Stamboom Taverniers

akten gezin Joannes Taverniers x Maria Coenegras

 

terug naar gezin Joannes Taverniers x Maria Coenegras

naar doopakte Anna Taverniers
naar doopakte NN Taverniers

naar excerpt uit de akte waar ze lenen A1664
naar excerpt uit vonnis van de schepenen van Leuven dd 9 november 1679
naar de akte waarin ze de helft van zijn erfdeel verpanden. (1631/2)

 

 


pagina gewijzigd op
26 dec 2011

naar startpagina

Hac 23 novembris 1637
baptizata est Anna filia
legitima Joannis Tavenies
(et) Mariae Coenegras susceptor
Petrus Coenegras susceptrix
Magriet van weddingen (1)

(1640)
hac 9 sept. baptizata est Ge Genove(va)
Tavenies legitima filia Joann(is)
et Mariae Coenegras suscep(tor)
fuit Alexander van Malcot pretor [= meyer]
huius pagi [van dit dorp] et susceptrix fu(it)
Catharina Cnapen (5)

... jurisdictie geleghen verbonden bij
wijlen marie kesten eerst weduwe
van Loijck Taverniers, Item bij
jan Taverniers ende maijken  Coenegras
gehuijsschen mitsgaders bij Andries
Taverniers allen kinderen des v(oor)s(chreven)
Loijcx tot asseurantie en(de) betaelinghe
eender rente van achtthien guldens ...
(2)

...,Comparerende op heden den
xxven.[lees: 25ste] januarij anno 1664 voor mij als openbaer
notaris ende de getuygen naergenoempt Jan
Taveniers, ingeseten van Breyssem onder
Cumptich, hem sterckmaeckende voor Maria
Coenegras, sijne huysvrouwe, dat sij tgene
... (3)

Klik hier voor een volledige transcriptie

Item In tegenwoirdicheyt des meyers en(de) schepen(en) van
Loven nabescreven gestaen, Cornelis de Blehem,
tot tgene nabes(creven) staet te mogen doen behoorel(ijck) ende
onwederroepel(ijck) geconstitueert en(de) gemechticht zijn(de) bij
en(de) van wegen Marie Kersten, ierst wed(uw)e van Loijck
Taveniers en(de) daernaer van Andries Boschmans,
Jan Taveniers en(de) Maijken Conegras, gehuijsschen,
en(de) Andries Taveniers, alle kinderen des v(oer)s(creven) wijlen
Loijck en(de) Marie voers(creven), volghen(de) instrumente notariael
daerop gemaeckt en(de) gepasseert voer Jaspar van (4)
Klik hier voor een volledige transcriptie


(1) Bron: parochieregisters Kumtich, microfilm 1166179
geraadpleegd  Rijksarchief Leuven op 01-02-2003
Transcriptie: Pierre Taverniers (met dank aan Andr Taverniers voor de "baljuw van dit dorp")

(2) Stadsarchief Leuven, Inventaris Cuvelier (Oud Archief) reg. 8278 f165r
geraadpleegd op 17-01-2008.

(3) bron: Stadsarchief Leuven, inventaris Cuvelier (Oud Archief) register 7556, f 86r,
waar deze akte uit 1664 op 26 november 1669 wordt "vernieuwd" zeg maar geregistreerd.
Met dank aan Paul Peeters voor de vondst en de transcriptie
Volledige transcriptie

(4) bron: Stadsarchief Leuven, inventaris Cuvelier (Oud Archief) register 7897, f 313v,
dd 8 maart 1632, waar deze akte uit 1631 wordt "vernieuwd"
Met dank aan Paul Peeters voor de zeer gewaardeerde hulp bij de transcriptie.
Volledige transcriptie

(5) Bron: parochieregisters Kumtich, via RAL,
Parochieregisters Vlaams Brabant (digitaal)
nr 0243_000_00001_000_C_0127