaeren Ste Andriesmisse, 
ende t'gelt Ste Merttensmisse,
te leveren ende betaelen los
ende vrije van bede, ende van
alle andere lasten, subsidies ende
imposities innegestelt, ende
naermaels inne te stellen, daer
van den iersten termijn van
betaelinge verschijnen sal Ste
Merttensmisse ende Ste Andries-
misse XVI° (honderd) eenenseventich,

[p3]ende soo voorts van jaere tot
jaere als schult met recht
verwonnen, ende soo voorts
op de condities ende voor-
waerden naerbeschreven,

Ierst dat den pachter sal ge-
houden sijn alle de landen van de
voors(egde) hoeve wel ende loffel(ijk)
winnen, labouren, ende mesten
gelijck regenooten wel winnen
boven ende beneden schuldich
sijn te doen, sonder eenige vande
selve te laeten driesch liggen,
haer vruchten oft t'ontaerden,
- ten waere met consent van de
voors(egde) heeren Momboirs,

Item dat den pachter sijnen termijn
gedurende jaerlijcx ten minsten
een boender sal moeten mergelen,

Item sal den pachter schuldich
sijn de wegen, straeten ende

[p4]waterloopen aen de voors(egde) goeden
liggende tot sijnen cost ende last
te vegen, ruijmen ende onderhouden,
de goeden te beheijmen ende tot
sijnen aflscheijden alsoo beheijmt
te laeten,

Item sal den pachter hebben
het trunckhout van de trunck-
boomen staende op de voorschreve(n)
landen, beempden ende eusselen,
ende dat ten behoorlijcken
tijde, ende in diversche houwen
te bedeijlen soo verre het houw-
steel gegaen heeft, ende nijet
voorder, welvrestaende dat
den pachter int eerste jaer
van sijne pachtinge nijet voorder
en sal moghen houwen, dan tot
vermaecken van de straeten,
ende tot het beheijmen van de goeden,

Item sal den pachter gehouden

[p5]sijn tot sijnen cost ende last vuijt
te roijen alle de dornen, ende
bremen van de voors(egde) boomgaerden,
weijden ende bempden te wassen,
ende die alsoo daervan suijver
te houden, de grachten van de
selve wel ende loffelijck te
ruijmen opden ouden bodem, &
die alsoo te onderhouden,

Item sal den pachter tot sijnen
proffijte alleen hebben allen het
fruijt vande oiftboomen der
voor(segde) hoeve, ende goeden, des
sal hij de boomen ten behoor(lijken)
tijde schuldich zijn t'ontgraeven,
mesten, ende wederom toedecken,
het drooch hout daer van
cuijssen, ende de jonge boomen
verdornen tegen de beesten, &
oft gebeurde datter eenighe
oiftboomen vergingen, oft ver-
droochden, soo sal den pachter

[p6]t'selve ierst aende Momboirs ge-
adverteert hebbende naer visi-
tatie alsulcke verdrooghde fruijt-
boomen moghen vuijthouwen
tot sijnen proffijte, des sal hij
daer voor t'sijnen coste moeten
planten twee andere loffel(ijke)
fruijtboomen van gelijcken oft
beteren sappe, ende die voors(egde)
Momboirs bewijsen, mede oock
behoorlijck verdornen tot dat
de selve vuijtte beesten sullen
gewassen sijn,

Item den pachter sal schuldich
sijn jaerlijcx opde voors(egde) goeden
te planten ten minsten vijffen-
twintich abeele, oft willige poten,
ende die als voor verdornen tegen
de beesten,

Item is wel mercke(lijk??) ondersproeken
dat den pachter in egeender


[p7]manieren en sal moghen sleemen aen
eenige opgaende eijcken, eesters,
oft eenige andere opgaende boomen,

Item sal den pachter schuldich
sijn tot sijnen coste ende laste
te onderhouden allen de huijsingen,
schure, stallingen, backhuijs, &
duijffhuijs vande voors(egde) hoeve
vanden ondersten rijchel neder-
waerts, ende oock met waegen
ende peerden oft andersints ten
tijde als het van noode wesen
sal, te haelen alle de materialen
die men sal behoeven tot reparatie
van voors(egde) hoeve, t'sij van met-
serije, timmeringe, decken, plecken
oft andersints in wat maniere dat
het sij, oock den leem steken, en
dat soo wel van nieuwe, als oude
reparaties oft wercken, waer
ende wanneer t'selve sij, indijen
t'selve binnen twee mijlen weechs

