Stamboom Taverniers

Lange akten gen 0

 

terug naar akten gezin Joannes Taverniers x Maria Coenegras

Jan Taverniers en Maria Coenegras lenen in 1664
Jan, geeft de helft van zijn erfdeel in pand in 1631.

 


pagina gewijzigd op
6 feb 2010

naar startpagina

Jan Taverniers en Maria Coenegras uit Breisem lenen op 25 januari 1664
geld van E.H. Petrus Casens. Zij geven daarvoor hun woonhuis in pand
 en een grond in de buurt van de galg.

In tegenwoordicheyt der heeren schepenen van
Loven naerbes. compareerden den bode Kerincx
vuyt crachte en. naer vermogen van. procuratie,
hier als thoonder gegeven en. geinsereert inden
contracte notariael hier naer volgende ende
luydende aldus,
Comparerende op heden den
xxven. january anno 1664 voor mij als openbaer
notaris ende de getuygen naergenoempt Jan
Taveniers, ingeseten van Breyssem onder
Cumptich, hem sterckmaeckende voor Maria
Coenegras, sijne huysvrouwe,
dat sij tgene
naerbes. staet sal comen lauderen en. approberen,
heeft bekent, soo hij bekent bij desen, van opden
xxxien. augusti 1663 lestleden volgens d' obligatie
daervan ten selven daege gepasseert, die mits desen
compt te cesseren, ontfangen te hebben vanden
eerw. heer en. mr. Petrus Casens, pbre., eth., de some.
van hondert t' sestich guldens eens, ter cause van
welcke somme heeft hij comparant beloeft te
gelden en. te betaelen eene jaerlijcxe rente van thien
guldens erffelijck
, alle jaer opden voors. xxxien. aug.
 te verschijen, daervan d' ierste jaer van betaelinge
sijn sal den xxxien. augusti van. jaere 1664
voors. en. soo voorts vervolgens totte quytinge
oft redemptie der selver, die altijt sal mogen
geschieden mette voors. somme van hondert
t' sestich guldens en. met volle rente beloven.
ondertusschen deselve rente jaerlijcx ten tijde voors.
wel en. loffelijck te betaelen en. binnen dese
stadt wissele van Loven te leveren ten behoeve
des voors. heer Casens oft sijns actie hebben.,
los ende vrije, eth. et in forma, ende tot beter
vasticheyt van dien heeft geconsenteert int
maecken en. slaen van mainmise over alle sijne
meuble en. immeuble goeden, hebbende en.
 te Xcrijgen., mede int decreet en. herdecreet
van dien sonder dagement ende signante-
lijck over huys ende hoff, dinne. hij compt.
//
is woonende, groot ontrent drij dachmaelen,
gelegen ter plaetsen voors., regen. de straete
in ij sijden, Hendrick Mertens ter iije. en.
d' erffgenaemen Severijn Deble ter iiije. zijden,
item noch over een halff bunder landts,
gelegen ter plaetsen voors. ontrent het gericht
aldaer, regen. de Cautergracht ter eenre,
het goidtshuys van Bethleem ter ije., derffgen.
Jan Hendricx ter iije. en. den voetwech gaende
naer Thienen ter iiije. zijden
, constituerende
tot dien een ider thoonder deser, int besonder
 om t' gene voors. is, te Xnieuwen. en. herkennen
voor meyer en. schepenen van Loven en. allome.
elders daert van noode mochte wesen ende aldaer
te consenteren in condemnatie voluntair,
promittens ratum, eth. Actum binnen Loven ter pre-
sentien van monsr. Joannes Bapta. Godieret (?)
en. van monsr. Adrianus Govaerts, studenten
inde rechten, alhier als getuygen hiertoe special.
Xsocht. en. gebeden, en. heeft den voors. compt.
die minute deser neffens mij notario onderth.,
mij present nots., quod attestor was onderth.
P. Van Roost, nots..Aldus vernieuwt bijden
voors. geconstitueerde, coram Eynatten,
vander Veeken, 26 9bris. 1669
(1)

 

