Stamboom Taverniers

generatie -1

 
naar zijn ouders Loick Taverniers x Maria Kersten naar haar ouders

We vinden hen terug in "protocollen" een soort van registers waarin alle akten werden (over?)geschreven die betrekking hadden op goederen van de abdij van Cornelimunster (bij Aken in Duitsland). Deze abdij bezat veel gronden in Kumtich en omgeving.
We zijn zeker dat het gaat om de ouders van Andreas omdat:

  • de vrouw in een akte van 1628 vermeld wordt als: Maria Kersten weduwe wijlen Loick Taverniers ... en zij handelt met consent ... van Andries Taverniers soene Loicks voorschreven. (1)
  • in een andere akte van dezelfde datum Andries haren soene wordt genoemd (1)
  • zij in een akte van 1631 een grond aen de cruijsboom te Cumptich overdraagt aan Andries. (2) In een akte van 1647 draagt Margriet van Weddingen weduwe wijlen Andries Taverniers diezelfde grond aen den cruijsboom over aan Lambrecht Van Weddingen (waarschijnlijk haar broer en wellicht voogd van hun kinderen) (3)
  • tenslotte omdat het met zoveel woorden in een vonnis dd 9 november 1679 van de schepenen van Leuven staat:
    " ... wijlen marie kesten eerst weduwe van Loijck Taverniers, Item bij jan Taverniers ende mayken Coenegras gehuijsschen mitsgaders bij Andries Taverniers allen kinderen des v(oor)s(chreven)
    Loijcx ..." (6)

Aangezien het hier niet om geboorteakten e.d. gaat, maar om een vonnis,  huurovereenkomsten , verkopen en leenverheffingen, vinden we natuurlijk geen geboorte- en overlijdensdata.

Loick is op 7 juni 1628 reeds overleden. Maria is op die datum immers weduwe van hem en ook reeds van haar tweede man Andries Bosmans. (1)

Waarschijnlijk is het dezelfde Maria Kersten die op 22 december 1633 optreedt als weduwe van een zekere Peter De Cremere. Dat zou dus betekenen dat ze minstens 3 echtgenoten overleefd heeft. (4)

Andries Taverniers overlijdt tussen 5 maart 1645 en 19 maart 1647 (3) 

Dank zij het  werk van Paul Kempeneers (5), hebben we min of meer kunnen achterhalen waar enkele gronden lagen die onze voorouders uit deze generatie in eigendom of in leen hadden. Klik hier

gezinsoverzicht

Loick Taverniers (0000-0000) x Maria Kersten (0000-0000)

  1. Jan (0000-0000)
  2. Andreas (0000-0000)
 

genealogische gegevens

Loick Taverniers
00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxx
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxx
zoon van

Maria Kersten
00-00-0000 te xxxxxxxxxxxx
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxx
dochter van

gehuwd 00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxxx (Kumtich?)
getuigen:
kinderen uit dit huwelijk geboren:

JAN
00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxxxx
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxxxx
peter: 
meter:
x Maria Coenegras
ANDREAS
00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxxxx
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxxxx
peter: 
meter:
x Margareta Van Weddingen

nota's

klik hier om naar de scans van de akten te gaan

(1) Protocollen van het hof van de prelaat van Corneli-Munster
nr 431 f92v en f93r
Oud archief Kumtich geraadpleegd in januari 2004 te Tienen

(2) ibid f122v en f123r

(3) ibid f225r

(4) ibid f134v en f135r

(5) Paul Kempeneers: Oostbrabantse plaatsnamen deel 6: Kumtich, 1994, Instituut voor naamkunde, Leuven

(6) Stadsarchief Leuven, Inventaris Cuvelier (Oud Archief) reg. 8278 f165r
geraadpleegd op 17-01-2008.

 


pagina gewijzigd op
27 nov 2008

naar startpagina