Stamboom Taverniers
Tak Sint Pieters Rode 1666 - 2001

delingsacte uit 1754

 

op gezegeld papier zegel Parys 1757
Het gaat om een afschrift van een acte verleden op 8 maart 1754
Op het afschrift staat in een later (XXste eeuws?) handschrift : Bemmel

Werckelijcke scheydingh ende deijlinghe aengega(an) ende gemaeckt tussen Martinus Coffers, Jaspar van vechoven als geeedicht momboir bij schepenen van surebemden voor de minderjarige kinderen ende weesen achtergelaten bij wijlen Nicolaus van vechoven ende Anna Catharina Coffers gehuijsschen waer en met naemen Maria Anna, Maria, joannes, Maria Elisabeth, Bega ende Anna Catharina van vechoven, Guill... Coffers, Maria Coffers ende Boudwinus, Ambrosius Coffers alle achterge.... ende kinderen ende erfgenamen wijlen Martinus Coffers ende Catharina Loosen gehuijsschen over alle ende jegelijcke goederen gronden van erffven, etta. (achtergelaten??) bij wijlen hunne voorouders ende zijn de voorz. goederen ett: gest(elt) in vijff gelijcke parten ende deelen onder de Letters A: B: C: D: E: ende sijn soo ver....

Eerste portie Lra (= littera) A:
Eerst huijs, schuere, stallingen ett: geleghen tot Betz regenoten (=aanpalend aan) 's herenstraete in twee sijden ende Jan Sacx ten (ujre) belast met een capitaal van hondert vijftig guldens te betaelen aen vijf guldens 's jaars aent Beggynhof tot Diest, temmet sheeren grondtcheyns aen den Heere van Betz eenen obline, dertien schellingen Lovens aen de Gravinne van Rummen getaxeert boven die lasten op ses hondert tachentigh guldens

Dico =680=

Item zal deze portie hebben den hoff, Block, Boomgaert met het vijverken groot ontrent een zille onbegrepen der maete regenoten d'erfgenaemen Berrewauts de Winterbeke, Arnoldus Van der Zeypen ende sheerestraete ende dat voor die lasten ende chijnsen daer op uytgevende.
Item sal deze portie hebben een zille landt geleghen int grootvelt onbegrepen der maete regenoten Jan Steegmans, Martinus Gilis Van de Craywinkel belast met sheeren grondtcheyns getaxeert boven den voors. last op hondert gulden

Dico=100=0=0

item een bunder weyde genoemt den swaham gelegen in de broeken regenooten de Gethe Jan Sacx, by coop verkregen, Arnoldus Borgers ende de Kercke van Betz belast met thien guldens erffrente sjaers aen den H. Geest van Leeuw
item met alnoch cleynen cheyns ingetalle getaxeert boven den voors last op hondert guldens

Dico=100=0=0

item een zille landts gelegen onder Geetbetze int treesvelt regenoten desselfs erfgenaemen Jan Loosen, het Clooster van Bethanien tot Leeuw in twee syden, belast met cleynen sheeren grondtchyns getaxeert boven den voors. last op hondert guldens

Dico=100=0=0

item drij sillen bosch geleghen onbegrepen der maete onder Geetbetz op den hetzelenbergh regenoten d'erfgenaemen Craywinckel ende desselfs erfgenaemen, belast met vijff guldens sjaers rente aen d'erfgenaemen Peeter Booten getaxeert boven den voors. last op hondert twintig guldens.

