Stamboom Taverniers

akten gezin Renerius Taverniers x Margareta De Pauw
onbekend zeventiende eeuw

 

terug naar gezin Renerius Taverniers x Margareta De Pauw
naar akte poorterschap
naar huwelijksakte
naar begraafakte Reinier


pagina gewijzigd op
23 jan 2010

naar startpagina

 

In tegenwoordigheijt der heeren meyer
ende schepenen van Loven naerb(eschreven) gestaen
Reynier Taverniers sone Reyniers geboren
van veertrijck brauwer van sijnen stiele
Is geworden binnenpoorter deser stadt
& dijenvolgens gepresteert den behoorel(ijken)
eede daertoe staende in handen des heeren meyers & betaelt die
hellicht van sijn po(or)terschap(s)gelt  aen (Sieu)r
Jan vander Veken volgens sijnen (doorgehaald) tegenwoordig
schepene deser stadt volgens sijne quitancie
in date tweeden julij 1673 gelovende
dander hellicht te betaelen binnen een
halff jaer toecomende op pene van
sijn po(or)terschap te sijn & blijven vervallen
coram.Jo(nck)er vanden Abbeelen mijn heere de
Glimes lata eodem
(getekend:)[vermoedelijk A.L.] van (den) Abeele
G. Vander Heyden
(1)

13 (juli 1673) Contraxerunt matrimonium
Renerus Taverniers et
Margareta de Pauw coram
R(everendus) d(ominus)  Jo(ann)es Cluten presentibus
R(everendus) d(ominus) Jacob Wautelaars
et Jo(ann)e Van den berge (2)

1 feb(ruari 1720) kercklijck (begraven) met
4 poosen geluyt
Renier Taverniers
met 4 poosen groodt geluyt
met het kleedt van 8
gulden
hij woonde bij de diest(s)e
poort (3)


(1) bron: Stadsarchief Leuven, Oud Archief 8272 f6

(2) bron:  Parochieregisters Leuven St.-Pieter geraadpleegd in het rijksarchief te Leuven: microfilm 618050

(3) bron: Parochieregisters Leuven St.-Michiel geraadpleegd in het rijksarchief te Leuven: microfilm 618055