[p8]nijet te haelen en sij,

Item is conditie dat soo wanneer
men aldaer deckt oft pleckt,
timmert, oft metst aen eenige
huijsingen der voors(egde) hove, t'sij
van nieuwe, oft oude wercken,
dat alsdan den pachter schul-
dich sal sijn de wercklieden
hun drinckbier te geven, ende
den Rentmeester der voors(egde)
Taeffele sal die dachhuren bet-
taelen,

Item is alnoch wel mercke(lijck??)
geconditionneert dat den pachter
gehouden sal sijn tot sijnen cost
te leveren allen den walm, die
tot onderhout van alle de
daecken der huijsingen, schure
stallingen ettca geduerende sijnen
termijn eenichsints sal nodich
sijn,


[p9]Item sal den pachter gehouden
sijn allen de landen vande voors(egde)
hoeve te laeten tot sijnen aft-
scheyden in behoorlijcken aerde,

Item sal den vollen pacht in
graen, ende gelt alle jaeren
voor halff meert moeten voldaen
sijn, op pene van expiratie van
hure, indijen de voors(egde) Momboirs
der voors(egde) Taeffele gelieft, sonder
eenige recht voorderinge daero(v)e(r)
te derven doen

Item en sal den voors(egden) pachter 
egeen stroot gecomen vande landen
vande voors(egde) hoeve mogen vercoopen
oft aen iemant overlaeten,
maer allen t'selve tot mest ver-
beeren, ende vuren opde landen
der voorschreve hoeve,

Item sal den pachter gehouden

[p10]sijn, allen jaeren tot behoeft der-
selve Taeffele te doen twee
corweijden met waegen ende
peerden, mede oock twee
maels t'siaers de momboirs metten
Rentmeester met sijnen
waegen ende peerden te halen,
ende t'huijs te vuren, om de
voors(egde) hoeve te visiteren, als
wanneer hij sal gehouden sijn
hun de montcost te gheven,

Item bij soo verre den pachter
eenige merckelijck schaede
quaeme te leijden aende vruchten
vande voorschreve landen
door haegelslach, tempeest,
heijrcracht oft waeter vloet,
daer van sal men hem recompens
doen, gelijck men bevinden sal
naer recht ende redelijckheijt


[p11]te behooren, des hij sal t'selve
de Momboirs moeten condigen
binnen drije daegen naerdijen
de schaede sal gebeurt sijn,
om hun daer op te moghen
informeren, ende de schaede
te doen visiteren,

Item sal den pachter gehouden
sijn aenden Rentmeester der
voorschreven Taeffele te be-
taelen behoorlijck conditiegelt,
gelijck t'selve van oudts gewoon
is geweest te geschieden,

Alle welcke conditien, ende
voorwaerden hebben partijen
in wederzijden gelooft, soo sij
gelooven bij desen wel ende
getrauwelijck te onderhouden
onder obligatie, submissie ende
renunciatie in forma, consti-
tuerende onwederoepelijcken

[p12]alle thoonders deser ende elck
van hun besundert, om t'ghene
voorschreven is voor Schepenen
van Loven ende al omme elders
te vernieuwen, promittentes
hinc inde ratum ettca.obligan.... ettca
Aldus gedaen tot Loven ter
presentien van Sr Guilliam Cuypers
ende Niclaes Joerdens als getuigen
hier toe versocht & gebeden,
Ende is de minute originele deser
geteeckent J. De Angelis, G Anth.
van Schutteput, Germijn Willemaers
Henrick Caels, ende de marcke
van den voors(egde) Guilliam Taverniers
beneffens bij mij onderges(chreven) Notaris
Inden Raede van brabant gead-
mitteert Quod AttestorJ.V. Gilbert not(ari)s.1670


pagina gewijzigd op 08 feb 2003

naar startpagina