Stamboom Taverniers

eerste generatie

 
naar zijn ouders Guilelmus Taverniers x Margareta Bogaerts naar haar ouders

 

H. Geest-hoeve

Het begint met een huwelijk in Korbeek-Lo. Op 18 mei 1666 trouwen daar Guilelmus Taverniers en Margareta Bogaerts. Bij het huwelijk werd dispensatie verleend voor twee roepen. De pastoor vermeldt er niet bij waarom, wel dat hij ze bekwam van de deken van het district Leuven. De verloving had drie dagen eerder (15 mei 1666) plaatsgehad. Margareta is op dat ogenblik  weduwe van Joannes De Witte.

Er komen 8 kinderen waarvan er  5 jong sterven. Twee kinderen trouwen en van Henricus weten we dat hij op 23-jarige leeftijd poorter (10) werd van Leuven. Het opmerkelijk hoog aantal overlijdens van zeer jonge kinderen zou te verklaren zijn doordat een epidemie van dyssenterie toen deze streken teisterde.

De schepengriffie van Korbeek-Lo geeft ons enig inzicht in de financiële en maatschappelijke positie van dit gezin. Het waren pachters (3) met een aanzienlijke kudde schapen. Uit de bedezetting van 1667 - zeg maar de belastingsaanslag van toen - blijkt dat Guillielmus, of Guilliam zoals hij toen genoemd werd, belasting moest betalen voor net geen 6 1/2 bunder (iets meer dan 11 ha) land, voor 7 koeien en voor een kudde schapen die evenveel waard geacht werd als 4 koeien. Voorwaar geen kleine veestapel. Hij en Paulus Pauli (getuige bij zijn huwelijk!) betaalden exact evenveel voor de "koije bede" (= de belasting op koeien en schapen). Ze deelden daarmee de eerste plaats.
Wat de "lant bede" betreft, dus de "grondbelasting" kwam hij echter pas op de elfde plaats. Voor beide beden samen kwam hij op de zevende plaats (van de 26 belastingplichtigen)
Pittig detail: deze belasting moest "innegehaelt worden door den borgem(eeste)r Guilliam Taverniers". (4) 

(9)

Op 3 oktober 1670 ondertekent Guilliam een pachtcontract voor negen jaar voor een pachthof te Corbeek-Lo, eigendom van de Tafel van de H. Geest - het toenmalige OCMW - van Leuven. Deze hoeve staat nu nog bekend als de H. Geest-Hoeve. Het gaat om "huijsinge ,schure, stallen, backhuijs, duijffhuijs, boomgaerden, bempden, eussels (grasland, omringd door bos of hei), weijden, landen [...] mitsgaeders een stuck bosch, geheeten den Roost". Jaarlijks moet hij daarvoor "26 mudden rogs en 10 mudden terwe" leveren als pacht voor de akkers en 150 gulden voor de gebouwen de boomgaarden en de weilanden. Bovendien moet hij per jaar "twee corweijden" doen "met waegen ende peerden"en heeft hij de verplichting twee maal per jaar "de  momboirs (= de beheerders van de Tafel van de H. Geest )  metten Rentmeester met sijnen waegen ende peerden te halen, ende t’huijs te vuren", om de hoeve te inspecteren en hen bovendien "de montcost te gheven" (7)

Om een idee te hebben van de omvang van de hoeve in die periode hebben we het pachtcontract  uitgepluisd dat Jan De Wit (de eerste man van Margriet Boogaerts) in 1652 voor dezelfde hoeve afsloot. Daarin wordt een beschrijvende opsomming gegeven van de gronden die bij de hoeve horen. We komen, omgerekend naar maten van vandaag, tot zowat 11 ha weiden, beemden en boomgaarden en een 44 ha akkerland. (8) 

In 1676 koopt Guilliam bij een openbare verkoping in Korbeek-Lo het  "huijs geheeten het peerdeken gelegen tot Voort". Het wordt in de akte beschreven als "een seer wel gelegen huys staende op Sinte Quintus straet regenoten de selven straete ter eenre het Godtshuys van Sinte Rameije ten tweeden ende Matheijs van hauw. ter derder zijden." Waarschijnlijk is dat "Voort" hetzelfde als "Voorde". Deze woonkern lag volgens de Tiendenkaart van Korbeek-Lo (12) op wat vandaag grondgebied Heverlee is, meer precies waar  de huidige Duivelsweg op de Hoegaardsestraat uitkomt. Guilliam tekent met een kruisje. Hij kon dus niet schrijven. (5)

Op 6 oktober 1677 "compareren Guilli ende Lowijs Taveniers gebroeders" om een advokaat aan te stellen i.v.m. een proces voor "die heeren wethouderen deser Stadt Loven" tegen "die vrouwe priorinne van witte vrouwen alhier". Het gaat om een jaarlijkse rente van 18 guldens en 15 stuivers. (6) We weten nog niet hoe dit proces afloopt.