Dico=120=0=0

Dese voors portie Lra A is bij caevelinge gevallen ende gebleven aen Anna-Maria Coffers

Tweede portie Lra B:
Eerst huys, hoff, Block, Stallinge etc: gelegen tot Budinghen regenoten sheere straete den Mo(a?)lenbergh d'erffgenaemen Laurys Zaelmaeckers, d'erffgenaemen hnd: Goosens groot in sijn bewerp onbegrepen der maete en halff zille, belast met twee cappuynen en met cleynen cheyns aen ons L: Vrouwe Autaer tot Budinghen ende eenighen cleynen cheyns aen den Heere van Budingen getaxeert boven de voors. lasten op vier hondert en vijffendertigh guldens

Dico=435=0=0

item een half bunder block gelegen tot Budingen regenoten den Heere van Budingen, de straete, d'erfgenaemen Geyseberghs ende Jan Louies belast met cleynen cheyns ingevalle daer op bevonden wort getaxeert boven den voors. last op twee hondert guldens

Dico=200=0=0

item een half bunder lants geleghen onder Budinghen onbegrepen der maete op den Steckdries regenoten de straete Peeter Vaes, d'erffgenaemen Van der Meulen ende Peeter Fraison by coop vercregen belast met cleynen chyns jagervalle getaxeert boven den voors. last op tachentigh guldens

Dico=80=0=0

Item ses zillen weyde geleghen onbegrepen der maete onder Budinghen regenoten de broeckstraete den Heere van Budinghen den Heere Baron Van Beendervelt joannes Steegmans belast met vijffentwintigh guldens erffrente aen de scholieren tot Soutleeuw ende seven oorden chyns aen den Heere van Budinghen getaxeert boven de lasten op vijfftig guldens

Dico=50=0=0

Item een sille landt geleghen onder Betz op den ketel in het treesvelt gegenoten peeter Goosens guilliam Van de Vel d'erffgenaemen geeraert Baempts ende den mussenwegh belast met cleynen chyns getaxeert boven den last op hondert guldens

Dico=100=0=0

item een sille lant gelegen onder Geetbetz in den daelsouter regenoten Jan Sacx Gilis Pluyners belast met hondert guldens capitaal aen Jan Peeters tot Diest gratis

ietem een half bunder lant en bosch gelegen onder Budinghen genaemt de punt regenoten Peeter Struys ende den notaris Vreeven los goedt getaxeert op hondert vijftig guldens

Dico=150=0=0

item anderhalf zille lant geleghen onder Betz int Treesvelt regenoten de herbaene, d'erfgenaemen Jan Goossens, de kerkcke van Betz niclaas Claes ende desselfs erfgen. belast met cleynen cheyns getaxeert boven den last hondert sestigh guldens

Dico=160=0=0

item d'hellicht van een drij veedel? lants geleghen tot Betz opt gemeyn velt genaemt de Lazerije regenoten sHeere Straete in twee sijden
getaxeert op vijfentwintigh guldens

Dico =25=0=0

Dese voorz. portie Lra B: is bij caevelinge gevallen ende gebleven aen Guilliam Coffers

Derde portie Lra C:
Eerst een bunder lants geleghen onder Oplinter regenoten de herbaene, Wauter Vranckx etc: belast met vijff oorden cheijns getaxeert boven den voors. last op vijff hondert dertigh guldens

Dico =530=0=0

item twee half bunder met een zil bosch daer tusschen liggende geleghen onder Neerlinther regenoten geeaert Goosens, Bos Colegie de straete ende Guillaume Van Laer leengoedt getaxeert op drij hondert thien guldens

Dico=310=0=0

Item drij zillen Blockx een zil boomgaert (in de marge staat: is salvo juste feven Vetten huijs ende stallingen op) gelegen onder Geetbetz te nieuwdorp ende een half zille dese half zille is belast met ene renthe van twee guldens sjaers aen Jan Jacobs tot Cortenaecken regenoten van de gehele plecke de straete in twee sijden, de winterbeecke ende den kerckenweg getaxeert op drij hondert sestigh guldens

Dico 360=0=0

Dese voors. partie Lra C is bij cavelinghe gevallen ende gebleven aen Martinus Coffers

Vierde partie Lra D
Eerst een bunder wesende Leengoedt geleghen onder Betz in den Daelsouter regenoten sheere straete, de kerke van Budinghen Arnoldus Borgers ende d'erffgenaemen Pluymers los goedt getaxeert op vier hondert vijftigh guldens

