Stamboom Taverniers

akten gezin Jan Taverniers x Barbara Caecilia De Hertogh (XVIIde eeuw)

 

terug naar gezin Jan Taverniers x Barbara Caecilia De Hertogh

 

 

 


pagina gewijzigd op
16 juni 2005

naar startpagina

(15 april 1693)
[in de marge:] Jan Taverniers / poirter
Van gelijcken hebben mijne heeren als poirter deser stadt
geadmitteerd Jan Taverniers, mits te betaelen vijftich
guldens aende teghenwoordighe rentm(eeste)r beneffens eenen
branteemer en(de) te doen den eedt daertoe staende (1)

(1) Stadsarchief Leuven, Oud Archief 332, f 188
(met dank aan Jan Caluwaerts, 17de-eeuwse poorters van Leuven, Leuven, 2003, p. 158)