Stamboom Taverniers

akten gezin Jeroen Taverniers x Maria Velthuijs (XVIIde eeuw)

 

terug naar gezin Jeroen Taverniers x Maria Velthuys

Jeroen Taverniers en Maria Velthuijs huren of pachten in Kumtich één of meer eigendommen van Jan vanden Broecke uit Leuven. Ze hebben blijkbaar achterstand in het betalen van huur en pacht. Ze beloven die achterstallen te voldoen vóór eind augustus 1602. Het gaat om 83 halster koren, 10 halster gerst en 6 stenen vlas te leveren bij de eigenaar in Leuven.


pagina gewijzigd op
26 nov 2009

naar startpagina

Item in p(rese)ntia Scabinorumeth(cetera) m(eeste)r Nicolaes
Rombouts tot des naerbeschreven is
hebbende volcommen macht, procuratie
speciael, ende irrevocablie bevel
hem gegeven bij Jeroen Taverniers ende
Marie Velthuijs gehuijsschen gepass(eer)t
voer G. Impens notaris ende
zekere getuijgen op den xxviij en
julij 1602 [lees 28 juli 1602] Alhier gesien ende
gebleken Obligerende Submitteren(de)
ende renuntiëren(de) in forma, heeft bekindt
van wegen des voirs(chreven) constituants

deuchdelijck schuldich ende ten achteren
te sijn (aen) Jan vanden Broecke drije
ende tachtentich halsteren corens, thien
halsteren gerst, ende sesse steenen vlas
ter saecke van hueringe oft pachtinghe
van zeckere goeden gelegen tot Cumptich
verschenen tot Andriesmisse ende
mertensmisse xvjc een [lees: 1601] incluijs volgen(de)
d’affrekeninghe tusschen partijen op
heden daer aff gehouden ende gemaeckt
ende geloeft de zelve tachterheijt te
leveren ende betaelen, ten huijse des
voirs(chreven) vanden Broecke tot Loeven,
voerden eijnde vande maent van
Augusto naestcommen(de), als schult met
rechte verwonnen, daer voer verbinden(de)
ende submitteren(de) den persoonen ende
goeden der voirs(chreve)e Constituanten rueren(de)
ende onrueren(de) p(rese)nt ende toecommende
ende naement(lijck) allen de graenen ende
vruchten vanden tegenwoirdigen oigst,
hoedanich die sijn, egeene vuijtgenomen,
ende zelve te mogen aenveerden, In
wat plaetse die bevonden zullen wordden,
zonder eenighe rechtvoirderinge, ende
daerenboven consenteert die voirge(noemde)
geconstitueerde, vuijt crachte als boven
inde voluntaire condemnatie, om
vuijt crachte deser als vuijt crachte
van gewesen vonnisse reelijck
geexecuteert te mogen wordden, Coram
Assche, Ophem Augisti prima
1602 (1)

(1) bron: Schepenregisters Leuven (SAL, Oud Archief, nr 8237, 01 aug 1602)
transcriptie met de gewaardeerde hulp van Paul Peeters