Dico =450=0=0

item drij zillen weyde geleghen onder Betz bij de einde straete genaemt de mesmeer, regenoten dezelve straete d'erfgenaemen Philippus Cipers in twee sijden het capittel van Leeuw ende het w.....ijcken velt belast met seven stuyvers grondtchijnsen aen Vleirbeecq getaxeerd boven den voorz: Last op hondert vijftig guldens, alnoch belast met eene jaerlijcksche renthe van dertigh stuijvers

Dico=250=0=0

item een half bunder bosch gelegen onder Betz achter berghen regenoten den Abt van Vlierbeecq in t weŽn genaemt den hijwortel belast met cleijnen sheeren grondtcheijns ingevalle getaxeert boven den voorz: Last op hondert vijfftig guldens

Dico=150=0=0

item een zille lant geleghen onder Betz in den daelsouter regenoten het hauvelt, jan Sacx ende het celsusters clooster tot Diest getaxeert op hondert vijftigh guldens

Dico =150=0=0

item een half bunder lants onder Betz op den hettelenbergh regenoten de winterbeke, den H. Geest van Betz, Jan Gilis ende desselfs erfgenaemen belast met sheeren grondtcheijns getaxeert boven den last op hondert vijftig guldens

Dico=150=0=0

item eene renthe van vijftigh guldens capitael geaffecteert ende bepandt op huijs ene hof van d'erfgenaemen van Jan van den Berghe te voorens Van der Waeren ende te voorens Steven Wolfs gestaen ende geleghen alhier onder Betz tot Hooghen regenoten sheere straete, den hackenbosch d'erfgenaemen Reijmus ende Jan Jordens vercregen bij coop etc:

Dico=50=0=0

Dese voorz: portie Lra D: is bij cavelinghe gevallen ende gebleven aan Balduinus Ambrosius Coffers

Vijfde portie Lra E:
Eerst vijf zillen lants geleghen onder Betz int treesvelt regenoten de herbaene, de mestwegh ende den miswegh belast met eenen Str (=stuiver) grontcheijns in den Boeck Wittemans ......... getaxeert boven den last op ses hondert guldens

Dico=600=0=0

item drij zillen lants geleghen onder Betz op de kerreweijde regenoten het Gasthuijs van Thienen Francis Gilis in tweŽn belast met sheeren grontcheijns aen Vlierbeecq getaxeert op twee hondert vijfendertigh guldens

Dico=235=0=0

item een half bunder bosch genamt bilobosch met een half bunder weijde geleghen onder Cortenaecken regenoten Strammaque, Peeter Goossens ende de duysborgh straete in dese weijde een zille Leengoet de rest is onbelast getaxeert op hondert vijfentachtigh guldens

Dico=185=0=0

item een zille weijde uijt eene meerdere van een half bunder geleghen alhier onder Betz int nestebroeck regenoten van de gehele plecke de Gete d'erfgenaemen Pluymers, Vlierbeecq ende Craywinckel belast met sheeren grontcheijns sjaers aen Vlierbeecq getaxeert boven de lasten op hondert thien guldens

Dico=110=0=0

item een zille bosch geleghen tot Betz achter berghe regenoten d'erfgenaemen Rega Jan Lambertus Steegmans, Craywinckel ende d'erfgenaemen Claes Stockmans getaxeert op seventigh guldens

Dico=70=0=0

Dese voorz: portie Lra E: is bij cavelinge gevallen ende gebleven aan de weesen van wijlen Nicolaus Van Vechoven ende Anna Catharina Coffers met naemen Maria Anna, Maria joannes, Maria Elisabeth Bega Anna Catharina Van Vechoven