Jan Taverniers heeft blijkbaar (waarschijnlijk vr 20 oktober 1631) zijn erfdeel (de
helft van de in de akte opgesomde onroerende goederen) verkocht of in pand gegeven
aan Henricus Van Rossenborch. Deze geeft in deze akte de goederen terug op
voorwaarde dat hij daar een erfelijke rente van 18 Carolusgulden en 15 stuivers voor
krijgt. In ruil daarvoor staan niet alleen Jan, maar ook zijn moeder en zijn broer
Andries daar met de goederen weer voor garant, maar nu elk als principaal.
Jan en zijn vrouw beloven moeder en broer zonodig schadeloos te stellen voor de
eventueel geleden verliezen.
Deze akte maakt deel uit van een hele geschiedenis die een kleine halve eeuw later zijn
beslag kent op 9 november 1679 (SAL 8278 f 165 r)

Item In tegenwoirdicheyt des meyers en(de) schepen(en) van
Loven nabescreven gestaen, Cornelis de Blehem,
tot tgene nabes(creven) staet te mogen doen behoorel(ijck) ende
onwederroepel(ijck) geconstitueert en(de) gemechticht zijn(de) bij
en(de) van wegen Marie Kersten, ierst wed(uw)e van Loijck
Taveniers en(de) daernaer van Andries Boschmans,
Jan Taveniers en(de) Maijken Conegras, gehuijsschen,
en(de) Andries Taveniers, alle kinderen des v(oer)s(creven) wijlen
Loijck en(de) Marie voers(creven), volghen(de) instrumente notariael
daerop gemaeckt en(de) gepasseert voer Jaspar van
Schutteput als notaris en(de) zeke(re) getuijgen opden
xxen octobris lestleden [lees: 20 oktober 1631] alhier gesien en(de) gebleken, Bij
manisse etc. [verzoek tot gerechtelijke handeling] heeft opgedraegen met behoorel(ijcke)
v(er)thijden(isse) [verthijen=afstand doen ] respective(lijck) voerde tocht [vruchtgebruik]
en(de) derffelijcheijt
die helft van(de) goeden naebescreven als te weten:
Ierst een halff boender lants gelegen opden
Euswinckel [= Tuswinkel] onder Cumptich, reg(enot)en m(eeste)r Jan Henricx,
tclooster van Lintere, die cautergracht en(de) heer
Anthonis Hermans, Item een halff boend(er) lants
gelegen tot Cumptich regenoten Henr(icus) van Lintere,
Matheeus Welters, den wech naer Hocxem daer
deur gaen(de), Item twee dachm(alen) bempts inde Riet-
bempden reg(enot)en die vloetgracht, Peeter de Cremer(e)
in tween, Cornelis Lambrechts en(de) die Bieststrate
Biesemstrate, Item een(en) bempt oft boogaert
tot Breijssem groot drije dachm(alen) reg(enot)en shee(ren)strate
Absoloons, Gerven? en(de) Cornelis Lambrechts,
Item een block gelegen int Vedal groot ontrent
drije dachm(alen) regenoten Liebrecht Neve en(de) Jacop
van Ranst en(de) shee(ren)straete, Item een dachm(ael)
landts opt Froonhoffvelt aen(den) Cruijsboom
regenoten: Cameren, Munster, die taeffel van
Cumptich en(de) Peeter de Cremere, Item een dachm(ael)
inde Rietbempden , regenoten Peeter de Cremere ter
eenre en(de) tweedere, die Biesemstraete en(de) die
Vloetgracht, Item een halff boender lants
gelegen op Papendael, regenoten Jan van Ausloo
Jan Bollen, Cameren, en(de) die Groengracht,

