Stamboom Taverniers

zeventiende eeuw

 
naar zijn ouders Jeroen Taverniers x Maria Velthuys  naar haar ouders

Haar familienaam vinden we ook als Veltems of Velaens.

Dit gezin staat voorlopig volledig los van de rest van de stamboom waar de verwantschap steeds bewezen is. Het is in deze site opgenomen omdat we op basis van hun woonplaats (Kumtich) destijds vermoedden dat er een familieband was met Loick Taverniers en Maria Kersten, onze (voorlopig?)oudst gekende voorouders met deze familienaam.

Het toeval of beter het doorzettingsvermogen van Paul Peeters (waarvoor zeer veel dank) wil echter dat we  relatief veel over hen vinden: drie pachtcontracten en evenveel plechtige beloften om steeds groeiende achterstallen te betalen. Je ziet hen als het ware verzinken in de armoede.

Het eerste pachtcontract waar we over beschikken, is een akte van 1601 die eigenlijk teruggaat tot de feestdag van St.-Andries (30 november) 1598. Op die datum begint de pacht officieel en dit voor een termijn van 6 jaar.
Als jaarlijkse pacht moeten zij
50 halster rogge (9)
10 halster gerst
2 stenen gezwingeld vlas (10)
jaarlijks op de feestdag van St Andries leveren bij de verhuurders. (1)

Waarschijnlijk bewerkten zij de bewuste gronden reeds iets vroeger. Zij moeten op de feestdag van St.-Andries 1598 (het officiŰle begin van de pacht) immers reeds 4 halster gerst leveren per bunder dat zij met zomervruchten bezaai(d)en. Buiten de aanduiding "te Cumptich" kennen we noch de ligging van de gronden noch de oppervlakte ervan. (1)

Een goed jaar later, in een akte van 01 aug 1602, bekennen zij reeds doechdelijk schuldich ende ten achteren te zijn [aan] Jan vanden Broecke drije ende tachtentich halsteren corens, thien halsteren gerst ende sesse ... vlas ter ... van hueringe oft pachtinghe van sekere goeden gelegen tot Cumptich etc. (2) (3)

Op 10 mei 1604 verlengen zij het pachtcontract voor 6 jaar (4). Op dezelfde dag bekent Jeroen voor schepenen van Leuven dat hij intussen
- 120 halster rogge
- 40 halster gerst
schuldig is voor achterstallige pacht. Er wordt een afbetalingsplan afgesproken: De eigenaar zal een dorser aanstellen en Jeroen zal die moeten betalen. Naast de pacht voor 1604 zal Jeroen ook nog 80 halster rogge en 20 halster gerst leveren. Van de oogst van 1605 zal Jeroen boven de jaarlijkse pacht nog 40 halster rogge en 20 halster gerst moeten leveren.
Indien Jeroen correct levert, krijgt hij 10 halster rogge kwijtgescholden. (5)

Normaal gesproken zouden we ook een pachtcontract moeten hebben van 1610. Dat hebben we echter (nog) niet.

Het volgende pachtcontract dat we hebben, gaat in op St.-Jansmis 1613 (24 juni) maar de akte zelf dateert van 9 februari 1615. De jaarlijkse pacht bedraagt nu:
- 6 mud tarwe
- 6 mud koren
- 6 mud gerst
Er wordt ook opgesomd wat Jeroen nog achter is van pacht over de voorgaande jaren (tot 1613).
Dat is intussen wat geminderd:
- 98 halster koren (waarvan 50 worden kwijtgescholden)
- 1 molenvat koren (een molenvat is een half halster)
- 4 halster haver
Hij zal jaarlijks, naast de pacht van dat jaar, telkens 1/3 van die achterstallen moeten leveren. (6)

In de registers komt de volgende akte eigenlijk vˇˇr het pachtcontract dat we hierboven bespraken. Het geeft de stand van zaken eind 1614. De achterstallen zijn weer opgelopen.
Op St Andries 1614 is vervallen:
- 3 mud en 1 molenvat tarwe
- 6 mud koren
- 6 mud gerst
bovendien is hij nog schuldig van vorige jaren:
- 48 halster koren
- 4,5 halster haver
Ook heeft hij in 1614 van de verpachter geleend:
- 4 halster koren
Als garantie dat ze zullen betalen/leveren, stellen Jeroen en Maria, hoogstwaarschijnlijk met de rug tegen de muur, al hun bezit als borg en met name:een huis en hof, 3 dagmalen groot, te Kumtich (ligging niet nader bepaald in de akte). Dit inclusief paarden, koeien, varkens en alle vruchten en granen zowel op de gepachte grond als elders. (7)