Op 20 juni 1678 stellen Guilliam en Margriet zich borg voor een lening die haar zuster, Anna Bogaerts, aangaat bij de Kartuizers te Leuven. Zij geven een huis, genaamd "Het Wit Peerdt" in pand. Dat huis staat vermeld op de Ferrariskaart (13) (1777 dus een eeuw later) en we kunnen het situeren in het huidige Heverlee, Duivelsweg 8 of in de onmiddellijke omgeving.
Guilliam en Margriet bezaten dus minstens 2 huizen, Het Peerdeken en Het Wit Peerdt, beide dicht bij elkaar gelegen en eveneens niet al te ver van de H. Geesthoeve die ze als pachters uitbaatten. Met die twee huizen wilden ze ongetwijfeld zorgen voor hun oude dag.

Guilliam overlijdt op 4 mei 1680. Hij wordt in de kerk begraven. Ook twee van zijn kinderen, Elisabeth (+1675) en Guilelmus (+1679) en zijn echtgenote (+1696) worden in de kerk begraven. De twee kinderen "ante altare sancta Crucis", de beide ouders zonder nadere bepaling.

Op 26 januari 2001 zijn we gaan kijken in de kerk van Korbeek-Lo of we eventueel een grafsteen o.i.d. konden vinden. Uit een boekje dat we daar kregen en dat de geschiedenis van de kerk verhaalt, blijkt dat de kerk in 1686 (dus amper 6  jaar na de begrafenis van Guilelmus Taverniers (de vader) ingrijpend herbouwd werd. Waarschijnlijk zijn de stoffelijke resten van onze voorouder naar een andere plaats overgebracht.

Op de website van Bierbeek lezen we o.a. volgende passage over Korbeek-Lo: 
"Het dorp werd in de loop van de geschiedenis niet gespaard. De godsdienstoorlogen op het einde van de 16de eeuw, de Frans-Hollandse inval in 1635, de verwoestingen door het Hollandse leger in 1674, de Franse invasies van 1695 en 1709."

Het is duidelijk dat onze voorouders het niet gemakkelijk hebben gehad.


gezinsoverzicht

Guilelmus Taverniers (0000-1680) x Margareta Bogaerts (1641-1696)

 1. Paulus (1667-1699)
  x Catharina Wauteleers
  xxCatharina Schoensetters
 2. Margareta (1669) doodgeboren
 3. Guilelmus(1670) doodgeboren
 4. Henricus (1671-0000)
 5. Elisabeth (1674) 5 dagen geleefd
 6. Elisabeth (1675) doodgeboren of 1 dag geleefd
 7. Guilelmus (1676) 2j 7m geleefd
 8. Guilelmus (1679-1716)
  x Maria Hendrix

genealogische gegevens

Guilelmus TAVERNIERS (vader)
°10-04-1635 te Kumtich (11)
+04-05-1680 te Korbeek-Lo
(1)
zoon van: Andreas Taverniers en Margareta Van Weddingen

Margareta BOGAERTS
°26-06-1641 te Korbeek-Dijle (2)
+20-03-1696 te Korbeek-Lo 
(1)
dochter van Guillelmus Bogaerts en Amanda Verh(e)yen

gehuwd 18-05-1666 te Korbeek-Lo (1)
getuigen: Paulus Pauli en Henricus Loots
Kinderen uit dit huwelijk geboren:

> PAULUS
°16-10-1667 te Korbeek-Lo
(1)
+24-10-1699 te Lubbeek
peter: Paulus Pauli
meter: Catharina Boogaerts
x Catharina Wauteleers (x07-05-1690 te Lubbeek)
xxCatharina Schoensetters(x21-02-1695 te Lubbeek)
> MARGARETA
°26-10-1669 te Korbeek-Lo
(1)
+26-10-1669 te Korbeek-Lo
(1)
doodgeboren - geen peter of meter vermeld
> GUILELMUS
°25-09-1670 te Korbeek-Lo
(1)
+25-09-1670 te Korbeek-Lo
(1)
doodgeboren - geen peter of meter vermeld
> HENRICUS
°04-10-1671 te Korbeek-Lo
(1)
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxx
peter: Henricus Cools
meter: Maria Theresia Wens
wordt op 25-08-1694 poorter van Leuven (10)
> ELISABETHA
°29-03-1674 te Korbeek-Lo
(1)
+02-04-1674 te Korbeek-Lo
(1)
peter: Joannes Stroobants
meter: Elisabeth Taverniers
> ELISABETH
°20-05-1675 te Korbeek-Lo
(1)
+20-05-1675 te Korbeek-Lo
(1)
peter: Joannes Coopmans
meter: Elisabeth Taverniers
> GUILELMUS
°08-06-1676 te Korbeek-Lo
(1)
+15-01-1679 te Korbeek-Lo
(1)
peter: Guilelmus Van Hove
meter: Maria Van der Malen
> GUILELMUS
°14-03-1679 te Korbeek-Lo
(1)
+06-03-1716 te Korbeek-Lo
(1)
peter: Ludovicus Van der Veken
meter:
Josina L...is  
x Maria Hendrix (28-02-1696 te Bertem)

nota's

Klik hier voor de scans en transcripties van de respectievelijke akten.