[folio 314 r]
Item een dachm(ael) lants, groote maete, gelegen
opde Biesemstrate, regenoten de selve straete,
Tisenack, Dobbelsteen, en(de) die kercke van
Cumptich, v(er)cregen voer meyer & schepen(en) van
Cumptich opten viijen [lees 8ste] november 1616 opde lasten
d(aer)op vuijtgaen(de), Item drije en(de) een halff
dachm(aelen) blocx oft weijde gelegen tot Breijssem
bij de cappelle, regenoten: die gemeijnstraete
in twee zijden, Jan Bollen te iijde [lees 3de] en(de) Matheeus Mathijs
Mertens ter iiijde [lees 4de] zijden, v(er)cregen voer meijer
en(de) schepen(en) van Cumptich opt(en) xviij [lees 18] februarij
1619, belast met zesse rinsg(uldens) erffelijck,
ontquijtbaer, aen tgoidtshuijs van Hertogendale
een(en) capp(uyn) en(de) een(en) peertskeur aen mijn(en) eer(waerde) hee(re)
prelaet van S(in)t Cornelis Munster onder zijn(en)
hove tot Cumptich v(oor)s(creven), exp(osito) ende Jaspar van
Schutteput inden naem en(de) tot behoeff van
Henr(icus) van Rossenborch daer inne behoorel(ijck)
gegoeijt & geerfft zijn(de), Bij manisse etc. heeft
van wegen als voere den v(oor)s(creven) transportant
inden naem(e) en(de) tot behoeff der v(oor)s(creven) constituanten
allen de v(oor)s(creven) goederen wederom overgegeven om
die te houden en(de) te besitten opt recht & co(m)mere
daer te voren op vuijtgaen(de) ten behoore(lijcke) tijde en(de)
gewoonel(ijcke) tijde en(de) termijn(e) te betaelen, ende voerts meer op
achthien carolusg(uldens) te xx [lees 20] st(uijvers) tstuck, munten in
Brab(an)t cours en(de) loop hebben(de) en(de) vijfthien gelijcke
stuijvers erffel(ijcke) rente alle Jare op heden date den xxen [lees 20ste] octobris
van desen te betaelen en(de) in der stadt wissele
van Loven los en(de) vrij etc(etera), oijck van xe xxe
ce [lees: 10de 20ste en 100ste] minde(re) en(de) meerder p(enning)en, te leveren tot
behoeff des v(oor)s(creven) Henricx van Rossenborch, zijn(e)
erven & naercomelingen oft actie van hem
hebben(de), erffe(lijck) in toecomen(de) tijden als schult
met rechte v(er)wonnen, oblig(ando) et submitt(endo)
........................... die p(er)soon(en) en(de) goeden der v(oor)s(creven) constituanten
in forma et waras? ut sup(ra) en(de) om den
v(oor)s(creven) Henr(icus) Van Rossenborch en(de) zijns actie
hebbende van(de) v(oor)s(creven) erffrente van achthien carolus
gul(dens) en(de) vijfthien stuijvers, en(de) van(den) jaerelijcxe

[folio 314 v]
betaelinge des selver noch bat [= beter] te v(er)sekeren
soo heeft die v(oor)s(creven) Cornelis de Blehem
inden naem en(de) van wegen der voers(creven) constituanten
..................... et in solidum, en(de) elck een als principael,
geloeft zoo en(de) gel(ijck) hij geloeft mits desen, de selve
rente alle jaere ten tijde en(de) termijn(e) v(oor)s(creven) wel en(de)
loffel(ijck) te betaelen en(de) leveren los en(de) vrij als voren
telcken termijn als v(er)reyckte schult oblig(ando)
et submittendo ................... ut sup(ra), met conditien dat
de v(oor)s(creven) rentgelderen deselve rente van achthien
carolusg(uldens) en(de) vijffthien stuijvers altijt sullen
mogen lossen en(de) affquijten tallentijden alst hun
gelieven zal, teender reijsen, tegen den pen(ning) xvie [lees : sesthiene] en(de)
met volle rente, ende hier aff heeft den v(oor)s(creven)
Cornelis de Blehem, inden naem(e) en(de) van wegen
des v(oor)s(creven) Jan Taveniers en(de) Mayken Coenegras
geloeft zoo en(de) gel(ijck) hij geloeft mits desen de
voer(screven) hunne moedere & broedere altijt
costeloos & schadeloos tontheffen en(de) inde(m)neren
onder die voergaen(de) obligatie, submissie & renunc(iatie) etc(etera),
coram Van Assche, Cruijningen, martij viija [lees 8ste]
1632. (2)

 

(1) bron: Stadsarchief Leuven, inventaris Cuvelier (Oud Archief) register 7556, f 86r,
waar deze akte uit 1664 op 26 november 1669 wordt "vernieuwd" zeg maar geregistreerd.
Met dank aan Paul Peeters voor de vondst en de transcriptie

(2) bron: Stadsarchief Leuven, inventaris Cuvelier (Oud Archief) register 7897, f 313v,
waar deze akte uit 1631 wordt "vernieuwd"
Met dank aan Paul Peeters voor de zeer gewaardeerde hulp bij de transcriptie.