Tenslotte vinden we Jeroen terug in een akte van juni van datzelfde jaar 1615. Hij ontvoogt er zijn 6 kinderen. Verder vernemen we terloops dat hij een zoon is van wijlen Jan Taverniers. (8)
De vraag is waarom hij zijn kinderen ontvoogt. Dat weten we helaas niet. Het lijkt mij echter plausibel dat hij het bezit van zijn kinderen buiten een eventuele gedwongen verkoop van zijn bezittingen wil houden.  Als zijn kinderen ontvoogd zijn, kunnen zij mogelijk van hun grootouders erven. Mocht deze hypothese geen hout snijden, dan hoor ik dat graag.
 

Wellicht is Jeroen Taverniers, de echtgenoot van Maria Van Stenenberghe, wiens dochter Maria Taverniers op 1 mei 1647 in Kumtich gedoopt wordt, verwant aan dit echtpaar. Daar zijn, buiten de naam en de woonplaats Kumtich voorlopig echter geen verdere aanwijzingen voor.


gezinsoverzicht

Jeroen Taverniers (0000-0000) x Maria Velthuys (0000-0000)

  1. Philippus (0000-0000)
  2. Joannes (0000-0000)
  3. Franco (0000-0000)
  4. Henricus (0000-0000)
  5. Petrus (0000-0000)
  6. Maria (0000-0000)

Opgelet. We kennen de volgorde van geboorte van de kinderen niet. Ze staan hier in dezelfde volgorde als in de emancitieakte. Dus waarschijnlijk eerst de zonen in volgorde van geboorte en vervolgens de dochter. Het gaat hier ook enkel over de in 1615 nog levende ongehuwde kinderen.


genealogische gegevens

Jeroen Taverniers
░voor 1590 te Neervelp
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxx
zoon van Jan Taverniers en (8)

Maria Velthuys (Veltems, Velaens)
░voor 1590 te Kumtich
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxx
dochter van

gehuwd 00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxxx (Kumtich?)
getuigen:
kinderen uit dit huwelijk geboren:

PHILIPPUS (8)
░00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxxxx
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxxxx
peter: 
meter:
JOANNES (8)
░00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxxxx
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxxxx
peter: 
meter:
FRANCO (8)
░00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxxxx
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxxxx
peter: 
meter:
HENRICUS (8)
░00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxxxx
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxxxx
peter: 
meter:
PETRUS (8)
░00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxxxx
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxxxx
peter: 
meter:
MARIA (8)
░00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxxxx
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxxxx
peter: 
meter:

nota's

(1) bron: Schepenregisters Leuven SAL 8236 f251v, 02 apr 1601
(met dank aan Paul Peeters voor de vondst en de transcriptie.)

(2) bron: Schepenregisters Leuven SAL 8237 f19v, 01 aug 1602
(met dank aan Paul Peeters voor hulp bij de transcriptie.)

(3) bron: Notaris G. Impens, akte van 28 juli 1602, geraadpleegd op microfilm, Rijksarchief Leuven.

(4) bron: Schepenregisters Leuven SAL 7496 f25v, 10 juli 1604
http://www.itineranova.be/in/SAL7496/25V%C2%B0/folio

(5) bron: Schepenregisters Leuven SAL 7496 f26r, 10 juli 1604
http://www.itineranova.be/in/SAL7496/26R%C2%B0/folio

(6) bron: Schepenregisters Leuven SAL 7505 f218r, 09 feb 1615
(met dank aan Paul Peeters voor de vondst en de transcriptie.)

(7) bron: Schepenregisters Leuven SAL 7505 f217r, 09 feb 1615
(met dank aan Paul Peeters voor de vondst en de transcriptie.)

(8) bron: Schepenregisters Leuven SAL 7505 f339v, 23 juni  1615
(met dank aan Paul Peeters voor de vondst en de transcriptie.)

(9) maten van Leuven
- 1 halster koren =  29,238 l
- 1 halster haver =: 34,504 l
- 1 mud = 8 halster = 16 molenvaten = 32 quarten
bron: https://familiegeschiedenis.be/toolsenhulp/oude-maten-en-gewichten#Meierij%20Leuven

(10) 1 steen gezwingeld vlas zou ca 3 kg zijn.

klik  hier voor  de akten


pagina gewijzigd op
01 juni 2018

naar startpagina