Alle welcke voorz. partijen ende gronden van erfven alsoo bij de condividenten sijn opgenomen ende in der minnen ter goeder trouw getaxeert ende sulcke nochtans op de naervolgende conditien ende sijn als volght
Primo dat ider der condividenten sich sal moeten vergenoegen met sulckdanighen cavel als hem sal comen te vallen sonder eenige contradictie behoudens nochtans dat ingevalle op d'een oft ander parceel in ideren cavel gementionneert hier naermaels noch eenighe renthen excederende de thien stuijvers sjaers als hieboven staet geŽxprimeert bevonden wierden dat in dien gevalle de voors. condividenten dien aen d'ander sal moeten leenen handt ende monde alsoock bij soo verre eenighe der voors. parceelen hun aengevallen wirden gereclameert ende alsoo hun niet en souden worden getaxeert oft gelevert sijnde gereclameert dat d'een oft d'ander sigh sal moeten contenteren met het taxaet van alsulck parceel ofte parceelen als in dese deijlinghe hier boven staet geŽxprimeert welck taxaet sal moeten opgelegt worden bij de andere condividenten ider pro rata van sijn vijffde deel alles oock sonder eenige contradictie ter arbitragie van neutrale advocaten rechtsgeleerden daer toe te assinueren daer voor waerschap gelovende onder verbintenisse van hunne respectieve persoonen ende goederen present ende toecomende met renuntiatie aen het .....eneficie senatus consul vell jani .... ut henticq si qua muli.... waer aen principalijck is renuntierend Maria Coffers ende van den effecte dijer (=dier) door ons Wethouderen onderricht sijnde

item is onder hun condividenten geconditionneert dat alle hueren verschenen Ste-Mertensmisse (= 11 november) St-Andriesmisse (= 30 november) als half meert sullen ingevoordert worden tot behoef ende profijt der condividenten om daer mede te betaelen alle achterstallen soo van chijnsen, renthen, hueren als dorpslasten ende alle andere schulden tot ende incues den jaeren 1700 drijenvijftig

item is geconditioneert ingevalle alnoch hier andermaels eenige goederen oft renthen wirden bevonden in de-se deylinghe niet uyt gesteken dat de selve alnoch naer der handt sullen geleijckelijck gepartageert worden.

Met welcke scheydinghe ende deylinghe hebben de condividenten respectieve verklaert hun te houden voor vergenoeght content ende te vreden sonder aen d'eenof d'anders portie enig recht meer te hebben ofte te reserveren renuntierende sij condividenten tot dien eijnde aen alle beneficien privilegien dese eenigsints contrarierende ende naementlijck aent beneficie van Relievemenus ten fine....ent welck consentere partijen condividenten te condescend. in de condemnatie voluntair te decreteren soo voor den Souvereijnen Raede van Brabant Heeren Wethouderen van Geetbetz als alomme elders daert behooren sal met onwederroepelijcke constitutie op allen thoonders ofte dobbel authenticq om den gebruijckelijcken van hun tot achtervolgen deser te laeten condemneren met costen ongedaeghs alles onder obligatie van hunne respective persoonen, erfgenaemen ende goederen, meubelen ende immeubelen haeve ende erfve present ende toecomende et pro ut in forma

Aldus gedaen, gepartageert binnen Geetbetz desen achtsten martij 1700 vierenvijftigh coram SR (=Sieur) Petrus Mommen meyer, Jan Knapen, Nicolaus Claes ende Ambrosius Berrewauts schepenen d'originele deser becleedt met segel volgens reglement is onderteeckent Martinus Coffers, Jasper Van Vechoven als mombaer (=voogd) Anna Catharina Coffers G. Coffers, Anna Maria Coffers Balduinus Ambrosius Coffers leeger (=lager) Stondt (:) testamus signati
Mommen meyer, J Knapen Schen (=schepene) N.F. Claes schepen Sr A T Berrewauts schepen noch leeger stondt Mij present .... Signatum J.J.Corbeels
Dese accordeert met d'originele quod attestor WSchireelpagina gewijzigd op 05 nov 2001

naar startpagina