(1) bron parochieregisters van Korbeek-Lo (fotocopies, uitgegeven door HAGOK,  o.a. in te kijken op het VVF, Centrum voor familiegeschiedenis, Van Heybeeckstraat 3 2170 Merksem)

(2) bron:  bewerkte parochieregisters Korbeek-Dijle: dopen. Geraadpleegd via:   http://geneaknowhow.net/digi/vlbra-ei.html en beschikbaar gesteld door Roland Wijnants.

(3) Dénombrement-Volkstelling 1693 waarin Margaretha Bogaerts vermeldt staat als "pachteresse wedu(we)e van wijlen guilliam Taverniers hebbende eene soone audt vierthien jaren hebbende daer en  boven twee meijssens (meiden) ende enen scheper (er wordt een mens bedoeld, geen hond!) samen vijff personen
Rijksarchief Leuven, schepenregisters kanton Leuven, Nr 879

(4) Reeckenboeck van Corbeke over Lo. Bedezetting voor 1667. In de inleiding staat dat de bede voor elk bunder en voor elke koe wordt gesteld op 24 stuivers (=1gulden en 4 stuivers) en 4 gulden 16 stuivers voor de kudde schapen. Guilliam wordt aangeslagen voor 7 gulden 15 stuivers voor het land dat hij in gebruik heeft, voor 8 gulden 8 stuivers voor zijn koeien en voor 4 gulden 16 stuivers voor zijn schapen. Hij en Paulus Pauli zijn de enigen in het dorp die op schapen belast worden.
Rijksarchief Leuven, schepenregisters kanton Leuven, Nr 882.

(5) Akte van de openbare verkoping 17 maart 1676 tot 28 april 1676.
Rijksarchief Leuven, schepenregisters kanton Leuven, Nr 892.

(6) akte dd 06-10-1677 Nots Aert Cuypers jr.
Rijksarchief Leuven, microfilm 793222 notariële bescheiden 1677-1685

(7) pachtcontract dd 03-10-1670 te vinden in Openbare Onderstand nr 236 Rijksarchief Leuven

(8) pachtcontract dd 01-03-1652 te vinden in Openbare Onderstand nr 236 Rijksarchief Leuven

(9) de handtekeningen van Guilliam Taverniers en Margriet Boogaerts komen van een akte van 05-06-1671 waarin ze een 1/2 bunder land in Bierbeek verkopen aan de Tafel v.d. H. Geest van Leuven. Het werd op 31-12-1664 (waarschijnlijk door Jan De Wit en Margriet Boogaerts) gekocht van Adriaen Wauters en Jenneken van Meerbeeck uit Leuven. Nots Aert Cuypers jr.
Rijksarchief Leuven, microfilm 793222 notariële bescheiden 1677-1685

(10)  akte poorterschap 25 augustus 1694
bron: Stadsarchief Leuven, Oud Archief 332 p 470
(met dank aan Jan Caluwaerts, 17de-eeuwse poorters van Leuven, Leuven, 2003, p. 158)

(11) Bron: parochieregisters Kumtich, microfilm 1166179
geraadpleegd  Rijksarchief Leuven op 01-02-2003

(12) "Voort" werd door Paul Peeters geďdentificeerd als "Voorde". Hij vond het ook terug op de tiendenkaart in Het kaartboek van de Abdij van Park 1665, Brussel 2000, pp. 68-69 - kaart nr. 16, Tiendenkaart van Korbeek-Lo (ISBN D/2000/0531/073).  Gepubliceerd door het Algemeen Rijksarchief, publicatienummer 3306.

(13) Paul Peeters bezorgde ons de akte die hij vond in het Leuvens Stadsarchief, register 7930 f° 350 v°en vond de naam ook op de Ferrariskaart. Die kaart kan geraadpleegd worden via de website van de Koninklijke Bibliotheek van België. U vindt de plek onderaan links op de kaart, vlak bij de meest westelijke van de 4 vijvers bij de Parkabdij.


pagina gewijzigd op
27 nov 2009

naar startpagina